Wizyt
Dziś: 56
Razem: 152132
stat4u

Historia ZKwP Oddział Gdańsk

Monografie » Historia ZKwP Oddział Gdańsk

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jest brak zgody na wykorzystywanie materiałów, oraz zdjęć, bez uprzedniej akceptacji autorki.

Po wojnie psów z udokumentowanym pochodzeniem uchowało się niewiele i jak napisała Jadwiga Dyakowska, polecono kilku najsilniejszym Oddziałom Związku ( w Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu ) otwarcie, oraz prowadzenie Ksiąg Wstępnych do Polskiej Księgi Rodowodowej, żeby z materiału jaki się ostał, po paru pokoleniach móc tych potomków z czwartego pokolenia zapisać w PKR, jako psy z pełnym już rodowodem.

Księgi Wstępne zostały założone w 1956 roku i jak pisał Zdzisław Lubowidzki w 1960 roku "Księgi Wstępne zostały stworzone w celu rehabilitacji psów i suk wysokiej klasy, pochodzących ze znanych rejestrowanych i ocenianych na wystawach przodków, najczęściej pochodnych od rodowodowych, lecz których dokumenty uległy zniszczeniu w okresie wojny. Stąd dość częstym zjawiskiem jest, że psy z K.W. przewyższają poziomem eksterieru psy rodowodowe, nawet hodowli zagranicznych i pewniej przekazują swoje doskonałe cechy potomstwa".

W czasopiśmie "PIES" z 1978 roku, Edward Mikulski napisał: "Wzrastająca rokrocznie ilość psów rodowodowych nakazywała zamknięcie Ksiąg Wstępnych. Dlatego od 1 stycznia 1961 roku zostały zamknięte wpisy psów o nieznanym pochodzeniu we wszystkich Oddziałach Związku, z wyjątkiem psów zgłaszanych w nowo powstających Oddziałach, oraz dla ras polskich. Ostatecznym terminem zamknięcia K.W. był 31 grudzień 1970 rok, z wyjątkiem dla psów ras polskich".
W 1960 roku Zarząd Główny uznał, że rodowód może być psu wydany, jeżeli nieznane jest pochodzenie jednego z dziadków. Ustalono również, że w wyjątkowych wypadkach pies może być wpisany do KW., jeżeli z uzasadnionych powodów nie brał udziału w wystawie, a krajowy sędzia kynologiczny dla danej rasy po dokonaniu szczegółowej oceny psa na obowiązującym formularzu zgłosi wniosek o dokonanie wpisu.

 W dniach 14-15 czerwiec 1957 roku, w Brukseli - Związek Kynologiczny w Polsce został przyjęty w poczet członków (rzeczywistych) FCI, co oczywiście wiązało się z obowiązkiem szczególnie starannego i dokładnego prowadzenia Polskiej Księgi Rodowodowej, jak również rejestru przydomków hodowlanych. P.K.R. została oparta na wzorach przedwojennych P.Z.H.P.R.  Polski Związek Hodowców Psów Rasowych w Warszawie), którego prezesem był Maurycy Trybulski, a vice-prezesem - nadkomisarz Policji Państwowej - Alojzy Grimm, który urodził się w 1887 roku we Lwowie i był specjalistą od układania psów policyjnych, oraz był autorem podręczników dotyczących szkolenia psów.

W P.Z.H.P.R. zostały założone księgi, nazywane Polskie Księgi Rodowodowe Psów Rasowych, dla 3 grup ras i tak litera "A" przypadła psom myśliwskim, których było najwięcej, litera "B" psom do stróżowania i obrony, natomiast "C" - psom pokojowym.
Natomiast psy wpisywane do powojennej Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR), zostały podzielone na cztery zasadnicze grupy; psy obrończe, myśliwskie, teriery, (które w P.Z.H.P.R. były rejestrowane pod literą "A") i drobno-użytkowe. Dla każdej z tych grup została wyprowadzona osobna księga, oznaczona odpowiednią dla każdej grupy literą. I tak litera "O" przypadła dla psów obrończych, litera "M" dla psów myśliwskich, litera "T " dla terierów, a "D" dla psów drobno-użytkowych.

Na przykład czarny podpalany owczarek niemiecki, który był zgłoszony na I Gdańską Wystawę Psów Rasowych - Zwycięzca BILL v. Kleinen Wasser, urodzony dnia 1 stycznia 1954 roku w Niemczech i będący w rękach Iwony Nalewajka z Warszawy, miał pełen rodowód, który został zarejestrowany w 1955 roku z nr. P.K.R. O-II-304/55, (aczkolwiek powinna być na końcu data jego urodzenia), z nr 304 w drugim tomie Księgi Rodowodowej, w grupie psów obrończych.

Przed Wojną psy bez pochodzenia, lub gdy jedno z rodziców było bez pochodzenia, były wpisywane do Księgi Wstępnej P.Z.H.P.R. na podstawie otrzymanych złotych, srebrnych i brązowych medali na wystawach. Księga ta była oznaczona Pol. Ks. Rod. Ps. Ras. W-.

W Polsce, na początku funkcjonowały Oddziałowe Rady Kynologiczne, których w 1948 roku było w sumie 15, a zostały one powołane do życia 5 maja 1948 roku. Pierwsze takie Oddziałowe Rady Kynologiczne powstały w Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Toruniu i we Wrocławiu. Już 20 entuzjastów z danego terenu mogło powołać do życia Radę, a do utworzenia Oddziałowej Rady Kynologicznej w Gdańsku, został powołany dyr. Jan Kędzierski jako jej Przewodniczący, z jego adresem zamieszkania - Gdańsk Wrzeszcz, ulica Topolowa. Pan Kędzierski był dyrektorem gdańskiego Oddziału "Spólnoty" (spółdzielnia pracy typu handlowego). W grudniu 1947 roku pan Jan poszukiwał na łamach Dziennika Bałtyckiego swojego dużego, brązowego szorstkowłosego wyżła, ostrzegając przed kupnem, ale równocześnie oferując nagrodę za odprowadzenie psa. Pan Jan znał profesora Czesława Wierusz-Kowalskiego, ponieważ w 1949 roku razem z nim, oraz m. innymi panami Czabanem i Wleklińskim uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Przyjaciół Ogrodu Zoologicznego, a pomysł założenia Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku powstał już w 1947 roku. Jest też bardzo prawdopodobne, że do tej O.R.K. należeli już panowie Stanisław Wlekliński i Konstanty Czaban, którzy przyjechali nad morze w 1945 roku, a docelowo zamieszkali w Gdańsku Oliwie.
Dnia 12 kwietnia 1949 roku, w Gdańsku Wrzeszczu odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Oddziałowej Rady Kynologicznej, na którym Prezesem Rady wybrano kol. prof. Czesława Wierusz-Kowalskiego z podanym adresem Gdańsk Oliwa, ul. Armii Radzieckiej (obecnie ul. Opata Rybińskiego), a członkami O.R.K. zostali m. innymi St. Wlekliński i K. Czaban.
Profesor Czesław Wierusz-Kowalski, który urodził się w 1882 roku, był artystą - malarzem, a także sędzią kynologicznym klasy krajowej na wyżły angielskie, ogary i jamniki. Po wojnie zamieszkał na Wybrzeżu, a później po 1956 roku w Michałowicach, (obecnie powiat warszawski). Podczas II Pomorskiej WPR, która miała miejsce 11 września 1955 roku w Bydgoszczy profesor Czesław Wierusz-Kowalski pełnił funkcję sędziego i na tę wystawę Oddziałowa Rada Kynologiczna w Gdańsku ofiarowała nagrodę. W 1950 roku został wybrany jako Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Związku Polskich Plastyków okręgu gdańskiego, a dwa lata wcześniej został wybrany do Zarządu Związku Polskich Plastyków okręgu gdańskiego. Także w 1950 roku był Kierownikiem 4-miesięcznego wieczorowego kursu zabawkarstwa artystycznego drewnianego zorganizowanego w Gdyni. W 1958 roku był już w składzie warszawskiego Komitetu Wystawowego, a w dniu 29 maja 1960 roku odbył się w Bydgoszczy V-ty Doroczny Zjazd Delegatów, podczas którego prof. Czesław Wierusz-Kowalski wszedł w skład Sądu Organizacyjnego przy Zarządzie Głównym Związku Kynologicznego w Polsce.

Interesujące jest także to, że prof. Czesław Wierusz-Kowalski, dyr. Kędzierski, inż. Konstanty Czaban, Stanisław Wlekliński i Leon Szumilewicz  znali się nie tylko jako kynolodzy, ale też w 1949 roku byli we władzach Komitetu Organizacyjnego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża. Chwilowo, w 1949 roku siedziba Komitetu mieściła się w Gdańsku Oliwie przy ulicy Subisława 16 i przy której to mieszkali także inż. Czaban, oraz Stanisław Wlekliński, który w tym czasie był rzeczoznawcą Centrali Rybnej. Dodatkowo inż. Czaban był znanym miłośnikiem zwierząt i który nawiązał kontakty ze Szwecją, (w celu uzyskania zwierząt dla ZOO), oraz Leon Szumilewicz hodowali chow-chowy. Natomiast Stanisław Wlekliński, oraz pan Czaban ((1897-1959), (który ma napisane na nagrobku "Założyciel Ogrodu Zoologicznego w Oliwie") i będący w 1953 roku dyrektorem przyszłego ZOO, hodowali też wspaniałe bażanty, które też miały być atrakcją ZOO. Oprócz ponad 30 bażantów do ZOO miały trafić także niezwykle rzadkie rybki egzotyczne takie jak: bojowniki, neony, gupiki, mieczyki, kardynałki, a był to koniec 1950 roku. W życiu zawodowym pan Czaban, który w 1958 roky sprzedawał ze swojej przydomowej hodowli kuny leśne i norki kolorowe, był kierownikiem działu handlowego sprzętu motoryzacyjnego "Spólnota Pracy" w Gdańsku.

Panowie prof. Czesław Wierusz-Kowalski i Stanisław Wlekliński byli naszymi pierwszymi sędziami kynologicznymi w powojennej Polsce. Pan Stanisław był po studiach zoologicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

A oprócz O.R.K. Gdańsk nagrody na II Pomorska wystawę PR ofiarowali: Komitet Wykonawczy Związku Kynologicznego w Warszawie, ORK w Warszawie, ORK w Chorzowie, ORK w Wrocławiu, ORK w Stalinogrodzie, która to nazwa funkcjonowała od 1953 do 1956 roku (zamiast nazwy – Katowice).
Członkowie Oddziałowych Rad Kynologicznych byli zobowiązani do opłacania składek członkowskich na ręce skarbników ORK, a za rok 1950 składka roczna wynosiła 1.000 złotych.

Rudolf Kryspin w periodyku "PIES", w 1973 roku napisał: "powstałe oddziały zamierały, inne należało reorganizować.... W latach 1951-53 zamarły na progu swego istnienia oddziały w Łodzi, Gdańsku, Toruniu, Radomiu, Olsztynie, Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku, Szczecinie....". Na początku 1951 roku gdańska O.K.R. z siedzibą we Wrzeszczu jeszcze funkcjonowała, ponieważ w Dzienniku Bałtyckim właśnie 7 lutego 1951 roku odpowiedziała obywatelowi, na jego zapytanie odnośnie o szkolenie psa. To samo dotyczyło chyba jeszcze O.R.K  w Łodzi, ponieważ we wrześniu 1951 roku w Dzienniku Łódzkim pojawiło sie ogłoszenie następującej treści: "Ogólnokrajowe jesienne próby polowe dla wyżłów wszystkich ras urządza w Rzgowie Związek Kynologiczny. Próby odbędą się 16 września 1951 roku o godz. 8 na terenie maj. Gospodarz. Zbiórka uczestników o godz. 7 na pl. Niepodległości. Zwycięskie wyżły otrzymują nagrody."

W Dzienniku Bałtyckim wydanym w środę, dnia 5 sierpnia 1952 roku ukazała się wiadomość następującej treści: "Posiadaczy psów rasowych zainteresuje niewątpliwie wiadomość, że Oddziałowa Rada Kynologiczna w Chorzowie otwiera 7 września br. II Śląską Wystawę Psów Rasowych. Na wystawę, która ma na celu podsumowanie wyników odradzającej się po wojnie hodowli, przyjmowane są zgłoszenia z całej Polski. Aby umożliwić jak najszerszy przegląd psów rasowych, w wystawie mogą wziąć udział również hodowcy, nie zrzeszeni w Związku, pod warunkiem uzyskania z właściwej Oddziałowej Rady Kynologicznej zaświadczenie o rasowości psa. Zgłoszenia psów na wystawę przyjmowane będą tylko do 20 bm., ze względu na terminowe oddanie do druku katalogu wystawy. Dla wyróżnionych psów oprócz dyplomów przewiduje się nagrody. W wystawie oprócz sędziów krajowych wezmą udział przedstawiciele kynologii z Czechosłowacji i NRD". Z naszych rejonów nie było żadnego zgłoszonego psa.

Na dzień 31 sierpnia 1954 roku istniały Oddziały w Warszawie, Krakowie, Katowicach, w Janowie, Siemianowicach, Chorzowie, Bielsku-Białej, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Chojnicach i w Inowrocławiu. Na miejsce Naczelnej Rady Kynologicznej, w skład której z urzędu wchodzili Prezesi Oddziałowych Rad Kynologicznych, został powołany Zarząd Główny Związku Kynologicznego wybierany na Zjeździe Delegatów z poszczególnych Oddziałów Związku.
W 1955 roku został przedstawiony władzom administracyjnym Polski do zatwierdzenia Statut Związku Kynologicznego w Polsce, zmieniający dotychczasową strukturę władz.
"Statut uchwalony 10.IV.1921, zmieniony i uzupełniony był - 23.V.22, 16.V.29, 24.IV.33, 22.VII.37, 15.V.51, 14 i 15.VI.57, 1 i 2.VI.61, 27 i 28.VI.63, 2.VI.64, 13 i 14.V.68
Wstęp: „Międzynarodowa Federacja Kynologiczna została utworzona w 1911 r. i jej pierwszy statut został uchwalony 22.V. tegoż roku przez delegatów następujących stowarzyszeń: Niemiec, Austrii, Belgii, Francji i Holandii. Konflikt światowy w 1914 roku położył kres działalności Federacji, a następnie Francja i Belgia doprowadziły do rekonstytuowania jej, opracowując statut zatwierdzony 10.IV.1921 roku.
Z tego tytułu te dwa kraje uważa się za członków założycieli Międzynarodowej Federacji Kynologicznej, którą obowiązuje niniejszy statut„.
Oddział w Gdańsku został powołany dnia 8 maja 1955 roku z 22 psami rasowymi, żeby w pierwszym roku działalności dojść do liczby 81 członków  z 64 psami.  Siedziba gdańskiej Oddziałowej Rady Kynologicznej mieściła się w Sopocie, przy ulicy Chmielewskiego 3  (I piętro) z numerem 511-35

"Na zebraniu organizacyjnym Związku w dniu 5 maja 1948 roku, postanowiono, że na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  Związku poprawki Statutu uchwalone będą zwykłą większością głosów".

W grudniu 1948 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma "PIES", a o następnym, drugim numerze, pojawiła się notka w naszej gdańskiej gazecie -  Dzienniku Bałtyckim nr 87 z 29 marca 1949 roku.

Dnia 4 lipca 1949 roku, w poniedziałek czytelnicy Dziennika Bałtyckiego mogli przeczytać, że "Ukazał się 3 numer czasopisma "Pies", organu Zw. Kynologicznego. Numer poświęcony jest psu obronnemu, a w szczególności popularnemu u nas owczarkowi alzackiemu, jego chowu, tresurze i użytkowaniu. Bogate w treści i ilustracje czasopismo to należy polecić jako cenny materiał z zakresu hodowli psa użytkowego, który spotka się z zainteresowaniem amatorów sportu kynologicznego."

Na naszym terenie w 1950 roku Centrala Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi, Ekspedycja Wojewódzka w Gdańsku Wrzeszczu dokonywała zakupu owczarków niemieckich (alzackich), będących w wieku od pół roku do 2 lat.

W sobotę, dnia 8 października 1955 roku w Dzienniku Bałtyckim i jak napisano - Oddziałowa Rada Kynologiczna w Gdańsku, (mieszcząca się w Sopocie, przy ulicy Chmielewskiego 3 z numerem telefonu 511-35), poinformowała czytelników, że 9 bm. w godz. od 12-14 odbędzie się w Sopocie, przy ulicy Biela 10 przegląd i rejestracja psów rasowych. Telefonicznych informacji miał udzielać sekretariat Rady, który był czynny tylko w środy, w godzinach 18-20. Ulica Biela będąca w dolnym Sopocie obecnie nazywa się Króla Jana Kazimierza i jest boczną od ul. Jana z Kolna, którą dojeżdża się na Hipodrom. Za psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym obywatele Gdańska płacili podatek z 50% zniżką. I był to drugi zorganizowany przez O.R.K. przegląd połączony z rejestracją nowych psów. Z osób, które wtedy się zarejestrowały i pozostawiły ślad w naszej kynologii byli Konstanty Czaban z rodzeństwem chow-chowów, urodzonych w 1948 roku, Ludwik Stojowski z Wejherowa, działacz sportowy, przewodniczącym Rady Koła Sportowego Wejherowskiej Unii, która w 1960 roku przekształciła się w Miejski Klub Sportowy "Grom", pod przewodnictwem pana Ludwika. A w 1950 roku był członkiem MRN w Wejherowie. Podczas tego przeglądu pan Ludwik zarejestrował  TERRY, rasy wyżeł niemiecki krótkowłosy, na której oparł hodowlę z przydomkiem "Kaszubski Gród". Brązowa TERRY, urodzona 1 lipca 1953 roku w Lęborku u Wacława Kaczora, została zarejestrowana z nr 22, była wpisana do K.W. T-I-79/X/60 i miała oceny b.dobrą i doskonałą. Pan Ludwik dnia 26 czerwca 1960 roku zarejestrował następnie owczarka niemieckiego - wilczastą ERA, urodzoną 30 września 1959 roku. Miała ona sierść pół długą, wzrost 58 cm i w uwagach zapisano: "budowa lekka, odbiega od wzorca, drobna, nie nadaje się do hodowli", ocena z przeglądu - dostateczna.

Na przeglądzie pojawił się też Józef Boye, działający już wcześniej w strukturze O.R.K. Gdańsk. Pan Józef zarejestrował sukę rasy owczarek szkocki collie. Tego samego dnia Kazimierz Wołkowicki z Gdyni zapisał się z pełno rodowodowym bokserem, będącym importem z Holandii, o imieniu JONKER-KUSY v.d. Zaankant i który mimo, że nie miał duzo kryć, ale za to miał ogromny wpływ na rozwój bokserów w Polsce. Pan Wołkowicki, urodzony w 1900 roku (zmarł w 1996 roku) miał wypadek w pracy w lipcu 1955 roku, był członkiem Związku już wcześniej, należąc do O.R.K. w Warszawie, gdzie JONKER-KUSY v.d. Zaankant był zarejestrowany z numerem 878/49/W-wa, czyli musiała to być pierwsza połowa 1950 roku.

Nad nasze morze zjeżdzał też jak napisano w Dz.B. w środę, 27 lipca 1955 roku popularny znany aktor i reżyser scen warszawskich ze swoim bernardynem. A byl to Jerzy Duszyński, pierwszy amant polskiego kina i reżyser  np. "Zakazanych piosenek" i jak go nazywano w teatrze Duszek. Pan Jerzy przyjeżdżał z Duszkiem, najwspanialszym okazem psa - bernardynem, jaki kiedykolwiek defilował po ulicach Sopotu przed zachwyconymi tłumami miłośników zwierząt. Pieskom jednak, nawet najpiękniejszym surowo wzbroniony był wstęp na molo.

W naszej lokalnej codziennej prasie, w Dzienniku Bałtyckim z dnia 14 września 1955 roku (w środę) zamieszczono wiadomość nt. warszawskiej wystawy psów.

w której możemy przeczytać o ogólnokrajowej WPR, która została zaplanowana na dzień 2 października 1955 roku. Mogły w niej mogły wziąć udział tylko psy m. innymi zakwalifikowane przez Oddziałowe Rady Kynologiczne. Jeżeli chodzi o O.R.K. w Gdańsku, to komisja sędziowska miała dokonać przeglądu i wstępnej oceny psów. w dniach 12-14 bm. w godzinach 18-20, oraz 15 bm. o godzinie 17. Chyba ta informacja w gazecie była trochę spóźniona, natomiast  odnośnie komisji sędziowskiej to mogli to być tylko panowie Stanisław Wlekliński i Czesław Wierusz-Kowalski, chyba że zostali zaproszeni sędziowie z innych oddziałów, co raczej było mało prawdopodobne. Z naszego Oddziału został zgłoszony na wystawę foksterier ostrowłosy Royal ORION zarejestrowany z nr 76/55/Gd, urodzony 3 maja 1955 roku i będący w rękach Danuty Hryniewicz. Wg. katalogu było zapisanych na tę wystawę 237 psów, z czego 10 sztuk było z innych O.R.K..

Także w Dzienniku Bałtyckim nr 162, ale z 8 lipca 1952 roku ukazała się bardzo ciekawa wiadomość, a mianowicie o naszym hodowcy ogarów - panu Niedroszlańskim.

Pan Stanisław poszukiwał swojego czarnego podpalanego ogara, który zaginął na stacji Wejherowo w dniu 18 stycznia 1953 roku z obiecaną nagrodą za jego odprowadzenie. Musiał się wtedy odnaleźć, ponieważ ponad dwa lata później, w maju 1955 roku znowu go pan Stanisław poszukiwał pisząc o nim jako o czarnym podpalanym z łysinką ogarze. Była też ponownie wzmianka o nagrodzie za odprowadzenie psa. Dnia 10 maja 1976 roku Stanisław Niedroszlański zarejestrował z nr M/469 przydomek hodowlany "Mszary" na wyżła niemieckiego szorstkowłosego o imieniu RINA Arboretum. Tego samego roku, w dniu 13 czerwca RINA Arboretum urodziła m.innymi dropiatą w łaty BASZTA Mszary, a której ojcem był REKS KUBA Dynastia.

Również w Dzienniku Bałtyckim nr 20 z dnia 24 stycznia 1956 roku, gdańska Oddziałowa Rada Kynologiczna poinformowała o terminie zwołania Walnego Zebrania Członków, oraz o książce

inż. Zygmunta Biernackiego "Mój Rasowy Pies" i której to było pierwsze wydanie. Pod koniec lutego 1956 roku książki dotarły na Wybrzeże, ale ponieważ sekretariat w tamtym czasie nie działał, to te osoby, które je zamówiły mogły je odbierać do 3 marca 1956 roku u Vi-ce Przewodniczącego Rady Kynologicznej - Józefa Boye, (mieszkającego obok co najmniej do 1954 roku, przy ulicy Chmielewskiego 6/2) w godzinach między 17-19, ewentualnie osobiście (dzwoniąc dwa razy). Bardzo prawdopodobne, że Józef Boye był mężem (lub bratem) pierwszej spikierki TV Gdańsk - Krystyny Boye z Sopotu, która 12 sierpnia 1962 roku prowadziła imprezę we Wrzeszczu, przy ulicy Traugutta. A były to wyścigi psów różnych ras, a zwycięzcom nagrody wręczala aktorka Teatru Wybrzeże - Kira Peplowska.

Oddziałowa Rada Kynologiczna w Gdańsku celem zdobycia jak największej ilości członków dosyć często organizowała rejestracje psów, jak na przykład w niedzielę, dnia 19 lutego 1956 roku, w godzinach od 12 -14. Ponieważ był to luty, rejestracja ta miała się odbywać w lokalu sekretariatu Rady Kynologicznej. W dniu tym zarejestrowano 17 psów, wśród których był właśnie wspomniany wyżej ogar polski WALTROP,

urodzony na początku 1949 roku i będący w rękach Stanisława Niedroszlańskiego z Sopotu, mieszkającego przy ulicy Rokossowskiego (od 1956 roku ulica Monte Cassino). Pan Stanisław był współzałożycielem Koła Łowieckiego w Sopocie "Odyniec", założonego w 1947 roku i w którym to Kole był też pierwszy Przewodniczący ORK Gdańsk (w 1948 roku) -  Jan Kędzierski. Podczas warszawskiej wystawy zorganizowanej w 1952 roku dwa ogary w wieku dwa i pół roku pana Stanisława o imionach o imionach AZA i WALTROP zdobyły I miejsce w grupie psów myśliwskich, za co w nagrodę pan Stanisław zdobył jubileuszowe wydanie Pana Tadeusza. WALTROP był synem BUDRYS i AZA i przyszedł na świat u Stanisława Niedroszlańskiego, oraz był psem krótkowłosym, miał 66 cm wzrostu i posiadał ocenę bardzo dobrą z przeglądu. WALTROP, który pozostał w hodowli pana Stanisława został ojcem czarnych podpalanych dzieci, o imieniu HAŁAS i HARFA, których właścicielem został pan Pawłusiewicz. Szczenięta te przyszły na świat 15 sierpnia 1951 roku, a ich matką była AZA, najprawdopodobniej będąca także matką WALTROP. Następną partnerką WALTROP została ŚMIAŁKA, o nieznanym pochodzeniu. Ich syn, urodzony 26 marca 1958 roku - czarny podpalany HAŁAS, o gładkiej, krótkiej sierści, z oceną bardzo dobrą z III gdańskiej wystawy i oceną użytkową również bdb wystawioną przez Radę Łowiecką, uzyskał u pana Antoniego Lipperta z Sopotu kwalifikacje na reproduktora. Jednak przez długie lata, do 1967 roku, w naszym Oddziale nie został zarejestrowany żaden ogar, który w sopockim katalogu z 1967 roku, został przedstawiony w następujący sposób: " Średniej wielkości, silny. Maść czarna podpalana. Włos krótki, gęsty, lśniący. Doskonały węch, duża pasja myśliwska ".

Ale ogara polskiego posiadało również Koło Łowieckie nr 6 w Gdańsku, a był to HAŁAS z Karpat, zarejestrowany w warszawskim Oddziale Związku Kynologicznego z nr 1936/51/W-wa. Jego poniższe zdjęcie jest autorstwa Jerzego Figury, współzałożyciela Koła Łowieckiego "Młodzieżowiec" przy AZS Gdańsk (Akademickim  Związku Sportowym Gdańsk).

W tamtych latach Warszawa była dla Gdańska, (którym nie posiadał w tym czasie własnego Oddziału) możliwością zarejestrowania się w Związku, z której to korzystali także inni właściciele psów z naszego terenu. Czarny podpalany HAŁAS z Karpat przyszedł na świat 3 marca 1954 roku w hodowli pułkownika Józefa Pawłusiewicza i musiał być doskonały użytkowo, skoro został upamiętniony w pięknym medalu Koła Łowieckiego Ogar, który początkowo nazywał się KŁ Młodzieżowiec, później KŁ nr 6, a od 1959 roku własnie Koło Łowieckie przyjęło nazwę "Ogar". Jerzy Figura w Łowcu Polskim 1-31 lipca 1978 m. innymi napisał odnośnie przyjęcia tej nazwy: "Byliśmy zafascynowani urokiem polowań na grubego zwierza z ogarami, mieliśmy wówczas piękną sforę ogarów polskich".

W Łowcu Polskim z 15  marca 1958 roku pojawił się artykuł inż Erwina Dembinioka pt. "Praca wyżła na farbie zwierzyny grubej", do którego zostało dane właśnie zdjęcie HAŁAS z Karpat,

a nie innych ogarów, które Koło wg. słów pana Jerzego posiadało, ale jest brak informacji o ich rejestracji w Związku Kynologicznym. A może to były jednak ogary urodzone w Sopocie, u pana Niedroszlańskiego, ale to już chyba na zawsze pozostanie zagadką. Do Koła "Ogar" zapisał się również EDmund Wach, który miał pointerkę, białą w zółte łaty LESSY z Zakładu, urodzoną w 1979 roku, a później karelskie psy na niedźwiedzie: DARA - KONTRA z Asi Boru, urodzoną w 1985 roku i FERA - DONNA z Liliowego Wrzosowiska z 1986 roku.

W katalogu warszawskiej wystawy z 1955 roku nt. użytkowości ogara napisano: "Należą do grypy psów gończych i są jedną z najstarszych ras polskich psów myśliwskich. Praca ich polega na tropieniu zwierzyny z głośnym ujadaniem tzw. :graniem".Wzrost do 60 cm, sierść krótka, czarna z podpalaniem". Rodzicami HAŁAS z Karpat byli ZAGRAJ, urodzony w 1950 roku i LUTNIA z 1953 roku. Para ta była rodzeństwem, ale z różnych roczników, a ich rodzicami zostali ŚPIEWAK II i CYTRA II.  Hodowane ogary przez płk Pawłusiewicza, pierwszego polskiego hodowcy tej rasy, były o umaszczeniu czarnym podpalanym i zdecydowanie lżejsze od ogarów hodowanych w tym samym czasie przez ppłk. Piotra Kartawika. Archiwalne zdjęcie HAŁAS z Karpat, oraz medalu mogę pokazać dzięki Łowczemu KŁ Ogar - Jerzemu Liszniańskiemu.

W Zachodnim Poradniku Łowieckim, wydanym przez Polski Związek Łowiecki Wojewódzką Radę Łowiecką w Poznaniu w maju 1965 roku, ppłk Piotr Kartawik (hodowca ogarów polskich z przydomkiem "z Kresów"), w artykule pt. "Ogary polskie - rasa u nas mało znana", tak pisał: "Ogar polski jest psem gończym, którego funkcja polega na tropieniu zwierzyny i gonieniu jej głosem.....Ze starych opisów i szkiców należy wnioskować, że ogar polski jest pochodną względnie pokrewną formą psa św. Huberta. Psy te są raczej ciężkim typem ogara i uważane są w odmianie dużej, za największego ogara w ogóle....  Po II Wojnie Światowej typowe ogary polskie na terenie kraju faktycznie nie istniały i nie były znane kynologom i myśliwym młodszego pokolenia. Niektórzy sędziowie kynologiczni, nie mając uprawnień oraz nie znając typowych cech psów gończych, oceniali na wystawach i przeglądach błędnie czarne, nisko nożne gończaki słowackie, sprowadzone przez kol. Pawłusiewicza z Czechosłowacji, jako "Ogary Polskie", chociaż psy te ani wzorem, ani stylem pracy nie są nawet zbliżone do tej rasy.... Dopiero w roku 1959 sprowadzono z Wileńszczyzny parę typowych ogarów polskich, pochodzących z he odowli dawnych majątków ziemskich. Z tej pary wyhodowano kilkanaście egzemplarzy, które rozmieszczono w terenie, najbardziej odpowiadającym do wykorzystania ogara w łowisku".

Natomiast w katalogu MWPR zorganizowanej w Poznaniu w 1975 roku, pod rasą ogar polski, ze wzorcem opracowanym przez inż. Dylewskiego (na bazie psów Piotra Kartawika) i zarejestrowanym w 1966 roku, w FCI z nr 52, zostało zaznaczone:
"Rasa ta była na wymarciu, dzięki staraniom grupy entuzjastów z ppłk. Piotrem Kartawikiem na czele została przywrócona do polskiej kynologii łowieckiej...".
Na początku 1969 roku w Polskiej Księdze Rejestracyjnej było zarejestrowanych w sumie 31 ogarów polskich. Przez wiele lat te czarne podpalane ogary Józefa Pawłusiewicza były dyskwalifikowane na wystawach i gdyby nie upór i determinacja miłośników tych ogarów, nie zostałyby po wielu latach zwieńczone w 1983 roku otworzeniem dla nich Księgi Wstępnej, a następnie uznaniem za rasę i zarejestrowaniem przez F.C.I. pod nazwą gończy polski. Ten fakt został zakomunikowany podczas Światowej Wystawy Psów Rasowych w Poznaniu w 2006 roku.

W środę, dnia 7 marca 1956 roku ukazał się artykuł pod znamiennym tytułem " I w Gdańsku trzeba zorganizować wystawę psów rasowych", który zaowocował zorganizowaniem u nas kilka miesięcy później pierwszego powojennego przeglądu hodowlanego.

Julian Cybulski był w latach 1955–1958 Prezydentem Gdańska.

 W 1939 roku był członkiem załogi łodzi podwodnej walczącej o Wybrzeże i które wyzwalał spod okupacji niemieckiej w 1945 roku będąc w szeregach WP. Przebywał też w obozach jenieckich i mimo, że był Przewodniczącym naszej O.R.K., najprawdopodobniej nie posiadał psa zarejestrowanego w Związku. Być może szefowanie Związkiem wynikało z uwarunkowań politycznych, tym bardziej, że w 1954 roku był kierownikiem Wydziału Społeczno-Administracyjnego Prezydium Woj. Rady Narodowej w Gdańsku.

W tych wczesnych powojennych latach rodziły się szczenięta i w gazecie, wydawanej u nas codziennie, w Dzienniku Bałtyckim pojawiały się ogłoszenia o ich sprzedaży jak np. jak np. dnia 4 czerwca 1947 roku były sprzedawane w Sopocie szkocterierry w cenie 5000 zł, a w poniedziałek dnia 7 lipca 1947 roku pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży 4-tygodniowych wyżłów rasowych i napisano tylko, że wiadomość o nich znajduje się przy Skwerze Kościuszki. Również w poniedziałek, ale dnia 3 stycznia 1949 roku ukazał się anons o sprzedaży psów rasowych trzy miesięcznych wyżłów, z podanym telefonem do pana Staniszewskiego z Gdyni, albo w Gdyni w kwietniu 1949 roku ktoś sprzedawał pieska rasowego (spaniola). W Gdańsku Wrzeszczu na początku 1952 roku przyszły na świat spaniele i były tanio sprzedawane. Dnia 31 stycznia 1952 roku było ogłoszenie o wilczkach rasowych z Gdańska Oliwy, a z Sopotu w dniu 9 lutego 1952 roku o sprzedaży psa rasowego owczarka alzackiego. W marcu 28 lipca 1954 roku u pana Lichockiego z Gdyni urodziły się szczenięta morengowatych bokserów i jak napisał hodowca - po imporcie championie Holandii z metrykami Pol. Zw. Kynologów i o których było ogłoszenie w dniu 8 września 1954 roku. A dnia 26 września 1946 roku byl w Gdyni poszukiwany szkocki terier czarny z prośbą o odprowadzeniem za wynagrodzeniem.

A nawet Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami uruchomiło w Gdyni w 1948 roku psią szkołę, mającą na celu w ciągu dwóch miesięcy, nauczenia chodzenia po ulicy, chwytania i pilnowania złodzieja, cnoty posłuszeństwa i nie przyjmowania pokarmu od obcych.

Wystawiane w latach 50'tych ubiegłego wieku metryczki były o wymiarach 11x15 cm, drukowane na cieniutkim kartoniku i na drugiej stronie znajdowała się bardzo ważna informacja "Proszę o zarejestrowanie i zapisanie  do Pol. Księgi Rodowodowej (Księgi Wstęp) psa mego, który ukończył 9 miesięcy". W przypadku BAMBO dla którego została wystawiona poniższa metryczka przez ORK w Warszawie, mimo, że jego ojciec posiadał rodowód, to pies ten ze względu na matkę o nieznanym pochodzeniu nie miał prawa do rodowodu.

"Wyżywienie i tresura psów rasowych" - pod takim tytułem pojawił się artykuł w kwietniu 1956 roku w Dzienniku Bałtyckim następującej treści: "Odd. Rada Kynologiczna (Sopot, ulica Chmielewskiego 3) zawiadamia swych członków, że uzyskała przydział odpadów mięsnych dla psów z trójmiasta, zarejestrowanych w Związku Kynologicznym. Interesujący wielu hodowców kurs amatorskiej tresury psów obronnych i użytkowych rozpoczyna się około 10 bm. Zainteresowani mogą otrzymać telefonicznie informacje w tych sprawach, codziennie w godz. 17-20, tel. 512-83".

Dnia 7 kwietnia 1956 roku w Dzienniku Bałtyckim Oddziałowa Rada Kynologiczna dała anons: "Oddz.Rada Kynolologiczna (Sopot Chmielewskiego 3, tel. 512-83), zawiadamia, że w niedzielę 8 bm. o godz. 12-14 odbędzie się w lokalu Woj. Rady Łowieckiej w Gdańsku, przy ulicy Rokossowskiego 45 przegląd i rejestracja psów rasowych. Jednocześnie treser Rady będzie udzielał informacji zainteresowanym, co do organizującego się kursu tresury psów". Do księgi zapisano wtedy 12 psów, w tym 2 boksery, 1 setera irlandzkiego i angielskiego, 1 pekińczyka, 1 czarno dereszowatego cocker spaniela, 1 owczarka szkockiego (collie), oraz 5 owczarków niemieckich, wśród których był czarno brązowy REX, urodzony w 1955 roku i będący w rękach Józefa Porady, który został hodowcą ON i był już w Komitecie wystawowym w 1958 roku.

W dniu 8 czerwca 1956 roku, w piątek, w Dzienniku Bałtyckim, który kosztował wtedy 20 groszy, pojawiło się ogłoszenie następującej treści: "Oddziałowa Rada Kynologiczna, (Sopot, Chmielewskiego 3) podaje do wiadomości, że MRN w Gdańsku przyznała 50% zniżkę podatkową dla psów zarejestrowanych w Związku Kynologicznym. Dlatego też najbliższa rejestracja psów rasowych odbędzie się w Gdańsku dnia 10 bm. (niedziela) w lokalu Woj. Rady Łowieckiej, Al. Rokossowskiego 45 w godz. 12-14. Ponieważ rozwożenie karmy dla psów nie doszło do skutku z powodu małej liczby zgłoszeń, przeto wszyscy członkowie z Gdańska i Sopotu, pragnący pobierać karmę, proszeni są o telefoniczne porozumienie się w tej sprawie z Zarządem (tel. 5-12-83) w godzinach popołudniowych."

Ogłoszenia odnośnie rejestracji psów ukazywały się w lokalnej prasie dość często i np. 10 sierpnia 1956 roku Oddział Gdański Związku Kynologicznego (Sopot, Chmielowskiego 3  tel. 512-83) zawiadamiał, że w niedzielę 12 sierpnia, o godz. 12-14 odbędzie się w Gdyni, przy ulicy Jana z Kolna 13 przegląd i rejestracja psów rasowych. Przyjmowane też wtedy były zgłoszenia na kurs amatorskiej tresury psów, który rozpoczął się 8 bm.

W Dzienniku Bałtyckim w 1956 roku znalazło się ogłoszenie następującej treści:  "Samodzielne 2 pokoje z kuchnią, wygodami (I piętro) w centrum Bydgoszczy - zamienię na podobne w Gdyni lub Sopocie. Kusionowicz, Bydgoszcz, ul. Al. 1 Maja". Elżbieta Kusionowicz, mieszkająca pod tym adresem w Bydgoszczy miała hodowlę owczarków nizinnych z przydomkiem "z Babiej Wsi", w której to hodowli bazową parą były BIES i BYSTRA o nieznanym pochodzeniu, zarejestrowane z numerami 118/XII/45 i 117/XII/47. Urodzona w pierwszym miocie BAJDA z Babiej Wsi z 1948 roku, zarejestrowana w K.W. pierwszego stopnia pozostała w hodowli. Jej dzieci i SZLEM z Babiej Wsi (urodzonego w 1949 roku i będącego synem BAJDA z Babiej Wsi ) o imionach DUKAT z Babiej Wsi i DIUNA z Babiej Wsi i które pojawiły się na świecie w 1955 roku, zamieszkały u Danuty Hryniewicz. Natomiast Elżbieta Kusionowicz (1906-1995) zaimportowała z Czech pręgowaną BEATRIX Vytouzena, która przyszła na świat w 1974 roku i w oparciu o nią rozpoczęła znaną hodowlę szkockich terierów z przydomkiem "z Szetlandów" i w której pierwszy miot pojawił się na świecie w 1976 roku.

Na początku marca 1956 roku odbyło się Walne Zebranie gdańskiego Oddziału Rady Kynologicznej, podczas którego ponownie na Przewodniczącego Rady Kynologicznej wybrano Juliana Cybulskiego, oraz w 1956 roku nie zarejestrowano w naszym Oddziale (który liczył sobie wtedy 211 członków) żadnego przydomka hodowlanego.

W sumie, na początku w Gdańsku odbyły się dwa przeglądy hodowlane w latach 1956 i 1957 roku, których celem było znalezienie jak najbardziej zbliżonych do danej rasy psów, połączone z pokazem dla publiczności. Na przeglądach tych były przyznawane przez sędziów kynologicznych oceny z lokatami, oraz wręczane dyplomy.

W sobotę, dnia 8 września 1956 roku w Dzienniku Bałtyckim gdański Oddział dał następującą informację: "W związku ze zbliżającym się pokazem psów rasowych (niedziela 16 bm. w Sopocie) - gdański oddział Polskiego Związku Kynologicznego urządza jutro, w niedzielę w godz. 12-14 w Sopocie, ul. Biela 10 (dojazd do stacji Sopot-Wyścigi) dodatkowy przegląd i rejestrację psów. Przegląd ma ułatwić posiadaczom niezarejestrowanych w związku psów zorientowanie się, czy ich pupile kwalifikują się do udziału w pokazie".

Pierwszy przegląd hodowlany, połączony z pokazem, na którym zaprezentowano 115 psów z 27 ras,  odbył się w niedzielę, dnia 16 września 1956 roku, na terenie boiska Kolejarza w Sopocie i na który zaproszono np. Zofię Smyczyńską, Lubomira Smyczyńskiego i Edwarda Mikulskiego. Udział dla członków Związku był bezpłatny, natomiast dla niezrzeszonych opłata za udział w pokazie wynosiła 10 złotych od psa.

Również w Dzienniku Bałtyckim wydanym w dniu 16/17 września 1956 roku (niedziela/poniedziałek) Zarząd Oddziału zamieścił ogłoszenie następującej treści: "115 rasowych psów zaprasza swych przyjaciół. Wszyscy przyjaciele spotkają się dzisiaj w niedzielę o godz. 10 na pierwszym na Wybrzeżu pokazie rasowego psa w Sopocie  na boisku "Kolejarza" (przystanek Sopot-Wyścigi). Będzie na co popatrzeć, bo zgłoszonych zostało 115 psów różnych ras i wielkości. Ok. godziny 14 rozpocznie się popis tresury  psów wojskowych i służbowych, zaś około godz. 15.30 odbędzie się defilada wyróżnionych okazów. Wystawcy proszeni są usilnie o przedstawianie swych pupilków komisji lekarsko-weterynaryjnej na boisku już od godz. 8, aby przyjmowanie psów można było zakończyć około godz. 9.30 i rozpocząć pokaz sędziowaniem o godzinie 10.00". W komisji lekarsko-weterynaryjnej mogli być dr Stanisław Cąkała, lub dr Tadeusz Zdunkiewicz z Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt w Gdańsku, przy ulicy Kartuskiej, w której to Bohdan Rutkowiak swoją pracę zawodową rozpoczął właśnie 1 września 1956 roku, po ukończeniu studiów w Leningradzie. Lecznica w latach 50'tych i 60'tych ubiegłego wieku należała do czołowych w kraju. A w pokazie psów służbowych wzięły udział psy ze Służby Ochrony Kolei, pokazując swój bogaty zasób wiedzy i wyszkolenia. Na czas przygotowywania wystawy Komitet Organizacyjny udostępnił dwa numery telefonów 512-83 i 511-35.

Dzięki uprzejmości Macieja Lipca, który udostępnił album, mogę go tutaj właśnie pokazać. Ten unikalny album,

przedstawiający zdjęcia niektórych psów biorących udział w pierwszym przeglądzie hodowlanym został wręczony Zofii Smyczyńskiej, jako podziękowanie za jej wkład w przygotowaniu tej imprezy. Podziękowaniem z podpisami trójki organizatorów.

Pierwsze zdjęcie w albumie (które zostały zrobione przez fotografa Jana Kopeć z Gdyni), przedstawia grupkę 3 maltańczyków z hodowli "Biała Chryzantema" Marii Orłowskiej z Warszawy. W hodowli tej mieszkały wtedy JERRY Biała Chryzantema, urodzony w 1953 roku, Zw. KIKI Biała Chryzantema z 1950 roku, będąca córką DŻIMI i BOSIA, AFFI Biała Chryzantema, która pojawiła się w 1954 roku, oraz najstarsza z nich MIKI Biała Chryzantema, urodzona w 1948 roku i będąca starszą siostrą Zw. KIKI Biała Chryzantema.

Czyli w pokazie brały udział psy nie tylko z naszego terenu, ale także z np. Warszawy czy Bydgoszczy.

Księga Rejestracyjna Psów O.R.K. Gdańsk

została założona 15 września 1955 roku i do  7 października 1956 roku zostało u nas zarejestrowanych 183 psich przedstawicieli, wśród których były: airedale terier - 9, bedlington terier -1, bernardyn - 8, bokser - 6, chow-chow - 3, cocker spaniel - 9, springel spaniel - 1, doberman - 4, dog niemiecki - 1, foksterier szorstkowłosy - 12, gryfon - 1, jamnik długowłosy - 1, jamnik krótkowłosy - 10, jamnik szortkowłosy - 1, kerry blue terier - 1, maltańczyk - 1, ogar - 1, owczarek podhalański - 7, owczarek niemiecki - 50, owczarek nizinny - 1, owczarek szkocki collie - 15, pekińczyk - 3, pointer - 1, pinczer sarni (pinczer karłowaty) - 4, pudle różnej wielkości - 6, seter angielski - 5, seter irlandzki - 7, terier szkocki - 3, skye terier - 1, terier tybetański - 2, wyżeł niemiecki długowłosy - 2, wyżeł krótkowłosy - 3, wyżeł szorstkowłosy - 2.

Natomiast trójkolorowy Royal ORION rasy foksterier ostrowłosy,

wyróżniony dyplomem na tym pokazie, podpisanym przez sędziego Edwarda Mikulskiego i w/z Przewodniczącego Oddziału Gdańsk Józefa Boye, urodził się dnia 3 maja 1953 roku, posiadał rejestrację 76/55/Gd, PKR T-I-132/56, a jego właścicielem docelowo został Jerzy Dewicz z Gdyni. Trójkolorowy Royal ORION, zarejestrowany jako ośmiomiesięczny piesek, był synem KAJTKA i Abeni's CLAUDINE i pochodził z hodowli Zygmunta Biernackiego, będącego członkiem naczelnych władz ZKwP, wieloletniego przewodniczącego Kolegium Sędziów i międzynarodowego sędziego kynologicznynego. Matka Royal ORION'a - trójkolorowa  Abeni's CLAUDINE, urodzona 6 kwietnia 1950 roku i zarejestrowana w Oddziale warszawskim pod nr 1007/50/War, pochodziła z przedwojennej hodowli foksterierów i cocker spanieli, należącej do Anny Benisławskiej z Boernerowa. Jerzy Dewicz z Gdyni został baszym działaczem, oraz hodowcą foksterierów szorstkowłosych z przydomkiem "z Gozdawy". Pochodzący z tej hodowli BERIL z Gozdawy zamieszkał u profesora Zdzisława Kieturakisa z Gdańska, którego zasługi dla gdańskiej medycyny i nauki zostały uhonorowane przyznaniem mu tytułu "Gdańszczanin XX–lecia ". Pierwszym zarejestrowanym psem w Związku Kynologicznym przez prof. Zdzisława Kieturakisa był biało rudy bernardyn - HEROS, który przyszedł na świat 12 kwietnia 1963 roku.

Dnia 11 marca 1957 roku zaplanowano na godzinę 11,oo Walne Zebranie członków Związku Kynologicznego w sali WSE w Sopocie. WSE - Wyższa Szkoła Ekonomiczna, której sekretariat znajdował się przy ulicy Wybickiego, natomiast sama uczelnia zajmowała gmach Liceum Horsta Wessela przy Armii Krajowej. W dniu 7 sierpnia 1957 roku w Dzienniku Bałtyckim wydanym w środę, Zarząd Oddziału poinformował czytelników i psiarzy o planowanym drugim pokazie psów, który miał się odbyć dnia 11 sierpnia 1957 roku w Sopocie na boisku Kolejarza. Natomiast 14 kwietnia, w niedzielę odbył się przegląd rasowych psów, nie zarejestrowanych jeszcze w Związku Kynologicznym. Miejscem przeglądu była świetlica ogródków działkowych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62.

Na około 20 lipca 1957 roku zaplanowano rozpoczęcie amatorskiej tresury psów zorganizowanej przez Związek Kynologiczny.

Druk powyższego dyplomu wykonano w przedsiębiorstwie Prasa Kielce w 1957 roku w ilości 1780 sztuk, a wyróżniona np. tym dyplomem BRYZA z Kordegardy przyszła na świat dnia 15 sierpnia 1956 roku, czyli w dniu pokazu miała skończony jeden rok życia. Była wtedy oceniana także przez Edwarda Mikulskiego, a ze strony Oddziału Gdańsk dyplom został podpisany przez Józefa Boye, będącego hodowcą owczarków szkockich collie, bazując na SADIE zarejestrowanej w Związku w niedzielę, dnia 9 października 1955 roku z nr 23. Urodzona w 1953 roku płowa z białym SADIE i będąca córką DOLLY, miała jeszcze potomstwo wpisane do K.W. w 1961 roku. Jej matka - płowo-biała DOLLY, należąca do Witolda Świętochowskiego (1899-1976) z Sopotu  przyszła na świat w 1947 roku i np. posiadała szczenięta urodzone w 1955 roku po ZEFIR. Być może, że ich syn - żółty z białym kołnierzem i czaprakiem ciemnym o imieniu TOP, ktory zamieszkał w Oliwie u Haliny Dębickiej był na pierwszym przeglądzie w 1956 roku i jest na poniższym zdjęciu, pochodzącym z powyższego albumu.

Później pan Józef został działaczem sopockiego Towarzystawa Opieki Nad Zwierzętami.

Pogoda w dniu pokazu z 1957 roku zorganizowanym w godzinach 9,oo - 16,oo, była piękna, a pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem wśród publiczności. Najliczniejszą grupę w ilości 16 psów zaprezentowała pani Hryniewicz, a były to szkockie teriery, owczarki niemieskie i foksteriery. Oceny doskonałe zdobyły np.: dobermanka ARNICA ze Złotej Wenecji, należąca do pani Ciesielskiej z Bydgoszczy, airedale terier, będący w rękach Marii Szczepańskiej z Warszawy, oraz czarny pudel o imieniu ABRAHAM, urodzony w 1947 roku i wystawiany przez Krystynę Kułakowską z Warszawy, MIŚ rasy chow chow pana Czabana, oraz dwie buldożki francuskie pana Lubowidzkiego z Warszawy. Ponad 20 psów uzyskało oceny doskonałe, około  50 psów oceny bardzo dobre, 30 psów oceny dobre, a reszta dostateczne. W sumie zgłoszonych na przegląd zostało 120 psów. Na koniec odbył się pokaz tresury psów obronnych, należących do jednostki KBW (Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Zdjęcia z tej imprezy robił także Jan Kopeć, którego zdjęcia z różnych imprez były zamieszczane w Dzienniku Bałtyckim.

Związek Kynologiczny w Sopocie w czwartek, dnia 19 września 1957 roku powiadomił poprzez Dziennik Bałtycki wystawców, że:"Rozdanie dyplomów włascicielom psów, które zostały nagrodzone na pokazie w sierpniu br. odbędzie się w sobotę 21 bm. w świetlicy Liceum im.TPD w Sopocie przy ulicy Ks. Pomorskich 16/18 o godz. 18".

W piątek, 4 października 1957 roku w Dzienniku Bałtyckim pojawilo się ogłoszenie o planowanej najbliższej rejestracji psów rasowych, które zostało zaplanowane w niedzielę 6 bm. w godz. od 11-13, w Sopocie przy ulicy Biela 10 (dojazd do przystanku Sopot-Wyścigi). Przy okazji upraszało się członków Związku Kynologicznego o wpłacenie prenumeraty czasopisma "Pies" za II półrocze, w wysokości 12 złotych.

Od 15 września 1955 roku do 14 stycznia 1960 roku, w Oddziale Gdańsk najwięcej zarejestrowanych było owczarków niemieckich, nazywanych wtedy także owczarkami alzackimi, następnie collie, foksterierów ostrowłosych (szorstkowłosych), jamników krótkowłosych, jedna jamniczka długowłosa, o umaszczeniu żółtym i wzroście 23 cm. Żółta TRYNA, bo to o niej mowa, przyszła na świat w 1947 roku i nie miała udokumentowanego pochodzenia. Maria Bohdanowicz zarejestrowała ją w Związku dnia 11 marca 1956 roku, już jako 9-cio letnią damę , z nr 103/X/47. Suczka miała ogólną ocenę z przeglądu - b.dobrą. Przegląd psów, który miał miejsce 11 marca 1956 roku został zorganizowany w lokalu Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, mieszczącej się przy ulicy Rokossowskiego

Następne pod względem liczebności były boksery, airedale teriery, pekińczyki, cocker spaniele, setery irlandzkie, bernardyny, zwane jako bernardy, owczarki podhalańskie, setery angielskie, wyżły szorstkowłose i krótkowłose, dobermany, teriery szkockie, kerry blue teriery, których szczenięta były 16 września 1957 roku sprzedawane poprzez anons w gazecie:"Pieski rasowe Qiery Blueu" sprzedam, Sopot". Następnie pod wzgledem ilości były foksteriery krótkowłose, polskie owczarki nizinne, dogi niemieckie, setery gordony, chow-chow, buldogi francuskie, welsh teriery, nawet został zarejestrowany jeden brodacz monachijski duży. A był nim czarny szroniaty DRAB, urodzony dnia 26 września 1958 roku, w Ośrodku Hodowli i Tresury Psów Służbowych, w Zbąszyniu i mieszkający u Waleriana Kubickiego z Gdańska. DRAB, którego rodzicami byli IWO i FLINTA, miał sierść szorstką, wzrost 72 cm i jak zaznaczono w uwagach miał oceny dobrą i b.dobrą, oraz "był jednym z najlepszych w Polsce".

Były także skye teriery, springer spaniele, jamniki szorstkowłose, pudle różnej wielkości, ale w większości duże, teriery tybetańskie, gryfony, ogary polskie, pinczery i ratlery, pointery, bedlington teriery, maltańczyki i jeden szpic.

Jednym z naszych pierwszych hodowców był Władysław Sadkowski,

który nieprzerwanie hodował wyżły niemieckie krótkowłose do 1989 roku, oraz popularyzował kynologię łowiecką, był również wieloletnim członkiem PZŁ. Jego pierwszymi wyżłami były brązowa KORA, oraz jej córka ERA (z Czarnego), która przyszła na świat w 1952 roku i została zarejestrowana w księdze rejestracyjnej Chojnice pod nr 33/53/Choj. Tak na marginesie, to Chojnice w sierpniu 1954 roku miały 29 członków i 63 zarejestrowane psy. Natomiast KORA o nieznanym pochodzeniu, była krótkowłosa, urodzona w 1949 roku u pana Kowalskiego,miała 58 cm wzrostu, ocenę bardzo dobrą i początkowo była zarejestrowana w ks. rej. Chojnice pod nr 13/49/Choj. Pan Władysław miał też wyżlicę szorstkowłosą o nieznanym pochodzeniu, urodzoną w 1950 roku i różnież nazwaną KORA. Władysław Sadkowski prowadził sekcję użytkowego psa myśliwskiego. U niego też zamieszkał jagdterier, urodzony w 1975 roku, ale to był tylko epizod w jego życiu kynologicznym

Brązowa KORA brała udział w jesiennych konkursach wyżłów zorganizowanych w Inowrocławiu, we wrześniu 1958 roku. Zajęła wtedy I miejsce z liczbą punktów 206 i dyplomem II stopnia. Ona, oraz jej córka - ERA z Czarnego, zostały przerejestrowane przez Władysława Sadkowskiego, dnia 8 listopada 1957 roku, do Oddziału Gdańsk , pod numerami: KORA - 301/49/Gd, a ERA z Czarnego 302/53/Gd.

W roku 1957 w Polsce zorganizowano 6 wystaw - w Warszawie, Krakowie, Bytomiu, Toruniu, w Poznaniu (wystawa rangi krajowej) i pokaz w Sopocie, podczas którego biało-szary SMOK, należący do Danuty Hryniewicz, jako pierwszy przedstawiciel rasy polskiego owczarka nizinnego zdobywa ocenę doskonałą u sędziego Lubomira Smyczyńskiego. Danuta Hryniewicz-Gwoździewicz, doktor nauk weterynaryjnych, od 1949 roku była członkiem gdańskiej Oddziałowej Rady Kynologicznej, posiadając legitymację członkowską nr 122, podpisaną przez Prezesa O.R.K w Gdańsku.

Zdjęcie tej legitymacji z podpisem chyba Jana Kędzierskiego zostało dane do oracowania "Dr Danuta Hryniewicz i polski owczarek nizinny", autorstwa Tomasza Borkowskiego, a wydanego w Warszawie w 2009 roku. Równocześnie jej numer - 122 sugeruje, że do 11 kwietnia 1949 roku mieliśmy 122 członków, w co nie chce mi się wierzyć. Natomiast poniższe zdjęcie pani Danuty jest autorstwa Gustawa Wyrobka.

Przydomek "Kordegarda" został zarejestrowany w 1954 roku z nr K/11/54, w czasie, gdy pani Hryniewicz była już członkiem Oddziału w Bydgoszczy, w którym to, w 1978 roku została uhonorowana tytułem Członka Honorowego Związku Kynologicznego z Polsce. Ale w 1955 roku pani Danuta należała do nas.

Na pierwszym planie zdjęcia stoją Genowefa Ratajczak, która była w latach 1990-1993 Przewodniczącą ZKwP, oraz Lubomir Smyczyński.
W 1957 roku Związek Kynologiczny w Polsce posiadał 17 Oddziałów, włącznie z naszym, oznaczonym jako Gdańsk-Gdynia i mieszczącym się od września 1955 roku w Sopocie, przy ulicy Chmielewskiego 3/2, na parterze, z numerem telefonu 511-35, a następnie w 1958 roku na krótko przeniósł się do mieszkania mieszczącego się na I piętrze, należącego do Józefa Boye, z adresem ul. Chmielewskiego 6/2 i numerem telefonu nr 512-83. Ulica Chmielewskiego 3 w Sopocie, przy której ponownie funkcjonował Związek od października 1958 roku, jest po lewej stronie boczną ulicą Bohaterów Monte Casino idąc w kierunku Mola. Oddziałowa Rada Kynologiczna, posiadająca swoją siedzibę przy ul. Chmielewskiego 3, w środę dnia 18 kwietnia 1956 roku zawiadomiła swoich członków o przyjmowaniu jeszcze chętnych na rozpoczynający się kurs tresury psów obronnych i użytkowych. Ćwiczenia psów obronnych zaplanowano w Sopocie dwa razy w tygodniu. Jeżeli natomiast zgłosiłoby się dużo chętnych, to wtedy ćwiczenia odbywałyby się we Wrzeszczu. Informacji na temat kursu udzielano pod numerem telefonu 512-83, codziennie w godzinach 17,oo-19,oo.

Sekretariat O.R.K.wtedy był czynny w każdy wtorek, w godzinach od 18-20, a w niedzielę, dnia 10 marca 1957 roku na godzinę 11,oo w sali WSE (Wyższej Szkoły Ekonomicznej) w Sopocie zostało zaplanowane Walne Zebranie członków. Udzielane były porady z zakresu hodowli, wychowu i pielęgnacji psa. Oddział posiadał również własny teren szkoleniowy we Wrzeszczu, który mieścił się na terenie lotniska, blisko przystanku SKM Gdańsk Lotnisko i którego nazwa w 1973 roku została zmieniona na Gdańsk Zaspa. Oddział organizował również corocznie amatorskie kursy tresury psa obronnego.

Powyższą informację o kursie tresury Oddział Sopot dał do Dziennika Bałtyckiego, który wyszedł w piątek, 18 kwietnia 1958 roku,

To powyższe zdjęcie z terenu lotniska, zrobione zostało podczas tresury psów w 1962 roku. Pręgowany bokser, widoczny na pierwszym planie to Ch. ŻUK CHERIE z Nad Zatoki, ( o którym będę później pisać ), a dalej widać pręgowanego boksera, owczarka niemieckiego i dobermany.

Dwa miesiące wcześniej i także w Dzienniku Bałtyckim, w piątek dnia 28 lutego 1958 roku, pojawiło się intrygujące poniższe ogłoszenie:

W drugiej połowie 1958 roku Oddział miał swoją siedzibę w mieszkaniu prywatnym u Ewy i Jana Swobody mieszkających w Sopocie, przy ulicy Świerczewskiego 2 m 2, a w roku 1959 Oddział ponownie zmienił lokalizację, nie opuszczając Sopotu, tym razem na ulicę Bitwy pod Płowcami 25, ze zmienionym telefonem na nr 510-68. Oddział mieścił się na terenie gazowni, w siedzibie tego przedsiębiorstwa, gdzie pracowano do 15 godziny.

Na zdjęciu, zrobionym właśnie na terenie gazowni w Sopocie, widać czarną podpalaną ALFA Stary Gdańsk, która urodziła się w 1964 roku u Mirosława Bielińskiego, a zamieszkała u Cecylii Rutkowskiej.

Po południu, trzy razy w tygodniu, w poniedziałek, środę i piątek, w godzinach od 16 do 18 urzędował tam Związek Kynologiczny. W 1962 roku Oddział działał w Sopocie, ale już przy ulicy Świerczewskiego 5, obecnie znanej pod nazwą ulicy gen. Władysława Andersa z nr tel. 533-69.

Do Związku wchodziło się bezpośrednio do pokoju z podwórka. Po jego lewej stronie znajdowała się zabudowana oszkolana weranda, mniej więcej połowy wielkości tego pokoju. I właśnie tam mieściło się biuro Związku, a pokój spełniał rolę poczekalni. Ze względu na oszklone ściany, zimą panowały w Oddziale istnie spartańskie warunki. Działacze naszego Oddziału w czwartek, dnia 25 listopada 1965 roku, poinformowali członków poprzez Dziennik Bałtycki z dnia 25 listopada 1965 roku,, że od dnia 1 grudnia 1965 roku sekretariat będzie czynny we wtorki, czwartki i soboty w godzinach od 16 do 18. Związek zmienił swoją siedzibę dopiero w 1971 roku, przenosząc się ulicę dalej, na ulicę Sikorskiego 6, posiadając tam numer telefonu 51 33 69  już od 1966 roku.

Numer ten, po lekkiej modyfikacji na - 551 33 69 był używany przez wiele lat. Oddział urzędował w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 17,oo do 19,oo. Przed przeprowadzką do nowej siedziby, przy pomocy świeżo powołanej Sekcji Młodzieżowej, został przeprowadzony remont, pod nadzorem skarbnika Oddziału – Mariana Chałańskiego, hodowcę seterów angielskich z przydomkiem "Duch Pola", który w latach 60'tych był gdańskim radnym.

Lokalizacja ta była aktualna do 2004 roku , kiedy to i jak na razie po raz ostatni, zmieniono siedzibę Związku, na adres 81-805 Sopot, Al. Niepodległości 825, zatrzymując przez pewien czas ten sam, co poprzednio numer telefonu.

W dniu 29 czerwca 1958 roku odbył się w Warszawie Zjazd Sędziów Kynologicznych, w którym składzie było 47 sędziów krajowych i okręgowych różnych specjalizacji. W charakterze członków korespondentów do rozszerzonego Prezydium, w którym zasiadali inż. Zygmunt Biernacki, dr Aleksander Doliński, inż. Edward Frankiewicz, mgr Zygmunt Jakubowski, inż. Jarema Wodziński, m.innymi powołano pana Stanisława Wleklińskiego, mieszkającego już wtedy w Gdańsku.

Stanisław Wlekliński, którego widać na powyższym zdjęciu, (na drugim planie, niewysoki pan ze złożoną kartką w dłoniach ), urodzony w 1905 roku, był współzałożycielem oliwskiego Ogrodu Zoologicznego, pierwszym sędzią zwierząt futerkowych i biegłym sądowym, oraz międzynarodowym sędzią kynologicznym, a jedną ze swoich asystentur miał np. podczas Wystawy Psów Rasowych w Warszawie w 1936 roku, na ringu terierów asystując Maurycemu Trybulskiemu. W 1939 roku pan Stanisław robił asystentury na ringu pekińczyków, owczarków polskich, oraz psów pokojowych. Był też autorem artykułów pisanych przed wojną, do czasopisma kynologicznego „Mój Pies„, którego pierwszy numer wyszedł w 1932 roku. Pan Stanisław w roku 1937 był w Komitecie organizacyjnym. Pełnił także rolę sędziego m.innymi na II MWPR w Poznaniu w 1964 roku, na IV MWPR w Poznaniu w 1966 i VMWPR w Poznaniu w 1967 roku.

Był także współzałożycielem Stowarzyszenia Kotów Rasowych Oddział Gdańsk, oraz hodowcą kotów perskich "Schiraz", która to hodowla była czynna od 1927 roku do 1989 roku, czyli 62 lata.

Powyższe zdjęcie przedstawia popielatą kotkę z pomarańczowymi oczami, wyhodowaną właśnie przez pana Stanisława, a zamieszkałą u min. Stefanji Karśnickiej z Warszawy, która pokazała kotkę podczas konkursu "Pani i jej kot", zorganizowanego w warszawskiej kawiarni SIM dnia 25 września 1938 roku. GRETKA, bo tak miała na imię kotka zdobyła wtedy pierwszą nagrodę.

Dnia 30 maja 1997 roku Stanisław Wlekliński zmarł w wieku 92 lat. A miasto Schiraz było dawniej stolicą Persji, obecnego Iranu.

Ta powyższa reklama hodowli pekińczyków i kotów perskich ukazała się w "Mój Pies" nr 6 z 15 czerwca 1936 roku.

Maurycy Trybulski swoją książkę "Kot Domowy Jego Rasy i Hodowla", wydaną przez Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce w Warszawie, tak ją zadedykował: " WPanu St. Wleklińskiemu pionierowi ruchu kociego w Polsce " 16 wrzesień 1935 roku M.Trybulski.

W 1933 roku na warszawską wystawę Stanisław Wlekliński, (który mieszkał w tamtym czasie w Warszawie, przy ulicy Hipotecznej), zgłosił pekińczyka (pekińskiego karłowatego), białą w płowe łatki TAMI II, urodzoną 12 marca 1932 roku, w hodowli Bolesława Konopki. Rodzicami TAMI II byli CZANG i TAMI, o umaszczeniu - złoc. bronz. biał. łapki (złocisto brązowa z białymi łapkami), urodzona 15 maja 1931 roku, jako córka KUBUS i KIKI.

TAMI II po CACUŚ, dnia 27 września 1933 roku urodziła rudego z białymi łapkami TAMAKI, który pozostał w hodowli „Sziraz", już wtedy zajmującej się kotami perskimi. W 1937 roku pan Stanisław był w Komitecie Redakcyjnym przedwojennego periodyku "Mój Pies". Dnia 29 czerwca 1958 roku odbył się w Warszawie Zjazd Sędziów Kynologicznych, których było zarejestrowanych w ZG -  47 i do rozszerzonego Prezydium w charakterze członka korespondenta został zaproszomy także Stanisław Wlekliński, który podczas przeglądu w dniu 7 października 1956 roku zarejestrował swojego czarnego podpalanego owczarka niemieckiego o imieniu Lord, urodzonego w 1953 roku. W 1964 roku pp. Anna i Stanisław Wlekliński nabyli czarnego podpalanego ratlera o imieniu EGO Riwiera Bałtycka, który to urodził się 5 marca 1964 roku i wywodził się z czwartego i zarazem ostatniego miotu ratlerów, który przyszedł na świat w hodowli Wiery Honowej.

 

1. Pierwsza (powojenna) Gdańska Wystawa Psów Rasowych

Dnia 16 lutego 1958 roku, w niedzielę została przez Zarząd Oddziału Gdańsk (Sopot, ul. Chmielewskiego 6, tel. 512-83) zaplanowana rejestracja psów rasowych w godzinach 12-14, w Gdyni, przy ulicy Abrahama 26, w lokalu Koła Łowieckiego. Jednocześnie przypomniano, że posiadacze psów zarejestrowanych w Związku, korzystają z 50 procentową zniżką w podatku od psów.

Dnia 21 marca 1958 roku Zarząd Gdańskiego Oddziału Związku Kynologicznego przypomniał członkom Związku o Walnym Zebraniu zaplanowanym na dzień 23 marca br.., na godz. 11,oo w PMRN w Sopocie, przy ulicy Kościuszki 25.

Wystawa została zorganizowana dnia 6 lipca 1958 roku, w Sopocie, na boisku MKKF, przy ulicy Jana z Kolna. W gazecie codziennej, w Dzienniku Bałtyckim z 18 czerwca 1958 roku pojawiło się ogłoszenie następującej treści: "Dziś ostatni termin zgłoszeń psów na wystawę. Jak już informowaliśmy, 8 lipca w Sopocie na boisku MKKF przy ulicy Jana z Kolna odbędzie się wystawa psów rasowych. Poza pokazem tresury, w programie atrakcja: wybór najpiękniejszego psa. Organizatorzy wystawy - Związek Kynologów - starają się również o ściągnięcie do Sopotu GENKA MATYSIAKA Z AGRESOREM. Właścicielom psów rasowych przypominamy, że dziś mija termin zgłaszania wychowanków. Wcześniejsze zgłoszenia psów umożliwią należyte opracowanie katalogu". Odnośnie pokazu tresury psów obronnych, to został on przygotowany przez MO i KBW, a kierownikiem tej grupy został podporucznik Józef Boguszewski z Komendy Wojewódzkiem MO, natomiast GIENEK Matysiak z AGRESOREM mimo złożonej obietnicy nie pojawił się na wystawie.

Powyższe zdjęcie RE-MIŚ z Kordegardy pochodzi z warszawskiej wystawy z 1958 roku. Pies ten, rasy polski owczarek nizinny szaro-biały RE-MIŚ z Kordegardy urodzony 15 czerwca 1957 roku był synem SMOK, a jego właścicielką została Krystyna Domaszowska, natomiast wystawcą miał być Geniek Matysiak , bohater bardzo popularnego wtedy serialu radiowego "Matysiakowie", który zaczął być nadawany w 1956 roku.

Pierwsza powojenna, ponieważ przed II Wojną Światową odbywały się wystawy psów w istniejącym w okresie międzywojennym w Wolnym Mieście Gdańsk. Na przykład III Międzynarodowa WPR zorganizowana w Wolnym Mieście Gdańsk przez Stowarzyszenie "Psi Sport" miała miejsce w 1924 roku. Klub "Hohenzollen" w Gdańsku Wrzeszczu, dawne koszary husarów, organizował w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca cykliczne spotkania i było to jedyny klub w Gdańsku uznany przez ogólną organizację psów. Miejscem wystawy była Strzelnica Ludowa w Sopocie przy Albe Allee.

W Łowcu Polskim nr 37 z 1928 roku można przeczytać: " W dniach 28 i 29 lipca r.b.( 1928 roku ) odbyła się w Wolnem Mieście Gdańsku czwarta międzynarodowa wystawa psów. Wystawy te odbywały się nieregularnie, a np. VII Międzynarodowa Wystawa Psów w Gdańsku miała miejsce w 1936 roku ). Podczas obydwóch dni wystawy ( W 1928 roku ) napływ publiczności był niebywale liczny, tak, że w niedzielę po południu musiały się odbyć z powodu napływu ciekawych, dwurazowe pokazy wystawionych psów. Uderzało ogólnie, że publiczność polska, tak licznie zastąpiona na blisko położonem wybrzeżu naszego Bałtyku, a przedewszystkiem w Sopotach, wolała zabawiać się w ruletkę, lub na dancingu, zamiast przybyć do Gdańska i uczestniczyć w pouczających pokazach naszych czworonożnych przyjaciół......Wyżłów było bardzo mało: można powiedzieć, że był tylko jeden okaz piękny, wyżeł rasy niemieckiej krótkowłosy. Wystawione były następujące rasy: jamniki 7. Foksteriery 1. Szkockie Teriery 1. Barści 1.( borzoje ), Whippet 2. Owczarki 29. Dobermann 18. Airedale Terjery 2. Rottweilery 2. Niemieckie boksery 3. Bernardyny 8. Neufundlery 1. Niemieckie dogi 8. Angielskie Buldogi 3. Pudle Karły 1. Szpice 13. Szpice polarne 1. Sznaucery jamn. 4. Irlandzkie terjery 3. Francuskie buldogi 2. Pecingi 1. ( pekińczyki ), Toyspaniele 3. Pinczery karły 3. Sznaucery karły 13. Mopsy 2. Psy maltańskie 2. Skye-Terjery 1. Briardy 1. Staro angl. owczar. 1. Czyli w sumie było zgłoszonych niewiele ponad 139 psów z 29 ras.
Pod hasłem owczarki, to były nie tylko owczarki alzackie, ale również owczarki polskie, owczarki francuskie, owczarki szkockie i owczarki węgierskie. W Wolnym Mieście Gdańsk była hodowla owczarków niemieckich " v.d. Danzigier Hansa ", a urodzona dnia 12 maja 1938 roku FREYA MIS v.d. Danzigier Hansa zamieszkała u inż. Mariana Rossochowicza. Na WPR w Toruniu zorganizowanej 6 i 7 maja 1939 roku otrzymała ona ocenę dostateczną i tak napisał Stefan Błocki w swoim sprawozdaniu z tej wystawy: " ........otrzymała na wystawie w Bydgoszczy ocenę zaledwie - dostateczny. O ile suczka rozwinie się należycie, nie znajdzie tak szybko konkurentki w najbliższych latach na naszych wystawach". Prawie 4 miesiące później wybuchła Wojna.

W Gdańsku przed wojną była także hodowla jamników długowłosych, należąca do Aksela Straube, bazująca na importach zagranicznych, jak np. długowłosy żółty, urodzony 15 stycznia 1930 roku STROPP v. Hirschstein, którego rodzicami były RAUBSCHüTZ v. Bergwald i DISTEL v. Ohratale, a rok wcześniej także u Aksela Straube urodziła się długowłosa, czarna podpalana URSEL KREBSBURG, o domowym imieniu MUSHI. Jej rodzicami zostali ANTON v. Felen i MILLA v. Hohlenstein. Suczka ta była w rękach Katarzyny Rządka z Warszawy, która pokazywała ją na wystawach w Gdańsku w 1930, 1931 i 1932 roku zdobywając pierwsze nagrody.

W periodyku "Pies Rasowy i jego Hodowla w Polsce "z 1935 roku, w tomie I zostało napisane "Pierwsze pieski tej rasy ( pinczerki gładkowłose karłowate) były wpisane do Pol.Księgi Rodowodowej przez p. Władysława Dąbrowskiego z Gdyni - Etap Emigracyjny, który posiadał dużą hodowlę tych piesków. Czarna podpalana FIGA, urodzona 19 stycznia 1924 roku, była pierwszym egzempalrzem pinczerka gładkowłosego zapisanego do Pol.Ks.Rod.Ps.Ras.C - 11-1. Z następnym numerem była zarejestrowana czarna podpalana LULU, urodzona 15 grudnia 1920 roku. Ich matka, (ponieważ to były siostry różniące się datą urodzenia) o imieniu DŻIPSI przyszła na świat w 1917 roku w Warszawie.

Natomiast Przewodniczącą Komitetu I Gdańskiej Wystawy Psów Rasowych zorganizowanej w 1958 roku została Janina Ślączka, właścicielka hodowli jamników gładkowłosych „Bursaki„ i która też w latach 1958 do 1960 była Przewodniczącą Oddziału Gdańsk, którą to funkcję przejęła po Józefie Boye. Natomiast Janina Ślączka, mieszkająca w Gdyni była jednym z pierwszych zarejestrowanych członków, a w życiu zawodowym pani Janina była np. w 1947 roku członkiem Zarządu Społeczno-Obywatelskiej Ligi Kobiet w Gdyni, a w 1951 roku kierowniczką centralnej świetlicy Ligi Kobiet w Gdyni. W czwartek, dnia 15 września 1955 roku w Oddziale Gdańsk założony zostaje pierwszy rejestr psów, w którym nr 1/56/Gd, otrzymał owczarek niemiecki, suka o imieniu LEDA, o nieznanym pochodzeniu, maści bułana, długiej sierści, wzrostu 63 cm i która otrzymała na przeglądzie ocenę dobrą. (Maść bułana u koni charakteryzuje się żółtawą lub popielato burą sierścią z czarnymi nogami). LEDA została zarejestrowana przez Bernarda Bleńskiego z Sopotu, który  to był też jej hodowcą. Natomiast brązowy SMYK, który został przez panią Janinę zarejestrowany tego samego dnia co LEDA z nr 4/Gd/53, był pierwszym polskim pełno rodowodowym jamnikiem w Polsce, aczkolwiek później powstały wątpliwości co do jego pochodzenia, co skutkowało, że w rodowodach, gdzie występował SMYK, ZG wpisywał jego pochodzenie jako nieznane.

W 1960 roku pani Ślączkowa była również w Zarządzie Głównym, a w 1961 roku w Głównym Sądzie Organizacyjnym, a w latach 1960-1961 asystentem kynologicznym na jamniki.

W słowie wstępnym katalogu czytamy:
" Gdański Oddział Związku Kynologicznego - urządza w tym roku po raz pierwszy Wystawę Psów Rasowych - chcąc wykazać swój trzyletni dorobek pracy nad hodowlą psa rasowego, oraz nawiązać bliższe kontakty z innymi oddziałami Związku Kynologicznego i ich hodowcami. Należy podkreślić, że mieszkańcy Trójmiasta coraz więcej interesują się psem rasowym, oraz stale zwiększa się ilość tych psów. Właśnie do tego przyczyniły się dwa Pokazy urządzone przez nasz Oddział w roku 1956 i 1957.
Mamy nadzieję, że P.T. Publiczność oceni nasz wysiłek i życzliwym okiem będzie patrzeć na naszych wychowanków.
Komitet Wystawy "

Gospodarzem I WPR został Jan Romanowski z Sopotu, właściciel płowego z białym colie o imieniu SUŁTAN, o nieznanych rodzicach, wzroście - 56 cm., urodzonego w 1954 roku i zarejestrowanego dnia 4 grudnia 1955 roku z nr 58/54/Gd. Sekretarzem była Jadwiga Haas, natomiast członkami komitetu zostali: M. Piotrowska, Józef Boye, (będącym hodowcą owczarków szkockich), Halina Koralewska, oraz Józef Porada z Gdańska, który dnia 8 kwietnia 1956 roku zarejestrował czarno brązowego owczarka niemieckiego o imieniu REX. Pies ten, o nieznanym pochodzeniu, urodzony w 1955 roku, miał sierść krótką, wzrost 62 cm i ocenę ogólną dostateczną. Józef Porada, mieszkający przy ulicy Szarotki, został hodowcą owczarków niemieckich początkowo z przydomkiem "Szarotka".

Natomiast Halina Koralewska była w tym czasie właścicielką biało-żółtego pekińczyka o imieniu BETTI, posiadającą w swoim rodowodzie przedwojenną hodowlę "of White Cottage", hodowlę założoną przez Marię Jasieńczyk Zbrożkową. BETTI pojawiła się na świecie 14 września 1957 roku, miała sierść długą, wzrost 21 cm, ocenę bdb. z warszawskiej wystawy, oraz, że odeszła 22 marca 1962 roku.

Na początku lat 70'tych ubiegłego wieku u nas został zarejestrowany przydomek hodowlany "z Szarotki" i byl on na pudle miniatutowe czarne.
Z atrakcji dla publiczności, Komitet wystawy przewidział pokaz tresury, wybór psich Miss, raz Mister Rewia Mody, w której wzięły udział gdyńskie firmy, takie jak: "Markiza", Samopomocowy Zespół Mody, p. Sobotniak "Suknie", Tołodziecka i Maria kapelusze, oraz Czesław obuwie.

Według katalogu 96 wystawców zgłosiło 123 psy z 27 ras, w tym 44 z przydomkami, a oceniała je komisja sędziowska w składzie:
mgr M. Szymankiewicz - owczarki niemieckie
Tacjana T. Wicher - wyżły angielskie i niemieckie
mgr L. Smyczyński - szpice, pudle, chow-chow, buldogi franc., pekińczyki, ratlerki i maltańczyki
mgr Z. Jakubowski - bernardyny, wodołazy, dogi, dobermany, sznaucery, boksery, owczarki podhalańskie, nizinne, collie, terriery mgr E. Mikulski - spaniele, jamniki

Asystentami oceniających sędziów byli panowie K. Niemojewski, oraz mgr St. Wlekliński, który pod koniec 1958 roku uzyskał status sędziego krajowego na takie  rasy jak: pudle, chow-chow, szpice, buldogi francuskie, maltańczyki, ratlerki i pekińczyki.

A dziesięć lat później, dnia 24 marca 1968 roku, w Krakowie odbyła się Pierwsza Specjalistyczna Wystawa Pekińczyków, na którą zgłoszono 61 przedstawicieli tej rasy i które były oceniane przez sędziów - Zygmunta Jakubowskiego i właśnie przez Stanisława Wleklińskiego. Była to zarazem pierwsza wystawa psów jednej rasy i zaproszenie do sędziowania na tej wystawie świadczyło o uznaniu wysokiej klasy sędziego.

Natomiast w programie sopockiej wystawy zaplanowano następującą kolejność;
godz.9-10.30 - przyjmowanie psów na wystawę i badanie weterynaryjne. Opieka weterynaryjna była sprawowana przez dr Adolfa Pępkowskiego, który był dyrektorem Lecznicy w Gdańsku przy ulicy Hallera i w której w latach 1945-1947 leczono konie z UNRY. Pan Adolf już w 1954 roku zaoferował bezpłatną stałą opiekę weterynaryjną nad zwierzętami ZOO Gdańsk. Oprócz dr. Pępkowskiego, który urodził się w 1906 roku i studiował w Zurichu, byli jeszcze  A. Szczepański i D. Hryniewicz, której psy zostały zgłoszone na tę wystawę zarówno z rejestracją gdańską, jak i z bydgoską.

10.30 - otwarcie wystawy
11 - sędziowanie psów na ringach, 15 - pokaz tresury
6.30-17.30 - rewia mody
17.30-18 - rozdanie nagród
18 - defilada psów i zamknięcie Wystawy

Na wystawie z 1958 roku, były tylko 2 klasy - klasa młodzieży, klasa otwarta. W 1961 roku Zarząd Główny wprowadził zmiany do regulaminu Wystaw wprowadzając klasę "Szczeniąt" od 6 do 9 miesięcy życia, klasę "Zwycięzców" i "Ring Posłuszeństwa". Do klasy "Zwycięzców"j mógł być zgłoszony/a pies/suka rodowodowa, który/a na jednej z wystaw zwyciężył/a w konkurencji co najmniej 5 sztuk, uzyskując ocenę doskonałą.
Psy nie posiadające rodowodu oceniane były tak jak i rodowodowe, z tym, że nie mogły one uzyskiwać tytułu "Zwycięzcy" i CWC.
W 1958 roku jak już wspomniałam nie została zarejestrowana w Oddziale Gdańsk żadna hodowla.

Powyższe zdjęcie przedstawia Alojzego Lademana, który to właśnie na tej sopockiej wystawie odkupił od pastora owczarka niemieckiego, ponieważ pastor ten, który przyjechał ze wschodu do Polski z rodziną nie miał możliwości trzymania go tutaj. Pan Alojzy, właściciel słynnej hodowli bernardynów "Samarytanin" do tej pory jest naszym czynnym hodowcą tej rasy.

W tamtym czasie największą hodowlą psów z terenu gdańskiego była "Kordegarda", która na tej wystwie zdobyła 5 złotych medali i 4 srebrne.

W czwartek, dnia 25 września 1958 roku w Dzienniku Bałtyckim ukazała się informacja nt. wyjazdu 10 wybitnych psów na MWPR zorganizowaną w Budapeszcie.

Warszawska, rodowodowa, czarna podpalana AMBA urodziła się 6 kwietnia 1955 roku, jako córka ARNO v. Riedhof i Zulejko CLEO.

 

II Gdańska Wystawa Psów Rasowych, zorganizowana przez Komitet Wystawy,

miała miejsce 5 lipca 1959 roku w Sopocie, na boisku Kolejarza, przy ulicy Jana z Kolna. Byl to nowy Zarząd wybrany podczas Zebrania Walnego  w dniu 26 kwietnia 1959 roku i które miało miejsce od godziny 11, w Sali Koncertowej Grand Hotelu w Sopocie. Natomiast sekretariat Związku przyjmował zgłoszenia pisemne i osobiste właścicieli psów chętnych na wystawę w nie przekraczalnym terminie do 20 czerwca 1959 roku . W skład Komitetu weszli: Przewodnicząca Komitetu - Halina Koralewska, gospodarz wystawy - dyr. Kazimierz Bednarski, który był właścicielem czarnego podpalanego owczarka niemieckiego TARAN z Kwiatu Szarotki, urodzonego w 1957 roku, o sierści pól długiej i wydłużonego typu i którego zarejestrował 20 kwietnia 1958 roku z nr 357, a sekretarzem wystawy została Jadwiga Bohuszewicz (1920-2011). Członkowie tego Komitetu Organizacyjnego to: Janina Ślączkowa, która wtedy opiekowała się sekcją hodowlaną w Związku, oraz J. Porada, Piotr Dąbrowski z Gdyni do którego należał owczarek niemiecki - szara KETTA, urodzona w 1957 roku, Władysław Jenerowicz z Rumii, właściciel bernardyna, biało - żółtej MIRA, urodzonej 1 listopada 1957 roku i o nieznanych rodzicach, sierści pół długiej, wzrostu 62 cm i ocenie z przeglądu dostatecznej z powodu drobnej, lekkiej budowy. Pan Władysław, który zmarł w wieku 82 lat w 1979 roku był pracownikiem PKP. W Komitecie wystawowym była też Janina Podwalska, która to była początkowo właścicielką brązowego podpalanego dobermana o Imieniu GOGI, urodzonego 5 października 1956 roku, a później sprzedanego.

W Komitecie wystawowym byli  również Andrzej Szymlet (1911-1976) pracujący jako celnik w 1948 roku w Nowym Porcie i właściciel białego owczarka nizinnego o domowym imieniu BĄCZEK, Tadeusz Połtarzewski z Gdyni, zawodowo będącym mechanikiem okrętowym i do którego należała czarna NEGRITA, rasy wyżeł niemiecki krótkowłosy z 1958 roku, oraz pani Kwiatkowska z Sopotu i Ludmiła Friedrich z Sopotu, właścicielka setera irlandzkiego o imieniu AZA, która urodziła się w 1956 roku i została zarejestrowana w Związku w dniu 20 kwietnia 1958 roku. Natomiast Antonina Czerwińska, która również była w Komitecie wystawy, mieszkała w Sopocie, oraz do niej należał płowy białym owczarek szkocki collie o imieniu AMI. Pies ten przyszedł na świat 21 marca 1957 roku w hodowli Józefa Boye, będąc synem SUŁTAN i SADIE i początkowo został on jako prawie roczny pies zarejestrowany przez Joannę Czerwińską, posiadającą ten sam adres zamieszkania. Żółto jasny SUŁTAN, który uzyskał kwalifikacje na reproduktora, był w rękach Jana Romanowskiego z Sopotu, który to został gospodarzem I gdańskiej WPR w 1958 roku.

Chęć zorganizowania z terminem wystawy gdańscy działacze zgłosili do Zarządu Głównego zaraz po Krakowie i Warszawie. Oddziały katowicki i bytomski nosiły się z tym zamiarem, a inne Oddziały nie zgłosiły się. Na tę sopocką wystawę zgłoszono 138 psów z 29 ras, podczas gdy w warszawskim Związku Kynologicznym były wtedy zarejestrowane w sumie 42 rasy. W 1954 roku W Polsce były już zarejestrowane psy z 20 ras, natomiast 16 lat później było już 52, uwzględniających typ włosa, oraz  wielkość.

Dyplom był bardzo podobny do tego, który wręczano wystawcom podczas II Pokazu Psów w Sopocie w 1957 roku.

Przewidziano atrakcje dla publiczności takie jak tresura psa myśliwskiego - tropienie, podchodzenie, loterię fantową, nagrody różne. Najwięcej zgłoszono owczarków niemieckich w ilosci 22 sztuk, a pojedyńczymi egzemplarzami były: szkocki terrier - XENI z Kordegardy, zarejestrowana przez Danutę Hryniewicz w naszym Oddziale, czarny podpalany owczarek skandynawski, długowłosy brązowy setter irlandzki, beżowy tybetańczyk jak napisano lhassa-epsos, szpic biały, pudel miniaturowy biały, wszystkie zarejestrowane u nas i warszawski jasno-rudy chart RENI, który przyjechał z Warszawy i o którym piszę w części dotyczącej chartów rosyjskich.

Na stronę tytułową katalogu został dany rysunek 2 chartów rosyjskich, a jego autor najprawdopodobniej wykorzystał do tego zdjęcie chartów zamieszczone w książce "Mój Pies", wydanej w 1956 roku, autorstwa inż. Biernackiego.
Skład komisji sędziowskiej przedstawiał się następująco:

inż. Jarema Wodziński (Warszawa), Vice Przewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów Kynologicznych, współorganizator Oddziału we Wrocławiu, w roku 1958 będący już sędzią rangi krajowej) - wyżły angielskie, niemieckie, spaniele, jamniki i collie

Maria Dubrowinowa (Bydgoszcz) - terriery i owczarki niemieckie. Pani Dubrowinowa, działaczka od 1950 roku Oddziału bydgoskiego, była w 1958 roku sędzią rangi okręgowej i jako pierwsza zaangażowała się w odtworzenie rasy naszych polskich owczarków nizinnych, opracowała wzorzec polskiego owczarka nizinnego, w oparciu o SMOK. Wzorzec ten, został zatwierdzony przez FCI w 1959 roku. U pp. Dubrowinów mieszkał też szkocki terier o domowym imieniu ANTAŁEK i którego zdjęcie jest na końcu opracowaania w punkcie "Szkockie teriery".

Zygmunt Jakubowski (Warszawa) - pudle, szpice, chow-chow, buldożki, pekińczyki, maltańczyki i ratlerki. W 1958 roku Zygmunt Jakubowski posiadał status sędziego rangi krajowej.

mgr Władysław Kłodziński (Warszawa), boksery, bernardyny, nowofundlandy

Tadeusz Kotula (Wrocław) - dogi, dobermany, sznaucery, owczarki podhalańskie

W statucie z 1948 roku zostało napisane odnośnie sędziów;
"Sędziowie kynologiczni powoływani są na sądzenia i oceny psów poszczególnych ras na wystawach, pokazach, konkursach i próbach. Godność Sędziego Kynologicznego nadaje Walne Zgromadzenie Związku na wniosek Naczelnej Rady Kynologicznej. Na Sędziów Kynologicznych powoływani mogą być członkowie zwyczajni lub honorowi Związku, którzy wykazali się umiejętnością sądzenia i oceny psów danej rasy ".

Na II WPR w Sopocie zgłosiło się 8 asystentów i tak:
Wiga Gundlachowa - cocker spaniele, pudle (a pani Gundlachowa z Warszawy była właścicielką hodowli cocker spanieli jednomaścistych "Sarnie Oko ").
Maria Szczepańska - terriery (z wyj. Airedali)
Janina Niwińska - wyżły niemieckie, jamniki (Janina Niwińska była myśliwym i zarazem hodowcą wyżłów niemieckich szorstkowłosych, (bazując na dropiatej ANIKA AZA z Puszczy Nor., urodzonej w 1954 roku), oraz czeskich wyżłów fousków .
Wiliam Miller - drobnoużytkowe
mgr St. Wlekliński - myśliwskie
Edm. Drzymulski - owczarki szkockie
Kinga Szuman - terriery i owczarki nizinne (Warszawa, była właścicielką boksera o imieniu DAR BINGO ze Starego Grodu)
Stanisław Radke - owczarki niemieckie (Poznań, psy ras pasterskich i owczarki niemieckie)
Program wystawy przedstawiał się następująco:
Godz. 9-10.30 -  Przyjmowanie psów na Wystawę i badanie weterynaryjne
Godz. 10.30    -  Otwarcie Wystawy - przez mgr Mielcarzewicza WPrzew. Pr. M.R.N.
Godz. 11,00    -  Sędziowanie psów na ringach
Godz. 15,00    -  Pokaz tresury
Godz. 16,00    -  Rozdanie nagród
Godz. 17,00    -  Defilada psów i zamknięcie Wystawy
Przewodniczącą Oddziału Gdańsk - Halina Koralewska pełniła tę funkcje z przerwami od 1959 roku do 1964 roku. Uchwałą Zarządu Głównego z dnia 22 listopada 1964 roku Halinie Koralewskiej za pracę organizacyjną w Oddziale została przyznana Odznaka Honorowa i była ona pierwszym naszym działaczem który spotkał ten zaszczyt. W tym samym czasie Odznaki Honorowe Związku przyznano Halinie Woner (Kraków), mgr Januszowi Malinowskiemu (Wrocław), Ernestowi Szyszka (Wrocław), Franciszkowi Trojan (Bygdoszcz), Halinie Wróblewskiej (Wrocław) i Stanisławie Szrott (Kraków).
Halina Koralewska jeszcze w 1965 roku była członkiem Komitetu VIII Sopockiej WPR, żeby później zaangażować się w działalność Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Sopocie, któremu szefowała 25 lat, do 1992 roku. Na przykład w 1971 roku była w komitecie wystawowym III Wystawy Psów Nierasowych, zorganizowanej na terenach Wyścigów Konnych w Sopocie. A pierwsza Wystawa Psów Nierasowych w Sopocie, miała miejsce 24 sierpnia 1969 roku na terenach Wyścigów Konnych w Sopocie.

W Dzienniku Bałtyckim we wtorek, z dnia 7 lipca 1959 roku, pojawiło się sprawozdanie z tej wystawy ze zdjęciami T. Stasiaka.

Na wystawę owczarków szkockich collie było zgłoszonych 11 sztuk, a owczarków niemieckich 22 egzemplarze. Na powyższym zdjęciu widać czarnego podpalanego dorosłego owczarka niemieckiego, w pełni dojrzałego, a z takich "pełnoletnich" to były zgłoszone - REX, o rodzicach n.n. i urodzony w 1947 roku, czyli w dniu wystawy miałby 12 lat, oraz ALF z Prusów, który pojawił się na świecie w 1954 roku, jako syn ARKO v.d. Promenade i SABA z Kamiennej. Pies ten przyjechał z Bydgoszczy.

W dwumiesięczniku "PIES" wrzesień-październik 1959 ukazało się "Sprawozdanie z II Wystawy Psów Rasowych", autorstwa Haliny Koralewskiej, ze zdjęciami wykonanymi przez Zygmunta Jakubowskiego.
M.innymi można się było dowiedzieć, że "Mało ma nasz oddział pudli, dobermanów, kerry blue-terierów, owczarków nizinnych (w 1958, 1959 i 1960 roku  Danuta Hryniewicz należała do Bydgoszczy). Jeden chart godnie reprezentował swą rasę......". (A był to jasno-rudy RENI, urodzony w czerwcu 1955 roku, a zarejestrowany w Warszawie przez Jerzego Mazowieckiego).

Na tę wystawę wśród 138 zgłoszonych psów do katalogu, były 4 owczarki nizinne, 3 psy i IWA z Kordegardy, urodzona 30 października 1958 roku i pozostawiona tak jak jej brat INKLUZ z Kordegardy w hodowli Danuty Hryniewicz. Para ta występowała w klasie młodzieży. W przyszłości INKLUZ z Kordegardy został ojcem pierwszego w dziejach polskiej historii polskiego owczarka nizinnego z tytułem międzynarodowego championa - płowego AMOK MONIEK z Kordegardy, urodzonego 27 kwietnia 1964 roku i będącego podwójnym wnukiem i podwójnym prawnukiem SMOK z Kordegardy.

Do klasy otwartej zapisano biało-czarnego BARY, urodzonego w 1957 roku, o nr rejestracyjnym 4460/57/I, oraz białego ARAK GREPS z Kordegardy, urodzonego 19 lutego 1958 roku. Pies ten, będący w rękach Hanny Skalskiej, jako pierwszy przedstawiciel rasy polski owczarek nizinny został wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej w 1958 roku.

Para foksterierów szorstkowłosych Ch.Zw. JUPP v. Berga,

oraz INA von Reilopark, urodzonych w NRD w 1958 roku zostały przekazane przez Związek Kynologiczny pani Hryniewicz.

Z powodu żałoby prelegenta odwołano spotkanie członków oddziału gdańskiego Polskiego Związku Kynologicznego zaplanowane na dzień 5 listopada 1959 roku tak zwane "Czarna kawa pod psem". Spotkanie to zostało przełożone na następny czwartek, czyli na 12 listopada, na godzinę 17, w gdyńskim Jacht-Klubie.

 

III Gdańska Wystawa Psów Rasowych

została zorganizowana dnia 9 lipca 1960 roku, na stadionie Lechii w Gdańsku Wrzeszczu, mieszczącego się przy ulicy Traugutta. Jednak ani na stronie tytułowej katalogu, jaki i na dalszych stronach nie została podana data tej wystawy. Zgłoszono wg. katalogu przez 96 wystawców155 psów z 27 ras, a wystawę zwiedziło 1800 osób. Najliczniejsze były owczarki niemieckie, owczarki szkockie - colie i foksterriery szorstkowłose. Z pojedyńczych egzemparzy, zapisanych w katalogu, należy wymienić czarnego brodacza monachijskiego, settera gordona, cocker spaniela, czarnego podpalanego ogara polskiego, bernardyna, brązowo podpalanego dobermana i łaciatego, czarnego z białym pointera. Wszystkie te pojedyńcze zgłoszone psy były zarejestrowane u nas. Wystawców było 96 z czego "zagranicznych" - 6. W zbiorczym zestawieniu "Wystawy Psów Rasowych w latach 1948-1967", zostało podane, że w Sopocie w 1960 roku było zgłoszonych 211 psów (z 28 ras). Różnica ta w ilości 56 zgłoszeń wynikała stąd, że w tamtych latach jeszcze w dniu wystawy były przyjmowane psy do oceniania, nie będące wpisane do katalogu, ale informacje o nich bezpowrotnie zaginęły.

Oddział w Gdańsku był z siedzibą w Sopocie przy ulicy Bitwy Pod Płowcami 25 i z numerem telefonu tel. 510-68. Walne zebranie Oddziału Gdańskiego, który posiadał 282 członków i któremu przewodniczył mecenas Tadeusz Kuligowski, po wysłuchaniu sprawozdań, zatwierdzeniu bilansu i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi – dokonało wyboru nowego Zarządu w składzie:
Przewodniczącym Oddziału ponownie został dyr. Kazimierz Bednarski, a sekretarzem wystawy Jadwiga Bohuszewicz, natomiast członkami: kol.kol. J. Ślączkowa, H. Koralewska, Maria Klejster z Gdyni i która zapisała się do Związku 8 listopada 1959 roku razem z trójkolorową foksterierką GUSIA, urodzoną w czerwcu 1959 roku , oraz Wolf Plehn i J. Podwalska.

Mecenas Tadeusz Kuligowski, mieszkający w Sopocie był czynnym działaczem od dnia powstania Oddziału gdańskiego , a jego żona Zofia Kuligowska była właścicielką TROP, rasy airedale terrier. Płowy z szarym czaprakiem TROP, urodzony w 1948 roku, był synem DŻEK i KORA, miał miękka sierść, wzrost 57 cm i ocenę z przeglądu – dobrą. W periodyku "PIES" nr 5, maj 1962 dano "z Żałobnej Karty" informację o śmierci mecenasa: "Dnia 13 maja 1962 roku zmarł nagle mecenas TADEUSZ KULIGOWSKI, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Kynologicznego w Polsce, Oddział w Gdańsku. Obowiązkowy pracowity, serdeczny i prawy Kolega. Tadeusz Kuligowski był wzorem człowieka, który reprezentował wszystkie walory. Oddany całą duszą idei Związku Kynologicznego od dnia powstania Oddziału Gdańskiego do ostatniej chwili swego życia zajmował się pracą w Gdańskim Oddziale Związku Kynologicznego".

Sekretariat był czynny w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 16 do 18 i były udzielane porady w zakresu hodowli, wychowu i pielęgnacji psa.
Począwszy od 17 stycznia 1960 roku ( do lutego ), odbywały się w każdą niedzielę przeglądy hodowlane poszczególnych ras. Przeglądy te miały na celu zorientowanie się w stanie, oraz dorobku hodowlanym Oddziału Gdańsk, a także dobranie odpowiednich reproduktorów. Raz w miesiącu odbywały się spotkania członków Oddziału, pod hasłem „ Kawa pod pasem", na których omawiane były sprawy hodowlane i interesujące członków problemy kynologiczne. Zarząd organizował także w okresie karnawału dnia 27 lutego 1961 roku tradycyjny "Bal pod psem", którego początek został zaplanowany na godzinę 21,oo.

Krótka notka na temat tej imprezy ukazała się w Dzienniku Bałtyckim w piątek dnia 4 marca 1960 roku, a impreza "Bal pod psem" była organizowana również w czasach bardziej współczesnych. Królową "Balu pod Psem" w 1960 roku została pani Sarnecka, a v-ce królową została Ewa Swoboda, która jak już wyżej napisałam, w 1958 roku udostępniła swoje mieszkanie na biuro Oddziału. Współorganizatorami byli też państwo Bednarscy, oraz panie Ślączkowa i Koralewska. Ewa i Jan Swoboda byli też właścicielami jasno brązowej jamniczki gładkowłosej o imieniu AGA, urodzonej 23 lipca 1958 roku, wzrostu 20,5 cm i z oceną bardzo dobrą z warszawskiej wystawy. Jej rodzicami zostali SMYK i TINA. W 1963 roku Jan Swoboda miał już hodowlę jamników krótkowłosych z przydomkiem "Sfinks" zarejestrowaną w Oddziale warszawskim, bazującą na COLA z Bursaków, która to była pierwotnie zapisana u nas w czwartek, dnia 2 kwietnia 1960 roku z nr 611/X/59.

Ponieważ dobrze przez lata układała się współpraca z Dziennikiem Bałtyckim, to Zarząd Oddziału Gdańskiego Związku Kynologicznego w Gdańsku przesłał w dniu 25 maja 1960 roku serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy, ponieważ gazeta obchodziła wtedy 15-lecie istnienia na naszym rynku.

Natomiast Przewodniczącym Komitetu III  Gdańskiej Wystawy został dyr. Kazimierz Bednarski, gospodarzem wystawy dyr. Kazimierz  Wessel, właściciel morengowatego boksera o imieniu GANGST, a sekretarzem J. Bohuszewicz. Pozostałymi członkami Komitetu: Wiera Honowa z Sopotu i właścicielka czarnej podpalanej CYNIA (TOU TOU), urodzonej w 1959 roku i od której pani Wiera rozpoczęła hodowle ratlerków. Zawodowo pani Honowa była w 1953 roku wojewódzką instruktorką pielęgniarstwa. W Komitecie była również Maria Klejster z Gdyni, która miała trójkolorową szorstkowłosą foksterierkę o imieniu GUSIA, urodzoną 30 czerwca 1959 roku i jak zaznaczono, o słabo rozwiniętej klatce piersiowej. Oprócz pani Marii w Komitecie byli też  Halina Koralewska i Wolf Plehn, mieszkający początkowo w Rumii i będący właścicielem czarno-rudego MORO z Kordegardy,

rasy airedale terier, urodzonego 26 marca 1959 roku i którego zdjęcie pochodzi z archiwum rodziny pana Wolfa. MORO z Kordegardy był synem HEL z Kordegardy i czarnej podpalanej Prima DIANA HOLLY, która pojawiła się na świecie 27 stycznia 1952 roku i została zarejestrowana z nr 100/52/Gd. Prima DIANA HOLLY była jak zaznaczono twardowłosa, miała 55 cm wzrostu i ocenę b. dobrą. Jej syn MORO z Kordegardy został zarejestrowany 17 stycznia 1960 roku, miał sierść normalną, 57 cm wzrostu, oceny b.db i został później ojcem szczeniąt. Starsza o trzy i pół roku pół siostra MORO z Kordegardy (ze strony matki) o imieniu DIANA z Kordegardy, urodzona 2 czerwca 1956 roku zamieszkała początkowo w Elblągu, u Juliana Piotrowskiego. Natomiast pozostałymi członkami Komitetu zostali też Janina Podwalska, Janina Ślączkowa, Józef Porada, A. Szymlet.
Dyżur lekarski miała dr Henryka Doerffer, mieszkanka Gdańska Oliwy i która zgłosiła na wystawę swojego płowego pekińczyka WANG CZU, urodzonego w 1955 roku i zarejestrowanego w PKR D-I-131. Dr Henryka Doerffer (z.d. Kobylińska) była specjalistką chorób dziecięch i gruźlicy płuc dzieci. W 1958 roku swój gabinet miała w Gdańsku Oliwie, przy ulicy Poczty Gdańskiej. Pani Henryka, która zmarła w 1978 roku, była organizatorką lecznictwa w Gdańsku, adiunktem Akademii Medycznej, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi,
Komitet Wystawy dał do katalogu słowo wstępne:

Na tej wystawie przeprowadzono po raz pierwszy pokaz tresury psów WOP'u, MO i KBW (Wojsk Ochrony Pogranicza, Milicji Obywatelskiej i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Natomiast kolegium sędziowskie III Gdańskiej WPR składało się z:

Leo Jerzy Janiewicz - owczarki niemieckie, których zgłoszono 22 sztuki, w tym jednego importa z RFN, należącego do Gustave Simonis z Warszawy i byl to ciemno szary ARRY vom Bräutigamstein, urodzony w 1956 roku

Teresa Sokolnicka - wyżły angielskie i niemieckie (w sumie 17 egzemplarzy)

Edward Mikulski - spaniele, terriery, jamniki (razem 33 sztuk)

Zofia Smyczyńska - chow-chow (2 sztuki), pudle (5 egzemplarzy), szpice ( bylo brak, ale za to był zgłoszony jeden tybetańczyk), buldożki franc.(4 sztuki), pekiny (12 sztuk), ratlerki (12 egzemplarzy) - w sumie 36 sztuk)

Lubomir Smyczyński - bernady, dogi, (5 sztuk, w tym SUITA, urodzona w 1958 roku i należąca do Edwina Rozłubirskiego), dobermany, boxery, collie, owczarki podhal. i nizinne,, oraz inne owczarki obrończe i pasterskie (pozostałe 47 sztuk)

asystenci;

mgr Stanisław Wlekliński

inż Edmund Kamiński

Ślączkowa Janina

W roku tym po raz pierwszy została wprowadzona na wystawy klasa szczeniąt.                                                                                                                                                                                                                                 W czasopiśmie PIES  nr 8 z sierpnia 1960 roku  Kinga Szuman, o której piszę w dziale BOKSERY napisała o dwóch wystawach pomorskich, tj. o sopockiej i o bydgoskiej.

W roku 1960 zorganizowano w sumie 5 wystaw, 4 rangi okręgowej - w Krakowie, w Bielsku-Białej, w Sopocie, w Bydgoszczy, oraz krajową wystawę w Poznaniu.

Przewodniczącym Zarządu Głównego ZKwP został pan Edward Mikulski, natomiast wśród członków ZG wybranego na Zjeździe Delegatów w dniu 29 maja 1960 roku, była Janina Ślączkowa z naszego Oddziału.

Na tę wystawę został zgłoszony ciemno wilczasty owczarek niemiecki o imieniu REX, który przyszedł na świat 10 listopada 1958 roku, u Tadeusza Foltman. Rodzicami REX początkowo zarejestrowanego w dniu 8 listopada 1959 roku przez Felicję Majcherską z Gdańska Wrzeszcza, byli czarny podpalany SUŁTAN ( urodzony w 1951 roku, o rodzicach n.n. ) i WARTA, która to suka była umaszczenia czarno-podpalanego, urodzona 17 kwietnia 1957 roku, o rodzicach n.n. i wzrostu 58 cm. Z przeglądu miała ocenę dobrą. Natomiast REKS posiadał 2 oceny - dobrą i b.dobrą, wzrost 68 cm., sierść krótką. W uwagach miał zaznaczone - lekka wada ogona, dla suk z b.dobrymi ogonami. Ten pies jest o tyle ważny dla historii kynologii, że podczas III Gdańskiej WPR był wystawiany już przez Romualda Buczkowskiego, późniejszego właściciela słynnej na całą Europę hodowli dogów niemieckich, a później i pinczerów miniaturowych" Błękitna Radunia". I właśnie REX ten był pierwszym jego psem zarejestrowanym w Oddziale Gdańsk.

Zaświadczenie to zostało podpisane przez Jadwigę Bohuszewicz, która od 1959 roku była sekretarzem w Związku, oraz na wystawach. Pierwsze szczenięta z zarejestrowanym przydomkiem "Błękitna Radunia", ale powszechnie używanym "z Błękitnej Raduni" pojawiły się na świecie 6 lat później, w 1966 roku.

 

IV Gdańska Wystawa Psów Rasowych zorganizowana na stadionie przy ulicy Jana z Kolna w Sopocie.

Wystawa ta, którą planowano rozpocząć o 10.30, miała miejsce dnia 9 lipca 1961 roku i była jedną z 7 wystaw zatwierdzonych przez Zarząd Główny w 1961 roku. Oprócz gdańskiej, na którą zgłoszono ponad 260 egzemplarzy z 30 ras, w Polsce w 1961 roku odbyły się wystawy w Krakowie, Warszawie, Łodzi, we Wrocławiu,

oraz w Katowicach i Krajowa wystawa w Poznaniu. Oddział nasz liczył wtedy 344 członków, co stawiało nas na piątym miejscu w Polsce, za Warszawą, Krakowem, Bydgoszczą i Poznaniem, w ogólnej liczbie razem z nami 27 Oddziałów. 

Wspomniany w sprawozdaniu tym z Sekcji Hodowlanej Oddziału Gdańsk prof.dr hab. Stanisław Cąkała (żyjący w latach 1920-1997) i które ukazało się w periodyku "PIES"nr 1/1962, został później prof.dr hab. członkiem Redakcji Rady Programowej czasopisma Medycyna Weterynaryjna. Prof.dr hab. Stanisław Cąkała był wieloletnim vice dyrektorem Instytutu Weterynarii, a w latach 1956 - 1960 Kierownikiem Lecznicy w Gdańsku. Natomiast dr Tadeusz Zdunkiewicz został prezesem Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a w 1962 roku pracował razem z Bohdanem Rutkowiakiem w Lecznicy Zwierząt przy Kartuskiej w Gdańsku. Był też właścicielem granatowej FALA z Dworu Królowej, urodzonej w 1961 roku i będącej rasy kerry blue terier. A w latach 60'tych ubiegłego wieku pełnił też funkcję Miejskiego Lekarza Weterynarii i co za tym idzie jego nazwisko było umieszczane w komitecie honorowym naszej wystawy, jak np. w 1974 roku.

Katalog został wyjątkowo staranie opracowany przez Halinę Koralewską i Jadwigę Żywicką i zawierał słowo wstępne, informację o Komitecie Honorowym i Komitecie Organizacyjnym wystawy. Wymienieni zostali także lekarze weterynarii sprawujący opiekę na naszej wystawie, a byli to dr wet. Adolf Pępkowski i dr wet. Adam Szczepański, a dyżur lekarski sprawowała dr Henryka Doerffer z Gdańska, która to była hodowczynią pekińczyków. Zamieszczony został program wystawy i po oraz pierwszy plan 6 ringów z informacją kto będzie sędziował, asystował, oraz jakie rasy będą oceniane. Swój akces jako asystent sędziego zgłosił mgr Stanisław Wlekliński, który miał być na ringu, na którym Janusz Malinowski oceniał bernardyny, dogi i dobermany. Ale docelowo pan Stanisław był sędzią tylko na rasy ozdobne, czyli wg. obecnej kwalifikacji na grupę IX FCI. Na wystawie tej ocenę doskonałą zdobył jeden z paru najlepszych cocker spanieli w Polsce, a był to czarny KALIF Sarnie Oko, należący do naszego Oddziału.

Biuro korzystało z piecżątki oddziałowej i brązowego tuszu i którego to kolor byl używany przez organizację łowiecką. Brak jeszcze było na pieczątce dokładnego adresu Związku, oraz nr telefonu.

IV Gdańska Wystawa Psów Rasowych została zareklamowana w Dzienniku Bałtyckim z dnia 8/9 lipca 1961 roku.

Przewodniczącym Oddziału i Komitetu Wystawy został tak jak w 1960 roku dyr. Kazimierz Bednarski, gospodarzem wystawy dyr. Kazimierz Wessel, sekretarzem Zofia Piotrowska (1935-2003). Pozostałymi członkami Komitetu byli Wiera Honowa, która to z dniem 25 maja 1963 roku przestała być członkiem Związku, Halina Koralewska, Janina Ślączkowa, Andrzej Szymlet i Mirosław Bieliński, który to był wybitnym znawcą i hodowcą owczarków niemieckich. W uznaniu jego wiedzy Związek wysłał go do DDR na szkolenie, dotyczące tresury owczarków niemieckich. Pan Mirosław, który pod koniec lat 50'tych ubiegłego wieku mieszkał w Sopocie miał boksera, urodzonego w pierwszej połowie 1958 roku. Piesek ten, który nie został zarejestrowany w Związku zaginął jako 5 miesięczne szczenię i był umaszczenia żółtego, o ciemnym pyszczku, ciętych uszach, białym krawacie. oraz miał białe pazury u tylnich nóg. Za jego odprowadzenie była wysoka nagroda. Pan Mirosław, mieszkający jeszcze w Sopocie, przy ulicy 1 Maja, dnia 13 lipca 1960 roku zarejestrował ON, o umaszczeniu szarym z podpalaniem KAZAN ERYK z Kordegardy, który pojawił się na świecie 12 lipca 1958 roku. Jego rodzicami byli półroczny GRANAT z Kordegardy i czarna podpalana CERTA San Salvador, urodzona w 1956 roku. Pełno rodowodowy KAZAN ERYK z Kordegardy uzyskał status reproduktora.

Mirosław Bieliński w swojej karierze kynologicznej pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, wcześniej będąc jej członkiem.

Wystawa zgromadziła zapisanych w katalogu - 212 psów z 31 ras, z czego najliczniejsze były, (aczkolwiek w nie zmienionej ilości) owczarki niemieckie - 22 egzemplarze, a boksery - 16 sztuk. W powyższej reklamie naszej wystawy zostało napisane, że wystawa ta gromadziła ponad 260 psów.

Do periodyku PIES nr 6, z czerwca 1961 roku, Halina Koralewska napisała parę słów na temat naszej wystawy pt. "Wystawa Psów Rasowych w Sopocie Pieski mają wielu przyjaciół ".

W tym samym czasopiśmie "PIES" Janina Ślączkowa napisała swoje reminiscencje z I Wystawy PR w Łodzi, zorganizowanej w 1961 roku, podczas której pełniła funkcje asystenta.

W dniu 14 maja 1961 roku odbył się w Łodzi doroczny Zjazd Delegatów, którego obradom przewodniczył mec. Smyczyński. Pod koniec 1961 roku odbył się jeden z ostatnich przeglądów. Zapisały się tylko 2 psy, należące do Marii Truskolaskiej i Iwony Chudowicz z Gdańska Wrzeszcza. Maria Truskolaska, mieszkanka Gdańska pracowała jako dziennikarka w Dzienniku Bałtyckim, oraz była właścicielką trójkolorowego owczarka szkockiego collie, o imieniu BESSI z Grodu Gryfa, która urodziła się w grudziądzkiej hodowli w 1961 roku. Natomiast Iwona Chudowicz z Gdańska Wrzeszcza zarejestrowała żółto-białą DIANA, rasy bernard, urodzoną w marcu 1959 roku w Kołobrzegu.

 

V Wystawa Psów Rasowych została zorganizowana przez Oddział gdański ZKwP w Gdańsku, który mieścił się przy ulicy Bitwy pod Płowcami 25, ale dnia 15 czerwca 1962 roku  planował już przeniesienie się na ulicę Świerczewskiego 5 w Sopocie (obok Zespołu Adwokackiego nr 1).

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Oddziału zorganizował doroczny karnawałowy "Bal pod Psem", który został zorganizowany w sobotę 3 lutego 1962 roku w restauracji "Ermitage" w Sopocie, mieszczącej się przy ulicy Monte Casino. Ze względu na ograniczoną ilość biletów wstępu na imprezę należało się w nie zaopatrzyć wcześniej w sekretariacie Związku mieszczącym się jeszcze przy ulicy Bitwy pod Płowcami 25 z nr telefonu 510-68, albo u  Ewy Swobody mieszkającej przy ulicy Świerczewskiego z nr telefonu 511-04.

Wystawa została zorganizowana w ciepły, ale pochmurny 8 lipca 1962 roku w Sopocie, ponownie na terenie boiska MKKF, przy  ulicy ul. Jana z Kolna.
Zdjęcie czarnego podpalanego charta afgańskiego o imieniu Nodis Khan's CHAPLIN ozdobiło stronę tytułową katalogu V WPR w Sopocie, a jego właścicielką była Ewa Ochocka, która przez wiele lat prowadziła biuro w Związku, oraz była sekretarzem na naszych wystawach.

W Komitecie Wystawowym byli: Przewodnicząca - Halina Koralewska, która mieszkała po drugiej stronie ulicy Świerczewskiego 5, przy której znajdował się Związek, Gospodarz - mgr Janusz Gąsiorowski,

który w tamtych latach był Kierownikiem Wydziału Kultury Prez. WRN, a później pracownikiem Instytutu Morskiego w Gdyni. Do naszego Związku należał od 1956 roku, kiedy to dnia 12 sierpnia 1956 roku z numerem 159/56/GD zapisał swojego pierwszego rodowodowego psa, a był nim wyżeł niemiecki gładkowłosy o imieniu - CEDAR z Rembowoli, urodzony 11 sierpnia 1955 roku, w Ośrodku Hodowlanym PZŁ Rembowola. W uwagach zaznaczono, że dropiato brązowy CEDAR z Rembowoli nie żyje, a jego rodzicami byli PIK i Brutar FIGA. Nieraz był Przewodniczącym Zjazdów Delegatów ZKwP, oraz wielokrotnie prowadził zebrania członków Oddziału Gdańsk. Dnia 16 stycznia 1966 roku przyznano panu Gąsiorowskiemu odznakę honorową za pracę organizacyjną w Oddziale i w Związku, a na Zjeździe Delegatów ZKwP w 1978 roku, został mu przyznany tytuł Członka Honorowego. Podczas tego samego Zjazdu tytuł Członka Honorowego dostała także Danuta Hryniewicz, która była w tym czasie członkiem Oddziału Bydgoszcz.

Natomiast Zofia Piotrowska została sekretarzem w Komitecie Wystawowym, a członkami - Wiera Honowa, Maria Gaik, która miała dobermankę BONA, urodzona w 1960 roku i będącą córką BŁYSK z Bydgoskiej Wenecji. Czarna podpalana BONA została przez panią Marię zarejestrowana 18 marca 1962 roku, a dnia 30 lipca rodzą się jej pierwsze szczenięta. W Komitecie Wystawowym byli też Ewa Ochocka, Teresa Szydłowska, Zbigniew Mazurkiewicz, u którego mieszkała i miała szczenięta bokserka DONNI z Wildy, A. Szymlet, który parę razy był członkiem takiego Komitetu, oraz W. Pietroń, mieszkający w Gdańsku Oliwie. Władysław Pietroń był właścicielem rudej bokserki ŻAWA z nad Zatoki.

Na wystawę tę wystawców w ilości 249 zgłosiło 281 psów,(wg. katalogu, ponieważ w sumie zgłoszono 300 psów) wśród których najliczniejsze były owczarki niemiecki - 39 sztuk, pekińczyki - 32 egzemplarze, boksery - 30 sztuk, owczarki szkockie (collie) - 27 sztuk,  foksteriery szorstkowłose - 19 egzemplarzy , pinczery karłowate (ratlery) - 18 sztuk, a owczarków podhalańskich - 10 egzemplarzy. Szczególne zainteresowanie i podziw zwiedzających wzbudzał jedyny w Polsce chart afgański Nodis Khan's CHAPLIN tak napisano w Sprawozdaniu z Sopockiej Wystawy PR zamieszczonym w periodyku "PIES" nr 2/1963 ". Pojedyńczymi rasami były też ARAK z Sosnowego Lasu rasy dog niemiecki, jagdterier, owczarek węgierski (puli), pudel miniaturowy, pinczer średni z Grudziądza, setter szkocki (gordon setter), sky-terrier, szkocki terrier ostrowłosy i welh terrier. Większość wystawców pochodziła z naszego terenu, ale też było 28 osób spoza terenu jak np. z Grudziądza - 11 osób, 7 z Torunia, 4 z Bydgoszczy, ale też z Bytomia zostal zgłoszony owczarek niemiecki przez Stefanię Pluszewską, właścicielkę znanej hodowli "z Poholanki". Wśród owczarków niemieckich występowały takie uznane hodowle jak już wspomniana " z Poholanki", "San Salvador", "z Noteckiej Rubieży". "z Prusów", czy warszawska hodowla "z Billowego Gniazda".

Odnośnie owczarków niemieckich, to w sobotę 25 lutego 1962 roku Zarząd Oddziału w Gdańsku zorganizował w godzinach od 10 do 12 w siedzibie Związku, przy ulicy Bitwy pod Płowcami 25 przegląd hodowlany owczarków niemieckich. Przy ich przeglądzie uczestniczył też sędzia kynologiczny Marian Szymankiewicz z Bydgoszczy. Można też było tego dnia rejestrować owczarki niemieckie, które jeszcze były nie zarejestrowane, ale miały metrykę.

Po raz pierwszy również można było zobaczyć na naszej wystawie parę bedlington terrierów, sprowadzonych do Polski z Czechosłowacji przez Bożenę Kaczyńską, mieszkającą w Gdyni. Były to zarazem pierwsze egzemplarze tej rasy zarejestrowane w Polsce i były one na tej sopockiej wystawie oceniane przez Prezesa Mikulskiego.

A na powyższym zdjęciu w trakcie oceny był wtedy niebieski Charm ROGER. Drugim wystawianym bedlington terrierem była kremowa Charm PRINCESS, ale o nich jak i o ich potomstwie z przydomkiem "Agnus" jest więcej pod koniec opracowania w dziale dotyczącym terierów. Ich właścicielka - Bożena Kaczyńska mieszkająca w Gdańsku w czasie II Wojny Światowej była więźniarką obozu KL Auschwitz – Birkenau. Dnia 19 lutego 1961 roku zarejestrowała w Związku granatową FALA z Dworu Królowej, rasy kerry blue terrier, która docelowo zamieszkała w Gdyni u dr. Tadeusza Zdunkiewicza. Pani Bożena, która zmarła w 2010 roku, rozpoczęła asystenturę kynologiczną i np. w Sopocie na wystawie w 1966 roku asystowała u Andrzeja Mani, sędziującego wówczas psy drobnoużytkowe. Natomiast w Koszalinie w 1967 roku asystowała sędzinie Halinie Wróblewskiej, oceniającej teriery. Była także kierownikiem sekcji bedlington terierów w Oddziale Gdańsk, do pierwszej połowy lat 70'tych. Później w powodu rosnącej ilości terierów i zarazem malejącej bedlington terierów, sekcję Bożeny Kaczyńskiej połączono z terierami, a ich opiekunem została dr Hanna Manczarska Jaszczenko.

Po raz pierwszy u nas na wystawie odgrodzono sznurami ringi od publiczności, co zresztą widać na powyższym zdjęciu.

Skład Komisji sędziowskiej przedstawiał się następująco:

Kol. M. Burek - Kraków                   -  owczarki niemieckie

Kol. Al. Doliński - Warszawa         - dobermany, dogi, bernardyny

Kol. J. Dylewski - Gliwice               - psy myśliwskie

Kol. Wł. Malicki - Warszawa           - Collie, owczarki nizinne i podhalańskie

Kol. mgr E. Mikulski - Warszawa  - drobne użytkowe

Kol.H. Pasionkówna - Kraków      - spaniele jamniki, teriery drobne

Kol. R. Grzechowiak - Poznań       - boksery

Zapisanymi w katalogu asystentami byli: kol.kol. Anusiak Andrzej, Tomaszewski Kazimierz, Elżbieta Leśniewska, Józefa Ber, Andrzej Leśniewski, Jerzy Kaliński i Jerzy Napiórkowski.

Program wystawy przedstawiał się następująco:
Godz. 8-9.30                 -  Przyjmowanie psów na Wystawę i badanie weterynaryjne
Godz. 10.00                  -  Otwarcie Wystawy
Godz. 10.30-16.00      -  Sędziowanie psów na ringach
Godz. 17,00                  -  Rozdanie nagród i defilada psów
Godz. 18,00                  -  Loteria fantowa
Godz. 18.30                  -  Zamknięcie Wystawy

W Dzienniku Bałtyckim, który ukazał się we wtorek dnia 10 lipca 1962 roku pojawiła się sympatyczna informacja o tej naszej zorganizowanej wystawie.

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Warszawie upoważnił we wrześniu 1962 roku Oddział Warszawski do zorganizowania wycieczki na Międzynarodową Wystawę do NRD, do Zwickau. W dniu 14 września 1962 roku w godzinach porannych zebrała się grupa kynologów z Warszawy, Trójmiasta i Bydgoszczy ze swoimi psami, aby udać się na tę wystawę. Grupa wyjeżdżająca liczyła 12 osób, oraz 16 psów, a wystawa ta zgromadziła 912 psów z 33 ras. Gdańskich wystawców reprezentowała Jadwiga Bohuszewicz, ze swoim foksterierm szorstokowłosym ŻAK - HAPPY z Kordegardy, który występując w klasie młodzieży uzyskał wysoką ocenę b.dobrą w konkurencji 11 psów. Maria Czajkowska z Gdańska Oliwy wystawiła w klasie otwartej pinczera miniaturowego czarnego podpalanego ALAN Riwiera Bałtycka, który zdobył ocene bardzo bobrą w konkurencji 7 psów, natomiast chart afgański Nodis Khan's CHAPLIN Ewy Ochockiej, w klasie młodzieży uzyskał lokatę II z oceną b.dobrą.

Na powyższym zdjęciu patrząc od strony lewej, jako druga stoi Joanna Borstin z Warszawy, do której należała niebieska Charm PRETTY, rasy bedlington terrier i której siostra o imieniu Charm PRINCESS zamieszkała u Bożeny Kaczyńskiej z Gdyni. Obok pani Joanny widać Jadwigę Bohuszewicz z foksterierem, a następnie Marię Orłowską z Warszawy z maltańczykami, natomiast pierwszy z prawej stoi Gabriel Baumgard z Ch. AGO z Dworu Królowej, rasy kerry blue terrier.

Dnia 21 października 1962 roku odbyła się pierwsza międzynarodowa wystawa w Polsce, która miała miejsce w Poznaniu. 

Już wcześniej Zarząd Główny ZKwPpodjął uchwałę, że wystawa poznańska będzie miała charakter I Wystawy Międzynarodowej. " W związku z tym poczyniono już odpowiednie przygotowania. Zarząd uzyskał zgodę Ministerstwa Spraw zagranicznych na jej organizację. Zawiadomiono Biuro Federacji, uzyskano jej aprobatę, wystawa została umieszczona w kalendarzu Wystaw Międzynarodowych, rozesłano zaproszenia do różnych krajów wraz ze zgłoszeniami, poczyniono przygotowania do pozyskania zgody Ob. Ministra Rolnictwa na objęcie protektoratu nad wystawą". Na wystawę tę zgłosiło się 18 wystawców z naszego Oddziału i była to spora liczba, ponieważ więcej, co zrozumiałe zgłosiło się tylko z Poznania - 90 wystawców, z Warszawy - 40, z Bydgoszczy - 31, z Katowic, Bytomia i Chorzowa - 21 i następnie od nas. Z zagranicy to z Czechosłowacji - 69 wystawców, którzy przyjechali autokarami, z NRD - 35 wystawców przyjechała koleją "przywożąc bardzo piękną stawkę reprezentantów oryginalnych ras, między innymi bull terriera, chow chow, charty afgańskie, pinczery karłowate, pudle, szpice". Z Węgier i z RFN zgłosiło się po 2 wystawców, z Austrii - 1 wystawca, a z USA został zgłoszony czarny cocker spaniel amerykański.

 

VI Sopocka Wystawa Psów Rasowych zorganizowana 18 sierpnia 1963 roku, na terenie Wyścigów Konnych w Sopocie. Była to pierwsza nasza wystawa psów rasowych zorganizowana na terenie Wyścigów Konnych z którymi sopocki Związek współpracuje ( z kilkoma przerwami) do dzisiaj. Dzięki tej współpracy, a co za tym idzie pięknemu terenowi i zazwyczaj świetnej pogodzie, wystawy nasze znane są wystawcom doskonale.

W Dzienniku Bałtyckim w sobotę, dnia 11 maja 1963 roku pojawiła się krótka notka zamieszczona przez Zarząd Oddziału Związku Kynologicznego, który zawiadamiał wszystkich właścicieli psów rasowych, " że w niedzielę, dnia 12 maja br. w godzinach od 11 do 13 na Stadionie Miejskim przy ulicy Jana z Kolna w Sopocie odbędzie się kolejna rejestracja. Na rejestrację należy doprowadzić swego pupila, wraz z dokumentem pochodzenia psa, tj. z metryczką".

Na stronie tytułowej katalogu VI Sopockiej WPR zostało zamieszczone zdjęcie Ch. ŻUK CHERIE z Nad Zatoki i którego właścicelką była Halina Koralewska, będąca Przewodniczącą Zarządu Oddziału i Przewodniczącą Komitetu VI Sopockiej Wystawy PR, zorganizowanej w niedzielę, dnia 18 sierpnia 1963 roku.

Sekretarzem wystawy została Zofia Piotrowska, a Gospodarzem wystawy - Redaktor Alfred Świerkosz, który również w 1964 i 1965 roku był członkiem komitetu organizacji sopockiej wystawy. Alfred Świerkosz w 1920 roku przyjechał ze Lwowa nad morze, do Pucka, gdzie pracował tam początkowo jako nauczyciel, oraz pisał do Ilustrowanego Czasopisma o Morzu i Pomorzu, jak np. wydany w nim w 1931 roku jego artykuł pt. "Zatoka Pucka", oraz inne prace poświęcone Kaszubom i Wybrzeżu. Później mieszkając już w Gdańsku został redaktorem gazety "Głos Wybrzeża", w której pracował w latach 1948 do 1957. Pierwszym bokserem zarejestrowanym w Związku przez pana Alfreda była KORA, jak podano o umaszczeniu jasno brązowym, z białymi oznakami moręgowatymi, urodzona w lipcu 1960 roku, o nieznanych rodzicach. W uwagach miała jeszcze dopisane - "ocena dobra, głowa nieprawidłowa, sprzedana do Warszawy". W 1946 roku pan Alfred był w radiostacji gdańskiej Kierownikiem literackim.    

W skład Komitetu Organizacyjnego wystawy weszli Ewa Ochocka i Maria Gaik i które to panie mieszkały w tej samej okolicy we Wrzeszczu, przy ulicy Jaśkowa Dolina. A w skladzie Komitetu były Mirosława Olszewska i Jadwiga Bohuszewicz, właścicielka foksteriera szorstkowłosego Zwyc. ŻAK HAPPY  z Kordegardy. Pani Jadwiga, która miała też białą MIKA, rasy polski owczarek nizinny, urodzoną w 1956 roku, również mieszkała niedaleko Związku, przy ulicy Świerczewskiego nr 2. A w tym samym domu, tylko wyżej mieszkała także Halina Koralewska. W Komitecie Organizacyjnym byli jeszcze Kwiatkowska Helena, Jerzy Dewicz, Janusz Gąsiorowski i Józef Porada, właściciel długiej białej brody i który to hodował owczarki niemieckie początkowo z przydomkiem "z Kwiatu Szarotki".

Powyższe zdjęcie, wykonane na wystawie w Berlinie w 1963 roku, przedstawia aktyw związkowy Oddziału Sopot. Pierwsza z lewej siedzi Zofia Piotrowska, a obok niej Halina Koralewska. Jedną z dwóch siedzących blondynek jest Ewa Ochocka, natomiast jedyny pan siedzący w tym gronie to najprawdopodobniej Eugeniusz Piotrowski, a na końcu w kapeluszu siedzi Jadwiga Bohuszewicz. Jeden z dwóch panów stojących z numerami startowymi za siedzącymi paniami to może być Mirosław Bieliński, tym bardziej, że wtedy miał owczarka niemieckiego, występującego w klasie zwycięzców pełno rodowodowego czarnego podpalanego Zw. ERGO San Salvador, urodzonego w 1957 roku. W Dzienniku Bałtyckim nr 274 z 1963 roku z 19 listopada można przeczytać odnośnie wyjazdu do Berlina taką informację pt. "Gdańscy hodowcy nawiązali kontakt z kynologami w Berlinie. Przed paru dniami powróciła z Berlina 6-osobowa delegacja gdańskiego oddziału Pol. Zw. Kynologicznego. Nasi hodowcy byli tam bardzo serdecznie przyjmowani. Obejrzeli na stadionie berlińskim zawody psów z NRD i Czechosłowacji, podziwiali tresurę psów użytkowych, oraz zwiedzili zakład szkolenia psów dla ociemniałych. W wyniku nawiązanego kontaktu z oddziałem berlińskim Związku Kynologicznego NRD, gdańscy hodowcy oczekują w maju rewizyty kynologów niemieckich."

Skład komisji sędziowskiej na naszej wystawie przedstawiał się następująco: Chwalibóg Tadeusz Warszawa, Jakubowski Zygmunt Warszawa, Kotula Tadeusz Wrocław, Tarnowski Zygmunt Warszawa, Malinowski Janusz Wrocław, Mikulski Edward Warszawa, Kamiński Edmund Warszawa.

Asystenci: Maria szczepańska Warszawa, Kazimierz Tomaszewski Toruń, Aleksander Waszkowski Wrocław, Jadwiga Ciecierska Warszawa, Danuta Lichnerowicz Chorzów, Marek Cegieła Warszawa, Pakalska Urszula, Murawska Ewa i Młodyszewski Antoni Grudziądz.

PROGRAM WYSTAWY

Godz. 8-9.30            -  Przyjmowanie psów na Wystawę i badanie weterynaryjne
Godz. 10.00             -  OTWARCIE WYSTAWY                                                                                                                                                           

Godz. 10.30             -  Rozpoczęcie oceniania psów na ringach
Godz. 14.00             -  Pokaz tresury psów z N.R.D. 

Godz. 16.00             -  Rewia Mody - pokaz odzieży jesiennej ze sklepów M.H.D.Art. Przem. w Sopocie
Godz. 17.30             -  Ring posłuszeństwa
Godz. 18.00             -  Rozdanie nagród wyróżnionym psom na wystawie
Godz. 19.00             -  Zamknięcie Wystawy

Na wystawę zgłoszono 300 psów z 35 ras, z czego najliczniejsze były owczarki niemieckie - 51 egzemplarzy,  w tym 9 owczarków z Niemiec. W niemieckiej grupie był czarny podpalany NORDULF vom Falkenbruch, należący do Deutsche Volkspolizei z Berlina i to one, oraz 2 psy zgłoszone do klasy otwartej rasy brodacze monachijskie, (jeden będący w rękach prywatnych, a drugi należący do Deutsche Volkspolizei z Berlina), dały specjalny pokaz tresury. Z innych licznych ras to owczarki szkockie (collie) - 50 sztuk, z czego 45 zarejestrowanych u nas, foksteriery szortkowłose - 33 sztuk, boksery żółte w ilości 18 sztuk, a bokserów pręgowanych zgłoszono 25 egzemplarzy, czyli w sumie były 43 boksery, dobermanów  - 17, dogów niemieckich - 13, z czego 8 spoza naszego terenu, jamników gładkowłosych - 16, kerry blue terrierów - 13 "naszych" i 5 przyjezdnych. Pekińczyków przyjeto na wystawę 27 sztuk, a ratlerków - 17. Z pojedyńczych egzemplarzy  to były brodacz monachijski z Gdańska, oraz dwa przyjezdne z N.R.D., w tym jeden należący również do Deutsche Volkspolizei z Berlina, pojedyńczy ten sam, co na poprzedniej wystawie chart afgański, W dalszym ciągu rasy w katalogu były ułożone alfabetycznie, tak zresztą jak w całej Polsce, a z takich ciekawostek kynologicznych był leonberger o imieniu BARY, brązowy z  czarną maską, urodzony w lutym 1960 roku, o nieznanych rodzicach i przez Józefa Kupś z Sopotu wpisany do K.W. T-II-291/63/X. Pies ten zarówno w 1963 roku jak i 1964 roku był zgłoszony do klasy otwartej. Były również zgłoszone biały szpic BOBI, urodzony 1 kwietnia 1962 roku w naszym Oddziale, oraz czarna podpalana PEREŁKA, która przyszła na świat w styczniu 1957 roku, rasy terrier tybetański. Był także szary pudel miniaturowy, zaimportowany z Anglii do Gdyni i pełno rodowodowy setter gordon, suka o imieniu Hilos BREDA, urodzona w 1961 roku w Świeciu, welsh terier BELLA z Zagajnika, która przyszła na świat w 1962 roku. BELLA z Zagajnika i jej siostra BETTI z Zagajnika nie miały jeszcze pełnego rodowodu, ale urodziły się w hodowli, która prowadziła swoją działalność przez następnych 30 lat. Zgłoszono także dropiatego ZORRO, urodzonego w 1962 roku. Ten setter angielski nie miał jeszcze prawa do rodowodu.

Z tych 300 psów zapisanych w katalogu - 25 zgłoszono do klasy Zwycięzców, a 18 do klasy szczeniąt. Sztuk 8 zgłoszono równocześnie do klasy młodzieży i otwartej i były to psy w przedziale wiekowym 12 do 19 miesięcy życia. Do klasy użytkowej było brak zgłoszeń. W przerwie wystawy zaplanowano rewię jesienną dla pań, zorganizowaną przez dyrekcję MHD w Gdańsku (MHD - Miejski Handel Detaliczny).

Po raz pierwszy w katalogu zostały zamieszczone reklamy hodowli jak "Kordegarda", Danuty Hryniewicz, należącej wtedy do Oddziału Bydgoszcz, foksteriera ostrowłosego, wielokrotnego złotego medalisty DŻOK - PERKOZ z Kordegardy, uznanego REPRODUKTORA i jak napisała właścicielka Mirosława Olszewska - przekazuje potomstwu typową długa głowę, oraz sylwetkę o idealnych wymiarach. Była też zamieszczona reklama foksteriera szorstkowłosego Zwyc.CWC ŻAK - HAPPY z Kordegardy, wielokrotnego zdobywcy złotych medali w klasie Zwycięzców na Wystawach KRAJOWYCH i MIĘDZYNARODOWYCH, będącego w rękach Jadwigi Bohuszewicz. Zareklamowała też Halina Koralewska swojego pręgowanego boksera ŻUK - CHERIE z nad Zatoki, oraz Ewa Ochocka hodowlę dogów początkowo zarejestrowaną jako " z Grodu Subiesława". Była także poznańska reklama chow-chowów "Kojec Szymanderów", oraz reklama Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt z Gdańska, ulica Kartuska, istniejącego do dziś pod nazwą Lecznica dla Zwierząt..

Dnia 27 października 1963 roku planowana była wystawa w Poznaniu, o czym zostały powiadomione zainteresowane osoby, poprzez informację daną przez Zarząd Oddziału do gdańskiej gazety - Dziennika Bałtyckiego  nr 236 z dnia 4 października 1963 roku.

Do końca lipca 1963 roku obowiązywał numer pięciocyfrowy 5-33-69, natomiast potem przez wiele już sześciocyfrowy 51-33-69.

Podczas IX warszawskiej WPR zorganizowanej w 1963 roku następujące psy z naszego Oddziału uzyskały wysokie noty. I tak: w bokserach w klasie młodzieży psów - ATTAK TELL z Arkony Janusza Gąsiorowskiego zdobył pierwsze miejsce w swojej klasie z oceną b.dobą. W klasie otwartej psów - bokser ŻAR-TORO z nad Zatoki, będący w rękach Józefa Bojanowskiego z Gdańska uzyskał ocenę b. dobrą i medal srebrny,  a DONNI z Wildy Zbigniewa Mazurkiewicza z Sopotu również ocenę b. dobrą, ze srebrnym medalem. Foksterier ostrowłosy DŻOK - PERKOZ z Kordegardy będący w rękach Mirosławy Olszewskiej z Gdyni uzyskał ocenę doskonałą ze złotym medalem. Na 12 psów w klasie zdobył II lokatę. W rasie bedlington terier w klasie młodzieży z  lokatą I z oceną b. dobrą, oraz srebrnym medalem wyszedł z ringu ALBATROS Agnus Bożeny Muszyńskiej z Gdyni, a w klasie otwartej Charm PRINCESS Bożeny Kaczyńskiej z Gdańska uzyskała lokatę I z oceną doskonałą i złotym medalem. Także na krakowskiej wystawie z 1963 roku nasze psy odniosły sukcesy - w klasie Zwycięzców bokser kmd. Władysława Hick z Gdyni o imieniu BEJ Margo od sędziego Kotuli uzyskał złoty medal i certyfikat na championa, a dodatkowo BEJ został uznany za najpiękniejszego psa krakowskiej wystawy, za co właściciel dostał piękną paterę. Natomiast foksterier szorstkowłosy Jadwigi Bohuszewicz - ŻAK - HAPPY z Kordegardy, występując w klasie Zwycięzców zdobył II lokatę z oceną doskonałą i złotym medalem.

 

VII Sopocka Wystawa Psów Rasowych zorganizowana na terenie Wyścigów Konnych w Sopocie w dniu 6 września 1964 roku.

Na końcu katalogu Śląskiej WPR Katowice 24 maja1964 roku ukazała się informacja nt. wystaw w Polsce, w tym oddzielnie Gdańsk i Sopot.

.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału gdańskiego, liczącego wówczas 600 członków odbyło się w niedzielę, dnia 22 marca 1964 roku i na Przewodniczącą gdańskiego Zarządu Oddziału wybrana została ponownie Halina Koralewska, a do Zarządu weszli Maria Gaik, Mirosława i Elżbieta Olszewskie, Zofia Piotrowska, Jerzy Dewicz, mgr Janusz Gąsiorowski, dr. Bohdan Rutkowiak, dr Adam Szczepański i red. Alfred Świerkosz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kmd. Włodzimierz Hick, który to był właścicielem boksera - Zwyc.3xCWC BEJ Margo, urodzonego w 1959 roku. Kilka lat później pan Włodzimierz został właścicielem hodowli bokserów "Walpurgia", w której miała szczenięta żółta BETI-AGA, będąca córką HARUN v.d. Wünderlampe i CARIN z Meduzy.

Natomiast Przewodniczącym Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego został wybrany inż. Tadeusz Sozański, który następnie przez parę kadencji pełnił tę funkcję. Pan Tadeusz miał reproduktora jamnika gładkowłosego, o imieniu CZIBI, urodzonego w 1960 roku.

Sekretarzem Wystawy została Ewa Ochocka, a Gospodarzem Wystawy mgr Julian Piotrowski, który mieszkał w Elblągu i był właścicielem suk rasy airedale teriera, oraz dobermanki CARMEN z Bydgoskiej Wenecji, obie urodzone w 1956 roku. Czarna podpalana CARMEN z Bydgoskiej Wenecji przyszła na świat 3 stcznia 1957 roku, natomiast airedale terier DIANA - dnia 2 czerwca 1956 roku, a obie te suki zostały zarejestrowane 4 sierpnia 1957 roku. Pan Julian był też właścicielem czarnego pudla dużego FLORA-SABA, urodzonej 20 listopada 1958 roku i wpisanej do K.W. pierwszego stopnia. Suka ta zarejestrowana z nr 443/58/Gd przyjechała z Warszawy. Członkami Komitetu zostali Zofia Piotrowska, Janusz Gąsiorowski, Maria Gaik, Elzbieta Olszewska, Stanisław Zdziarski, (hodowca pekińczyków z przydomkiem "Shirley"", Jerzy Dewicz, red. Alfred Świerkosz, Mirosława Olszewska i Marian Olszewski. W czasie wystawy zaplanowany został pokaz tresury psów milicyjnych, zorganizowany przez MO z Gdańska.

Zgłoszono najwięcej, jak do tej pory psich przedstawicieli, w ilosci 388 sztuk z całej Polski, reprezentujących 314 ras, oraz kilka bedlington terierów z NRD.

Skład Komisji Sędziowskiej: M. Bagiński z Poznania, Z. Lubowidzki z Warszawy, Z. Jakubowski z Warszawy, T. Chwalibóg z Warszawy, Dr. J. Dyakowska z Krakowa, H. Wonerowa z Krakowa i T. Kuta z Bydgoszczy. Asystentami zostali Mgr W. Perczak z Torunia,E. Drzymulski z Warszawy, Dr J. Sulgostowski z Warszawy, K. Smólkowski i Z. Polakiewicz z Bydgoszczy.  Zgłoszono 400 psów, (z czego 349 zostało ujętych w katalogu), w przepisowym terminie 277 sztuk, po zamknięciu katalogu 23, a psów zgłoszonych "w ostatniej chwili" było 18 egzemplarzy wśród których znajdował się pełno rodowodowy owczarek szkocki collie BART, urodzony w 1963 roku, należący do Wojciecha Priebe z Poznania, który od 1991 roku został redaktorem naczelnym dwumiesięcznika kynologicznego "ASCO" i był także hodowcą collie z przydomkiem "Pradolina Odry".

Na tę sopocką wystawę po raz pierwszy zostały zgłoszone pełno rodowodowe bernardyny. Była to para, biało-brązowy krótkowłosy pies Ch. GRITT z Lane, urodzony 21 kwietnia 1960 roku w czeskiej hodowli Hany Bartosovej i trójkolorowa HAJDA z Ujezdu Svatojanskeho, urodzona 8 września 1962 roku. Reklama hodowli i reproduktora rasy St. Bernard,

oraz reproduktorów Ch. ŻUK CHERIE z Nad Zatoki, Ch. ŻAK HAPPY z Kordegardy i amatorskiej hodowli dogów "Gród Subisława"  została dana na końcu katalogu z 1964 roku.

Okładkę katalogu VII Sopockiej WPR ozdobiło zdjęcie niebieskiego CABALLERO vom Bannwald, urodzonego w 1961 roku i pozostawionego w hodowli należącej do Franke Heinz z NRD. Matką CABALLERO vom Bannwald, który na sopockiej wystawie w 1965 roku zdobył CWC, była Ch. USA CASCADENTAL Fashion Model (ZB-407/59, zaimportowana jako dorosła z Ameryki, a jej partenrem został wtedy Inter.Ch. Foggyfurze CLASSIC CUT urodzony w Anglii w 1952 roku.
CABALLERO vom Bannwald został na tej wystawie zgłoszony do klasy zwycięzców, a oprócz niego były ALBATROS Agnus w klasie otwartej, oraz jego matka CWC Zwyc. Charm PRINCESS. W klasie młodzieży był FREDERIC vom Falkenberg, zaimportowany z Berlina do Polski przez Danutę Michałowską z Warszawy. Niebieski FREDERIC vom Falkenberg, urodzony 28 czerwca 1963 roku był synem ALLADIN of Wetop i BABETT vom Falkenberg.

To powyższe sprawozdanie ukazało się w periodyku PIES nr 1 (75) z 1965 roku. W sumie na tej wystawie przyznano 120 medali złotych, srebrnych 80 i 30 medali brązowych. W ramach atrakcji dla publicznosci pokazano tresurę psów milicyjnych, w której wzięły udział psy z 10 województw.

W 1964 roku zostały zarejestrowane nowe hodowle z przydomkami, takie jak np. dogów niemieckich  "Orli Gród", należąca do Czesława Adamowicza z Gdyni, "Sułtan" - hodowla wyżłów gładkowłosych należąca do Mariana Marczak z Gdańska, hodowla bokserów, oraz jamników krótkowłosych "z Gniewskiego Grodu", będąca w rękach Mariana Stojałowskiego z Sopotu i który to opiekował się sekcją bokserów, jako, że miał rudą bokserkę o imieniu KAWA-BALBINA Pan Marian w życiu zawodowym był fryzjerem. Pan Marian zaimportował też sznaucera średniego o imieniu DEMON v. Dreiklang, który pojawił się na świecie 13 kwietnia 1969 roku, ale docelowo pies ten zamieszkał w Warszawie. Byla też hodowla bokserów "Moro", należąca do Elżbiety Olszewskiej z Sopotu, "z Wilczego Lasu" pierwsza nasza pełno rodowodowa hodowla cocker spanieli, zarejestrowana przez Andrzeja Zakrzeńskiego z Leśnictwa Wilki, również hodowla cocker spanieli "ze Sfory Agatki" Władysława Jaszczewskiego z Sopotu, czy "z Królestwa Neptuna" na pudle duże przez Irenę Grzegowską z Gdyni. W 1964 roku zarejestrowała się również hodowla dobermanów "z Oliwskich Lasów" Władysława Janczewskiego z Sopotu i także dobermanów "z pod Oliwskich Lasów", będąca własnością Mieczysława Mrozińskiego z Gdańska. Hodowle foksterierów szorstkowłosych "z Orłowskiej Chatki", należąca do Ireny Stawickiej z Gdyni i "z Doliny Radości" Zdzisławy Chudzińskiej z Gdańska, oraz hodowle jamników gładkowłosych takich jak "z Orląt" Edmunda Kierszbauma z Gdańska, oraz "z Przymorza", należąca do Renaty Filuk z Gdyni. Hodowla jamników "z Orląt" bazowała na czarnej podpalanej CZARNA Karioka,  urodzonej 14 lipca 1960 roku, posiadającej 22 cm wzrostu i wpisanej do K.W.

Owczarki niemieckie to hodowla "z pod Neptuna", będąca w rękach Marii Czajkowskiej z Gdańska, oraz uznana hodowla ON "Stary Gdańsk" Mirosława Bielińskiego, mieszkającego w Gdańsku przy ulicy Rzeźnickiej. 

W maju 1964 roku Hubert Twardowski zarejestrował hodowlę jamników krótkowłosych "Talpa" z numerem T/42/64, która to stała się bardzo znaną w Polsce hodowlą łaciatych jamników. Ale pierwszym psem pana Huberta był szkocki terier o imieniu APEX, który to posiadał w swoim rodowodzie hodowlę "Kordegarda". W dniu 11 marca 1956 roku pan Hubert zarejestrował w Związku - Prima DIANA HOLLY, która pochodziła z hdowli "Prima", zarejestrowanej w Związku z nr 10. Ojciec Prima DIANA HOLLY, będącą rasy airedale terrier pochodził z hodowli „Of Little Church„ należącej do Zdenka Herrmanna z Pardubic (Czechosłowacja). Prima DIANA HOLLY jako dorosła i będąc w ciąży z nieznanym absztyfikantem trafiła docelowo do pana Huberta, u którego urodziła swoje pierwsze potomstwo. Natomiast drugi miot był już zaplanowany przez jej właściciela. Zarząd Główny Uchwałą z dnia 16.X.1988 roku przyznał panu Hubertowi "Dyplom Uznania za zasługi w hodowli", podpisany przez Edwina Rozłubirskiego.

Na początku roku, dnia 11 stycznia 1964 roku został wydany Biuletyn nr 1/64, który zaczynał się tak: " Podając do wiadomości członkom Gdańskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce listę reproduktorów naszego Oddziału na rok 1964, którą w załączeniu przesyłamy, przypominamy co następuje:....". Opracowany został przez Kierownika Sekcji Hodowlanej - dr Adama Szczepańskiego, który na naszych wystawach pełnił opiekę weterynaryjną, oraz Zastępcę Kierownika - Zofię Piotrowską, która w 1966 roku była już Kierownikiem Komisji Hodowlanej.

Do biuletynu została dołączona Lista Reproduktorów naszego Oddziału na rok 1964 i na na której umieszczono w sumie 92 psy z 31 ras. I tak: 2 reproduktory airedale terrier, jeden z PKR i jeden na K.W., 5 bernardynów, wszystkie na K.W., 9 bokserów z PKR, 2 buldogi francuskie z przydomkiem "Varsovia", Charm ROGER w rasie bedlington terrier, 2 cocker spaniele, jeden pełno rododowodowy i jeden z K.W., 2 chow-chowy zapisane w K.W., chart afgański Nodis Khan's CHAPLIN, będący wtedy jeszcze w rękach Ewy Ochockiej, 3 dobermany z PKR i wszystkie z przydomkiem "z Bydgoskiej Wenecji", dwa dogi niemieckie jeden z K.W. i jeden niemiecki import do naszego Oddziału i którego właścicielem była Ewa Ochocka. Foksterierów szorstkowłosych było 3, wszystkie z rodowodem, jamników gładkowłosych 8 sztuk, z czego 7 z K.W. i jeden z przydomkiem "z Bursaków", 3 jamniki długowłose z K.W., oraz jeden jamnik szorstkowłosy również z K.W.. Dwa pełno rodowodowe kerry blue terriery, jeden leonberger z K.W., oraz 4 owczarki niemieckie, z czego 3 wpisane do PKR. Owczarków podhalańskich było 3, wszystkie z K.W., dwa polskie owczarki nizinne, obydwa z K.W., 9 pekińczyków i tylko jeden z nich był pełno rodowodowy. Były jeszcze dwa duże pudle zapisane w K.W. i jeden całkiem bez pochodzenia puli, oraz 4 ratlerki, z czego tylko jeden rejestrowany w K.W., a trzy pozostałe z pełnym rodowodem. Szkockich owczarków było 8 sztuk, z czego 3 posiadały rodowód, a reszta była wpisana do K.W. Na liście tej znalazły się również setery, jeden angielski z K.W., trzy irlandzkie z K.W., oraz jeden sterer szkocki z PKR. Byl także pełnorodowody szkocki terier, 2 białe szpice z K.W., 3 wyżły niemieckie gładkowłose, w tym jeden z K.W., oraz 2 wyżły niemieckie szorstkowłose, w tym jeden z K.W., a jeden z hodowli "z Rembowoli".

W 1964 roku u pana Lademana zamieszkała krótkowłosa, pełno rodowodowa biało-brązowa BRONKA von der Schweizorhöhe, rasy bernardyn. Suka ta zaimportowna z NRD początkowo mieszkała w Poznaniu u Tadeusza Kasprzaka i to od niego przyjechała do Rumii. BRONKA von der Schweizerhöhe, urodzona w 1964 roku szczeniąt nie miała.

Pan Alojzy zapłacił za nią 2,500 tys. złotych i była to wtedy suma nie bagatelna, ponieważ przeciętna płaca wynosiła wówczas 1800 złotych.

 

VIII Sopocka Wystawa Psów Rasowych zorganizowana została na terenie Wyścigów Konnych w Sopocie w dniu 5 września 1965 roku.

Oddział w dalszym ciągu mieścił się w Sopocie, przy ulicy Świerczewskiego 5 z numerem telefonu 51-33-69, a sekretariat był czynny 3x w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 16.oo  do 18.oo. W związku z nowym Regulaminem Hodowlanym psy reproduktory, jak i suki hodowlane muszą być wystawione na jednej z wystaw, które w 1965 roku w Polsce od maja do października. Karmę dla psów hodowcy mogli nabywać w czterech miejscach Trójmiasta.

To był pierwszy taki stylowy, wytłaczany dyplom w historii sopockiej kynologii i który został wyprodukowany w Szczecinie, a kosztował 7 złotych. Podpisali się na nim Przewodnicząca Oddziału - Ewa Ochocka, oraz sędzia na tej wystawie psów myśliwskich - Wacław Trawiński.

Do katalogu zgłoszono 354 psy z 33 ras, ale poza katalogiem przyjęto jeszcze conajmniej 62 sztuk, tak, że zabrakło dyplomów, jak np. dla SÓJKA z Kordegardy, rasy foksterier szorstkowłosy. Suczka ta, o nr katalogowym 416, będąca w rękach Danuty Hryniewicz miała faktycznie w swojej klasie (otwartej) 18 konkurentek. Poniższy dyplom, podpisany przez Ewę Ochocką i Marię Unrug i który został zaprojektowany na wystawę w 1962 roku musiał być wtedy wydrukowany w zbyt dużej ilości, więc został wykorzystany 3 lata później.

Natomiast z tych zgłoszonych do katalogu psów najliczniej były reprezenowane boksery, w ilości 54 sztuk. Zostały one podzielone na żółte - 27 sztuk i tyle samo było bokserów pręgowanych. Wśród tych 54 bokserów był zgłoszony tylko jeden na ring posłuszeństwa, a był nim Bas BERNARD Strzała, urodzony 20 kwietnia 1964 roku, jako syn ARCHIBALD KAJ Czarna Maska i ALMA ze Smolic. Pies ten był w rękach Andrzeja Ziembickiego z Warszawy. Foksterierów szortkowłosych zgłoszono 35 sztuk i jednego foksteriera gładkowłosego pochodzącego z warszawskiej hodowli "Świerkowa Polana". Lech Buderawski, właściciel BABKA-BOSIA Świerkowa Polana, w oparciu o nią założył hodowlę "z Buderaża", a parę lat później został na jedną kadencję Przewodniczącym Oddziału Gdańsk (od 1971 roku). Owczarków niemieckich zgłoszono 40 egzemplarzy, kerry blue terierów było 24 sztuki, owczarków szkockich collie 22 sztuki, pekińczyków - 20 egzemplarzy. Z pojedyńczych ras zgłoszono do klasy mlodzieży łajkę karelofińską biało-czarną KAMA z Kosmosu, urodzoną 8 lutego 1965 roku w poznańskiej hodowli, należącej do inż. Zbigniewa Hawrota z Sopotu i będącego dyrektorem Przedsiębiorstwa Dróg i Zieleni w Gdyni.  Pełno rodowodowa KAMA z Kosmosu była pierwszym przedstawicielem karelskiego psa na niedźwiedzie w Oddziale Gdańsk. Ponieważ były to początki interesowania się polskich kynologów karelskimi psami na niedżwiedzie, gdyż pierwszy ich miot  w Polsce przyszedł na świat w 1962 roku, więc nazewnictwo było jeszcze nie ustalone, nie mówiąc już o tym, że z powodu braku nowej krwii, w następnych latach były ze sobą kojarzone dwie rasy - karelskie psy na niedźwiedzie z łajkami rosyjsko europejskimi i które były rejestrowane jako karelczyki. A do działacza naszego Oddziału Zbigniewa Hawrota, wrócę przy omawianiu jego hodowli "z Matecznika", zarejestrowanej dnia 13 marca 1968 roku, z numerem M/192/68, na wyżła szorstkowłosego o imieniu AGA, urodzonej w 1964 roku.

Po raz pierwszy na sopocką wystawę został zgłoszony nowofunland. A była nią czarna PRIMA Podkowa, urodzona 30 lipca 1964 roku, będąca córką CACIB KOSMOS SZATAN Podkowa i KOBRA Podkowa, w hodowli Józefa Hołyńskiego z Warszawy i posiadająca pełen rodowód. PRIMA Podkowa zamieszkała w Sopocie u Stanisława Falkowskiego, który to był pierwszym gdańskim hodowcą rasy nowofundland z przydomkiem "Czarna Muszla", z którym to przydomkiem także rodziły się dogi niemieckie. Oczywiscie informacje te dotyczą tylko psów, które zostały ujęte w katalogu, niestety nie znana jest ilość psów zgłoszonych dodatkowo, poza katalogiem.

W 1965 roku w Rotterdamie urodziła się czarna podpalana Zw. FABIOLA II van Blue Blood, która zamieszkała w Gdyni u Czesława Grzegorzewskiego, który zaczął hodować dobermany z przydomkiem "Vanberote", bazując na BEATRIX vom Roten, urodzoną w 1969 roku i które to suki na Światowej WPR w Monte Carlo w 1970 roku zajęły czołowe miejsca. Pierwszym dobermanem pana Czesława był czarny podpalany LARS z Bydgoskiej Wenecji, urodzony w 1962 roku u pani Ciesielskiej z Bydgoszczy, a przydomek hodowlany "Vanberote" został zarejestrowany 8 lutego 1971 roku z nr V/7, co świadczy o tym, jak mało było przydomków zaczynających się na literę "V".

Od 1965 roku na wystawach wprowadzono Ring Posłuszeństwa, na którym odbywały się egzaminy Psa Towarzyszącego.

Nasi działacze związkowi byli chyba jedynymi osobami w Polsce, którzy wpadli na pomysł przybliżania kynologii szerszemu odbiorcy. Na końcu katalogu z tego roku po raz pierwszy tak napisano: "W chwili obecnej odczuwa się na rynku księgarskim całkowity brak publikacji o tematyce kynologicznej. Zainteresowanie społeczeństwa trwa jednak nieprzerwanie. Brak informacji o żywieniu psa, począwszy od okresu szczenięcego, o jego cechach użytkowych, wadach i zaletach charakteru, stanowią lukę, którą z trudem ze względu na brak miejsca uzupełnia czasopismo "PIES". O poradach w Oddziałach Związku Kynologicznego w sprawach powyższych nie wszyscy wiedzą, nie każdy zresztą może sobie pozwolić w określonym dniu i godzinie na przyjazd do Sopotu dla zasięgnięcia informacji. W związku z powyższym celowe wydaje się przedstawienie w tym katalogu w sposób bardzo skrócony podstawowych wiadomości w tym zakresie, opracowanych przez sędziego kynologicznego, Kierownika Komisji Hodowlanej Oddziału Gdańskiego, ob. Zofii Piotrowskiej".
Zostały dane 3 artykuły, pierwszy dotyczący tematu kupna rasowego psa szczeniaka z omówieniem różnicy pomiedzy szczeniakiem tzw. metryczkowym i rodowodowym. Drugi dotyczył podstawowych zasad żywienia młodego psa, jego pielegnacji i wychowania, a trzeci uczenia czystości.

Dodawanie do katalogu artykułów o tematyce kynologicznej i weterynaryjnej kontynuowano do 1974 roku włącznie, a ten ostatni, który opracował lekarz weterynarii Janusz Głuszczyński dotyczył "Fizjologia ciąży i porodu.".

 

IX Sopocka Wystawa Psów Rasowych zorganizowana na terenie Wyścigów Konnych w Sopocie w dniu 4 września 1966 roku. Już na początku roku, w piątek, dnia 11 lutego 1966 roku na godzinę 18,oo zaplanowano prelekcje w Klinice Małych Zwierząt w Gdańsku Oliwie (ul. Kaprów 10a) dr B. Rutkowiaka i mgr St. Wleklińskiego na temat doboru hodowlanego, oraz o pielęgnacji suk ciężarnych i żywieniu szczeniąt.

Natomiast doroczne Walne Zebranie członków Oddziału odbyło sie 20 lutego 1966 roku, o czym zostali poinformowani czytelnicy Wieczoru Wybrzeża.

Powyższa informacja ukazała się 15 września 1966 roku, a miesiąc później, dnia 13 października 1966 roku redaktor poinformował czytelników, jak sprawa ob. St, który niehumanitarnie pozbywał się nadlicznowych szczeniąt (a wolno było odchowywać tylko szóstkę) została załatwiona.

Do naszej lokalnej gazety (do Głosu Wybrzeża lub Dziennika Bałtyckiego) we wrześniu 1966 roku została dana informacja dotycząca naszej wystawy,

ze zdjęciami bedlington terierów, które to z bardzo dużym prawdopodobieństwem pochodziły z pierwszej naszej hodowli "Agnus", czyli BOLERO Agnus, jego siostra BEAUTY Agnus i ich matka Charm PRINCESS. Zgłoszenia na wystawę były przyjmowane do 31 lipca 1966 roku w sekretariacie Oddziału w Sopocie ul. Świerczewskiego 5, telefon 51-33-69 z adnotacją, że psy zgłoszone po tym terminie nie będą umieszczone w katalogu wystawy.

Natomiast takie sympatyczne okładki katalogu z 1965 roku i 1966 roku były tylko przez dwa lata, gdy Przewodniczącą Oddziału została Elżbieta Olszewska, urodzona w Warszawie, a mieszkająca w Sopocie i która to już wcześniej była członkiem komitetów organizacyjnych naszych wystaw.

 Elżbieta Olszewska miała zaimportowanego boksera, oraz została także hodowcą jamników krótkowłosych z przydomkiem "Moro". Szczenię basset hounda widoczne na okładce nie było tym pierwszym zaimportowanym bassetem do Polski, którą to była CORNELIA Coutious, urodzona w 1965 roku. Na wystawę zgłoszono w sumie 463 psy, z czego w katalogu było ich zapisanych 375 sztuk. Okładka katalogu, oraz dyplom

były autorstwa Grażyny Olszewskiej, będącej z zawodu architektem, a prywatnie córką Przewodniczącej Oddziału.

Bilet wstępu kosztował 5 złotych

Na wystawie przyznano 109 medali złotych, srebrnych 93, brązowych 65, a oceniali następujący sędziowie:

Ring Nr 1. - Ryszard Grzechowiak - sędziuje boksery

Ring Nr 2. - Edward Mikulski - sędziuje psy myśliwskie

Ring Nr 3. - Jan Sobczak - sędziuje owczarki szkockie collie, owczarki podhalańskie, polskie owczarki niemieckie

Ring Nr 4. - Jan Napiórkowski - sędziuje dogi niemieckie i dobermany, bernardyny i nowowfundlandy

Ring Nr 5. - Andrzej Mania - sędziuje psy drobnoużytkowe

                      Elżbieta Leśniewska - sędziuje pekińczyki

Ring Nr 6. - Ernest Szyszko - sędziuje owczarki niemieckie

Ring Nr 7. - Maria Dubrowinowa - sędziuje terriery

Asystenci Sędziów Kynologicznych

1. boksery - Jerzy Karaszewski (Łódź), Kazimierz Skólmowski (Bydgoszcz), Miszczak Marian, który to był właścicielem hodowli bokserów "z Zarzewia". 2. dogowate - Halina Sergot (Bydgoszcz) 3. Collie - Stanisław Choryński (Bydgoszcz) 4. Terriery - Irena Streng (Bydgoszcz), Zygmund Uryniak (Bydgoszcz) 5. drobnoużytkowe - Zygmund Polakiewicz (Bydgoszcz), Bozena Kaczyńska (Gdańsk)

Oddział liczył w tamtym czasie około 800 członków i 2316 zarejestrowanych psów z 33 ras, z czego na bardzo wysokim poziomie były boksery, foksteriery ostrowłose, (czyli bardziej współcześnie mówiąc - foksteriery szorstkowłose), cocker spaniele, jamniki i pekińczyki. Na wystawę tę zgłosił po raz pierwszy swojego owczarka niemieckiego Hieronim Konopiński z Gdyni, który został hodowcą tej rasy z przydomkiem "z Dzikiej Plaży", bazując na czarnej podpalanej pełno rodowodowej BELLA z Kępy Oksywskiej, urodzonej w 1965 roku, a póżniej w hodowli zamieszkała czarna podpalana Zw. AGA Dolina Redłowska z rocznika 1968

i która była córką DINA Stary Gdańsk. Hieronim Konopiński, który poprzednio był hodowcą gołębi, przez wiele lat zajmował się tresurą psów w naszym Oddziale. Kilkadziesiąt lat później, w 2001 roku był tak wspominany: "....najbardziej doświadczony treser i instruktor, znany i ceniony w całym kraju."
Po raz pierwszy nadzór lekarsko-weterynaryjny sprawował lek.wet. Zygmunt Rzymski z Sopotu, który przez wiele lat prowadził prywatny gabinet weterynaryjny. Razem z nim nadzór pełnili lekarze weterynarii Kazimierz Rudnicki i Antoni Kopczewski.

W słowie wstępnym Zarządu Oddziału Gdańsk można było przeczytać: "IX Sopocka Wystawa Psów Rasowych została aorganizowana po jedenastu latach istnienia Gdańskiego Oddziału Związku Kynologicznego, który powstał 8 maja 1955 roku. Zaczęło się od zarejestrowania 22 psów rasowych. O prężności działalności Oddziału świadczy ponadto, że wystawy zdobyły sobie odpowiednia rangę. Nasi hodowcy i wystawcy zdobyli mnóstwo odznaczeń: medali złotych. srebrnych i brązowych, wiele certyfikatów na championaty, 8 wybitnych psów otrzymało tytuły championów, a 2 nawet CACIB - międzynarodowe championaty piękności..... Poza wystawami do niewątpliwych zasług Oddziału należy zorganizowanie poradnictwa hodowlanego, amatarskiej tresury psów ras obronnych, oraz współudział w powstaniu na terenie Trójmiasta trzech lecznic dla zwierząt, z których oliwska (działające do chwili obecnej) jest specjalnie i wyłącznie przystosowana dla małych zwierząt z psami na czele......Jeszcze jednym dowodem prężności naszego Oddziału jest, że wyłonił on na terenie Województwa przed kilku laty bardzo energiczny i rokujacy duże nadzieje, Oddział w Elblągu, który z dużym powodzeniem w bieżącym roku zorganizował swoją pierwszą samodzielną wystawę, na której zgromadzono około 200 ładnych eksponatów......".

Odnośnie wspomnianego Oddziału Elbląg, to jego data powstania liczy się od dnia kiedy to Zarząd Główny na plenarnym posiedzeniu w dniu 20 października 1963 roku postanowił przekształcić dotychczasowe sekcje w Elblągu i Płocku na samodzielne oddziały Związku. Oddział Elbląg uzyskał nr VI, który to numer wcześniej, w 1958 roku należał do Oddziału Szopienice i uchwałą ZG z początku 1964 roku ustalono, że zasięg terytorialny nowego Oddziału w Elblągu  obejmować będzie miasto Elbląg oraz powiaty: elbląski, malborski i kwidzyński. Oddział w Elblągu, który to jest miastem oddalonym od Gdańska 60 kilometrów, funkcjonował do 1970 roku i mieścił się przy ulicy Łączności 2. Na dzień 1 stycznia 1967 roku miał zarejestrowanych 19 psów rodowodowych i 8 urodzonych miotów, w ilości 38 szczeniąt. W okresie od 18 maja 1969 roku do maja 1970 roku ilość członków Oddziału z 30 zmniejszyła się do 23.
Zarząd Główny uchwałą z dnia 19 kwietnia 1970 roku rozwiązał Oddział w Elblągu, który nie wykazywał żadnej aktywności, a na 2-krotnie zwołane Walne Zebranie przybyło 6 osób. Byli członkowie tego Oddziału, pragnący do Związku należeć zostali skierowani do Gdańska, liczącego wtedy 908 członków i który był czwartym największym Oddziałem w Polsce, po Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Oddział Elbląg w czasie swjego istnienia zorganizował tylko jedną wystawę, rangi okręgowej, dnia 22 maja1966 roku, na którą zgłoszono do katalogu116 psów, ale w sumie ocenianych było 200 sztuk.

Właśnie powyższe zdjęcie przedstawia chyba część tej wystawy składającą sie z 3 ringów, a na pierwszym planie odbywała się ocena pudli miniaturowych, klasa młodzieży suk, których zgłoszono 5 sztuk (przynajmniej zapisanych w katalogu). W katalogu jest brak informacji na temat organizatorów, sędziów, asystentów, czy ringów. Katalogi, wydrukowane w piątek, dnia 20 maja 1966 roku, w ilości 200 sztuk, były wielkości kartek pocztowych, które równocześnie służyły za okładki. Pocztówki te były z grafikami przedstawiającymi psy, autorstwa Janusza Grabiańskiego, który także m.innymi robił piękne ilustracje do książek dla dzieci - " Czerwony Kapturek ", czy " Sierotka Marysia.

Pod koniec 1985 roku nastąpiła próba reaktywacji Oddziału Elbląg, która okazała się nieefektywna, a nr VI przypadł Oddziałowi Białystok.

Dnia 21 lipca 1966 roku urodziło się pełno rodowodowe czarne rodzeństwo rasy cocker spaniel. po KALIF Sarnie Oko i po Zw. DOLLY o imionach: CZEKAN z Wilczego Lasu, CZIKA z Wilczego Lasu, CZARNA z Wilczego Lasu, CZIBI z Wilczego Lasu, CZASKA z Wiczego Lasu, oraz czarna podpalana CENTA z Wiczego Lasu, w hodowli należącej do Andrzeja Zakrzeńskiego z Leśnictwa Wilki. Na wiosennych próbach spanieli i młodocianych wyżłów, zorganizowanych 14 maja 1967 roku CZARNA z Wilczego Lasu, która została zarejestrowana w Związku na początku 1967 roku przez Bogdana Kurjatę z Kwidzynia, uzyskała zaświadczenie polowe. Ogólne kierownictwo prób polowych objął Stanisław Zawierucha, a asystentami zostali Bolesław Gabryś, Andrzej Mania, oraz Izabela Korowaj, która już w 1965 roku asystowała podczas prób polowych.

Legitymacja sędziowska o nr 60 Stanisława Zawieruchy  została wydana w 1956 roku i podpisana przez inż Z. Biernackiego i E. Mikulskiego, a rozszerzenie uprawnień na wyżły angielskie i na małe psy myśliwskie zostało podpisane przez J. Hejn, w 1972 roku. Stanisław Zawierucha sędziował rok wcześniej wiosenne próby polowe zorganizowane w maju 1966 roku, w Gdańsku Lisewie. Był także hodowcą wyżłów niemieckich z przydomkiem "z nad Gopła". Przedwojenny przydomek "z nad Gopła ", funkcjonował już w latach 20-tych ubiegłego wieku i należał do Ignacego Jasińskiego ze Strzelna. W hodowli tej miała w 1924 roku potomstwo np. KORA z Wyrzyska, rasy wyżeł niemiecki szorstkowłosy. W latach 60’tych ubiegłego wieku znowu zaistniał przydomek „z nad Gopła”, który należał do Teodora Grzelak, hodującego owczarki niemieckie.

Zdjęcia legitymacji sędziowskiej pana Zawieruchy, oraz sędziów z wiosennych prób polowych psów myśliwskich pochodzą z archiwum Krystyny Oset. Na powyższym zdjęciu patrząc od lewej widać pana Balickiego z Torunia, Janusza Brodzińskiego z Inowrocłąwia, Jana Oseta, Janusza Jedlińskego , Mieczysłąwa Wisińskiego, oraz Izabelę Korowaj, która rozpoczęła asystenturę na spaniele w 1967 roku, ale docelowo została sędzią prób pracy psów myśliwskich.

Natomiast Bogdan Kurjata w oparciu o CZARNA z Wilczego Lasu założył hodowlę "Cocker's Star's", docelowo należącą do jego brata - Władysława Kurjaty. To od niej zaczęła się złota era cocker spanieli w Gdańsku i o których mówiło się, gdy pojawiały się na wystawie - "A oto idą gdańskie cockery". Władysław Kurjata dnia 24 maja 1972 roku zdał egzamin na asystenta kynologicznego na cocker spaniele, oraz był Kierownikiem Sekcji Spanieli w Oddziale Gdańsk, do której to sekcji należały cocker spaniele i springer spaniele angielskie.

Gdy obowiązywały jeszcze "prace dyplomowe" dla przyszłych sędziów został nawet naszemu asystentowi zaproponowany temat "Historia hodowli "Cocker's Star's", ale ze względu na to, że Władysław Kurjata bardzo często nadawał szczeniętom pochodzących z różnych miotów i lat imiona zaczynające się na literę "S",  powodując tym zamieszanie, to temat ten nie znalazł zaintersowania.

Na końcu katalogu zamieszczono materiały dr Bohdana Rutkowiaka, członka Zarządu O/Gdański, Kierownika przychodni dla małych Zwierząt w Gdańsku-Oliwie pt. "Postępowanie z chorym psem", oraz Kierownika Komisji Hodowlanej O/Gdańsk ob. Zofii Piotrowskiej "Uwagi na temat kupna rasowego psa (szczeniaka)", oraz "Podstawowe zasady żywienia młodego psa. Jego pielęgnacja i wychowanie". Te same 3 artykuły znalazły się też w katowickim wystawowym katalogu z dnia 18 czerwca 1967 roku.

Zarząd Główny ZKwP dnia 16 stycznia 1966 roku podjął m.innymi uchwałę, że psy , które zostały uznane jako nietypowe ( N.T. ), nie mogą być używane do hodowli, a więc i ich potomstwo nie może otrzymywać metryk.

 

X Jubileuszowa Wystawa Psów Rasowych zorganizowana na terenie Wyścigów Konnych w Sopocie w dniu 10 września 1967 roku była jedną z 17 wystaw zorganizowanych w Polsce w 1967 roku.

Projekt katalogu i dyplomu był autorstwa Teresy Szydłowskiej. Zdjęcie głowy sznaucera na okładce katalogu przedstawia czarną sznaucerkę miniaturową zaimportowaną z NRD do Gdańska przez Marię Wojnowską. A była to TANNA v.Weissen Hirsch, urodzona w 1966 roku i która miała szczenięta z przydomkiem "Oliwin", zarejestrowanym dnia 23 lutego 1969 roku z nr O/112/69. A właścicielką tego przydomka była Kazimiera Waydowska.

Teresa Szydłowska zaprojektowała także datownik okolicznościowy z sylwetką setera angielskiego,

wydany 10 września 1967 roku z okazji naszej X Jubileuszowej wystawy. Poniżej natomiast widać na kopercie ten sam datownik, ale dodatkowo z herbem miasta Sopot, czyli z mewą.

Poniższa informacja jest o Zebraniu Sprawozdawczym ZKwP Oddział w Gdańsku, które miało miejsce dnia 12 marca 1967 roku, ukazało się w gdańskiej prasie lokalnej.

Przewodniczącym Oddziału został Zbigniew Hawrot, który sprawował tę funkcję tylko przez rok, jako Przewodniczący Komisarycznego Zarządu, do następnych wyborów, natomiast w życiu zawodowym był dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Gdyni. Pełnomocnikiem d/s organizacji wystawy został mgr Julian Piotrowski, sekretarzem główny Ewa Ochocka. Wśród członków komitetu wystawy nie zabrakło Zbigniewa Bagrowskiego i który w 1969 roku był asystentem kynologicznym na boksery, oraz który do chwili śmierci (2021 rok) był aktywnym naszym działaczem. Pan Zbyszek  już w latach 60’tych przez 4 kadencje był w Zarządzie Oddziału gdańskiego, a później także w Sądzie Koleżeńskim. Przez wiele lat był członkiem Komitetu Wystawowego, biorąc czynny udział w organizacji naszych sopockich wystaw. Na początku lat 60’tych był inicjatorem założenia w gdańskim oddziale Sekcji Szkolenia Psów i przez długi czas jej Kierownikiem. Zaczął też szkolenie psów na pierwszym w historii naszego oddziału placu w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz. Natomiast w 1977 roku w Komisji Szkolenia pełnił funkcję instruktorazdobywając tytuł instruktora tresera. Przez długi czas był także Vvce Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Klubie Owczarka Niemieckiego. Jako myśliwy w swoim Kole Łowieckim „Cyranka” przez wiele kadencji był jego skarbnikiem, oraz prowadził Sekcję Upowszechniania Psa Myśliwskiego, będąc łącznikiem pomiędzy Związkiem Kynologicznym, a Kołem Łowieckim. Pan Zbigniew, który był myśliwym, miał jasno brązową jamniczkę szorstkowłosą o imieniu GINKA, która urodziła się w sierpniu 1960 roku i nie miała rodowodu, a także wyżła niemieckiego szorstkowłosego ADA HERA ze Złotowskich Łąk, która pojawiła się na świecie w 1978 roku, w hodowli Stanisława Grzegorzewskiego, należącego do naszego Oddziału. Dereszowata w łaty ADA HERA ze Złotowskich Łąk podczas wystawy chojnickiej w 1970 roku zdobyła u sędziego Teresy Szydłowskiej cetyfikat na championa (CWC),

a powyższy certyfikat pochodzi z archiwum rodziny Zbigniewa Bagrowskiego. Następnie pan Zbyszek miał wilczastego owczarka niemieckiego DANGO ze Starego Grodu, który przyszedł na świat w 1966 roku i później założył hodowlę tej rasy, którą prowadził przez wiele lat. Oprócz pana Zbigniewa w Komitecie byli Izabela Korowaj, Zofia Piotrowska, Bohdan Rutkowiak, Halina Solska, Teresa Szydłowska, Stanisław Wlekliński, Zygmunt Żelazny, który w 1961 roku zarejestrował czarną podpalaną ON o imieniu LORA, urodzoną w 1960 roku, oraz Jerzy Skrzela,  Henryk Szwarc i Bogdan Pieńkowski, który też szefował naszej Komisji Hodowlanej. Pan Bogdan swoją hodowlę wyżłów szorstkowłosych "Aport" zarejestrował w Zarządzie Głównym ZKwP w marcu 1968 roku, z nr A/162/68 i w latach 1968-1970 urodziły się 4 mioty. Później Bogdan Pieńkowski przeniósł się do miasta Bydgoszcz.
Stan liczebny Oddziału w roku 1967 wynosił 869 członków z 924 zarejestrowanymi psami. W tym roku urodziły się u nas 123 mioty w ilości 680 szczeniąt.
Przeprowadzono jeden kurs tresury amatorskiej, na którym wyszkolono 21 psów.
Na wystawę zgłoszono zapisanych w katalogu 418 psów z 33 ras. W tym samym roku na międzynarodową wystawę zorganizowaną w dniach 1/2 kwietnia 1967 roku w Zachodnim Berlinie zgłoszono 934 psy z 84 ras, oraz 23 grupy hodowlane.
Natomiast u nas najliczniej reprezentowanymi rasami na jubileuszowej wystawie były boksery - 50 sztuk, z czego 6 zamiejscowych, owczarki niemieckie - 43 sztuki, owczarki szkockie collie- 36 sztuk, foksteriery szorstkowłose - 34 egzemplarze, kerry blue terrierów - 26 sztuk.  Do nielicznych zgłoszonych należy zaliczyć brodacza monachijskiego, czarną AFRA Margo, urodzoną w 1965 roku i mieszkająca w Bydgoszczy u Antoniego Psyk, który w oparciu o nią rozpoczął hodowlę "Cedrus", oraz zapisaną w katalogu joko odrębna rasę sznaucera miniaturowego czarną TANNA v.Weissen Hirsch, urodzoną 6 kwietnia 1966, zarejestrowaną przez Marię Wojnowską z Gdańska Oliwy. Zdjęcie głowy TANNA v.Weissen Hirsch posłużył Teresie Szydłowskiej do zaprojektowania strony tytułowej katalogu i dyplomu tej wystawy. Z innych nielicznych egzemplarzy były 2 bernardyny, dwa bedlington terriery, dwa buldogi francuskie, z czego jeden przyjezdny, dwa chow-chowy, należące do słynnej Margarete Laske z Berlina, jeden fiński pies niedźwiedzi, dwa foksteriery gładkowłose, z tym jeden z naszej hodowli, jeden jagdterier i nowofundland, dwa pełno rodowodowe ogary polskie i para ta była zarejestrowana w naszym Oddziale, jeden owczarek podhalański i aż 5 szpiców białych, z czego 4 pochodzące z gdańskiej hodowli "z Pianki Morskiej". Rok później, dnia 3 lipca 1968 roku także u nas, został zarejestrowany bardzo podobny przydomek "Morska Piana" (M/196/68), ale na ratlery. Jego właścicielką była Teresa Lewandowska z Gdańska. Również w 1967 roku został zarejestrowany z nr L/166 przydomek hodowlany "z Loryńca" na pudle duże brązowe. Podstawą hodowli była brązowa AMA Gusia, będąca w rękach Heleny Schenk, urodzona 12 marca 1967 roku i której matką była AZA, wpisana do K.W. III stopnia, tak więc AMA Gusia miała już prawo do rodowodu.

W katalogu wystawy pierwszy raz i zarazem ostatni, spis wystawców został zrobiony wg. alfabetycznie zgłoszonych ras. Była to mrówcza praca, ponieważ nie był to jeszcze czas komputerów i wszystko robiło się "na piechotę". Pod każdą rasą zostali wymienieni ich właściciele, również alfabetycznie.

Do oceniania zaproszono 10 sędziów kynologicznych: na boksery - Wacława Tarasewicza, do oceniania psów myśliwskich - Erwina Dembinioka, Lubomir Smyczyński oceniał owczarki szkockie collie, owczarki podhalańskie, polskie owczarki nizinne w ilości 3 sztuk. Aleksander Waszkowski sędziował dogi i dobermany, bernardyny  i nowofunlandy, pinczery, a Zofia Smyczyńska psy drobno użytkowe.

W 1967 roku urodziły się po raz pierwszy u Lecha Buderawskiego szczenięta z przydomkiem "z Buderaża", rasy foksterier krótkowłosy. Po raz pierwszy pojawiły się szczenięta jamników gładkowłosych po 14'sto miesięcznym czarno-podpalanym imporcie do hodowli "Kordegarda" - ALI v.d. Quelle. Rozpoczynają działalność hodowlaną "z Ronda Wajdeloty" (jamniki gładkowłose), jamniki długowłose "z Pradoliny Łeby", oraz po raz pierwszy przychodzą na świat jamniki szorstkowłose w z przydomkiem "z Piekła".

Oddział Poznań zorganizował poprzez biuro podróży „Orbis" wyjazd na światową wystawę Crufts, zorganizowaną lutego 10 i 11 lutego 1967 roku w halach wystawienniczych Olympia, w dzielnicy Londynu - Kensington,. W wyjeździe tym wzięli udział także członkowie z innych Oddziałów.                                                                                     

 

Ze względu na problemy polityczne w kraju, Urząd Miejski w Sopocie nie wyraził zgody na zorganizowanie w 1968 roku imprezy masowej, czyli w tym wypadku naszej wystawy, za to rok później, w 1969 roku Oddział w Gdańsku wkroczył w drugie dziesięciolecie organizacji swoich wystaw.

Przewodniczącym Oddziału został Stanisław Zdziarski, który był w tym czasie Prezesem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w PRL. W okresie od 28 maja do 30 lipca 1968 roku nasz Oddział liczył 869 członków, co pod względem liczebności zajmowaliśmy 4 miejsce, za Warszawą, Poznaniem i Krakowem. Na dzień 1 stycznia 1968 roku mieliśmy zarejestrowanych 924 psów rodowodowych, co wśród 27 Oddziałów ZKwP stawiało nas na 5 miejscu pod względem liczebności zarejestrowanych psów.

Ale życie kynologiczne w naszym Oddziale toczyło się dalej i np. Ryszard Sasimowski z Sopotu  zarejestrował swoją hodowlę "Dolina Echa" na owczarki niemieckie, bazując na HAIFA z Casablanki. Przydomek tez został zarejestrowany dnia 18 lisopada 1968 roku z nr D/178?68. Jej miotowa siostra HOSSA z Casablanki miała potomstwo z przydomkiem "z Piekła". Uznana w Polsce hodowla "Dolina Echa" zajmowała się później także jamnikami krótkowłosymi. Ryszard Sasimowski, który zmarł w 1994 roku był np. w 1964 roku II vi-ce Prezesem d/s kulturowo szkoleniowych Klubu Turystów Pieszych "Bąbelki", a jego żona Barbara Sasimowska skarbnikiem tego samego Klubu. Stanisław Falkowski 12 kwietnia 1968 roku zarejestrował hodowlę nowofundlandów z przydomkiem "Czarna Muszla" z nr C/190/68.

Hodowla ON "z Doliny Redłowskiej", zarejestrowana u nas w 1968 roku, bazowała na DINA ze Starego Gdańska, która to była córką czarnej podpalanej (z zaznaczonymi na podpalaniu czarnymi pręgami) Zwyc. CWC BRYTTA DIXI v. Glozer Schloss. W 1968 roku została także zarejestrowana hodowla jamników szorstkowłosych "z Kochanki", będąca w rękach Edwarda Zaworskiego, bazująca na BETTA z Puszczy n/Nadnoteckiej, która to przyszła na świat 10 maja 1966 roku u Piotra Kaatz, hodowcy także jagdterierów. Dzicza pełno rodowodowa BETTA z Puszczy n/Nadnoteckiej została zarejestrowana w Związku w 1968 roku jako pierwsza, czyli będąc już dorosłą. Razem z jamniczką pan Edward zarejestrował wyżła niemieckiego szorstkowłosego - BRYK z Rybnickiej Kanady, urodzonego 23 kwietnia 1967 roku i będącego synem KORA ze Smolnej. Brązowo dereszowaty BRYK z Rybnickiej Kanady podczas konkursu jesiennego, zorganizowanego w dniu 20 września 1968 roku zdobył I lokatę z maksymalną ilością punktów180/180. Konkurs ten miał miejsce na terenie Koła Łowieckiego "Sokół" w Pruszczu Gdańskim, a sędziowali: kol.kol. Hipolit Łukowicz, jako sędzia Główny, Józef Misiak, Stanisław Skarbek, oraz jako asystent był zgłoszony Piotr Hawrot. Nagrody m. innymi ufundował Związek Kynologiczny w Gdańsku. W 1985 roku Kolegium Odznaczeń Łowieckich przyznało naszym kolegom Medal Złoty Edwardowi Zaworskiemu i Władysławowi Sadkowskiemu, a Złom - Antoniemu Sułkowskiemu z Gdyni, który był członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej PZŁ i który zmarł w 1989 roku.

Działaczka naszego Oddziału Maria Gaik rejestruje hodowlę jamników krótkowłosych "Spokojny Akwen", w której ma potomstwo ASIULINA z Żarnowca, zarejestrowana w K.W., ale jej dzieci mają już prawo być wpisywane do PKR. W hodowli "z nad Morza" w 1968 roku miała pierwszy raz potomstwo airedale terier o imieniu ANDORA z Kordegardy, urodzona w hodowli Danuty Hryniewicz. Janina Rzepecka-Urban zarejestrowała swoją hodowlę "z Wichrowego Wzgórza"w 1968 roku w oparciu o CASSANDRA v.d. Drachenburg zaimportowaną z NRD. Natomiast JUNA DINA z Wodaczy, rasy seter angielski, zarejestrowana jeszcze w  K.W. miała po raz pierwszy szczenięta w 1968 roku, które miały już prawo do rodowodu, z przydomkiem hodowlanym "Corab", który został zarejestrowany przez Małgorzatę Miładowską z Gdyni. Również w 1968 roku rozpoczęła hodowlę "Łowiecka Nadzieja", będąca w rękach Henryka Świderskiego. Podstawą hodowli była WERA Brutar rasy wyżeł niemiecki krótkowłosy, urodzona u Kazimierza Tarnowskiego z Tarnowa. W 1968 roku urodziły się po raz pierwszy szczenięta w gdańskiej hodowli "Aport", rasy wyżeł niemiecki szorstkowłosy i należącej do Bogdana Pieńkowskiego. Podstawą hodowli była CARA ERA ze Smolnej, urodzona w 1966 roku. Hodowla pudli miniaturowych czarnych "z Róży Wiatrów" należąca do Franciszka Fila i która swój pierwszy miot miała w 1968 roku, bazowała na AGATA ze Srebrnej Fali, urodzonej w 1966 roku i będącej wnuczką BEBI de Bryland. W 1968 roku urodziły się szczenięta rasy owczarek szkocki collie u Anieli Jabłonskiej, po BIANKA z Doliny Wspomnień, dla której był to pierwszy miot. Do 1968 roku w Oddziale Gdańsk wydano w sumie 28 metryk dla urodzonych u nas szczeniąt Collie, co stawiało nas na siódmym miejscu z 30-stu w sumie Oddziałów w Polsce. Lucyna Łacwik, która już na początku lat 50'tych zajmowała się hodowlą chow-chowów z przydomkiem  " z Krainy Śniegów ", w 1968 roku rozpoczęła hodowlę pudli miniaturowych z nowym przydomkiem "z Chatki Krasnoludków", opierając się o czarną Zw. BEZA-BILLA Ze Srebrnej Fali, urodzonej w 1967 roku Łodzi, a której matka wywodziła sie z gdańskiej hodowli. Przydomek "z Chatki Krasnoludków" został zarejestrowany 18 listopada 1968 roku, z nr C/205/68, a pani Lucyna zawodowo pracowała jako sufler w Państwowym Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

W 1968 roku został do gdańskiego Oddziału zaimportowany srebrny pudel miniaturowy SILBER FERRY DARLING v.d. Birkenviese, urodzony w NRD, a zamieszkał u Karola Meier i u którego uzyskał kwalifikacje reproduktora.

Podczas Walnego Zgromadzenia FCI, które miało miejsce w dniach 13 i 14 marca 1968 roku przez aklamację zostali wybrani na Prezydenta FCI na rok 1968/1969 Edward Mikulski, a na vice Prezydenta Paweł Sarkany z Węgier.

 

Dnia 8 czerwca 1969 roku miała miejsce XI Okręgowa Wystawa Psów Rasowych, zorganizowana tradycyjnie na terenie Torów Wyścigów Konnych w Sopocie.

Projekt katalogu i dyplomu z motywem siedzącego żółtego boksera 3xCWC HARUN v.d. Wünderlampe, należącego do Elżbiety Olszewskiej został zaprojektowany przez plastyka W. Sokołowskiego.

Przewodniczącym Oddziału Gdańsk był Stanisław Zdziarski, a pełnomocnikiem d/s organizacji wystawy został mgr Julian Piotrowski z Elbląga, który w organizacji naszych wystaw zaangażował się w 1964 roku. W skład Komitetu Wystawy weszli: Henryk Błaszczyk, posiadający hodowlę pekińczyków "Ordos", Irena Brąglewicz, Zbigniew i Piotr Hawrot, Izabela Korowaj, Leszek Kucha (treser), Zygmunt Rzymski który jako jeden z nielicznych lekarzy weterynarji już wtedy miał prywatny gabinet w Sopocie, Bogdan Rutkowiak, Halina Solska, Leszek Studziński, właściciel hodowli cocker spanieli "Gdynika", której bazową suczka została czarna MOLLY Radunia z 1967 roku, oraz Teresa Szydłowska, Anna Zakrzewska, Janina Zawadzka i Zdzisław Zawadzki z Gdańska, który później został właścicielem pręgowanej bokserki Zw. BELLA ze Studni Neptuna, urodzonej w 1972 roku. W Komitecie wystawowym był także Zygmunt Żelazny, który byl treserem, oraz miał hodowlę owczarków niemieckich "Baltica". Ale pierwszym owczarkiem pana Zygmunta była czarna podpalana LORA, urodzona w marcu 1960 roku i która jak napisano - zginęła. Na miejsce Ewy Ochockiej, która prowadziła bardzo długo biuro, do pracy w Związku została zatrudniona Irena Hajduk z dniem 15 stycznia 1969 roku, a pismo to zostało podpisane przez Zbigniewa Hawrota, będącego do czasu wyborów Komisarzem w Oddziale. Pani Irena została też po raz pierwszy Sekretarzem Głównym wystawy,

oraz prowadziła biuro i organizowała sopockie wystawy  przez prawie 30 lat. Zarząd Główny Uchwałą z dnia 16.X.1988 roku przyznał jej "Dyplom Uznania za społeczną działalność organizacyjną dla dobra kynologii", podpisany przez Edwina Rozłubirskiego.

Ponieważ był problem z funkcjonującymi przydomkami hodowlanymi w Oddziale Gdańsk, pani Irena założyła zeszycik, w którym alfabetycznie zapisywała wszystkie istniejące w latach 60'tych  i do późnych lat 70'tych hodowle, których zostało w sumie zapisanych 457.

Irena Hajduk jako pierwsza w Oddziale Gdańsk miała sznaucerkę miniaturową o umaszczeniu pieprz i sól o imieniu OSA Bengal, urodzoną w 1974 roku, oraz od 1990 roku opiekowała się sekcją pudla.

Ewa Ochocka natomiast otworzyła zakład fryzjerski dla psów, przy ulicy Sikorskiego 6. Ponieważ było to spore pomieszczenie, to część tego piwnicznego trzyizbowego lokalu od strony ulicy odstąpiła właśnie Związkowi, który od 1971 roku do 2003 roku miał tam swoją siedzibę.

XI Okręgowa Wystawa Psów Rasowych była największą z wszystkich dotychczasowych wystaw gdańskich. Przyjmowanie zgłoszeń psów na wystawę zakończono 1 maja 1969, a w sumie było zapisanych 521 psów z 40 ras. Według katalogu zgłoszono 11 dobermanów, w tym do klasy szczeniąt czarną podpalaną BEATRIX vom Roten Feld, urodzoną 28 stycznia 1969 roku, sprowadzoną z RFN do naszego Oddziału. Do klasy zwycięzców została zgłoszona czarna podpalana FABIOLA van Blue Blood, urodzona w Holandii i na obie te suczki został zarejestrowany dnia 8 lutego 1971 roku przydomek hodowlany "Vanberote" z nr V/7 i którego właścicielem był Czesław Grzegorzewski z Gdyni. A jedną z dwóch suczek, które zapoczątkowały słynną bydgoską hodowlę dobermanów - "z Padoku" była ARABELLA z Dworu Natalii, będąca córką Mł.Ch. CENRYSA Vanberote.

W rasie foksterier gładkowłosy został zgłoszony z naszego Oddziału trójkolorowy sześcio miesięczny MUCKY Fidele Cors. Rodzeństwo owczarka niemieckiego, które urodzilo się w naszym Oddziale to czarne podpalane ARKAN z Doliny Redłowskiej, AGA-AGAR z Doliny Redłowskiej i AGA z Doliny Redłowskiej miało w tym czasie 6 miesięcy życia. Owczarek szkocki collie to był tricolor pięcio miesięczny BAGAR Canis, oraz czarny SCAMP in Luck, rasy pudel średni, który w dniu wystawy miał 5 i pół mięsięcy życia, były również z naszego Oddziału. Do klasy Zwycięzców zapisano 32 sztuki, z tego 26 z naszego Oddziału. Wśród nich były te które miały ogromny wpływ na rozwój rasy w Polsce jak np.: pręgowany bokser 2xCh. 4xZwyc., Zw. W-wy'67, POI FLIRT ZACCO v. Streitzigsee, czarna cocker spanielka Ch. CACIB Zwyc.Polski 1970, Zwyc.W-wy 1970 (Zwyc.Węgier 1971) CZARNA z Wilczego Lasu, czarna podpalana dobermanka BEATRIX vom Roten, która to była m. innymi matką wspomnianej wyżej Mł.Ch. CENRYSA Vanberote, trójkolorowy Ch., 5xCWC, Zw. ŻAK HAPPY z Kordegardy rasy foksterier szorstkowłosy, czarny podpalany jagdterier Ch., Zw.'63 ALI (BLACK), czarny podpalany owczarek niemiecki Zw..CWC LUTZ v. Kirschental, czarny pudel duży CWC TARIS Czar Wybrzeża, czarny podpalany ratler Zw. 2xCWC INGO v. Kuhiti, czy czarny podpalany CWC, Zwyc.Węgier DAG z Zagajnika, rasy welsh terier.

W 1969 roku zostały w naszym Oddziale zarejestrowane hodowle jak np. bokserów "ze Studni Neptuna", "Czarna Malonezja", "z Sobótki", gordon seterów "z Sudomia",  jamników długowłosych "Eden", czarnych sznaucerów miniaturówych "Oliwin", czy "z Sowiej Doliny" i która to hodowla owczarków szkockich collie, będąca w rękach Kazimierza Olędzkiego została zarejestrowana na LESSI, dnia 2 lipca 1969 roku z nr S/337/X.

Sprawozdanie z wystawy ukazało się w czasopiśmie PIES nr 5/1969 i które opracowała Teresa Szydłowska, będąca Sekretarzem Oddziału Gdańsk.

W Dzienniku Bałtyckim, który pojawił się w sprzedaży we wtorek dnia 10 czerwca 1969 roku, czyli 2 dni po naszej wystawie dano artykuł dotyczący wystawy pt. "Udana impreza. Piekna pogoda i sympatia dla piesków spowodowała ogromną frekwencję na niedzielnej imprezie kynologicznej w Sopocie. Mimo tysięcy gości oglądających wystawę nie było uciążliwego tłoku, ponieważ wystawa zajmowała bardzo obszerny teren sopockiego toru wyścigów konnych, a umiejętne rozlokowanie zarówno stanowisk prezentowanych okazów, jak i ringów dla oceny poszczególnych ras ułatwiało zwiedzanie wystawy. A było co oglądać. Duże czarne i białe nakrapiane arlekiny (dogi), niziutkie jamniki o jedwabistej sierści, różnej wielkości i maści pudle o wymyślnie strzyżonej sierści, silne boksery i dobermany, potężne czarne wodołazy i delikatne, o wyglądzie małej owieczki bedlington teriery. Psy myśliwskie - wyżły, settery, cocker spaniele, smukłe charty, małe jagdteriery, wspaniałe owczarki szkockie i sympatyczne polskie owczarki nizinne. Nie sposób wyliczyć wszystkich ras. Psy prezentowały sie na ogół bardzo dobrze, toteż sędziowie przyznali sporo złotych medali. Na zakończenie wystawy pokazano interesującą tresurę owczarków niemieckich, zadziwiająco posłusznych rozkazom dawanym skinieciem ręki, robiących sprawnie zwroty, tak, by zawsze być przy lewej nodze pana i skaczących odważnie przez płonące obręcze. Imprezę należy zaliczyć do udanych i bardzo dobrze zorganizowanych. Plan sytuacyjny dołączony do katalogu i liczne napisy informacyjne, ułatwiały orientację w terenie. Ogromnym powodzeniem cieszyło się stoisko filatelistyczne. Szkoda tylko, że nie pomyślano o przygotowaniu kopert z przylepionym znaczkiem i ostemplowanych okolicznościowym kasownikiem. Oddzielne kupowanie kopert i znaczków, a potem stanie w drugiej kolejce po stempel było niepotrzebną stratą czasu i powodowało wiele uwag krytycznych". Do tego artykułu zostało dane zdjęcie Włodzimierza Nieżywińskiego przedstawiające setera irlandzkiego.

Psy nie zgłoszone na wystawę nie były wpuszczane na wystawę, a ocenianie psów na ringu trwało od 11 do godziny 16, a na zakończenie od godziny 16,oo do 17,oo zaplanowano pokaz tresury.

Podobnie jak w ubiegłych latach, na końcu katalogu z 1969 roku ukazały się 4 artykuły, których autorami zostali Dr Bohdan Rutkowiak, lekarz weterynarii Antoni Kopczewski, lekarz weterynarii Kazimierz Rudnicki i Zofia Piotrowska, będąca krajowym sędzią kynologicznym. Były to " Uwagi na temat pierwszej pomocy przy urazach mechanicznych u psów", "Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego u psów", "Zapobieganie chorobom skóry u psów" i jako ostatni pani Zofii "Przygotowanie psa do wystawy".

W katalogu zostały też zamieszczone aforyzmy jak np. "Nie każdy w obroży to pies", "Jeżeli ogonem nie szczekasz, to i mordą nie merdaj", "W dzień deszczowy serce psa czuje się stare", "Pies ma wolę, suczka swoje sposoby", "Pies nie każdemu łapę podaje", "Kość nie pamięta o psie, to pies musi pamietać o kości", czy "Na ulicach psów - złodziei mieszkają skąpcy".

 

XII Bałtycka Wystawa Psów Rasowych, Gdańsk dnia 31 maja 1970 roku, zorganizowana na stadionie BKS "Lechia", w Gdańsku Wrzeszczu, przy ulicy Traugutta. Skrót BKS Lechia to Budowlany Klub Sportowy Lechia. W katalogu wystawy Przewodniczący Zarządu Oddziału - Stanisław Zdziarski tak m.innymi napisał we Wstępie: "Ze względu na zmianę miejsca wystawy należy wyjaśnić, że XII Wystawa Bałtycka Psów Rasowych jest kontynuacją wystaw dotychczas organizowanych w Sopocie przez Oddział Gdański Związku Kynologicznego w Polsce. Ustaliło się nawet ogólne przeświadczenie, ze Sopot jest najodpowiedniejszym miejscem na tego rodzaju wystaw i że jest po prostu "szczęśliwym" dla Oddziału Gdańskiego. Obawy takie nie mają podstawy, ponieważ w tym przypadku o pomyślmości wyników wystawy decyduje  nie tyle teren, na którym się ona odbywa, ile przede wszystkim powszechne i prawdziwe zainteresowanie wśród mieszkańców Trójmiasta psem w ogóle, a szczególnie psem rasowym...."

Taką samą jak katalog szatę graficzną miał plakat, oraz dyplom.

Pełnomocnikiem Zarządu d/s organizacji wystawy mgr Eugeniusz Piotrowski, a Pełnomocnikiem Zarządu d/s wystawy - Irena Hajduk, natomiast członkami Komitetu byli; Zbigniew Bagrowski, właściciel hodowli sznaucerów średnich "z Pałacu Kleopatry", zarejestrowanej dnia 12 lutego 1970, (z nr P/282/1970) na ADA-AGATA Linia Otwocka. A w Komitecie wystawowym byli jeszcze Irena Brąglewicz, Wiktoria Frankiewicz, Zbigniew Hawrot i jego syn Piotr Hawrot, Izabela Korowaj, Leszek Kucha właściciel owczarka niemieckiego o imieniu BRYZA z Arianowa, urodzonej w 1967 roku, bazując na niej rozpoczął hodowlę ON z przydomkiem "Szara Wilczyca". Czarna podpalana BRYZA z Arianowa była (ze strony matki) młodszą pół siostrą czarnego podpalanego AJAKS z Arianowa, który zamieszkał u Anny Zakrzewskiej (późniejszej Anny Zakrzewskiej-Kucha).

Członkami Komitetu XII Bałtyckiej WPR byli też lek. wet. Zygmunt Rzymski, u którego początkowo zamieszkała BELLA z Pałacu Kleopatry, rasy sznaucer średni pieprz z solą, pochodząca z pierwszego miotu tej rasy urodzonego (1970 rok) w naszym Oddziale. Członkami Komitetu byli też Bohdan Rutkowiak, Halina Solska, Leszek Studziński, Henryk Szwarc, Teresa Szydłowska, Anna Zakrzewska, Janina Zawadzka, Zdzisław Zawadzki i Zygmunt Żelazny.

Na wystawę zgłoszono na dzień 31 maja 1970 roku 558 psów, z czego np. bedlington terierów - 14 egzemplarzy, bokserów było 60, z czego w klasie zwycięzców 9 sztuk, cocker spanieli 40 sztuk, 15 dogów niemieckich, foksterierów gładkowłosych 11, ale foksterierów szorstkowłosych 36, jamników wszystkich było 39, kerry blue terrierów - 15, owczarków niemieckich 77 sztuk. W okresie od maja 1969 roku do maja 1970 roku Oddział liczył 908 członków, a rok wcześniej 887 osób.

Dnia 29 lipca 1970 roku Albin Andrearczyk (zm.1996 rok) zarejestrował swoją, później bardzo znaną hodowlę w Polsce foksterierów szorstkowłosych i jamników długowłosych  "Cieciorki Gaj" (nr rej. C/248/70), bazującą na pełno rodowodowejw2a ARMA, urodzoną 22 listopada 1967 roku i będącą poprzez ojca (BAMBI z Gozdawy) wnuczką Royal ORION. A 17 dni wcześniej - dnia 11 lipca 1970 roku przyszedł w hodowli pierwszy miot foksterierów szorstkowłosych i urodzona wtedy BELA Cieciorki Gaj pozostała w hodowli pana Albina. Pierwszą jamniczką długowłosą w hodowli "Cieciorki Gaj" była ruda ŁABA ze Złotowskiej Dąbrowy, urodzona w 1971 roku i będąca córką UFA Bekade. Pod koniec roku, dnia 3 listopada 1970 roku zostaje zarejestrowany z nr W/245/70 gdański przydomek hodowlany - "z Wygody". To z nim rozpoczęła Elżbieta Chlebowska hodowlę jamników gładkowłosych bazując na ZUZA Bekade. Natomiast 11 czerwca 1970 roku został zarejestrowany przydomek hodowlany "z Morskiej Przygody", z nr M/267/70 i należący do Jerzego Janeckiego. Była to hodowla bedlington terierów, bazująca na niebieskiej AIDA Agnello.

Na końcu katalogu zamieszczono 2 artykuły, jeden dotyczący - "Szata cocker-spaniela i jej pielęgnacja" Janiny Hejn, ówczesnej sędzi kynologicznej i Przewodniczącej O/Łódź ZKwP, oraz "Uwagi o pielęgnacji skóry psa", autorstwa dr Bohdana Rutkowiaka.

 

XIII Bałtycka Wystawa Psów Rasowych w Sopocie, zorganizowana dnia 22 sierpnia 1971 roku na terenie Torów Wyścigów Konnych w Sopocie.

Dnia 28 marca 1971 roku odbyło się u nas Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków gdańskiego Oddziału, podczas którego m.innymi dokonano w tajnym głosowaniu wyboru do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Organizacyjnego, oraz wyłoniono delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Walne Zromadzenie prowadził dr Bogdan Rutkowiak, podobnie jak w poprzednich latach. W 1971 roku w Chorzowie miały miejsce obrady Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów ZKwP podczas których do składu Zarządu Głównego wybrano naszych dwóch działaczy - Janusza Gąsiorowskiego (który kontynuował swoją misję) i Halinę Solską. W sumie na Zjazd pojechało pięciu delegatów - kol. H. Solska, T. Szydłowska, M. Chałański, W. Kurjata i H. Świderski.

Przewodniczącym  po raz pierwszy został Lech Buderawski, który po wojnie przyjechał z Anglii do Gdańska i zamieszkał przy Abrahama w Oliwie. Kapitan z czasów wojny - Lech Buderawski, który mieszkał w domku, w 1958 roku oferował pokój do wynajęcia, a w 1974 roku organizował spotkanie kombatantów uczestniczących w bitwie pod miastem Załusków w dniu 18 września 1939 roku, znaną jako bitwa nad Bzurą. Pan Lech był też właścicielem hodowli foksterierów gładkowłosych z przydomkiem "z Buderaża". Pełnomocnikiem ds. organizacji wystawy został Alojzy Jóźwiak, u którego mieszkała Ch. CARA BRYZA Czarna Muszla, która jako pierwsza w Polsce w rasie nowofundland uzyskała championat Polski i swoje potomstwo miała z przydomkiem "Rybacka Przystań". Kpt. Lech Piotr Lubicz Buderawski, żołnierz września, więzień Murnau zmarł w wieku 81 lat w 1989 roku.
Natomiast gospodarzem wystawy mianowano Lesławę Cieślewicz, która to została po raz pierwszy członkiem Zarządu Oddziału, oraz była naszym pierwszym sędzią od prób pracy psów obronnych, zaczynając swoje asystentury w pierwszej połowie lat 70'tych ubiegłego wieku, a zdając egzamin na sędziego prób pracy psów obrończych w 1970 roku. Funkcję sekretarza głównego wystawy, na którą zgłoszo 547 psów objęła Irena Hajduk. W tym roku było bardzo dużo działaczy w Komitecie Organizacyjnym i oprócz Lesławy Cieślewicz byli: E.M. Chałańscy (setery angielskie), I.H. Konopińscy, H.J. Jaszczenkowie (welsh teriery), Jan Legwant z Gdańska, będący właścicielem seterki irlandzkiej urodzonej w Ciechocinku w 1970 roku o imieniu KAMA z Ciechocińskiego Zdroju. Oraz Piotr Hawrot, Irena Salmonowicz (setery angielskie), H. Solska, T. Szydłowska, R.B. Sasimowscy, H. Świderski, Z.E. Piotrowscy, Ewa Olszewska z Sopotu i która miała biało-szarą WISIA z Psiego Zaułka, urodzoną w 1978 roku, rasy polski owczarek nizinny, B. Rutkowiak, Wł. Kurjata, oraz J.Z. Zawadzcy. Treserzy: Mirosław Bieliński, Leszek Kucha, oraz Z. Żelazny.

Z okazji wystawy został również datownik okolicznościowy z dwoma jamnikami. A jamników gładkowłosych zgłoszono wtedy 31 sztuk, długowłosych 5 sztuk, a szorstkowłosych - 2 egzemplarze.

Szatę graficzną katalogu, dyplomu oraz datownika zaprojektowała Teresa Szydłowska, która też była opiekunem naszej Sekcji młodzieżowej, która po raz pierwszy wzięła udział w organizacji wystawy. Sekcja Młodzieżowa przy Oddziale została powołana do życia w 1971 roku, początkowo w ilości 8 osób, z których tylko Barbara Tomaszewska (Barbara Strzałkowska), późniejsza hodowca polskich owczarków nizinnych, cocker spanieli i chartów irlandzkich - "Sagittarius", oraz Ewa Sadowska (Ewa Kowalewska), hodowca jamników "z Unikowa" i sędzia kynologiczny, pozostały wierne swej młodzieńczej pasji. Paweł Karpiński rozpoczął asystenturę na boksery, ale do egzaminu sędziowskiego nie podszedł.

Oprócz wymienionych już młodych kynologów, w sekcji młodzieżowej byli: Piotr Cieślewicz (syn Lesławy Cieślewicz), Grażyna Samborska, (seter angielski ALLI ALADYN Duch Pola), Zbigniew Toczyński, Zygfryd Konsik (ARES z Sopockiej Polany, rasy owczarek niemiecki), Paweł Karpiński ze Zbyszkiem Toczyńskim są na pierwszym planie, Jolanta Klawiter, która miała później pręgowanego boksera o imieniu ARYS z Kociewia, urodzonego w 1969 roku i będącego synem Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee. Do sekcji należały też Agnieszka Piotrowska (córka Zofii Piotrowskiej) i Róża Kasińska. Czwarta od prawej (w jasnej czapce) to córka Ewy Ochockiej z czarną TESSI Oliwin rasy sznaucer miniaturowy. Do tej sekcji mogły należeć dzieci już od 12 roku życia.
Gdańska sekcja Młodzieżowa, do której należała młodzież od 13 do 24 roku życia, została powołana dnia 16 sierpnia 1971 roku, do końca 1971 roku liczyła 30 osób, a do kwietnia 1972 - 35 osób. Jak wspomina Ewa Kowalewska swój pierwszy staż kynologiczny rozpoczynało tam kilku przyszłych sędziów kynologicznych i działaczy związku takich jak:  Maria Bruska, która razem w rodzicami miała pręgowaną bokserkę LEDA, urodzoną 9 lipca 1964 roku, zarejestrowaną z nr 2025/64/X i będącą córką AR-PAZDOR z Arkony i pręgowanej CYNTIA wpisanej do K.W. II stopnia , LEDA odeszła w wieku 8 lat i w tym samym roku (w 1972 roku) urodziła się jamniczka krótkowłosa późniejsza  championka ALMA ATA Spod Dziczej Fajki, na którą pani Maria zarejestrowała hodowlę "Mini Myśliwy"., a dorosłym członkiem Związku została w 1975 roku.

W 1975 roku Maria Bruska została Z-cą Kierownika Sekcji Jamnikóa a w latach 1981-1985 pełniła funkcję Rzecznika Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

Do Sekcji Młodzieżowej należeli też Jolanta Klawiter, która miała pręgowanego ARYS z Uroczyska, urodzonego w 1969 roku i będacego synem 2xCh. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee, a poprzez swoją matkę ARYS z Uroczyska był wnukiem UGA z nad Zatoki. Do Sekcji należeli też Ewa Sadowska-Kowalewska, Włodzimierz Kalinowski, Paweł Karpiński, Magdalena Kacperska, Andrzej Kaźmierski, Tadeusz (Kuba) Kaźmierski, Agnieszka Piotrowska, Maria (Nina) Stojaczek, Barbara Tomaszewska-Strzałkowska, Zbigniew Toczyński i inni. Opiekunem Sekcji Młodzieżowej z ramienia Zarządu została jak już wspomniałam Teresa Szydłowska. W 1972 roku na wniosek Sekcji Młodzieżowej został powołany samorząd w skład którego weszli: Ewa Sadowska, Agnieszka Piotrowska, Paweł Karpiński, (który robił w 1977 roku asystenturę na ringu bokserów), Zbigniew Toczyński, Włodzimierz Kalinowski.

Na powyższym zdjęciu stoją patrząc od lewej stoi owczarek szkocki o imieniu CIRRUS Watażka, w środku Ewa Kowalewska z jamniczką DIUNA z Przymorza, oraz Agnieszka Piotrowska z FLIRT ZACCO v. Streitzigsee.

Przedstawiciele samorządu mieli prawo do uczestniczenia w zebraniach Zarządu Oddziału. W dniach 14 do 24 sierpnia 1972 roku, członkowie Sekcji Młodzieżowej, wraz ze swoimi psami przebywali w Stanicy Wodnej we Wdzydzach Kiszewskich na tzw. " Wczasach z psem ". Opiekunem grupy został mgr Julian Piotrowski, a szkoleniem psów zajmował się Hieronim Konopiński i byla to pierwsza tego typu impreza w Polsce, podczas której było szkolenie psów, nauka pływania, wspólne wyprawy kajakowe, czy wspólne ogniska.

Na powyższym zdjęciu, oprócz młodych kynologów  z lewej strony widać Zofię Piotrowską, a w środku grupy Hieronima Konopińskiego. Z ramienia Zarządu kierownikiem grupy był kolega mgr Eugeniusz Piotrowski, będący Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańsk. W nagrodę za sumienną pracę Zarząd zorganizował członkom sekcji wycieczkę na WPR, do Torunia, dzięki czemu niejeden z młodych kynologów mógł wystąpić ze swoim pupilem na tej wystawie. Na powyższym zdjęciu basset hound o imieniu SOAMES FORSYTE z Jamniczego Dworu jest prowadzony przez syna Barbary Olgi  Kalinowskiej, natomiast dobermanka o imieniu BAJKA-ALFA z Wieżowca była z synem Tadeusza Wawro,

Natomiast powyższe zdjęcie pochodzi z archiwum Elżbiety Chlebowskiej, która, jako młody kynolog uczestniczyła w tych wczasach z biało-złotym cocker spanielem angielskim o imieniu ATOL Osłonino, koło którego siedzi SOAMES FORSYTE z Jamniczego Dworu.

Zdjęcie powyżej, pochodzące z archiwum Barbary Strzałkowskiej zostało zrobione na terenie szkoleniowym, mieszczącym się w Gdyni Ołowie, pod lasem, za giełdą samochodową. Patrząc od prawej strony stoją Hieronim Konopiński, zwany przez młodzież Konopą, oraz Zbigniew Toczyński, a druga pani od lewej to Danuta Olszewska z Gdyni, która była wtedy właścicielką owczarka niemieckiego TRAPPER z Dzikiej Plaży, urodzonego w 1971 roku u Hieronoma Konopińskiego. Odnośnie jeszcze Zbigniewa Toczyńskiego, to miał on hodowlę ON z prefixem "Starodrzew", bazując na czarnej podpalanej DIANA Stary Gdańsk, która to przyszła na świat w 1971 roku, jako córka Ch. COLT ze Wzgórza Miasteczka i Ch. AGA z Doliny Redłowskiej.

Termin zgłoszenia psów na XIII Bałtycką Wystawę upływał z końcem czerwca, a podczas trwania wystawy zaplanowano dodatkowe atrakcje, jak np. zgaduj -zgadula z nagrodami właściwymi dla tej imprezy -  tj. pieskami. Po raz pierwszy został u nas zgłoszony (do klasy szczeniąt) dalmatyńczyk KRÓL TREFL 101 Dalmatyńczyków, urodzony w warszawskiej hodowli, a zgłoszony przez Marię Referowską z Sopotu, która od 1978 roku przejęła funkcję po Wacławie Odoj, będącego do tej pory kierownikiem sekcji dalmatyńczyków i psów ozdobnych. Pani Maria

była od 1984 roku asystentem kynologicznym, wieloletnią działaczką naszego Oddziału, a 22 listopada 1973 roku z nr H/149/73 zarejestrowała hodowlę dalmatyńczyków z przydomkiem "Holenderski Wiatrak".
Jej pierwszy dalmatyńczyk biały w czarne plamy KRÓL TREFL 101 Dalmatyńczyków

urodził się 19 stycznia 1971 roku w hodowli Kai Szymańskiej mieszkającej wtedy w miejscowości Stubno, na terenie Stadniny Koni, w powiecie Przemyśl. KRÓL TREFL 101 Dalmatyńczyków i jego miotowy brat KRÓL TREFL o imieniu RENANS PIK 101 Dalmatyńczyków, który zamieszkał u znanego artysty estradowego Jacka Fedorowicza byli synami PETER PERKINS Of Pembroke i Illyricum LORIS, które to które były pierwszymi powojennymi, sprowadzonymi do Polski dalmatyńczykami i zostały one bazową parą hodowli "101 Dalmatyńczyków".
Biało-czarny PETER PERKINS Of Pembroke przyszedł na świat 10 marca 1968 roku, w hodowli p.F. Dunning, będąc synem Berricot BLACK MINSTREL i Withalder Wood Nymph, natomiast biało brązowa llyricum LORIS urodzona 24 lutego 1968 roku, w angielskiej hodowli A. Blake była córką Cabaret CHECKPOINT i Illyricum CAMELINA.
Hodowla "Cabaret ", należąca do Rity C. Monkhouse już w latach 30'tych ubiegłego wieku hodowała dalmatyńczyki.
Przed II Wojną Światową profesor Teodor Marchlewski, hodowca pointerów "Kujawia" sprowadził do Krakowa, w 1935 roku parę dalmatyńczyków, po których dwa lata poźniej miał szczenięta.

Na wystawę zgłoszono np. 60 sztuk cocker spanieli, jamników gładkowłosych - 31 egzemplarzy, owczarków niemieckich - 55, pudli dużych czarnych  - 30, z czego wszystkie oprócz Zwyc. SALLY urodzone i mieszkające w naszym Oddziale, pudli miniaturowych było - czarnych 17, srebrnych -14, brązowych 6 i białych 3, jeden toruński pointer zgłoszony do klasy zwycięzców, jeden szkocki terier mieszkający u Wilhelminy Różyckiej z Bytomia, oraz jeden wachtelhund z Oddziału olsztyńskiego, pochodzący z pierwszej hodowli tej rasy w Polsce. Również po raz pierwszy na wystawę sopocką w 1971 roku została zgłoszona para sealyham terierów, zaimportowanych z Berlina przez  Annę Mroczkowską z Warszawy, która rozpoczęła w oparciu o nie hodowlę sealyham terrierów z przydomkiem "Alba Avis". Późniejszy Zw.Świata CHERRY vom Blauen Juwel, urodził się 5 sierpnia 1970 roku i został zgłoszony do klasy młodzieży, natomiast do klasy zwycięzców zapisano Ch. PT EDINA von Romatis, która przyszła na świat 30 marca 1969 roku.

W katalogu w dalszym ciągu rasy zostały umieszczone alfabetycznie, a w wystawie wzięło udział 547 psów i suk w 55 rasach. Tradycyjnie na końcu katalogu znalazły się artykuły o tematyce kynologicznej takie jak: "Postępowanie w przypadkach chorób nowotworowych u psów" - dr wet. Bohdana Rutkowiaka, "Kupujemy Psa" - sędziego kynologicznego Haliny Solskiej, oraz "Pies Użytkowy" - sędziego kynologicznego Teresy Szydłowskiej. A calkiem na końcu zareklamowały się hodowle "Cocker's Star's", "Błękitna Radunia", "Dzika Plaża", oraz 2 reproduktory: pudel miniaturowy, pochodzący z Angli, a mieszkający w Warszawie u Barbary Marti-Marca. Srebrny Silcresta Silver CROWN przyszedł na świat w 1969 roku. Drugim reklamowanym reproduktorem był średni pudel, po ojcu jak napisała Anna Zientara z Gdyni - będącym importem z Anglii. Czarny SCAMP, urodzony w 1968 roku był synem warszawskiego 2xCACIB,Zw. Konotrom's KONKEROR z 1967 roku i który urodził się właśnie w Anglii.

W 1971 roku urodziła się złota EMI z Mierzei Helskiej, rasy cocker spaniel, która ma szczenięta u Henryka Borskiego z Sopotu z przydomkiem "Czarci Kamień", który pan Henryk zarejestrował już wcześniej na foksterierkę szorstkowłosą AGA Bekardy, urodzoną w 1965 roku. Suczka ta była córką Ch. ŻAK HAPPY z Kordegardy. Natomiast w 1969 roku pojawiła się na świecie czarna podpalana  AMBA z Babiego Dołu, rasy niemiecki terier, która ma także potomstwo z przydomkiem "Czarci Kamień". U Henryka Borskiego

w jego leśniczówce (w Borodzieju) w Sopocie przez wiele lat odbywały się imprezy kynologiczne przy ognisku i w których największą atrakcją był pieczony dzik, peklowany osobiście przez pana Henryka w specjalnych ziołach i których receptura była jego tajemnicą.

W 1971 roku Związek Kynologiczny w Polsce zrzeszał 28 Oddziałów, a ta informacja ukazała się na ostatniej stronie naszego katalogu, który kosztował 15 złotych. W tym spisie zabrakło Bytomia z nr XVI .

Nie było też Elbląga, który miał nr VI i został rozwiązany, Siemianowic z nr XI i który to numer przejął Płock.XIV Bałtycka Wystawa Psów Rasowych miała miejsce na terenie Torów Wyścigów Konnych w Sopocie, dnia 27 sierpnia 1972 roku i na którą zgłoszono 600 psów. Na wystawie wydano około 200 złotych medali i kilka nagród rzeczowych. Podczas wystawy tradycyjnie odbył się pokaz amatorskiej tresury psów przygotowany przez Zbigniewa Bagrowskiego, Hieronima Konopińskiego i Zygmunta Żelaznego. Zaplanowano udział 11 psów, w tym 3 bokserów, 2 dobermanów, 2 collie, z których jeden CIRRUS z Hali należał do Barbary Tomaszewskiej (Barbary Strzałkowskiej), 2 ON, 1 brodacza monachijskiego (sznaucera) i cocker spaniela, a była to SETTI Cocker's Star's. Motywem graficznym tej wystawy został basset hound, która to rasa

zaczynała swoją karierę w Polsce. Właśnie na naszej wystawie w 1972 roku pokazał się basset hound, będący pierwszym zarejestrowanym przedstawicielem tej rasy w Oddziale Gdańsk.
A był nim wspomniany już przy "młodych kynologach" - SOAMES FORSYTE z Jamniczego Dworu, o umaszczeniu tricolor, którego sprowadziła Barbara Olga Kalinowska z Gdyni od  Kaliny Zofii Poźniak z Moszny, będącą pierwszym hodowcą tej rasy w Polsce i która w ogłoszeniu o swojej hodowli w 1981 roku tak napisała: "Pierwsza w Polsce i Krajach Demokracji Ludowej - przyjmuje zamówienia na szczenięta. Z hodowli "Jamniczy Dwór" wywodzą się Chamiony Europy: SCARLET O'Hara, RED BUTTLER, NUMA Pompilio. Bassety - posokowce idealne na tropie. Są spokojne - łagodne, o specyficznej urodzie."

Do katalogu po raz pierwszy i zarazem po raz ostatni przy poszczególnych rasach dano zdjęcia przedstawiające nie zawsze psy z naszego Oddziału, takie jak basset hound, bokser, chart rosyjski, poznańskie cocker spaniele, dogi, fińskiego psa na niedźwiedzie z naszego Oddziału, foksteriery, jamniki gładkowłose, od nas labrador retrievera, owczarki niemieckie, owczarki szkockie (collie), pekińczyki, pointery, polskie owczarki nizinne, sznaucery. Przy basset hound, których zgłoszono wtedy 2 sztuki zostało dane zdjęcie szczenięcia z hodowli "z Jamniczego Dworu". A oprócz niego zapisano na wystawę trójkolorową AJOLA v. Ma-La Ge-La, urodzoną w 1971 roku i pozostawioną w hodowli pp. Margarete i Gerhard Laske, znanych hodowców chow-chowów.

Hodowla "z Jamniczego Dworu" zaimportowała CORNELIA Cautious urodzoną w 1965 roku, późniejszą championkę, oraz LUCAS v. Herzogtum Jülich, który przyszedł na świat w 1967 roku. W hodowli zamieszkał również późniejszy interchampion, który ten championat uzyskał w 1975 roku BERTIE GERTIE Of Bouchard, urodzony w 1968 roku i zaimportowany z Anglii przez panią B. Wiśniewską z Warszawy.
SOAMES FORSYTE z Jamniczego Dworu i jego rodzeństwo jak np. późniejszy champion SHERLOCK HOLMES z Jamniczego Dworu, SAMANTHA z Jamniczego Dworu, czy SCARLET O'HARA z Jamniczego Dworu, która została węgierską championką, urodziło się 28 marca 1971 roku, jako potomstwo BERTIE GERTIE Of Bouchard i Zw. MARKIZA z Jamniczego Dworu, będącej córką CORNELIA Cautious.
2xCACIB 5x CWC MARTIN EDEN z Jamniczego Dworu, Interchampion MISTER UNIVERSUM z Jamniczego Dworu, MINNIE MOUSE z Jamniczego Dworu i Zw. MARKIZA z Jamniczego Dworu przyszły na świat 25 stycznia 1967 roku, będąc dziećmi austriackiego HERMES Gurnemanz i CORNELIA Cautious.

Ale  już rok wcześniej na XIII WPR w Sopocie została zgłoszona przez Teresę Ciemniewską z Łodzi trójbarwna RAMONA Jamniczy Dwór, która pojawiła się na świecie 8 kwietnia1969 roku jako córka LUCAS v. Herzogtum Jülich i Zw. MARKIZA z Jamniczego Dworu. U Teresy Ciemniewskiej już wcześniej, w 1965 roku urodził się m.innymi Ch. BARRO rasy cocker spaniel.

Powyższe zdjęcie przedstawia następne dwa szczenięta z tego pierwszego miotu urodzonego w Polsce, o imioniach MISTER ED z Jamniczego Dworu i MATYLDA z Jamniczego Dworu, które zamieszkały u Tadeusza Chwaliboga z Warszawy.
Trójkolorowa Ch. HALSZKA z Jamniczego Dworu, urodzona 18 maja 1976 roku i będąca córką KNUT v. Walhalladick i UNCJA z Jamniczego Dworu, swoje potomstwo miała w hodowli Ryszarda Domaradzkiego z przydomkiem "Piekło", będącej pierwszą gdańską hodowlą basset hounda.
ALBA-REGIA z Piekła, która pozostała w hodowli i ARIZONA z Piekła przyszły na świat 24 lutego 1978 roku, jako córki Ch. AL CAPONE z Moravske Orlice i Ch. HALSZKA z Jamniczego Dworu, której córkę o imieniu CORNELIA z Piekła tak opisał hodowca: "potężna, w nowoczesnym typie, o umaszczeniu bicolor, bardzo utytuowana suka".
Jej ojciec Ch. AL CAPONE z Moravskie Orlice, urodzony w Czechach, dnia 3 czerwca 1975 roku, był synem NUMA POMPILIO z Jamniczego Dworu i TIFFANY v. Goldeneh Hund, a zamieszkał u Barbary Larskiej z Olsztynka, sędzini kynologicznej, oraz hodowcy np. basset houndów z przydomkiem "z Gangu Długich". Razem z Ch. AL CAPONE z Moravskie Orlice u pani Barbary zamieszkała jego siostra h. ALRENE z Moravskie Orlice.

Wracając do wystawy to była ona największą z dotychczasowych naszych wystaw, na którą zgłoszono 601 psów, a najliczniej repezentowane były owczarki niemieckie (84), pudle (76), cocker spaniele (66) i jamniki w ilosci 63 sztuki. Przyznano  w sumie 250 medali, w tym 178 złotych, 69 srebrnych i 3 brązowe. Na ringu posłuszeństwa egzamin zdawały 34 psy. Do sędziowania zaproszono Tadeusza Chwaliboga, Helenę Czedekowską (austriacką hodowczynię seterów szkockich), Ryszarda Grzechowiaka, Zygmunta Jakubowskiego, Jerzego Kalińskiego, Teresę Marekowską, Manuelę Kiernik-Szymkowską z Warszawy, Stanisława Radtke, Danutę Szczepańską, Alinę Szmidt, Wacława Trawińskiego, Aleksandra Waszkowskiego, Tacjanę Wicher, Barbarę Wilemborek, Halinę Woner i Halinę Wróblewską. Czyli średnio przypadało około 44 psy na jednego sędziego, nie licząc Aliny Schmidt, która pracowała na ringu posłuszeństwa. Podczas wystawy odbył się też pokaz amatorskiej tresury psów.

W tym czasie istniało już 26 Oddziałów Związku Kynologicznego, licząc z naszym i w którym rasami wiodącymi były boksery, owczarki niemieckie i cocker spaniele.

W 1972 roku w poczet sędziów okręgowych w rasie owczarek niemiecki została powołana Halina Solska, która urodziła się w Wilnie w 1924 roku, a zmarła w 2003 roku. Swoją karierę kynologiczną rozpoczęła w 1965 roku, a w 1967 roku była już asystentem na owczarki niemieckie, a dwa lata później starszym asystentem kynologicznym. Była naszym wieloletnim działaczem, a już w 1970 roku została Przewodniczacą Oddzialu do spraw Hodowlanych i którą funkcje sprawowała przez parę lat. Interesowała się owczarkami niemieckimi, a jej owczarkiem  był wilczasty Zwyc. ROMULUS z Kordegardy, który urodził się w 1964 roku i był psem z charakterkiem. W 1971 roku urodziła się w Czechosłowacji czarna Zw. QUINTA Bohemia, rasy sznaucer miniaturowy. Suczka ta zamieszkała u Zofii Piotrowskiej, natomiast mąż pani Zofii - Eugeniusz Piotrowski zarejestrował kilka lat później sznaucera miniaturowego czarnego Ch.Zw. CACIB ESCORT Farwater, który przyszedł na świat 10 października 1986 roku. Jego rodzicami zostali AJAKS Pean i Ch. BETI Farwater, urodzoną  30 października 1982 roku i będąca córką Ch. Zw. ASTA ze Wzgórz Wejhera. Rodzicami czarnego AJAKS Pean, który pojawił się na świecie 2 marca 1982 roku byli czarny  ANDY od Asi i AJA Nadina.

W dniu 24 maja 1972 roku Zarząd Oddziału, którego Przewodniczącym był Lech Buderawski, a sekretarzem mgr Teresa Szydłowska zorganizował egzamin asystencki, który zdali: Lesława Cieślewicz na owczarki niemiecki i ring posłuszeństwa, dr Hanna Manczarska-Jaszczenko na teriery, która była córką prof. Stanisława Manczarskiego, pierwszego kierownika Zakładu Medycyny Sądowej AM w Gdańsku. Hanna Manczarska, która zmarła w 1993 roku była natomiast lekarzem-specjalistą medycyny sądowej, a jej mąż - Świętosław Jaszczenko zdał egzamin asystencki na teriery i próby pracy psów myśliwskich i którzy we dwójkę np. asystowali w Warszawie w 1975 roku. Pan Świętosław dnia 4 października 1959 roku zarejestrował dereszowatą NORA, urodzoną w lutym 1955 roku, wzrostu 40 cm, ocenie dobrej i bardzo dobrej. Suka ta padła jak napisano 9 grudnia 1961 roku. Władysław Kurjata został asystentem na cocker spaniele, a Henryk Świderski na próby pracy psów myśliwskich. Mieszkał on w Kościerzynie i miał hodowlę wyżłów niemieckich krótkowłosych "Łowiecka Nadzieja", bazując na dereszowatej w łaty Brutar WERA, urodzonej 5 lutego 1966 roku w hodowli Kazimierza Tarnowskiego.

Natomiast roczna składka członkowska wynosiła 100 zł, dla członkow rodziny i dla członków PZŁ - 50 złotych. a termin zgłoszeń na wystawę upływał z dniem 25 czerwca 1972 roku. Z takich ciekawszych hodowli, która powstała w 1972 roku, to była "Sierra Nevada" zarejestrowana 28 lutego 1972 roku z nr S/484 na pudle duże czarne i brązowe, oraz na ratlery przez Ninę Lentner z Oliwy. U pani Niny mieszał też reproduktor rasy ratler - brązowy CLEO-KUBA Zachodnie Górki, urodzony w 1970 roku. Urodzone szczenięta pudli dużych Nina Lentner tak reklamowała np. w 1976 roku: "Pudle - szczenięta pełnorodowode czarne i brązowe z rodziny złotych medalistów, cacibów i championów sprzedam". Bazową suczką hodowli pudla dużego była czarna CARMEN Jezioro Łabędzie, urodzona w 1969 roku. Pudle duże czarne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i np. właśnie na sopocką wystawę w 1972 roku zgłoszono wg. katalogu - 30 sztuk czarnych dużych pudli, a następną rasą wśród pudli były czarne pudle miniaturowe - 17 sztuk.

Mając na uwadze dobro psów i odpowiednie warunki ich egzystencji - Zarząd i Komisja Hodowlana O/Gdańsk, będąca pod kierownictwem Haliny Solskiej powołała z dniem 14 stycznia 1972 roku specjalną Komisję Bytową, której zadaniem było wyrywkowe kontrolowanie warunków bytowych posiadanych przez hodowców psów, reproduktorów, suk, szczeniąt, właściwego ich żywienia i higieny kojców.

Poniższy Komunikat Informacyjny wydrukowany w ilości 1000 sztuk na 6 kartkach, został opracowany 20 listopada 1972 roku. Funkcję Sekretarza Zarzadu po rezygnacji Teresy Szydłowskiej w dniu 20 kwietnia 1972 roku, objęła Lesława Cieslewicz.

  

Na dalszych stronach tego Komunikatu jest o  przewidywanych kursach posłuszeństwa i obrończych, a Przewodniczącą Komisji Szkolenia była wtedy Zofia Piotrowska, oraz informacje nt. Sekcji Młodzieżowej, o XIV Bałtyckiej Wystawie Psów Rasowych, na której zaprezentowano pokaz amatorskiej tresury psów. Kurs szkolenia podstawowego na PT (Pies Towarzysz) trwał 3 miesiące

Również po raz pierwszy w Oddziale Gdańsk zostały zarejestrowane dwa labrador retrievery, urodzone w 1972 roku i które zostały zgłoszone do klasy otwartej.
A były to żółty pies CAITHINESS Raibeart, który jest razem z opisem rasy w reklamie danej do katalogu,

urodzony dnia 12 stycznia 1972 roku w angielskiej hodowli, należącej do p. L. Catherall i będący synem Rattlin JUMILER i Pudds CROSS PENELOPE.i który na zdjęciu jest w wieku 6 miesięcy, oraz czarna Marloes MIKHALA, która przyszła na świat 23 stycznia 1972 roku w Anglii, u Elizabeth M. Caswell. Jej rodzicami zostali Sylwia's BOY i BLACK Princers.

Powyższe zdjęcie przedstawia ją w wieku 5 miesięcy.
Labradory te zostały zaimportowane przez Krzysztofa Sroczyńskiego z Elblaga i były one zarazem pierwszymi przedstawicielami tej rasy sprowadzonymi do Oddziału Gdańsk, jak i do Polski, ale w Polsce nie miały szczeniąt.
Następni przedstawiciele labrador retrieverów pojawili się dopiero na naszej wystawie w 1993 roku z Finlandii i Danii, natomiast w 1994 roku Dorota Zając z Warszawy zgłosiła biszkoptowego psa CACIB BOSS z Jabłonowa, urodzonego 3 kwietnia 1991 roku i będącego synem ALI BABA z Jabłonowa i Tumark BARRY. Miotową siostrą CACIB BOSS z Jabłonowa była BAGIETKA z Jabłonowa, która zamieszkała u Barbary Chwalibóg. Biszkoptowe rodzeństwo Zw.Rasy FART z Natolina, ZUZIA KONTRA z Natolina (późniejsza hodowla "Żółta Turnia"), oraz biszkoptowa CYTRYNKA z Natolina, urodzone 28 sierpnia 1993 roku były dziećmi FETICHE i BARRY Tumark, czyli byli oni pół rodzeństwem (ze strony matki BARRY Tumark)  dla ALI BABA z Jabłonowa, CACIB BOSS z Jabłonowa, BAGIETKA z Jabłonowa i PASJA z Jabłonowa. Dnia 11 września 1994 roku pojawiła się na świecie Ch. PL SONIA z Natolina, będąca młodszą siostrą CYTRYNKA z Natolina. Biszkoptowa Ch. PL SONIA z Natolina ma szczenięta z przydomkiem "Carus". Biszkoptowy FETICHE, urodzony 25 sierpnia 1990 roku i zamieszkały w Warszawie u Moniki Olejniczak, był synem BENJI du Clos de Saint Hilaire i DZORBA de Guercheville.

Przydomek "z Natolina" był związany z dzielnicą hodowczyni - Barbary Chwalibóg, u której też miała potomstwo BAGIETKA z Jabłonowa. Dnia 17 marca 1994 roku urodził się biszkoptowy  KARO z Natolina, będący synem FETICHE i BAGIETKA z Jabłonowa. Pies ten zamieszkał w Gdańsku, u Macieja Miszewskiego.
Pierwsza warszawska hodowla labrador retrieverów należała do Tadeusza Chwaliboga z Warszawy, który to zaimportował dwie suki - BRITA Trebisov, urodzoną 1 marca 1985 roku w Czechosłowacji i piaskowąTumark BARRY. Czarna BRITA Trebisov

była po Inter.Ch. BRED z Pomoravi i DAMA z Pomoravi, która to (i jej siostra DUNA z Pomoravi) przyszła na świat 31 maja 1980 roku, będąc córką CANA i JULIE of Palgrave. Czarny Zw. Słowacji CANA, urodzony 19 istopada 1975 roku u Brendy Thompson, był synem PENNEY'S of Palgrave i JULIE of Palgrave. Piaskowa Tumark BARRY, która pojawiła się na świecie 17 lutego 1986 roku w ZSRR, była córką BARON i WAKSINA Tumark.

Pierwsze szczenięta w Czechosłowacji urodziły się 6 lipca 1975 roku z prefixem "z Pomoravi", należącym do Franciszka Kucery. Rodzicami tych szczeniąt, wśród których była ADINA z Pomoravi (Clp 12/75), ALMA z Pomoravi (Clp 13), ASTA z Pomoravi (Clp 14) zostali Sandylands MARCUS (Clp 6/75) i JULIE of Palgrave (Clp 7/75). Czarny Inter.Ch. BRED z Pomoravi (Clp 29/77), urodzony 28 czerwca 1977 roku był synem JOHNY of Palgrave (Clp 9/77) i JULIE of Palgrave, a rodzice ci byli miotowym rodzeństwem, urodzonym w Anglii.

Pierwszy miot labrador retrieverów w hodowli "z Jabłonowa" przyszedł na świat 1 kwietnia 1989 roku, a urodzony wtedy ALI BABA z Jabłonowa był synem EMIR AIX z Lochów Klimczoka i BARRY Tumark. PASJA z Jabłonowa, urodzona 18 sierpnia 1990 roku była po EMIR AIX z Lochów Klimczoka i Tumark BARRY.

HUBA z Jabłonowa ma własne potomstwo z przydomkiem "z Jeleniego Ruczaju", należącym do Marka Kotańskiego, twórcy Monaru,

Czarny ALI BABA z Jabłonowa miał także szczenięta w hodowli "od Króla Jana III", należącej do Z. Prussak. Rodzeństwo czarny MUSLI od Króla Jana III, żółta MALASA od Króla Jana III i czarna MURCIA od Króla Jana III (która u Anny Karwowskiej-Prussak z Będzina ma szczenięta z przydomkiem "z Labradorskich Wzgórz"), urodzone 29 maja 1994 roku był dziećmi ALI BABA z Jabłonowa i biszkoptowej Prussak's LABBIE, która to przyszła na świat 5 maja 1992 roku w hodowli Lee Gary. Jej rodzicami zostali JOKER Chaurez i  BLONDIE Lee's, a suka zamieszkała u Idalii Bargiełowskiej- Prussak z Warszawy.

Bracia o umaszczeniu czarnym - Ch.PL EMIR AIX z Lochów Klimczoka,który zamieszkał u Marii Ginter z Warszawy,  czarny EDYP-ARS z Lochów Klimczoka, raz EROS-ART z Lochów Klimczoka przyszli na świat 31 października 1987 roku w hodowli Alfreda Maślanki z Zabrza. Hodowla "z Lochów Klimczoka", bazowała na czeskich importach i była to druga hodowla labradorów w Polsce, a tych trzech braci było synami CYRUS z Vysokeho Toku i czarnej CZITA z Jivat, która zamieszkała u Teresy Gletkier z Zabrza.

Czarny CYRUS z Vysokeho Toku, który zamieszkał w hodowli "z Lochów Klimczoka" pojawił się na świecie 26 kwietnia 1986 roku jako syn czarnego DAK (będącym synem RABAN v.d. Holkerhoeve i CORA), oraz po czarnej ANITA od Zaniho Dolu, która to była córką czarnej BLACKIE z Balerna. Natomiast czarna CZITA z Jivat i miotowy jej brat CAR z Jivat, urodzone 12 maja 1985 roku, były po JAGO Jitrni Lov i po BESSY z Budovce. Czeska hodowla "z Jivat" należała do Jiri Vatrj, od którego początkowych liter imiona i nazwiska hodowcy pochodził ten przydomek. Bazowała ona na BESSY z Budovce, będącej córką ANITA z Balerna, której żółta matka SHERRY Middleboys urodziła się w 1974 roku w Anglii. Bracia JAGO Jitrni Lov, JAVAT Jitrni Lov i czarny JAVOR Jitrni Lov, urodzeni 10 kwietnia 1980 roku byli synami Shamrock Acres SAZAVA i BTITA Grator, która to była córką ASTA z Pomoravi. Czarny import Shamrock Acres SAZAVA, który pojawił się na świecie 8 lipca 1977 roku pochodził z doskonałej amerykańskiej hodowli, należącej do B. Mc. Carthy i był po Shamrock Acres DONNYBROOK i Could Be's COFFE BREAK. Shamrock Acres SAZAVA zamieszkał w Pradze u dr I. Prucha.

Zdjęcie Shamrock Acres SAZAVA, który występuje w polskich rodowodach labradorów, ukazało się na tytułowej stronie kynologicznego periodyku "Pes Pritel Cloveka" nr 3/82.

Dnia 1 czerwca 1993 roku u Z. Rzońca przyszedł na świat czarny AMOR z Lasów Kobiórskich, a którego rodzicami zostali Ch.PL EMIR AIX z Lochów Klimczoka i CINDA Votom która to 5 listopada 1994 roku urodziła czarnego BOJAR z Lasów Kobiórskich (o nr tatuażu B006). Czeska hodowla "Votom" należąca do inż. Wojciecha Tomasek bazowała na czarnej CORA z Budovce.

Ch.PL EMIR AIX z Lochów Klimczoka i CYTRYNKA z Natolina dnia 28 czerwca 1995 roku zostali rodzicami rodzeństwa JAZZ Niewierskie Łąki, JAGA Niewierskie Łąki, oraz biszkoptowa JUMA Niewierskie Łąki i JULIA Niewierskie Łąki, które pozostały w hodowli Grażyny i Konrada Siuda, mieszkających w miejscowości, od której wziął się ten przydomek. Rodzeństwo BEJ Niewierskie Łąki, czarna BLENDA Niewierskie Łąki, która została w hodowli i BETA Niewierskie Łąki urodziły się 7 listopada 1996 roku, jako potomstwo czarnego BALDER (urodzonego w 1993 roku i będącego synem Balrion REN BARON oraz ESSY) i CYTRYNKA z Natolina.

Natomiast bracia CYRUS z Vysokeho Toku i CYR z Vysokeho Toku, który pozostał w hodowli Franciszka Bierhanzl pojawili się na świecie 26 kwietnia 1986 roku jako synowie DAK o holenderskim pochodzeniu i czarnej ANITA od Zadniho Dolu, która to razem ze swoją siostrą AIDA ze Zadniho Dolu, pozostawioną w hodowli Jana Starosta przyszły na świat 23 czerwca 1983 roku, jako córki Audicroft CHIEF (ZEMAN) i BLACKIE z Balerna. Czarny Addicroft CHIEF (ZEMAN), urodzony 15 września 1980 roku u S.J. Mitschell, był synem Timspring TARF i Ridgehill PENNY. Pies ten byl w rękach Milosa Forman z New York City (USA), ale docelowo zamieszkał w Pradze u Jiri Chmelik.

Trzy czarne siostry AIWA z Drenia, ASTA z Drenia i AXA z Drenia, urodzone 30 grudnia 1992 roku sprowadzone do Polski i będące w rękach Waldemara Mordlaka z Tuszyna, właściciela  założonej przez niego hodowli labrador retrieverów "z Tuszyna", były córkami CIRO z Hrusowskiej Cesty i BESSY z Hrusowskiej Cesty. Czarny DOR z Tuszyna, urodzony 1 marca 1995 roku i będący synem FETICHE i ASTA z Derenia, zamieszkał w naszym Oddziale, u M. Miszewskiego.

Natomiast DOXA z Tuszyna miała szczenięta  z przydomkiem "pod Jabłonią", należącym do Anny Polak, u której również ma potomstwo czarna Ch.PL,3xBOB BLACK BERRY Ingver, oraz AMBRA Briaris, która urodziła się u Jaromira Hlinka będąc córką Inter.Ch. BRIAN Erinor (Clp 722/88) i ARISA Svitavsko. Czarny Inter.Ch. BRIAN Erinor, urodzony 6 kwietnia 1987 roku i pozostawiony w hodowli Evy Ceresnak, był synem Tullin ERI i Ch. NORA Jitrni Lov, (której dziadkiem poprzez matkę GAMETA Jitrni Lov) został Shamrock Acres SAZAVA. Czarna Ch. NORA Jitrni Lov, która pojawiła się na świecie 5 sierpnia 1983 roku była córką Inter.Ch. BRED z Pomoravi. A pies ten był też ojcem BRITA Trebisov, zaimportowanej przez Tadeusza Chwaliboga. Fiński czarny import Tullin ERI, urodzony 18 lipca 1982 roku w Fińskiej Aministracji Celnej był synem czarnego IVORY Susanset i MIISA Tullin. W naszym Oddziale zamieszkali AJRON pod Jabłonią, urodzony 3 maja 1996 roku i którego rodzicami zostali Ch. JASMIN  Erinor i AMBRA Braris, oraz jego młodszy czarny brat - Ch.PL BIM-BOM pod Jabłonią, będący synem Ch. JASMIN Erinor i AMBRA Braris. Pies ten pojawił się na świecie 25 sierpnia 1995 roku.

Wracając jeszcze do fińskiej hodowli "Tullin", należącej doUrzędu Celnego w Helsinkach, to wcześniej, w latach 60'tych ubiegłego wieku miała szczenięta w tej hodowli Opas ASTA, która to była wnuczką czarnego Inter.Ch. DIANT Dobrudden BREYDON, urodzonego w 1960 roku w Anglii, a mieszkającego w Szwecji. Jego ojcem został słynny czarny Ch. Sandylans TWEED of Blaircourt i który to pies był pradziadkiem dla wspomnianego wyżej Sandylands MARCUS (Clp 6/75). Do Polski zostały sprowadzone labradory z Finlandii, które miały szczenięta w Ośrodku Tresury Psów Służbych w Zgorzelcu. A były to: Opas SIRU, urodzona 21 listopada 1973 roku i będąca córką Opas NAKU i Opas HIPI, oraz Tullin RATE, który ze swoimi braćmi Tullin RONI i Tullin REX przyszli na świat 6 sierpnia 1973 roku. Bracia ci byli synami SUNNY Brik Late i LUIJA, która poprzez swoją matkę (Sysiparmaan JUULIA) była prawnuczką Ch. Sandylands TWEED of Blaircourt. Po Tullin RATE i Opas SIRU dnia 1 maja 1976 roku urodziły się BOJAR, ALFA, oraz BETA, które pozostały w hodowli i były to pierwsze szczenięta tej rasy urodzone w Polsce. Angielska hodowla "Sandylands" została założona w 1931 roku przez Gwen Broadley.

Hodowla "Ingver" należąca do Agnieszki Bieregowoj bazowała na importowanej z Finlandii czarnej Aprilmist YOLANDA, urodzonej 8 lipca 1993 roku u M.J. Ikonene. Rodzicami Aprilmist YOLANDA zostali urodzony we Francji czarny FOREIGN AFFAIR du Penhoeat i również czarna Aprilmist JETSET, posiadająca w swoim rodowodzie linie angielskie. Czarna Ch.PL ARETHA FRANKLIN Ingver, która pojawiła się 24 czerwca 1997 roku i pozostała w hodowli, była córką żółtego Tweedledum STEAMY WINDOWS (urodzonego w 1992 roku i posiadającego w swoim rodowodzie angielskie championy) i Aprilmist YOLANDA.

U Krystyny i Waldemara Marmajewskich zamieszkują dwie czarne labradorki, a są to Mł.Ch. Ch.PL Twiggi's MIRA MUDDI MADIGAN, która przyszła na świat 25 maja 1993 roku, w duńskiej hodowli należącej do Brithe Lyonn Jensen, jako córka Lindballes LAUDA i Twiggi's MARISSA MANIA MINELLA. Druga była holenderką o imieniu BALLERINA from the Vicarage, urodzona 29 kwietnia 1993 roku i była ona po KOHNAN v.d. Buutendiekers i JORNA CITA v. Notembos. One też zostają podstawą zarejestrowanej w 1993 roku  hodowli " Krywaldowa Koliba",

w której pierwsze szczenięta przyszły na świat w 1995 roku.

Na końcu wystawowego katalogu jak zwykle ukazał się artykuł, tym razem na temat "Pielęgnacji i Żywienia Psa Młodego" opracowany przez  Antoniego Kopczewskiego z Państwowego Zakładu Leczniczego dla Zwierząt Gdańsk, ulica Kartuska.

Dnia 7 października 1972 roku został zatwierdzony uchwałą Plenum ZG ZKwP "Regulamin Hodowli Psa Rasowego", tym samym unieważniając poprzedni obowiązujący Regulamin.


         

XV Bałtycka Wystawa Psów Rasowych odbyła się 2 września 1973 roku na na terenie Torów Wyścigów Konnych w Sopocie, której sekretarzem głównym została Irena Hajduk. Przyjmowanie zgłoszeń na tę wystawę rozpoczęto już na początku maja 1973 roku, a zakończenie przyjmowania zaplanowane było do 1 lipca 1973 roku.

Na okładkę katalogu o wymiarach 120x165 mm (wielkościowo był taki sam jak w 1972 roku) została dana grafika foksteriera szorstkowłosego. Katalog kosztował 10 zł i był wydany w ilosci 1800 egzemplarzy, przy zgłoszonych do katalogu 692 psów.

W komunikacie informacyjnym ZKwP Oddział Gdańsk, Zarząd Oddziału poinformował członków, że w wyniku Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, w dniu 25 lutego 1973 roku wybrano nowe władze Oddziału w następującym składzie:
Przewodnicząca Oddziału - Halina Solska,
I Wiceprzewodniczący - Antoni Kopczewski
II Wiceprzewodniczący Komisji Hodowlanej - Teresa Szydłowska
sekretarz  - dr Hanna Manczarska Jaszczenko (zm. w 1993 roku), biegła z zakresu medycyny sądowej
skarbnik Marian Chałański, który np. w 1962 roku był radnym WRN w Gdańsku
Członkowie:
Alfred Eckardt (+ 1998 rok) będący właścicielem hodowli dobermanów "z Oliwskiego Grodu", bazującej na czarnej podpalanej ADENA-ORLA z Arabeski, urodzonej w 1967 roku i będącej córką BAZIA z Bryzy. Pan Alfred miał wcześniej owczarka niemieckiego, czarną podpalaną LEDA, urodzoną 25 maja 1957 roku i o której ogonie tak napisano w uwagach - "lekko pokręcony".
Hieronim Konopiński
Włodzimierz Michalski, który to miał czarną cocker spanielkę UMBRA Cocker's Star's
Romuald Buczkowski
Piotr Hawrot z Sopotu, który sprowadził późniejszego Inter.Ch. Zw.Polski  i  Zw.Świata  Budapest  1971,  CACIB  Brno 1973, 5xCACIB, 14xCWC,Zw.Roku Jubileuszowego PZŁ Mostodalens XMAN, rasy karelski pies na niedźwiedzie i który jako piewszy w Polsce uzyskał tytuł interchampiona.
Włodzimierz Kalinowski
Oprócz informacji dotyczących Komisji Rewizyjnej, Sądu Organizacyjnego, obsady kierowników poszczgólnych sekcji, komunikatów Oddziałowej Komisji Szkolenia, informacji nt. XV Wystawy Psów Rasowych, został również zamieszczony apel Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Gdańsku, która:
"Zwróciła się z prośbą do właścicieli psów, aby ich pupile byli lepiej pilnowani, ponieważ zdarzają się nagminne wypadki pogryzienia doręczycieli zarówno przez psy przebywające na terenie posesji, jak również psy trzymane w mieszkaniach. Mamy nadzieję, że członkowie naszego Oddziału zastosują się do prośby Dyrekcji OPiT i tym samym zaoszczędzą również sobie przykrości".

Kierownikiem Sekcji nowofundlandów i owczarków podhalańskich została Krystyna Długosz-Szyc z Gdyni, właścicielka AZJA z Zamku Rzucewskiego, psa rasy nowofundland. Czarne rodzeństwo AZJA z Zamku Rzucewskieg i ALFA z Zamku Rzucewskiego przyszło na świat 1 lutego 1972 roku, w hodowli Zbigniewa Machońskiego z Rzucewa (z powiatu puckiego), będąc dziećmi CZART Czarna Muszla i BONA AMI Akacjowe Wzgórze. Hodowla "z Zamku Rzucewskiego" została zarejestrowana  dnia 3 września 1971 roku z nr Z/231, na BAGIRA II Inez, oraz na BONA AMI Akacjowe Wzgórze.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Świętosław Jaszczenko, który dnia 4 października 1959 roku zarejestrował dereszowatą cocker spanielkę NORA, urodzoną w lutym 1955 roku, o sierści długiej, wzrostu 40 cm z informacją, że nie nadaje się do hodowli, oraz, że padła w 1961 roku. Zastępcą pana Świętosława został  Eugeniusz Piotrowski, a członkami Józef Naróg, który był wieloletnim Przewodniczącym Gdańskiej Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, oraz właścicielem czarnej podpalanej DIANA, rasy owczarek niemiecki, urodzonej w 1956 roku i po której doczekał się szczeniąt.
Oprócz tego DIANA miała w uwagach zalecenie, żeby skojarzyć ją z CABAN, który najprawdopodobniej był mocnym psem. Członkirm OKR był Witold Starzyński z Tczewa, właściciel czarnego podpalanego owczarka niemieckiego AGO z Jarzębinowej Alei, oraz Zbigniew Hawrot. W skład Sądu Organizacyjnego weszli jako Przewodniczący Tadeusz Sozański, który miał reproduktora jamnika gładkowłosego, o imieniu CZIBI, urodzonego w 1960 roku. Zastępcą Przewodniczącego został lek. med. Wiesław Chlebowski, a członkami zostali Stanisław Bujak z Tczewa, który miał czarno białą pointerkę BELLA Saint Hubert, urodzoną w 1971 roku i będącą wnuczką RINA Brutar, a także Tatiana Szałabada, która miała welsh terierkę KASJOPEA z Zagajnika, urodzoną w 1970 roku u pana Jaszczenko, Roman Kazimierczak, właściciel wilczastej AGATA z Zatoki Puckiej, urodzonej w 1970 roku, rasy owczarek niemiecki i Stanisław Parada, który został pod koniec 1973 roku ich hodowcą ze znanym później w Polsce przydomkiem "Złota Kotwica".
Natomiast Tadeusz Brodowski, który został Rzecznikiem Oddziałowego Sądu Organizacyjnego parę lat wcześniej został właścicielem karelskiego psa na niedźwiedzie o imieniu BANJO HALLI Od Łajki, urodzonego w 1969 roku

i którego powyższe zdjęcie pochodzi właśnie z archiwum syna pana Tadeusza, wiernego tej rasie.

Gospodarzem wystawy została Lesława Cieślewicz, która była wtedy asystentem wystawowym i ringu posłuszeństwa, a po zdaniu egzaminu sędziowskiego, była pierwszym sędzią od prób pracy psów obrończych w naszym Oddziale. Lesława Cieślewicz, będąca również Kierownikiem Komisji Szkolenia, dnia 16 marca 1974 roku zarejestrowała przydomek hodowlany "Olivia" z nr O/207/74, na owczarki niemieckie, a bazową suką hodowli została wilczasta PO I ANTJE v.d. Nerthus, urodzona 12 listopada 1972 roku w NRD, u Renaty Bohlig i będąca córką Zwyc. DDR 1971/1972 CONDOR vom Marderpfahl z 1968 roku. Przydomek "Olivia" został później przekazany dla Karin Ahrens, która jest właścicielką "Tresura Psów KAMA" w Przyjaźni, koło Żukowa. Po raz pierwszy do sędziowania na naszej wystawie zaproszono; na pasterskie - Halinę Bartkowiak z Bytomia, Teresę Marekowską z Krakowa na boksery, Henryka Fonfarę z Katowic na wyżły niemieckie, Krystynę Jasielską z Łodzi na pudle miniaturowe, Andrzeja Leśniewskiego z Warszawy do oceniania dogowatych, Sabinę Palczewską z Poznania na pudle średnie, Halinę Sergot z Bydgoszczy na dobermany i sznaucery, Stanisława Surman z Katowic na wyżły angielskie, Janusza Sulgostowskiego z Warszawy na jamniki, Danutę Szczepańską z Krakowa na pudle duże i psy drobnoużytkowe, Elżbieta Wolter-Markowska z Warszawy. W sumie na tę wystawę zaproszono 19 sędziów do oceny 692 psów. Sędziowie Genowefa Ratajczak z Warszawy, Ernest Szyszka z Wrocławia, oraz Eryk Nowak z Bytomia zostali zaproszeni do pracy na ringu posłuszeństwa.

Na tę wystawę po raz pierwszy została przez Alojzego Lademana zgłoszona (do klasy młodzieży) para długowłosych bernardynów sprowadzonych z Włoch, która zapoczątkowała doskonałą hodowlę bernardynów "Samarytanin" A były to IOT Del Soccorso, urodzony 15 października 1972 roku, jako syn Inter.Ch.Ch. REX Del Soccorso i Ch. HERTA v. Huttwil, oraz HEVI Del Soccorso, która przyszła na świat 21 października 1972 roku, będąca po Ch. BRUNO del Soccrso i ILSE Del Soccorso. Cocker spanieli zgłoszono 122 sztuk, w tym w klasie zwycięzców psów 6 sztuk, a w klasie zwycięzców suk - 9 sztuk. Jamników w sumie zapisano 52 egzemplarze, 2 psy rasy karelski pies na niedźwiedzie, w tym Zwyc. Świata, Zwyc. Rasy 1971, Zwyc.Węgier 1971, Zwyc.Polski 1971, Zwyc. Roku Jubileuszowego PZŁ,2xZwyc.,2xCh.,2xCACIB Mostodlens XMAN. Owczarków niemieckich było 93 egzemplarze, wszystkich pudli - 93 sztuki, seterów angielskich - 21, w tym tylko dwa z innych Oddziałów, a były to Zwyc. ATOS (z Torunia) i GOSTA Famiczki, która to rozpoczęła nową erę w hodowli seterów angielskich z przydomkiem "Rysi Wykrot". Ryszard Domaradzki zgłosił po raz pierwszy DAGA z Lemieszówki, która to była pierwszym zarejestrowanym w naszym Oddziale przedstawicielem rasy yorkshire terier i która miała szczenięta z przydomkiem "Piekło". Oprócz niej były zgłoszone jeszcze 4 egzemplarze, będące w rękach Anny Witalis z Warszawy. Na XV Bałtycką Wystawę nasi czlonkowie zgłosili 13 importów.

Na końcu katalogu wzorem lat ubiegłych został dany artykuł pt. "Schorzenia Pasożytnicze Przewodu Pokarmowego u Psów". który opracował dr Antoni Kopczewski, pracujący wtedy w Państwowym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt, Gdańsk, ul. Kartuska. Siedmiu hodowców dało reklamy do katalogu, z czego reklamowanych było 5 reproduktorów i dwie hodowle należące do naszego Oddziału. A były to doskonałe z dużymi osiągnięciami w skali kraju hodowle takie jak "Piekło" Ryszarda Domaradzkiego, który w latach 1969/1970 rozpoczął asystenturę kynologiczną na owczarki niemiecki, oraz zapoczątkował u nas hodowle takich ras jak np, charcików włoskich, basset houndów, mopsów, czy seterów szkockich. Drugą hodowlą była "Błękitna Radunia" Romualda Buczkowskiego, bardzo znana także poza granicami Polski przede wszystkim z dogów niemieckich.

Dnia 11 listopada 1973 roku odbyła się X Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu z wyjątkowo uroczystą oprawą związaną z obchodami 25-lecia istnienia Związku Kynologicznego w Polsce.

 

 

XVI Bałtycka Wystawa Psów Rasowych miała miejsce w Sopocie na terenie Wyścigów Konnych, dnia 2 czerwca 1974 roku.

Przewodniczącą Oddziału i Komitetu Wystawowego była Halina Solska, pełnomocnikiem Zarządu d/s wystawy została Lesława Cieślewicz, stanowisko szefa służby finansowej przypadł Marianowi Chałańskiemu, a gospodarza wystawy Włodzimierzowi Michalskiemu. Sekretarzem głównym wystawy została Irena Hajduk, natomiast wystrój plastyczny, a co za tym idzie również projekt katalogu, (który kosztował 10 złotych) i dyplomu było dziełem Teresy Szydłowskiej.

W Komitecie Organizacyjnym byli także G. Andraszewicz, dr Hanna Manczarska o specjalności patolog, Hieronim Konopiński, który przygotował na wystawę "Pokaz amatorskiej tresury psów", Włodzimierz Soiński, i M.J. Ebertowie. Do Joachima Eberta należał wilczasty ON - ARA Baltica, urodzona 17 października 1966 roku i będąca córką owczarka należącego do Haliny Solskiej - ROMULUS z Kordegardy, oraz KATMA z Kwiatu Szarotki, która przyszła na świat w 1963 roku.

Nadzór weterynaryjny, jak napisano w katalogu, był czynem społecznym i pełnili go dr Krzysztof Czubek, dr Zbigniew Denz, dr Antoni Kopczewski, dr Marek Sielicki, oraz dr Zbigniew Ziętarski. Opieką lekarską na wystawie, także w czynie społecznym zajmowała się lekarz medycyny Zdzisława Przybyłowska (1932-2020) z Gdańska, która też była właścielką srebrnego pudla miniaturowego FELA Złota Brama, urodzonej w 1972 roku i będącej wnuczką CZIKA de Bryland. Pani Zdzisława bazując na FELA Złota Brama rozpoczęła dwa lata później hodowlę srebrnych pudli miniaturowych z przydomkiem "Baccara". Zdzisława Przybyłowska była też z-cą członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, do której należeli jako Przewodniczący Józef Naróg, V-ce Przewodniczący Wacław Odoj, Sekretarz Barbara Sasimowska, oraz Izabella Korowaj i kol. Pieńkowski.

Zgłoszono do katalogu 522 psy, które były oceniane przez sędziów: Jana Gajewskiego (dogi niemieckie, bernardyny, nowofundlandy), Jana Gienc (teriery), Jan Malicki (owczarki szkockie, owczarki podhalańskie, polskie owczarki nizinne), Andrzej Mania (dobermany, ratlery, sznaucery),Teresa Marekowska (boksery), Sabina Palczewska (pudle średnie i duże), Marian Szymandera (pudle miniaturowe, pekińczyki, buldogi francuskie, chow-chow, dalmatyńczyki, maltańczyki), Jerzy Rzok (owczarki niemieckie psy), Marian Szymankiewicz (owczarki niemieckie suki), Kazimierz Ściesiński (cocker spaniele suki), Halina Woner (cocker spaniele psy), Wacław Trawiński (wyżły, setery, charty). Natomiast Edmund Kamiński razem z Genowefą Ratajczak pracowali na ringu posłuszeństwa.

Zwycięzcom sopockich wystaw przez parę lat wręczano takie obróżki, które miały różną wielkość w zależności od rasy. Tę powyższą akurat zdobyła jamniczka krótkowłosa Ch. ALMA ATA Spod Dziczej Fajki, będąca w rękach Majki Bruskiej.

Dnia 19 lutego 1974 roku została zarejestrowana u nas słynna na cały świat hodowla bernardynów "Samarytanin", należąca do Alojzego Lademan, a pierwszymi urodzonymi szczenięta z tym przydomkiem były owczarki niemieckie. Natomiast 31 lipca 1974 roku Irena Hajduk zarejestrowała swoją hodowlę sznaucerów miniaturowych pieprz i sól z przydomkiem 'Scandia" o nr S/622, bazując na OSA Bengal, urodzoną 29 grudnia 1971 roku u Jerzego Kalińskiego i będąca córką Ch.Zw. ŁUT Bengal i ELFI v. Heidelbronn. Na końcu katalogu organizatorzy zamieścili artykuł Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdańsku - lekarza wet. Janusza Głuszczyńskiego pt. "Fizjologia Ciąży i Porodu".

 

XVII Bałtycka Wystawa Psów Rasowych zaczęła się dnia 28 września 1975 roku o godzinie 10,oo w Sopocie na terenie Wyścigów Konnych, na którą zgłoszono do katalogu 819 egzemplarzy przez 740 wystawców.

 

Powyższa składana obwoluta zawierała kartę oceny psa i zarówno szata graficzna katalogu, oraz karta oceny psa były w tym samym typie co katalog zorganizowanej prawie 4 miesiące wcześniej w dniu 11 maja 1975 roku - III Krajowej Specjalistycznej Wystawy Owczarków Niemieckich, zorganizowanej pod patronatem Klubu Sędziów rasy owczarek niemiecki.

Przewodniczącym Klubu był Marian Szymankiewicz, natomiast sekretarzem Klubu i Przewodniczącą Oddziału w Gdańsku, do czasu wyborów w Oddziale, była Halina Solska, która również była wspólorganizatorką tej wystawy

i którzy są na powyższym zdjęciu.

W latach 80'tych ubiegłego wieku pani Halina pełniła w Klubie Owczarka Niemieckiego funkcję Zastępcy Przewodniczącego d/s Sędziów, a w 1985 roku XXXII Zjazd Delegatów ZKwP nadał pani Halinie tytuł Członka Honorowego.
A tak m. innymi napisał Przewodniczący Klubu, któremu Zjazd Delegatów w Warszawie w dniu 20 maja 1973 roku nadał  najwyższe odznaczenie - godność "Członka Honorowego", w słowie wstępnym do katalogu III Krajowej Specjalistycznej Wystawy Owczarków Niemieckich, która odbyła się w Sopocie również na terenie Torów Wyścigów Konnych.
"Realizując konsekwentnie swoje założenia planowe - Klub Sędziów dla rasy owczarek niemiecki organizuje po raz trzeci krajową specjalistyczną wystawę psów ww. rasy.
Pierwsze dwie wystawy odbyły się w latach 1970 i 1973, a organizatorem był Oddział w Bytomiu, przy czym dodać trzeba, że zrobił to z dużym powodzeniem. Po raz pierwszy zostało przeniesione spotkanie specjalistów od hodowli owczarków niemieckich na drugi kraniec Polski, na wybrzeże. Decyzję tę podjął Klub w oparciu o dwa uzasadnienia, po pierwsze, że właśnie Oddział w Sopocie podjął się trudnej roli organizatora, oraz, że należało umiejscowić  wystawę bliżej Oddziałów z północnej Polski, których wystawcy przecież już dwukrotnie jechali z psami na Śląsk...."

Natomiast Halina Solska w swoim słowie wstępnym  napisała: "
"Oddział gdański organizując pierwszą wystawę specjalistyczną poczytuje sobie za wielki zaszczyt gościć na swoim terenie imprezę tak wielkiej rangi. Decydujący wpływ na wybór naszego oddziału w charakterze gospodarza III Krajowej Specjalistycznej Wystawy Owczarka Niemieckiego wpłynął fakt istnienia silnego ośrodka hodowli ON, oraz wielka ilość sympatyków tej rasy na ziemi gdańskiej.....".

Powyższe zdjęcie, pochodzące z archiwum Stanisława Abłamowicza, zrobione zostało dnia 26 kwietnia 1989 roku w Gdańsku Oliwie, przy okazji sympozjum dotyczącego ON, a zorganizowanego przez Leszkę Cieślewicz będącą Przewodniczącą Oddziałowej Komisji Szkolenia i którą widać na samej górze zdjęcia. Obok niej z lewej strony stoi Marian Burek, sędzia owczarków niemieckich, Kazimierz Stelter - sędzia owczarków niemieckich, Jerzy Rzok, Zbigniew Milewski (stojący z prawej strony lekko bokiem), w okularach jest Edmund Kamiński, z wąsem Staszek Abłamowicz, obok niego sędzia na ON z Przemyśla. Na pierwszym planie powyższego zdjęcia są Halina Solska, oraz Marian Szymankiewicz i Eryk Nowak, natomiast na dolnym pani Halina.

Zgłoszono wtedy 204 owczarki niemieckie, z czego 79 wystawców z 90 owczarkami było z naszego Oddziału. W ogólnym przekroju wystawy najlepiej z gdańskich, zajmując w sumie 4 miejsce wypadła hodowla "Dzika Plaża", należąca do Hieronima Konopińskiego.Powyższe zdjęcie zostało zrobione w czasie oceny psów z klasy otwartej przez Mariana Szymankiewicza, którego widać na drugim planie (stojącego tyłem z mikrofonem). Z przodu (na środku) idzie wilczasty DIX Alzacja, natomiast następny (patrząc w lewo) pies o nr katalogowym 34, to wilczasty FRED Rutta, urodzony 27 października 1973 roku i będący synem Zw. CYD z Doliny Echa i AMORA Rutta.


Wilczaste - Zw. CYD z Doliny Echa i CELT z Doliny Echa, urodzone 30 czerwca 1970 roku byli synami Champ. LUTZ v. Falkenbruch i HAIFA z Casablanki.
Natomiast AMORA Rutta i jej rodzony brat ARON-MEDO Rutta, urodzone 26 lipca 1970 roku, były dziećmi UTZ v. Kirschentaf i DINA ze Starego Gdańska. W swoim sprawozdaniu z tej wystawy, zamieszczonym w PIES nr 3-4/1975 Marian Szymankiewicz napisał "....Na koniec kilka słów o organizacji wystawy. Doświadczona, choć nieliczna grupa działaczy w Gdańsku z kol. Haliną Solską i Lesławą Cieślewicz na czele zapewniła dobre warunki i sprawny przebieg imprezy. Szczególnie dobra była informacja radiowa kol. Teresy Szydłowskiej, oraz sprawnie działali tłumacze. Słabiej wypadła końcowa faza wystawy - omówienie czołówki i dekoracja zwycięzców, na co wpłynął niewątpliwie brak trybuny...... W ogólnym przekroju wystawy najlepiej pokazały się kojce "Alzacja" - Kraków, "Swarzewska Stanica" - Bydgoszcz, "La Plata" - Poznań, oraz "Dzika Plaża" - Gdańsk, należąca do Hieronima Konopińskiego."Jak dobre mieliśmy owczarki niemieckie, niech posłuży ta informacja, że na 11 wystawionych naszych owczarków na VIII Klubowej Wystawie Owczarków Niemieckich, zorganizowanej w Łodzi w dniu 15 września 1985 roku - 10 sztuk zdobyło ocenę doskonałą.
Zarząd Klubu ON podczas tej wystawy nadał dyplom uznania dla 10 wybitnych i zasłużonych hodowców. Między innymi taki dyplom dostał gdański hodowca owczarków niemieckich -  Piotr Wałdoch - właściciel hodowli "Złota Alaska", ale to już temat obejmujący czasy bardziej współczesne.

W 1975 roku Przewodniczącym Oddziału i co za tym idzie Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Wystawy został Włodzimierz Soiński z Sopotu, będący właścicielem owczarka niemieckiego, czarnej podpalanej MERI z Czarlina, urodzonej w 1972 roku i posiadającej w swoim rodowodzie topowe wówczas hodowle ON - "ze Wzgórza Miasteczka" i "z Noteckiej Rubieży".

Po raz pierwszy w historii naszych katalogów zostały wyszczególnione dane liczbowe z rozbiciem na ilości zgłoszonych ras. W sumie było ich 63, z czego najwięcej cocker spanieli - 153 sztuk, owczarków niemieckich - 102, pudli miniaturowych czarnych - 38, jamników krótkowłosych - 37, bokserów - 29, dogów niemieckich - 27. Oddzielnie została policzona rasa jagdterier, który został zgłoszony - 1, oraz niemiecki terier myśliwski - 12 sztuk. Został zgłoszony  jeden egzemplarz yorkshire terriera, która została zgłoszona przez Ryszarda Domaradzkiego i która to rasa została opisana w katalogu w następujący sposób:
"Miniaturowy piesek odbiegający budową od ogólnie przyjętego pojęcia terriera. Maść  srebrna z rudymi nalotami, owłosienie długie. Charakter zrównoważony, niemniej piesek ten potrafi być  odważny ".
A była nią błękitno-złota DAGA z Lemieszówki, która przyszła na świat 21 września 1972 roku, w hodowli Danieli Nowak z Łodzi, jako córka Willowacres WILLY i Willowacres WEE MAGGIE.
Natomiast cavalier king charles spaniel był reprezentowany tylko przez  dwuletniego Zwyc. ZIZIPEH v. Trutzhof, który to przyjechał z dawnej NRD. A jego właścicielka - Edith Vetzel oprócz niego, zgłosiła także parę beżowych mopsów, które również były na tej wystawie jedynymi przedstawicielami tej rasy. Pudel duży, brązowy Ch.Polski, Czechosłowacji, Węgier CORIS Heisfalor, który przyszedł na świat 15 czerwca 1975 roku, jako syn FABIOLA z Loryńca i Inter.Ch. ASTOR v.d. Weidenklausse, tak był w katalogu poznańskim z 1978 roku, reklamowany przez swojego właściciela - Henryka Zielińskiego z Gdańska, działacza sekcji pudli w Oddziale Gdańsk w ten sposób:  "Ma bardzo liczne potomstwo wysokiej klasy w Polsce, a także poza PRL. Przekazuje potomstwu unikalny kolor ciemnego, głębokiego brązu, piękną sylwetkę, oko, długie ucho, znakomitą wełnę".
Ch. CORIS Heisfalor, w 1980 roku uzyskał championat Polski, o nr 1070.Na zdjęciu pan Henryk jest z pudlicą dużą ANDI z Dywizjonu 303, zamieszkałą u Janiny Sroga z Gdańska, która zdobyła dla niej championat PL o nr 2615 z 1985 roku. Pani Janina jest hodowcą naszego Oddziału do chwili obecnej. Zdjęcie czarnej Ch.PL .PL ANDI z Dywizjonu 303 Lubomir Smyczyński wykorzystał do swojej książki " Psy, Rasy i Wychowanie ". Henryk Zieliński, który był starszym asystentem kynologicznym, ale sędzią nie został, w latach 80'tych ubiegłego wieku, był też Kierownikiem Sekcji pudli średnich i dużych, która funkcjonowała w piątki. Natomiast Irena Hajduk opiekowała się pudlami miniaturowymi, a jej sekcja działała w środy.

Na końcu katalogu dano parę słów w artykule pt. "Od Komisji Szkolenia", autorstwa Kierownika Komisji Szkolenia - Tadeusza Wawro, który to był asystenetem kynologicznym, oraz asystentem prób pracy PO instruktorem. Pan Tadeusz asystował np. w Sopocie w 1977 roku i w Koszalinie w 1978 roku na ringu dobermanów, ratlerów i sznaucerów. Ale sędzią nie został. Pan Tadeusz był także właścicielem czarnej podpalanej dobermanki o imieniu BAJKA-ALFA z Wieżowca, która pojawiła się na świecie w 1972 roku, a jego syn brał udział w pracach Koła Młodych Kynologów.

Na powyższym zdjęciu zrobionym na przełomie lat 70/ 80'tych ubiegłego wieku w Gdańsku Oliwie na naszym placu szkoleniowym, widać od lewej Iwonę Wielewską, z której archiwum pochodzi ta fotka, w ciemnych okularach to Anna Zakrzewska (późniejsza Zakrzewska Kucha), która miała czarnego podpalanego ON AJAKS z Arianowa, urodzonego w 1966 roku. Natomiast przed plakatem owczarka niemieckiego siedzi właśnie Tadeusz Wawro. Barbara Wawro, mieszkająca pod tym samym adresem co pan Tadeusz wystawiała później pudla średniego maści czarnej BARTEK Perła Oliwska, urodzonego w 1976 roku. Artykuł o tytule "Od Komisji Szkolenia" zaczynał się tak: "Coraz bardziej rośnie w kynologii polskiej ranga psa szkolonego. Ten stosunkowo nowy kierunek działalności naszego związku rozwija się w naszym Oddziale dość dynamicznie. Corocznie pod okiem doświadczonych instruktorów i treserów odbywają się kursy szkoleniowe w kategoriach psa towarzysza i psa obrończego wszystkich stopni. Dość wspomnieć, że w latach 1973-1975 właściciele - przewodnicy wyszkolili na tych kursach przeszło 200 nowych czworonożnych przyjaciół......".

Mieliśmy wtedy dwa tereny szkoleniowe, jeden wspomniany już wyżej w Gdańsku Oliwie, koło Hali Sportowej Olivia, natomiast drugi był w Gdyni Orłowie, koło Spółdzielni Inwalidów - Kolibki.

 

XVIII Bałtycka Wystawa Psów Rasowych miała miejsce 12 września 1976 roku na terenie Wyścigów Konnych w Sopocie i która została zaanonsowana w Dzienniku Bałtyckim w dniu 10 września 1976 roku - "Wystawa Psów - Nie lada atrakcję przygotował dla miłośników psów Gdański Oddział Polskiego Związku Kynologicznego. W najbliższą niedzielę (12 bm.) o godz. 10 na terenie Toru Wyścigów Konnych w Sopocie, zorganizowana będzie XVIII Bałtycka Wystawa Psów Rasowych".

Dyplom został podpisany przez Przewodniczącego Oddziału i sędziego, a katalog po raz pierwszy i zarazem ostatni był duży, o formacie 29 cm na 20 cm.

Była to jedyna wystawa zorganizowana przez mgr inż. Władysława Kurjatę, a katalog, który kosztował 20 złotych zawierał 618 zgłoszonych psów. Pełnomocnikiem Zarządu d/s Wystawy została Zofia Nowak, która to była właścicielką czarnej BOSANNA z Przylesia, rasy cocker spaniel angielski, urodzonej 7 sierpnia 1971 roku, po rodzicach - Ch.Zw.CSRS SHERRY Cocker's Star's, który był w rękach Władysława Kurjaty, oraz ALFA z Kormorana. Pani Zofia w oparciu o BOSANNA z Przylesia zarejestrowała hodowlę "Spaniolita". Szefem Służby Finansowej został Marian Chałański, a Gospodarzem Wystawy - Hieronim Konopińskli. Sekretarzem Głównym została Irena Hajduk, a opracowaniem dyplomu, katalogu i projektem okładek zajął się Paweł Czerny (1942-), który później przez wiele lat należał do naszego Oddziału, hodując posokowce bawarskie ze znanym przydomkiem w Polsce - "Bursztynowy Strzelec". Poniższe zdjęcie pana Pawła ze szczenięciem posokowca bawarskiego zostało zrobione ponad 20 lat później w siedzibie Związku, mieszczącym się wtedy przy ulicy Sikorskiego 6.

Przydomek "Bursztynowy Strzelec" o nr B/703/79 został zarejestrowany na owczarki niemieckie. Bazową suką hodowli została AFRA Osowianka, urodzona 19 grudnia 1977 roku i będąca córką EIRO Złota Kotwica i BONA Bałtycka Kotlina, która to była poprzez swoją matkę (Ch. ETA Górny Sopot) - wnuczką wilczastej Zw.WERRA San Salvador. Ale pierwszym zarejestrowanym psem w Związku przez pana Pawła była MONTY ze Sfory Agatki, rasy airedale terier, urodzona 18 kwietnia 1971 roku i  będąca córką KAFAR Prima i ALFA PUMA z nad Morza, urodzonej 30 września 1968 roku, u Stefana Szpotowicza. ALFA PUMA z nad Morza była córką MORO z Kordegardy i PANDORA z Kordegardy i zamieszkała u Władysława Janczewskiego, u którego miała szczenięta z przydomkiem "ze Sfory Agatki". Paweł Czerny (Paweł Schwarzenberg-Czerny) zawoodowo w latach 1994-2002 pełnił też rolę wójta w gminie Kolbudy,

Natomiast wystrój graficzny i plastyczny wystawy należał do Euzebiusza Karpińskiego, urodzonego w 1924 roku i który to był aktywistą i organizatorem sportowym, oraz sekretarzem Koła Sportowego Kolejarz przy PKS w Gdańsku. W skład komitetu organizacyjnego naszej wystawy weszli też Włodzimiesz Sowński z Sopotu, który był w 1974 roku już w takim Komitecie, Ewa Gałęzowska z Gdańska, Lech Krzemiński, Ryszard Kredziński, Zygmunt Żelazny, Tadeusz Wawro, Romuald Buczkowski, dr Włodzimierz Lebiedziński (1931-2011), oraz Władysław Sadkowski. I tak przybliżając sylwetki ówczesnych kynologów będących w ówczesnym Zarządzie: to Włodzimiesz Sowński miał czarną podpalaną ON o imieniu MERI z Czarlina, urodzoną w 1973 roku, jako córkę COLT ze Wzórza Miasteczka i ORI z Noteckiej Rubieży, Ewa Gałęzowska miała wilczastego owczarka niemieckiego DŻIGIT Dolina Echa, urodzonego 9 lipca 1971 roku i będącego synem Zw. ROMULUS z Kordegardy. Natomiast Lech Krzemiński był hodowcą cocker spanieli angielskich z przydomkiem "Hatari", a podstawą hodowli została czarna podpalana ASIA Kormoran z 1969 roku, Ryszard Kredziński miał żółtego doga niemieckiego CYRULIK z Sosnowego Lasu, który przyszedł na świat w 1975 roku, będąc synem URWIS z Sosnowego Lasu, a w rękach dr Włodzimierza Lebiedzińskiego z Gdańska był czarny podpalany EMIR z Mezowa, rasy owczarek niemiecki. Pies ten urodził się w 1972 roku, będąc synem ELTON Baltica.

W słowie wstępnym do katalogu Przewodniczacy Oddziału tak napisał: ".... W roku bieżącym Oddział Gdański Związku Kynologicznego w Polsce obchodzi XX-lecie swego istnienia. W ciągu tych minionych 20-stu lat dobrze zapisaliśmy się w Polskiej Kynologii. Jesteśmy jednym z najwiekszych Odziałów w Polsce, mamy też bardzo dobre wyniki hodowlane i szkoleniowe. Zdobywamy coraz więcej laurów na wystawach krajowych i międzynarodowych......".

Sędziami zaproszonymi do oceny psów byli Jan Bobek, Janina Hejn, sędzia z Czechosłowacji zaproszony do oceny spanieli, Edmund Kamiński, Maria Krynicka, Zbigniew Milewski, Maria Polak, będąca właścicielka hodowli pekińczyków "Clarissimus, "Danuta Szczepańska, Barbara Szczerbicka, Marian Szymankiewicz, Romana Turkowska, Wacław Trawiński, Halina Wonerowa i Halina Wróblewska.
Asystentami kynologicznymi na tej wystawie zostali Lesława Cieślewicz, Tadeusz Czubkowski, Wanda Gołębiowska, Marek Grabkowski, Paweł Karpiński, Bogdan Kędziora, Danuta Orzaszewska, Tadeusz Wawro i Jerzy Zwierełło.

 


 

XIX Bałtycka Wystawa Psów Rasowych zorganizowana na terenie Wyścigów Konnych w Sopocie w dniu 21 sierpnia 1977 roku.

Składka członkowska dla osób należących do PZŁ była ze zniżką i za rok 1977 rok, oraz za 1978 rok wynosiła 50 złotych, natomiast opłata za udział w wystawie wynosiła: za pierwszego psa - 150 złotych, a za drugiego - 80 zł.

Plenum Zarządu Gównego ZKwP w dniu 20 lutego 1977 roku podjęło decyzję o "Zawieszeniu hodowli "Cocker's Star's", należącej do mgr Władysława Kurjaty, na okres 2-lat. Zgodnie z uchwałą psy i suki będące własnością kol. mgr. W. Kurjaty nie mogą być użyte do hodowli przez 2 lata". Wniosek Walnego Zgromadzenia Członków, podjęty w dniu 12 marca 1978 roku ilością głosów 17 - za wnioskiem, 16 przeciw, 4 osoby wstrzymujące się o skrócenie okresu zawieszenia w prawach hodowcy kol. Włodzimierza Kurjaty został przez Zarząd Główny i Główną Komisję Hodowlaną odrzucony.

Wystawę przygotował Komitet Organizacyjny w skład którego wchodzili: Zarząd Oddziału, któremu przewodniczyła Lesława Cieślewicz, Komisja Hodowlana, Komisja Szkolenia, Sekcja Młodzieżowa i aktyw Oddziału.

Na okładce dyplomu znajduje się zdjęcie kremowego z czarną maską Arouka SHARIF ALI, urodzonego w 1975 roku w Wielkiej Brytanii i sprowadzonego do naszego Oddziału. Ten chart afgański zamieszkał u Iwony Olszewskiej.

Rasy w katalogu zamieszczone alfabetycznie, ilość zgłoszonych psów, razem z dodatkowymi wynosiła 673 sztuki, z czego było 153 cocker spanieli, natomiast owczarków niemieckich 112, pudli wszystkich ras 90 sztuk. Do ich oceny zaproszono 16 polskich sędziów, w tym na ring posłuszeństwa dwoje, a byli to Genowefa Ratajczak i Antoni Brzezicha.

Dnia 25 kwietnia 1977 roku zostało wysłane pismo okólne nr 2/77 do wszystkich członków Oddziału Gdańsk następującej treści:

"Zarząd Oddziału Gdańskiego Związku Kynologicznego w Polsce zawiadamia członków Oddziału, że ze względu na sfałszowanie wyników wyborów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego odbytego w dniu 6 kwietnia br., jak również z uwagi na wybór do Zarządu Oddziału i Sądu Organizacyjnego osób nie będących członkami Oddziału - Uchwałą Plenarnego Zebrania Zarządu Głównego n/Związku z dnia 16.04.1977r. /pismo znak. 1451/71 z dnia 20.04.1977 r./
zostaje powołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z następującym porządkiem dziennym:
1. wybory Zarządu Oddziału, 2. wybory Komisji Rewizyjnej, 3. wybory Sądu Koleżeńskiego, 4. wybory Delegatów na Walny Zjazd Delegatów, 5. Dyskusja
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Oddziału Gdańskiego odbędzie się w dniu 22 maja, o godz. 10,oo w pierwszym terminie i o godzinie 10,3o w drugim terminie w sali Szkoły Podstawowej nr 6, Sopot, ul. Mickiewicza nr 49 ( w której to, już nie istniejącej szkole przez wiele lat odbywały się nasze zebrania ).
Za Zarząd Oddziału Przewodniczący Oddz. - mgr Władysław Kurjata".

Po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu władze Oddziału ukonstytuowały się w następujący sposób:
Przewodniczącą Oddziału została Lesława Cieślewicz, d/s organizacyjnych doc.dr Bohdan Rutkowiak,  d/s hodowlanych - Halina Solska, sekretarz Zarządu - Anna Zakrzewska Kucha
Członkami Zarządu zostali; Hieronim Konopiński (który pełnił funkcję gospodarza), Włodzimierz Michalski, dr wet. Zygmunt Rzymski, Władysław Sadkowski, który prowadził sekcję użytkowego psa myśliwskiego, Ewa Sadowska, która w 1978 roku robiła już asystenturę na jamniki, oraz
mgr Teresa Szydłowska.
Zarząd Oddziału Gdańsk w dniu 26 maja 1977 roku podjął uchwałę o wznowieniu pracy Sekcji Młodzieżowej. Zapisy chętnej do pracy młodzieży przyjmował sekretariat Oddziału. Zgodnie ze statutem Związku, dolna granica wieku dla członków Sekcji Młodzieżowej wynosiła 14 lat. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Józef Naróg, vi-ce Przewodniczącym Wacław Odoj, sekretarzem Barbara Sasimowska, a członkami: Izabela Korowaj i kol. Pieńkowski. Z-cą członków była dr Zdzisława Przybyłowska. Natomiast do Oddziałowego Sądu Organizacyjnego zostali powołani kol.: Tomasz Dobrzyniecki, mgr Janusz Gąsiorowski, Krystyna Jeziorska, dr Irena Małek-Wojdat i Kazimierz Wessel z Gdańska, właściciel czarnej sznaucerki olbrzymiej OBERON Bera, urodzonej w 1976 roku, na której pan Kazimierz oparł swoją hodowlę sznaucerów "z Czarnej Ruty".

Z osób jeszcze nie wymienianych w Historii Oddziału Gdańsk,, to był mgr Cezary Solski, będący synem Haliny Solskiej, oraz Wiesław Stopa z Gdyni, który był właścicielem sznaucera monachijskiego olbrzymiego, czarnego ARKO ze Żmudzi urodzonego w 1973 roku. Ponad 20 lat później Wiesław Stopa został współzałożycielem Oddziału Gdynia, jak również przez parę lat pełnił funkcję Prezesa tego Odddziału, który zorganizował w 1996 roku I Gdyńską Wystawę Psów Rasowych. W Komisji Szkolenia była Maria Gburek z Gdyni, kóra wystawiała w klasie użytkowej pręgowaną bokserkę o imieniu PT, PO I, 2xCWC RANI-DAGA Śmigła, urodzoną w 1973 roku i będącą poprzez matkę (pręgowaną AIDA-AMA Famous) wnuczką Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee. Oprócz pani Marii w Komisji Szkolenia był też Aleksander Górski z Gdyni, właściciel czarnego podpalanego owczarka niemieckiego PO I EPIR z Limby Orłowskiej, z rocznika 1972 i który to był synem Ch. COLT ze Wzgórza Miasteczka, będącego w rękach Mirosława Bielińskiego. Natomiast Eugeniusz Kaliniak z Gdyni był właścicielem wilczastego PO II JANTAR Zacise Tczewski, owczarka niemieckiego, który urodził się w 1973 roku.

Dnia 28 października 1977 roku przyszedł na świat pierwszy miot owczarków niemieckich z przydomkiem "Santander", należącym wtedy jeszcze do Barbary Strzałkowskiej (Tomaszewskiej). Rodzicami tych szczeniąt zostali INTER Gryfland, oraz czarna podpalana JAWA Gryfland,

urodzona w 1977 roku. Pod koniec 1979 roku przydomek "Santander" przeszedł na własność Danuty Juchniewicz, a pani Barbara zarejestrowała nowy przydomek  - "Sagittarius" i z którym to przydomkiem rodziły się cocker spanienie, polskie owczarki nizinne, charty irlandzkie. Dnia 20 czerwca 1977 roku zostaje zarejestrowany przydomek hodowla basset houndów "Makumba", należący do Ewy Janczukowicz, w której jako pierwsza ma potomstwo TATUM Denatówka, urodzona 25 stycznia 1977 roku.


 

XX Bałtycka Wystawa Psów Rasowych miała miejsce 20 sierpnia 1978 roku na terenie Wyścigów Konnych w Sopocie.

Z dniem 1 marca 1978 roku zostały podwyższone opłaty za druki hodowlane. I tak: karta kopulacji - 100 zł, karta miotu I - 50 zł, karta miotu II - 50 zł, a metryka kosztowała 50 złotych. Biuro Oddziału od dnia 1 czerwca 1978 roku czynne było 5 dni w tygodniu, w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 17,oo do 19,oo, natomiast we wtorek od 10,oo do 14,oo. Plakaty, wydrukowane w ilości 1 000 były jak zawsze rozklejane w różnych miejscach i była to dobra metoda przyciągania widzów na wystawę. W 1978 roku plakat przedstawiał rysunek głowy z profilu czarnego dalmatyńczyka i był, jak zawsze autorstwa Teresy Szydłowskiej.

Katalogi o takich szaro-burych okładkach były (z przerwą na 1985 rok) do 1990 roku, a przy organizacji wystawy, na którą zgłoszono 884 psów, (w tym 16 z NRD) pomagała sekcja młodzieżowa.  Z Niemieckiej Republiki Federalnej pp. Karin i Uwe Fischer zgłosili do klasy zwycięzców srebrno-szarą Chehzę Al-Assiel, rasy chart afgański, urodzoną w 1976 roku , natomiast Meta Häner zgłosiła swoje owczarki szetlandzkie, które hodowała z przydomkiem "v.d. Stadt Bevensen". Najliczniejszą rasą były cocker spaniele, których zgłoszono 152 sztuk (w/g katalogu), z czego z naszego Oddziału było 119 sztuk. Właśnie u nas w 1978 roku urodziło się 46 miotów cocker spanieli i 2 mioty springer spanieli, z których przyszło na świat 7, a cocker spanieli 250 szczeniąt. Jamników wszystkich odmian było 92 sztuki, tyle samo było pudli różnej wielkości i umaszczeń. Przyjechał też z Francji chart perski. W katalogu nie było też reklam np. hodowli, psów, czy ewentualnych sponsorów. Ocena psów odbywała się na 17 ringach w godzinach od 10,oo do 15,oo, a konferansjerkę prowadziła Teresa Szydłowska. Na ringu XVIII Genowefa Ratajczyk przeprowadzała egzaminy na posłuszeństwo i na którym to ringu 200 punktów zdobył owczarek niemiecki czarny podpalany KAZAN z DzikiejPlaży, urodzony 19 września 1976 roku u pana Konopińskiego i będący synem RAPSOD z Dzikiej Plaży i SAMANTA z Dzikiej Plaży.

W niemieckim periodyku wydawanym w NRD, w nr 11/78 ukazała się krótka informacja odnośnie naszej wystawy, napisana przez dr A. Böhme z Drezna.

"U gościnnych przyjaciół

Wystawa w Sopocie

Dnia 20 sierpnia 1978 roku w Sopocie odbyła się XX Bałtycka Wystawa w Sopocie. Organizatorem był Polski Związek Kynologiczny w Gdańsku. Na wystawę, która miała miejsce na Torach Wyścigów Konnych zgłoszono 884 psów z ponad 70 ras. Wydarzenie to było poświęcone 30 rocznicy powstania Związku Kynologicznego w Polsce. Psy były reprezentowane na 17 ringach. Większość wystawców z różnych stron Polski. Ale byli też przyjaciele z DDR, CSSR i z Węgier. Na ringach pracowało 18 sędziów, w tym przyjaciel Willi Wagner z Poczdamu. Psy były oceniane w następujących klasach: w klasie szczeniąt (6-9 miesięcy), młodzieży (9-15 miesięcy), klasie otwartej (powyżej 15 miesięcy), psów użytkowych i zwycięzców i klasa weteranów. Zgłoszenia dokonywano w 18 ringu. Najwięcej zgłoszono cocker spanieli (150 sztuk), następnie były pudle (132 egzemplarze) i owczarki niemieckie (120 sztuk). Organizacja wydarzenia była bardzo dobra i przebiegła sprawnie. Pojawiło się wielu widzów. Jako atrakcję dla widzów zorganizowano turniej skoków koni przez przeszkody. Na koniec wystawy uhonorowano zwycięzców różnych klas. Duża przyjemność spotkała hodowcę foksterierów z Drezna, kiedy to jego gładkowłosy foksterier AMOR v. Wachsteinhof zdobył złoty medal i tym samym uhonorował hodowców z NRD". A foksterier krótkowłosy AMOR v. Wachsteinhof został przez dr Armina Böhme zgłoszony do klasy zwycięzców.

W katalogu rasy były jeszcze umieszczone alfabetycznie, a zgłoszonymi asystentami na ringi byli; Stanisław Abłamowicz na owczarki niemieckie, Jolanta Bauman na bassety i jamniki, Anna Bogucka na boksery, Jolanta Borowik, Edmund Dzwonkowski na na owczarki niemieckie, bernardyny, dogi, nowofundlandy, Zygmunt Dzwonkowski na dobermany i sznaucery, J. Fasanowicz, Zbigniew Kozikowski na pudle, Hanna Lipińska na charty, Tomasz Małecki, Zbigniew Michalski na pudle, Joanna Wójcik, oraz Zygmunt Wójcik na owczarki pasterskie  i Jerzy Zwierełło na wyżły. Wspomniany tutaj Tomasz Małecki miał wilczastego owczarka niemieckiego LOGAN Uroda Morza, urodzonego w 1973 roku i będącego synem MARKO Falkenstolz, mieszkajacego u pp. Sasimowskich i UFA z Dzikiej Plaży. Pies ten np. w klasie młodzieży występując w 1974 roku w Leipzig (DDR) uzyskał ocenę bardzo dobrą.  Dnia 22 kwietnia 1978 roku Tomasz Małecki zdał egzamin asystencki na próby pracy PO. Oprócz pana Tomasza, który przystępując do egzaminu asystenckiego był przewodnikiem PO II stopnia, egzamin zdali Krzysztof Nadulski na spaniele, Wiesław Stopa na pinczery, Izabella Wrzeszcz na spaniele i Anna Zakrzewska-Kucha na owczarki niemiecki. Ale żadna z tych osób nie została docelowo sędzią.

Po raz pierwszy w historii naszych wystaw, na XX Bałtyckiej WPR w Sopocie pojawiła się nowa rasa. A była nią Zw. MITSCHU vom Elbflorenz, rasy hovawart. Suczka ta, urodzona 2 października 1973 roku, w niemieckiej (NRD) hodowli, należącej do Christy Engelhardt , była córką ARTUS vom Akazienteich i FUNNY GIRL vom Elbflorenz. Czarna podpalana Zw. MITSCHU vom Elbflorenz należała do Ellen Finze z NRD i która nie raz gościła na polskich ringach, zdobywając z nią tytuł championa Polski. Z hodowli "vom Elbflorenz" zostały do Polski sprowadzone mopsy jak np. REA vom Elbflorenz (późniejsza hodowla "Margo"), czy BELLATRIX vom Elbflorenz, której właścicielem został Adam Kochanowski (współautor cyklu telewizyjnych programów "Podaj Łapę").
Sekcja jamników działała bardzo prężnie pod kierownictwem Ewy Kowalewskiej, a opiekunem tej rasy z naszego Oddziału była właśnie sędzia kynologiczny Maria Hiolska,

która to była zaproszona jako prelegent w sobotę, dnia 8 kwietnia 1978 roku.

Z ciekawostek hodowlanych w naszym Oddziale były np. to, że do Oddziału Gdańsk zostaje kupiony pierwszy przedstawiciel sealyham terriera - GLANCOS Alba Avis, urodzony w 1978 roku i będący synem CHERRY vom Blauen Juwel i Ch. PT EDINA von Romatis. Jego właściciele Krystyna i Tadeusz Sywula z Gdańska dokupują późniejszą Zwycięzcę - GLORIA vom Silberblauen See, urodzoną w 1978 roku, ale para ta nie doczekuje się szczeniąt.

W 1978 roku rodzi się ARABESKA-SANTANA z Hubertowego Dworu, która w 1981 roku uzyskała championat o nr 1695, będąc w rękach Barbary Strzałkowskiej z Gdańska. Ch. ARABESKA-SANTANA z Hubertowego Dworu rozpoczyna słynną hodowlę chartów irlandzkich „ Sagittarius "

Hodowla "ze Wzgórz Wejhera" znana jest przede wszystkim z hodowli sznaucerów miniaturowych czarno-srebrnych, oraz boston terierów, była pierwszą hodowlą tych ras w Oddziale Gdańsk, będąc w rękach Krystyny Odoj,

która w maju 1978 roku została powołana na Kierownika Sekcji ratlerów. Hodowla "Ze Wzgórz Wejhera" bazowała na OSTI Czeluść Belzebuba i jak już wspomniałam, była pierwszą hodowlą sznaucerów miniaturowych czarno-srebrnych nie tylko w Oddziale Gdańsk, ale również w Polsce. Czarno-srebrna OSTI Czeluść Belzebuba urodziła się w 1978 roku, będąc córką czarnego ANDY Od Asi i czarnej ALFA z Gniazda Floressy, (która to suka była córką czarnej FLORESSA z Grodu Subisława, urodzonej w naszym Oddziale).

W Dzienniku Bałtyckim z dnia 11 sierpnia 2000 roku pojawił się artykuł dotyczący naszej sopockiej wystawy pt. "Sopot. Zwierzęta na wybiegu Piękności na czterech łapach", planowanej na 12 sierpnia 2000 roku (sobota) i dzień później 13 sierpnia 2000 roku. M. innymi wypowiedziała się też Krystyna Odoj,

która wtedy zajmowała się także przygotowywaniem psów na wystawę

Michał Anuszkiewicz z Gdańska w oparciu o IDIA Rybacka Przystań zarejestrował w 1978 roku z numerem K/703 swoją hodowlę nowofundlandów z przydomkiem „Kaperski Kambuz„.

W 1978 roku urodził się u nas pierwszy miot mopsów. Urodzone wtedy dwie suczki z przydomkiem "z Piekła" były po po angielskim, piaskowym z czarną maską Ch. RUDY of Alicedown i po AJSZA Stagrama.

Rozpoczęła działalność hodowla gordon seterów "Rob-Roy", należąca do Anieli Grzegorzewskiej z Sopotu. Bazowała ona REDA Alstem, która po Zw. BIG BEN Czarna Kotlina w 1978 roku zostaje matką szczeniąt o mionach – ARSEN Rob-Roy, ALFI Rob-Roy, ARAB Rob-Roy, ATOS Rob-Roy, oraz ARCHIE-CANDY Rob-Roy i ALFA Rob-Roy.

Zw. BIG BEN Czarna Kotlina, przyszedł na świat 16 stycznia 1973 roku, w hodowli Jana Grzeszczuka, będąc synem ARGO BOSS z Dworu Neptuna i CENIA Korde Jar. Starszym rodzeństwem Zw. BIG BEN Czarna Kotlina było urodzone 31 grudnia 1970 roku – Zw. AN Czarna Kotlina, który pozostał w hodowli, ATOS Czarna Kotlina i ALFA DIANA Czarna Kotlina.

Pierwsze gdańskie hodowle sznaucerów monachijskich olbrzymich czarnych powstały późno, dopiero pod koniec lat 70'tych. A były to - "Dagarko", należąca do Anny Łaszczyńskiej z Gdyni, u której ARKO ze Żmudzi miał potomstwo z DARIA Mag-Nat, hodowla "Attack ', będąca w rękach Michała Stopy z Gdyni i w której swoje potomstwo miał również ARKO ze Żmudzi. Hodowla "z Czarnej Ruty" bazowała na Zw. BERA Oberon, a pierwszy jej miot urodził się w 1978 roku, u Kazimierza Wessela z Gdańska, który to był w 1961 roku członkiem Miejskiej Rady narodowej w Gdańsku Jeszcze jedna hodowla "Okrętowiec", w której pierwsze szczenięta przyszły na świat 8 października 1979 roku. Jej właścicielem i bazowej suki o imieniu SABA z Komorowa, był Stanisław Pietrache z Gdańska.

Również w 1978 roku przychodzi na świat w naszym Oddziale pierwszy miot bassetów, których matką zostaje trójkolorowa Ch. HALSZKA z Jamniczego Dworu. Szczenięta rodzą się z przydomkiem "Piekło" u Ryszarda Domaradzkiego, (będącego w tym samym czasie, co Teresa Szydłowska asystentem kynologicznym) i u którego zamieszkuje beżowo biała BASTA z Klonowca, rasy buldog angielski, urodzona w 1978 roku.  Rodzicami BASTA z Klonowca i BRATEK z Klonowca były beżowy z białym CACIB CYPIS Sobietaka i Hawksope HOLLY, urodzona w 1975 roku w angielskiej hodowli, należącej do M.H. Hawkens. Jak wspomina pan Domaradzki, ze względu na brak w tamtym czasie godnego uwagi reproduktora w Polsce, BASTA z Klonowca szczeniąt nie miała.

Hodowla dogów "Błękitna Radunia" swoje apogeum hodowlane przeżywała do końca lat 70-tych XX wieku, np. w 1978 roku na 26 zgłoszonych dogów na XX sopocką wystawę 14 było z przydomkiem  pana Buczkowskiego, lub będących po jego psach, a rok później urodził się ostatni miot dogów pod przydomkiem "Błękitna Radunia".

Edward Mikulski napisał później, w 1978 roku w periodyku PIES, " Ukoronowaniem przynależności naszej kynologii do FCI było po 20 latach działalności Związku Kynologicznego, było odbyte w 1969 roku Zgromadzenie FCI w Warszawie". Zgromadzeniu FCI przewodniczył Prezes Związku Kynologicznego w Polsce mgr Edward Mikulski, (który szefował Związkowi w latach 1954 do 1971). Z okazji zgromadzenia FCI odbyła się jednocześnie wystawa międzynarodowa w Łodzi, na której po raz pierwszy w naszym kraju ilość zgłoszonych psów przekroczyła liczbę 1000, a dokładnie wynosiła ona 1130 sztuk.

W dniu 23 kwietnia 1978 roku Wojewódzka Rada Łowiecka w Rusocinie (niedaleko Pruszcza Gdańskiego) zorganizowała wiosenne próby polowe dla psów ras myśliwskich, w których wzięło udział 13 wyżłów i 26 przedstawicieli małych ras myśliwskich, wśród których połowa stanowiła jamniki. Wśród wyżłów najlepszą okazała się ARTA z Czarnego, będąca w rękach Władysława Sadkowskiego, natomiast wśród małych ras - tricolor BALBINA z Kolonii, rasy cocker spaniel, zdobywając 98 pkt. i która zapoczątkowała hodowlę "Dogutti". Informacja o próbach wraz z dwoma zdjęciami uczestników

pojawiła się w Łowcu Polskim nr 13-14 z 1-31 lipca 1978 roku.

 

 

XXI Bałtycka Wystawa Psów Rasowych została zorganizowana 12 sierpnia 1979 rok na terenie Torów Wyścigów Konnych w Sopocie.

Składka członkowska dla osób należących do PZŁ była zniżkowa i w latach 1978, oraz w 1979 wynosiła rocznie 150 złotych.

W Komitecie organizacyjnym wystawy były panie; Lesława Cieślewicz- Przewodnicząca Oddziału Gdańsk, oraz jej v-ce Przewodnicząca d/s Hodowli - Halina Solska i których autografy są poniżej.

W Komitecie był też skarbnik Zarządu Oddziału - Konrad Hoga, który został właścicielem "z Kaszubskiej Osowy", hodowli on zarejestrowanej 10 października 1977 roku z nr K/642, bazując na wilczastej Zw. BESSI Defensor, urodzonej w 1975 roku. Jej siostra BETTINA Defensor miała szczenięta z przydomkiem "Bałtycka Rapsodia" u Anny Zakrzewskiej-Kucha z Gdańska, a który to przydomek został zarejestrowany dnia 19 stycznia 1975 roku z nr B/413, ale na REDA z Dzikiej Plaży. Sekretarzem Głównym Wystawy była Irena Hajduk. Natomiast Gospodarzem Wystawy został Hieronim Konopiński. Nadzorem weterynaryjnym zajęła się Państwowa Lecznica dla Zwierząt w Gdańsku, a opiekę lekarską na wystawie miała dr W. Wojdat. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku dyrektorką Miejskiej Stacji Epidemiologicznej w Sopocie była lek.med. Irena Małek-Wojdat, natomiast właścielką dalmatynki Zwyc. AIDA Victoria, urodzonej w 1976 roku była Karin Wojdat, mieszkanka Sopotu. Biała w czarne kropki Zwyc. AIDA Victoria została podstawą hodowli "z Gwiazdozbioru Carina". W katalogu zostało zapisanych 766 psów, a rasy były w katalogu umieszczone jeszcze alfabetycznie.

W dniu 15 grudnia 1979 roku odbyły się w Warszawie teoretyczne egzaminy sędziowskie, oraz egzaminy dla kandydatów na asystentów kynologicznych, który zdałam i od 1980 roku zostałam pełnoprawnym asystentem na spaniele. Żebym mogła przystąpić do egzaminu Oddział musiał do 30 listopada na adres Klubu Spaniela przesłać nazwiska wraz z opiniami dotyczących tych kandydatów.

 

 1980 rok - wystawy nie zorganizowano z przyczyn od nas niezależnych, a związanej z sytuacją polityczną w kraju.

 

W roku 1980 następujące psy uzyskały championat Piolski. A były to pudel duży brązowy Ch. CORIS Cheisfalor ( nr 1070), będący w rękach. H.Zielińskiej. Pani Zielińska miała hodowlę ratlerów z przydomkiem "Malwy". Wyżeł niemiecki krótkowłosy Ch. ASTOR Piaski (nr 1580), który należał do W. Kossa, oraz Ch. ALBA REGINA z Piekła (nr 1568), rasy basset hound, która pozostała w hodowli Ryszarda Domaradzkiego.
 

 

XXII Bałtycka Krajowa Wystawa Psów Rasowych zaplanowana została na 30 sierpnia 1981 roku i jak zwyczajowo - na terenie Torów Wyścigów Konnych w Sopocie.

Po raz pierwszy nasza wystawa uzyskała rangę wystawy krajowej. W słowie wstępnym zamieszczonym w katalogu Zarząd Oddziału tak napisał: "......Tegoroczna nasza XXII Bałtycka Wystawa Psów Rasowych uzyskała rangę wystawy krajowej, z racji srebrnego jubileuszu istnienia naszego Oddziału. To już 25 lat upływa od czasu, gdy garstka entuzjastów z terenu Trójmiasta postanowiła włączyć się do ruchu kynologicznego w kraju, stając się tym samym cząstką Międzynarodowej Federacji (FCI).....". Rasy w katalogu zostały już umieszczone wg. obowiązujących w FCI grupach.


Natomiast I Międzynarodowa XXXIII Bałtycka Wystawa Psów Rasowych w Sopocie miała miejsce 12 lat później - w 1993 roku.

W Komitecie organizacyjnym wystawy byli Halina Solska, będąca Przewodniczącą Oddziału gdańskiego ZKwP, pełnomocnikiem d/s organizacji wystawy został mgr Konrad Hoga, gospodarzem wystawy był Hieronim Konopiński, sekretarzem głównym wystawy - Irena Hajduk, a prezentacja zwycięzców należała do Lesławy Cieślewicz.

Na wystawę zgłoszono 968 psów, które były oceniane na XXIII ringach, a na ringu XXIV (ringu posłuszeństwa) sędziowała Genowefa Ratajczak. Na ringu V dr Antonio Morsiani z Włoch oceniał bernardyny, nowofundlandy, oraz dogi niemiecki których było w sumie zgłoszonych 40 sztuk. I był to jedyny wtedy zagraniczny sędzia.

Na początku lat 80'tych zaistniał konflikt pomiędzy właścicielami owczarków niemieckich, zakwalifikowanych do hodowli, wśród których był Mirosław Bieliński, (który już od paru lat nie należał do Związku), a Kierownikiem Sekcji ON - Haliną Solską. Spór, który nawet przeniósł się do tygodnika "Związkowiec" wydawanego w Warszawie, a dotyczył nie wykorzystywania ich psów w reprodukcji. A były to czasy, kiedy to Kierownik Sekcji kierował sukę do danego psa. W tle tego sporu były oczywiście pieniądze, a za szczenię owczarka niemieckiego płacono wtedy od 20 do 25 tysięcy złotych. Dla porównania roczna składka członkowska w 1983 roku wynosiła 200 zł, wpisowe 50 zł, rejestracja psa 20 zł, rodowód 200 zł, metryka 200 zł, każdy druk 10 zł.

W 1979 roku Sławomira Afeltowska zarejestrowała swoją hodowlę na pudle duże czarne "z Dywizjonu 303", a później hodująca także jako pierwsza w naszym Oddziale sealeyham teriery.

 

1982 rok

Roczna składka członkowska wynosiła dla właściciela psa 150 złotych, natomiast dla jego bliskiej rodziny połowę, czyli 75 złotych.

Z powodów politycznych nasza wystawa nie odbyła się, mimo podjętych już wtedy kroków. Dnia 31 sierpnia 1982 roku odbyły w wielu miastach, w tym i w Gdańsku manifestacje zorganizowane w drugą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.

W roku 1982 Oddział Gdańsk zajmował trzecie miejsce w Związku Kynologicznym, pod względem ilości zarejestrowanych członków. A było ich 2261 z 3388 psami. W tym samym roku Zarząd Oddzialu zorganizował dwa ośrodki szkoleniowe, celem ułatwienia dojazdów do nich naszym członkom z psami.

 

 

XXIII Bałtycka Wystawa Psów Rasowych zorganizowana została 28 sierpnia 1983 rok na terenie Torów Wyścigów Konnych w Sopocie.

Oddział nasz był trzecim z kolei w Związku pod względem ilości zarejestrowanych członków, których było 2261, oraz miał 3388 zarejestrowanych psów.. Najbardziej popularnymi rasami były wtedy owczarki niemieckie w ilości 604 sztuk, cocker spaniele - 602 egzemplarze, oraz pudle - 504 sztuk. Oddział też organizował, jak co roku przeglądy hodowlane.

Skład Zarządu ukonstytułował się w sposób następujący: Przewodniczącą Zarządu Oddziału została ponownie  Halina Solska, Vi-ce Przewodniczącą  Zarządu d.s. Hodowli - Ewa Kowalewska, a Vi-ce Przewodniczącym Zarządu d/s Organizacji - Konrad Hoga. Sekretarzem Głównym Wystawy była jak co roku Irena Hajduk, natomiast prezentację zwycięzców przeprowadzała Teresa Szydłowska. Na wystawę zgłoszonych w terminie było 946 sztuk z 56 ras. Po raz pierwszy w historii sopockich wystaw, w tym roku, zostały zgłoszone 3 cocker spaniele amerykańskie, będące w jednych rękach Moniki Casper z NRD. Rodzeństwo - czarny podpalany Mr ROCKY v.d. Burginsel i MISS ROSA v.d. Burginsel, urodzone marca 1982 roku i będące dziećmi DRAMBVIE v.d. Birke, oraz JERRY v.d. Burgmühle, także urodzony w 1982 roku i będący synem Wilderer's DOORNKAST. Parę lat wcześniej została zaimportowana beżowa Wilderer's DEBORAH,

urodzona 27 stycznia 1977 roku w hodowli również cocker spanieli angielskich, należącej do Helmy Roth z Berlina. Wilderer's DEBORAH, która była pierwszym zarejestrowanym przedstawicielem amerykańskiego spaniela w Polsce, została podstawą hodowli "Od Kawy" Barbary Szczepkowskiej z Warszawy. Ale tak naprawdę pierwszym zarejestrowanym w Polsce powojennej amerykański cocoker spaniel został zgłoszony na I MWPR w Poznaniu w 1962 roku. Czarny BLACKY ( OTELLO ) Novigradski, urodzony 4 listopada 1959 roku, został zarejestrowany w Oddziale Poznań z nr 1019/VIII/59 i pies ten należał do dyplomaty Luisa Verner z Konsulatu Amerykańskiego. Pies ten u sędziego Edwarda Mikulskiego uzyskał ocenę b.dobrą I - medal srebrny i następujący opis." Wrażenie ogólne bardzo dobre. Głowa typowa dla rasy. Korpus krótki. Kończyny prawidłowe. lekko obwisła powieka oczu, kondycja zewnątrz pozostawia wiele do życzenia ".

Do naszego Oddziału od 1983 roku zaczął należeć Marek Grabkowski, który został sędzią międzynarodowym, będąc w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku asystentem kynologicznym,  oraz w latach 1987 do 1994 roku był V-ce Przewodniczącym d/s Hodowlanych i jedną kadencję Przewodniczącym Oddziału Gdańsk (1998-2000).

Powyższe zdjęcie wykonane w 1973 roku przedstawia Marka Grabkowskiego z jego dogiem ELVEROS z Grodu Subisława, urodzonym w 1969 roku w naszej hodowli, ale zarejestrowany był przez pana Marka w Oddziale grudziądzkim. Pies ten zapisał się w historii polskich dogów. Pan Marek np. na naszej wystawie w 1975 roku był asystentem na ringu u Jana Bobka, który wtedy oceniał bernardyny, nowofundlandy i dogi niemieckie

 

 

XXIV Bałtycka Wystawa Psów Rasowych odbyła się 12 sierpnia 1984 roku na terenie Torów Wyścigów Konnych w Sopocie. Przewodniczącą Zarządu Oddziału była Halina Solska, Vi-ce Przewod. Zarządu d.s. Hodowli - Ewa Kowalewska, Vi-ce Przewod. Zarządu d.s. Organizacji - Konrad Hoga, Kierownik Sekretariatu - Irena Hajduk, Gospodarz Wystawy - Hieronim Konopiński, Konferansjer i prezentacja Zwycięzców - Teresa Szydłowska, a członkami Komitetu organizacyjnego wystawy zostali: Maria Bruska-Bury, Włodzimierz Chorzelski z Gdańska, właściciel rudego jamnika krótkowłosego o imieniu PARYS spod Zamku Szubińskiego, urodzonego w1982 roku, oraz Halina Dąbrowska-Jagodzińska z Gdańska, do której należała pręgowana dożyca FANTAZJA z Sosnowego Lasu, która pojawiła się na świecie w 1982 roku. W Komitecie organizacyjnym byli też Barbara Doroszewska z Sopotu, posiadająca ON, czarnego podpalanego CONDOR Złota Kotwica z 1979 roku, Marek Grabkowski, J. Iwicka, Magda Kozłowska, Marek Kozłowski, Danuta Krippendorf, właścicielka ON - czarnej podpalanej WARTA Land Rover, która pojawiła się na świecie w 1982 roku i będącej córką Ch. BARI z Imielina i Ch. OLA z Barytowej Góry. Pani Danuta rozpoczęła hodowlę owczarków niemieckich z przydomkiem "Kaperski Przylądek", w której miała szczenięta AGA Zacisze Oruńskie. Natomiast mąż pani Danuty - Krzysztof Krippendorf był właścicielem wilczastego Ch.Zw. KING ze Swarzewskiej Stanicy, urodzonego w 1975 roku, w hdowli należącej do A. Smarzyńskiego z Bydgoszczy i bazującej na RENA San Salvador, oraz czarnego podpalanego BUDRYS Stare Młyny,

urodzonego w 1976 rok i będącego po BAIKO v. Norhuns i ARTA Dianowo. A na zdjęciu, pochodzącym z archiwum  Danuty Krippendorf, są właśnie pani Danuta i BUDRYS Stare Młyny, którego matka - czarna podpalana ARTA Dianowo, pochodząca z 1971 roku, była córką BARD z Doliny Echa i DIANA z Arianowa.

Pozostałymi członkami Komitetu organizacyjnego wystawybyli Maria Referowska, M. Rudnicki, I. Różańska-Kustro, Władysław Sadkowski, Elżbieta Stachura, która została hodocą sznaucerów średnich pieprz i sól z przydomkiem "Rodeo". Jej pierwszą sznaucerką była SARBINA Wiew Bałtyku, urodzona w 1983 roku. W Komitecie wystawowym była też Bożena Szóstak, która zarejestrowała hodowlę ON z przydomkiem "Land Rover", bazując na wilczastej BERDA Defensor, urodzonej w 1977 roku. Na wystawę tę zgłoszono 1088 psów z 60 ras. Mimo, że katalog, jak już wspominałam był szaro niebieski, to dyplom w swojej szacie był dość charakterystyczny.

Został on wystawiony na BETA PYZA ze Wzgórz Wejhera, która urodziła się w 1981 roku w hodowli Krystyny Odoj, należąc do Marii Szydłowskiej. Czarno-srebrna BETA PYZA ze Wzgórz Wejhera na tej wystawie zajęła I miejsce z CWC u sędziny Wandy Perczak i była ona prawnuczką FLORESSA z Grodu Subisława.

Na zdjęciu są 3xCACIB Ch.OSTI Czeluść Belzebuba, następnie jej córka BETA PYZA ze Wzgórz Wejheraze swoją panią, natomiast z prawej strony jest BONA Farwater, urodzona w 1982 roku i będąca córką Zw.ASTA ze Wzgórz Wehera. Suczka ta zamieszkała u Doroty Krupy, a od hodowli "Farwater", należącej do Izabelli Bołdyn zaczęły się w Polsce białe sznaucery miniaturowe. Pani Izabella była też Kierownikiem Sekcji sznaucerów miniaturowych, którą to sekcję po 1984 roku przejęła Hanna Okorowska.

Po raz pierwszy w historii gdańskich katalogów została dana na samym końcu informacja odnośnie dni urzędowania biura, oraz umieszczono wykaz opiekunów poszczególnych sekcji.

c

W 1984 roku wprowadzono zmiany w regulaminie wystaw. Uległa likwidacji dotychczasowa Klasa Zwycięzców, a na jej miejsce wprowadzono Klasę Championów, a psy z takim tytułem musiały mieć zatwierdzony championat, oraz nie miały prawa występować w klasie otwartej.

Na początku roku, dnia 15 lutego 1984 roku Zarząd Oddziału Gdańsk wystąpił do Klubu Spaniela z siedzibą w Łodzi pismem o wyróżnienie naszej hodowczyni  - Alicji Żywolewskiej, będącej właścicielką hodowli cocker spanieli korowych - "z Kolonii", za osiągnięcia hodowlane. W pismie tym, podpisanym przez Ewę Kowalewską, tę propozycję umotywowano m.innymi tak: " P. Żywolewska będąca naszym członkiem od 1971 roku jest pierwszym hodowcą spanieli kolorowych w Oddziale Gdańsk. Na liście reproduktorów jest wielokrotnie doskonały (CWC) PIRAN z Kolonii; na liście reproduktorów był również wielokrotnie doskonały CZAD z Kolonii (obecnie nie żyje). Jest również suka będąca w ostatnich latach jedynym psem z tytułem championa - PETRA z Kolonii, (oczywiście w rasie spanieli)".

 

 

XXV Bałtycka Wystawa Psów Rasowych miała miejsce dnia 25 sierpnia 1985 roku na terenie Torów Wyścigów Konnych w Sopocie

W 1985 roku Prezesem Oddziału była Halina Solska. Funkcję Zastępcy ds. organizacyjnych pełnił Konrad Hoga, a sekretarzem została  Irena Hajduk, jak zawsze bardzo zaangażowana w przygotowywaniu wystaw. Funkcję Gospdarza wystawy objął Hieronim Konopiński, a prezentacją Zwycięzców zajęła się Teresa Szydłowska.

Tak wyglądał numerek startowy, będący kartonikiem o wymiarach 5x9 cm z obecnie już co nieco zardzewiałą 35-letnią szpilką. Należał on do czarnego doga niemieckiego z naszego Oddziału, o imieniu KARMAN Las Teresy, urodzonego w 1982 roku i będącego synem MITT Błękitna Radunia i BORA Zofii Las.

 

 

POCZĄTKI HODOWLI PSÓW RASOWYCH w POWOJENNEJ POLSCE, ze SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ich ROZWOJU w ODDZIALE GDAŃSK.

 

 

BOKSERY

Poprzez rudą GAJA (nr rej. 238/56/Gd.), wzrostu 51 cm, która pojawiła się na świecie 17 lipca 1956 roku, dochodzimy do początków hodowli bokserów w naszym Oddziale, ponieważ jej ojcem był AS-PUCEK, natomiast matką płowa z czarną maską DAISSY, urodzona w 1954 roku i bez udokumentowanego pochodzenia. W uwagach DAISSY, będąca początkowo w rękach Jerzego Kanickiego z Wrzeszcza, miała zaznaczone: "należy ją kryć psem o imieniu ETOS, należącym do Wacława Sztaba z Gdyni". Płowy z białym ETOS, wzrostu 60 cm, był importem z Zagrzebia od Pawła Juraj, a urodzonym 2 września 1957 roku i w uwagach miał napisane - "pierś biała, biała strzałka na głowie, krycie tylko do gładkich suk.".Jego rodzicami zostali KENT i ANDA Uli Malicka. Wacław Sztab dnia 16 lutego 1958 roku zarejestrował biało-czarnego foksteriera ostrowłosego o imieniu DŻOK. Pies ten o sierści krótkiej, wzrostu 36 cm miał ocenę z przeglądu bardzo dobrą i w uwagach – zapasiony. Przyszedł on na świat w 1947 roku i w rubrykach odnośnie matki i ojca miał zaznaczone " do wypełnienia". Możliwe więc, że był to pies o udokumentowanym pochodzeniu.

Natomiast LEDI GAJA podczas V WPR w Sopocie, w 1962 roku, na 9 zgłoszonych suk do klasy młodzieży, zdobyła I lokatę z oceną bardzo dobrą. Miotowymi siostrami LEDI GAJA były ruda ESKA i pręgowana DORA, natomiast starszą ich siostrą, urodzoną 23 grudnia 1958 roku, była pręgowana AMI, zarejestrowana w Związku dnia 29 kwietnia 1960 roku, przez  Piotra Ostrowskiego z Gdańska, u którego to miała szczenięta po BEJ Margo, urodzone dnia 1 września 1961 roku. W miocie tym były np. pręgowane AMBRA i ŻOLLA.

Leon Szumilewicz, o którym piszę dalej przy omawianiu chow-chow, nabył pręgowanego boksera o imieniu BARTEK z Lotnych Piasków, który urodził się 27 kwietnia 1964 roku, w hodowli Olgierda Dirbacha z Łeby, a którego ojcem był Ch.CACIB ATTAK TELL z Arkony, a matką LEDI GAJA. Początkowo BARTEK z Lotnych Piasków zamieszkał u Ludwika Grycenddlera, mieszkającego w tej samej dzielnicy Gdańska, co pan Szumilewicz. Ruda LEDI GAJA, wzrostu 50 cm, o głowie mało typowej i całości lekkiej, była córką SLEEP z Rudej Budy i GAJA (nr rej. 238/56/Gd.), urodzona dnia 1 czerwca 1961 roku, w hodowli Jerzego Ambrozińskiego z Gdańska. Ruda GAJA była w rękach Jerzego Ambrozińskiego, który w latach 60'tych XX wieku był Komendantem Rejonu Harcerskiego Orunia. GAJA miała ona potomstwo jak np. urodzone 23 grudnia 1958 roku i sprzedawane 31 stycznia 1959 roku jako boksery szczeniaki czystej rasy z metrykami, a ich ojcem został AS-PUCEK. Z tego skojarzenia  pochodziła płowa z czarną maską DIANA z oceną z przeglądu - dobrą i uwagą: "głowa odbiega od typu". Rodzeństwo pręgowani BUMS i GRYF, oraz ruda DINA, które pojawiło się na świecie dnia15 marca 1960 roku było dziećmi GANGST i  GAJA (nr rej. 238/56/Gd.). Szczenięta te były wystawione na sprzedaż pod koniec kwietnia 1960 roku przez pana Jerzego, jako szczeniaki z metrykami, ponieważ miały one prawo wpisania do K.W.. Morengowaty GANGST, o wzroście 59 cm, który pojawił się na świecie 4 czerwca 1957 roku we Wrocławiu był synem NEGRO i DIANA i zamieszkał początkowo u Kazimierza Wessel z Gdańska, który 19 lat później rozpoczął hodowlę sznaucerów olbrzymich z przydomkiem "z Czarnej Ruty".

Natomiast pierwsze szczenięta LEDI GAJA, które przyszły na świat 9 sierpnia 1963 roku były po LUMP BARI z Abisynii, a w miocie tym były np. rude ALI z Lotnych Piasków, czy ATOS z Lotnych Piasków.

Po BEJ Margo urodziło się parę miotów w gdańskim Oddziale. Właśnie pierwszymi szczeniętami urodzonymi w hodowli  Zbigniewa Bagrowskiego,

działacza związkowego i hodowcy do tej pory owczarków niemieckich z innym przydomkiem "Lestes", były boksery, których matką została pręgowana BEAUTY CZYKA, urodzona 30 września 1961 roku w hodowli Longina Łaptosa z Gdańska. Rodzicami BEAUTY CZYKA i jej morengowatego rodzeństwa o imionach GAMA i BULLI, zostali Zw. BEJ Margo i DIXIE, urodzona 4 listopada 1958 roku w Gdańsku, u p. Czarkowskiego. Jej rodzicami byli DŻOK i DESSI. W uwagach miała napisane: „morengowata, sierść krótka, wzrost 46 cm. Głowa w typie buldoga, ocena dostateczna, zaplanowany przegląd na 17 styczeń 1960 roku, oraz zalecenia: kryć typowym bokserem „.

Ale początkowo BEAUTY CZYKA rodziła szczenięta u Bogdana Pietrzaka z Gdańska, np. urodzone np. 20 lutego 1964 roku, po Ch. ŻUK CHERIE z Nad Zatoki, a ich pręgowana córka o imieniu KORA KAMA zamieszkała u Zbigniewa Bagrowskiego. W miocie tym była również żółta BAJA, która pojechała do Krakowa, oraz BIJOU, który został zarejestrowany w Oddziale Sopot. KORA KAMA natomiast została sprzedana do Grudziądza do Mieczysława Szymeckiego, ale szczenięta ma u Edmunda Macierzyńskiego z przydomkiem "od Kory Kamy” i zawsze po Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee. Z pierwszego tego skojarzenia pochodziła prązkowana   Zw. ADA-ASTRA od Kory Kamy, urodzona 12 maja 1966 roku i która zamieszkała u Wandy Nalaskowskiej z Grudziądza. Z drugiego miotu Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee i KORA KAMA, który pojawił się na świecie 3 sierpnia 1967 roku pochodziło rodzeństwo BARON LEJEK od Kory Kamy, który pozostał w hodowli, BACHUS-BELL od Kory Kamy, oraz BILDA-BIANKA od Kory Kamy i BIBI ANDORA od Kory Kamy. Pręgowany CEZAR od Kory Kamy, urodzony 30 kwietnia 1968 roku i będący synem Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee, zamieszkał w Gdańsku u Janusza Janczewskiego, natomiast jego siostra pręgowana CARINA-DAG pojechała do Ireny Koniecznej z Grudziądza, do hodowli owczarków niemieckich "z Kaskady".

Dnia 9 czerwca 1965 roku BEAUTY CZYKA miała szczenięta z przydomkiem "Brutus", zarejestrowanym już przez Zbigniewa Bagrowskiego, który na początku lat 70-tych został asystentem kynologicznym w rasie boksery.

Tego dnia urodziły się pręgowany np.BEJ Brutus, BOJ-BOP Brutus, pręgowna BISETTA Brutus, pręgowana BAJA Brutus, posiadająca szczenięta u K. Grzenera, a ich rodzicami byli Ch. ZAVI-HATTAN z Nad Zatoki i BEAUTY CZYKA. Dziewięć miesięcy później, dnia 18 lutego 1966 roku, pojawiły się na świecie szczenięta po żółtym AJON-JOGI z Itaki i BEAUTY CZYKA które zostały nazwane na literę "C", np. CYKLOP-TAJFUN Brutus i CENT Brutus.

Urodziły się również szczenięta po BEJ Margo i po rudej AZA, która przyszła na świat w sierpniu 1959 roku i jak napisano, jej hodowcą był Cyrk Bułgarski. Jasno-brązowa AZA o nieznanym pochodzeniu urodzła się w sierpniu 1959 roku, miała wzrost 52 cm, była bardzo drobna, o głowie mopsa jak napisano w uwagach, oraz oceny dobra i dostateczna z sopockiej wystawy z 1962 roku. Dnia 21 kwietnia 1961 roku urodziła szczenięta po BEJ Margo, u Marii Chmielnickiej z Sopotu. Wśród nich były np.pręgowane - BEJ, ARIKA, ŻOLKA i ARIA. Pręgowany BEJ zamieszkał u Andrzeja Władyko z Gdańska, będącego dyrektorem Woj. Przedsiębiorstwa Odzieżowo-Tekstylnego.

Zw.3xCWC BEJ Margo zamieszkał w Gdyni u Włodzimierza Hick.

Na wystawie PR w Krakowie, zorganizowanej dnia 16 czerwca 1963 roku Zw. BEJ Margo występując w klasie Zwyciezców, od sędziego Tadeusza Kotuli uzyskał certyfikat na championa, oraz przez komisję sędziowską został uznany za najpiękniejszego psa tej wystawy.

W miocie oprócz BEJ Margo były np. PULPET BARI Margo, BALBINA Margo i BAMBULA Margo, oraz BAJA Margo, która zamieszkała i miała szczenięta u Zofii Piotrowskiej z Sopotu. Rodzeństwo to urodziło się 12 sierpnia 1959 roku w warszawskiej hodowli Władysława Kłodzińskiego, (sędziego eksterieru i prób pracy psów myśliwskich i biegłego sądowego w zakresie specjalności kynologicznych). Ich ojcem został o umaszczeniu morengo BEJ AKIM z Pristavu, a matką KLETTY v. Bamberg, będąca importem z Niemiec.

BALBINA Margo miała dzieci w warszawskiej hodowl "Dobromiła", należącej do Marka Cegieły, jak np. urodzone 11 marca 1963 roku po DUNAJ ze Starego Grodu, który także mieszkał w tej hodowli.

Z tego skojarzenia pochodziła morengo LIMBA Dobromiła. A zdjęcie to ukazało sie na ostatniej okładce "PSA" nr 3/1964.
Następna siostra z tego miotu BAMBULA Margo miała swoje potomstwo w warszawskiej hodowli "Nokaut", należącej do  Kazimierza Szemplińskiego, który to posiadał już rudą IRIS v. Marienhof, urodzoną dnia 3 marca 1958 roku w hodowli Thekli Schneider z Drezna i która to była córką YART v.d. Mümsel i BRUNI van der Marienhof. Ruda z czarną maską IRIS v. Marienhof miała np. dnia 31 marca 1964 roku szczenięta po ARCHIBALD KAJ Czarna Maska i ich córką została żółta Zw. MONA EMI Nokaut (PT), która zamieszkała u Jadwigi Skaryszewskiej-Sawicka, u której zostaje matką. Natomiast CWC BOSS BOBBY Nokaut, który pojawił się na świecie 4 września 1962 roku był synem ARCHIBALD KAJ Czarna Maska i BAMBULA Margo. Żółty CWC BOSS BOBBY Nokaut, po którym urodziły się szczenięta w hodowli "z Karmazynowej Fermy", był starszym o póltora roku pół bratem (ze strony ojca) rudego z czarną maską AZET CEZAR Nokaut i rudej ALBA Nokaut, a to rodzeństwo urodziło się 26 kwietnia 1961 roku, jako dzieci ARCHIBALD KAJ Czarna Maska i IRIS v. Marienhof.

Hodowla „v.d. Mümsel" należała do Charlotty Schröder z Weimaru (Turyngia) i z tej hodowli pochodziła Zw. PIRET v.d. Mümsel, która ma potomstwo u Barbary Torantowicz. Żółta 3xCWC, Zw.Mł'66. Zw.Warszawa'67 KAŚKA Malagenia, urodzona 4 kwietnia 1965 roku była córką ARCHIBALD KAJ Czarna Maska  i Zw. PIRET v.d. Mümsel, która zamieszkała u Maryli Tomaszewskiej z Warszawy, która to zarejestrowała charcika włoskiego o imieniu DAGNY z Piekła i w oparciu o nią rozpoczęła ich hodowlę z przydomkiem "z Przedwiośnia".

Natomiast z hodowli „ v.d. Marienhof " pochodził pręgowany DORIAN v. Marienhof, który został sprowadzony na początku 1936 roku do Ameryki i tam pozostawił po sobie 40 championów. Ojcem DORIAN v. Marienhof był Ch. XERXSES v. Dom. Również do Polski przed II Wojną został sprowadzony BLITZ v. Marienhof, urodzony przed 1937 rokiem,

który zamieszkał u Henryka Kołodziej. Na Ogólnopolskiej Wystawie w Katowicach  BLITZ v. Marienhof zdobył złoty medal.

Z pierwszego miotu bokserów urodzonego w hodowli "Margo" pochodziła AGA Margo, która miała szczenięta w Warszawie u Jana Wiśniewskiego, urodzone dnia 2 lipca 1961 roku, z przydomkiem "z Fugi". Jej, oraz DAR BINGO ze Starego Grodu córki to ruda ARIA z Fugi, występująca na ringu posłuszeństwa, oraz jasno ruda córka o imieniu ABRA-SABA z Fugi, która zamieszkała w Elblągu u Mariana Kusaj. U niego też miała potomstwo, które przyszło na świat 23 czerwca 1963 roku, po prążkowanym DŻIN z Pogodna, mieszkającym również w Elblągu, u Kseni Mengel. Ich córka pręgowana AGA Wschód Słońca przyszła na świat 23 czerwca 1963 roku.

CACIB, Zwyc. ARIA Nokaut i jej brat rudy AMANT Nokaut, urodzone 4 listopada 1961 roku, były potomstwem warszawskiego reproduktora - ARCHIBALD KAJ Czarna Maska i BAMBULA Margo. Ruda CACIB, Zwyc. ARIA Nokaut, była też pierwszą polską bokserką, która zdobyła na wystawie CACIB. Rodzeństwo rudy ARCHIBALD KAJ Czarna Maska, będący mocno wykorzystywanym reproduktorem i mieszkającym u Czesława Mette, oraz ADA CAMA Czarna Maska (późniejsza hodowla "z Grodu nad Prosną), urodzone 20 lutego 1959 roku, w hodowli należącej do Ireny Koźmińskiej były po DAR BINGO Ze Starego Grodu i AIDA FOKA Kismet. Jego miotowy brat, rudy BOY ALIGATOR Czarna Maska pozostał w hodowli, a ich również ruda matka - AIDA FOKA Kismet, która przyszła na świat 1 maja 1957 roku, u dr J. Albrycht, została zarejestrowana w warszawskim Oddziale z nr 4022/57/I i była córką AKIM z Pristavu i (KAJA) ALMA ze Śniadowa. Złocisty FIS II o nr rej. 240/47/W-wa który pojawił się na świecie 10 listopada 1947 roku u dr J. Albrycht był synem ALEKS i KAJA. Rude siostry BASTA Kismet, BELLA Kismet, oraz morengowata BURZA Kismet były o pół roku młodszymi o pół roku siostrami AIDA FOKA Kismet, urodzonymi 15 grudnia 1957 roku i były córkami AKIM z Pristavu i (KAJA) ALMA ze Śniadowa.

(KAJA) ALMA ze Śniadowa,  (SABA) AGA ze Śniadowa i ich rudy brat ARGO ze Śniadowa pojawili się na świecie w hodowli W. Kamińskiego, dnia 4 października 1955 roku jako potomstwo EMIR z Baldova i BERRI z Cetynii. (SABA) AGA ze Śniadowa u p. I. Strzelczyk ma szczenięta z przydomkiem "z Koła". Rodzeństwo, urodzone 20 sierpnia 1957 roku, takie jak np. złoty ATHOS BEY z Koła i ALOA z Koła były potomstwem ATHOS od Arny i (SABA) AGA ze Śniadowa. Marengo ALOA z Koła dnia 29 marca 1963 roku u Jerzego Skorupińskiego z Warszawy ma po BEJ AKIM z Pristavu szczenięta, jak np. morengo ALKMENA KAJA Czarny Sfinks, natomiast morengo BLACK TOG Czarny Sfinks był prawie dwa lata starszy od ALKMENA KAJA Czarny Sfinks, a pojawił się on na świecie 22 czerwca 1961 roku, jako syn APASZ (będąego synem BIKI ze Sluknovskeho Vybezku) i ALOA z Koła.

Natomiast CACIB, Zwyc. ARIA Nokaut zamieszkała u działaczki związkowej, u Elżbiety Olszewskiej z Sopotu, u której w dniu 7 lutego 1964 roku urodziła AFRODYTA Moro, pręgowaną ALBINA ARA Moro, oraz pręgowaną ARABELLA Moro, która zamieszkała w Oddziale Kraków, a ich ojcem został Ch. ŻUK CHERIE z Nad Zatoki.

Żółta BELLA Moro, która zamieszkała w Łodzi, przyszła na świat 7 kwietnia 1965 roku, jako córka Ch. ATTAK TEL Z Arkony i CACIB. Zwyc. ARIA Nokaut i u Maryli Michalskiej miała dzieci pod przydomkiem „z Tuszyn Lasu„. Jej pierwsze szczenięta, urodzone 12 marca 1967 roku były po Ch. ZAVI-HATTAN z nad Zatoki z tego skojarzenia pochodziły np. żółte ANDRUS z Tuszyn Lasu, AKRON z Tuszyn Lasu, APACZ z Tuszyn Lasu i  ABRA JAGA z Tuszyn Lasu.

Z inicjatywy Zofii Piotrowskiej został zaimportowany z Berlina ( NRD ), od Herberta Eckhardt z Berlina, żółtego Ch.Zwyc. 3xCWC HARUN v.d. Wünderlampe,

który przyszedł na świat 31 sierpnia 1966 roku, u Hildegardy Schwarzwäller, jako syn BäR v. Bachsee i FILIGRAN v. Streitzigsee, a zamieszkał u Elżbiety Olszewskiej. Jego ojciec - BäR v. Bachsee, (wyszkolony SchH III) urodzony 22 września 1962 roku, w hodowli należącej do Eryki Schroeder, był synem ENZIAN v. Beyerngarten i APART v. Bachsee. W miocie tym oprócz HARUN v.d. Wünderlampe był pręgowany HASSAN v.d. Wünderlampe, który to został w Niemczech ojcem dzieci. Bracia ci byli bratankami pręgowanego FLIRT ZACCO v. Streitzigsee, zaimportowanego z NRD, przez Zofię Piotrowską. Miotowym bratem Ch.Zwyc. 3xCWC HARUN v.d. Wünderlampe byl pręgowany HASSAN v.d. Wünderlampe, występujący w klasie użytkowej. Pani Elżbieta miała także żółtego syna HARUN v.d. Wünderlampe o imieniu CEZAR. Pies ten przyszedł na świat 13 czerwca 1969 roku, a jego matką była BAJA Brutus.
Rodzoną siostrą rodzeństwa o imionach BEJ Margo, PULPET BARI Margo, BALBINA Margo i BAMBULA Margo była (jak już wspomiałam wyże)j BAJA Margo, która zamieszkała u Zofii Piotrowskiej z Sopotu.
Zofia Piotrowska została już w roku 1965 sędzią, ale będąc jeszcze asystentem w 1964 roku dzięki staraniom mecenasa Smyczyńskiego miała możliwość asystowania na ringu bokserów na wystawie w Sztokholmie. Pani Zofia, posiadająca uprawnienia do oceniania bokserów na wystawach okręgowych sędziowała na pierwszych dwóch specjalistycznych wystawach bokserów, zorganizowanych w 1975 roku w Katowicach, oraz w 1977 roku w Krakowie. Pod koniec swojego życia, (które zakończyło się w 2003 roku) Zofia Piotrowska uhonorowana Złotą Odznaką Związku, wróciła do swojego panieńskiego nazwiska (Lazarowicz).

Na zdjęciu tym w środku stojącą bokiem widać Zofię Piotrowską, natomiast obok niej (przodem) stoi Halina Koralewska. Zdjęcie to zostało zrobione w Berlinie w 1963 roku, do którego na wystawę psów udał się aktyw związkowy.

Natomiast Zofia Piotrowska była przez wiele lat Kierownikiem gdańskiej sekcji bokserów, a później także i sznaucerów miniaturowych, którą to funkcję pełniła do 1986 roku. Ale swoją karierę kynologiczną rozpoczęła od hodowli bokserów pod przydomkiem "z Nad Zatoki", właśnie bazując na suce Zwyc. CWC BAJA Margo,

 o umaszczeniu morengowata jasna, miała jak napisano w księdze rejestracyjnej oceny z wystaw bardzo dobre, była wzrostu 53 cm. Podczas I MWPR w Poznaniu, w 1962 roku Zwyc.CWC BAJA Margo od francuskiego sędziego M.P. Pionchon zdobyła ocenę doskonałą, lokatę II i medal srebrny, przegrywając z Ch. ARIA ze Starego Grodu. M.P. Pionchon tak ją opisał: "Dobra prezentacja. Głowa trochę płaska. Doskonałe uzębienie, oko ciemne, korpus ściśnięty, silna klatka piersiowa, doskonała w ruchu. Rozszerza trochę łokcie. Doskonałe lapy". Rok wcześniej w Sopocie, w 1961 roku BAJA Margo w konkurencji 6 suk zdobyła ocenę doskonałą i tytuł Zwycięzcy. Młodszym bratem o ponad dwa lata od Zwyc.CWC BAJA Margo był urodzony dnia 26 grudnia 1961 roku pręgowany ELEKT Margo.

Jej ojciec morengowaty (pręgowany) BEJ AKIM z Pristavu

którego zdjęcie zdobiło okładkę katalogu WPR Warszawa 1954 roku, przyszedł na świat 28 kwietnia 1952 roku, w hodowli Bedricha Hrodecky z Pragi, jako syn CIRKUS of Gogstar Sirius i BUKY z Bunkalu. Pręgowany CIRKUS of Gogstar Sirius, mieszkający w Pradze i jego złocisto złoty brat CENT of Gogstar Sirius przyszli na świat 1 września 1950 roku, u J.B. Tejnora, będąc synami HARRAS z Bechyne i DETTA-FLICKA z Baldowa, która to razem ze swoim rodzeństwem Ch. DORIAN z Baldova, oraz DIXIE z Baldova urodziły się 20 kwietnia 1948 roku, będąc córkami OKTAV v. Dom i HYDRA v.d. Würm.

Natomiast złoto czerwona BUKY z Bunkalu, urodzona 10 listopada 1950 roku pochodziła od pary - Ch. AJAX z Holesovic, (którego matką była WUNE v. Dom) i ALMA z Vinnych Hradu. Analizujac dalej rodowód rodzeństwa - ALMA z Vinnych Hradu i ASKE z Vinnych Hradu, oraz złoto pręgowanego ARIAN z Vinnych Hradu, to rodzeństwo to będąc dziećmi Ch. ARGO z Burgundska i pręgowanej KARIN v.d. Würm przyszło na świat 17 grudnia 1945 roku. Natomiast Ch. ARGO z Burgundska,

urodzony w 1943 roku, jako jedyny w miocie, był synem pełnego rodzeństwa ARWA ze Zlate Prahy i ARAN ze Zlate Prahy, a których rodzicami byli Ch. CSR ABBE MITA z Ruze (urodzony w 1935 roku i będący synem złotej ETHEL v. Pharrhaus) i BOVIE z Belky.

BAJA Margo doczekała się u pani Zofii Piotrowskiej w sumie 5 miotów. Pierwsze szczenięta o umaszczeniu żółtym i pręgowanym BAJA Margo urodziły się 11 listopada 1961 roku i były po Ch. BOHUN ze Starego Grodu. W miocie tym były np. pręgowany ŻUK-CHERIE z Nad Zatoki,

który zamieszkał u Haliny Koralewskiej i u której zdobył tytuł championa. Miotowym jego rodzeństwem były rude ŻAR-TORO z nad Zatoki, ruda CWC ŻAWA z nad Zatoki, będąca w rękach Wiesława Pietroń, Zwyc ŻOLI z Nad Zatoki, pręgowany ŻAK z Nad Zatoki, który pozostał u pani Zofii Piotrowskiej, oraz ruda ŻUKA z Nad Zatoki, która zamieszkała u prof. dr hab.med. Stanisława Manczarskiego z Gdańska, (współtwórca i rektor Akademii Medycznej, który zmarł nagle w listopadzie 1963 roku), będącego ojcem Hanny Manczarskiej, działaczki i hodowcy w Oddziale Gdańsk. Kilka lat wcześniej u profesora Stanisława Manczarskiego mieszkała AGA-ATA, urodzona 20 lutego 1953 roku, w warszawskiej hodowli Lucyny Kleinschmidt i będąca córką EMIR z Baldova i SAWA. Jej miotowym bratem był złoty z czarną maską ATLET ARI, który został ojcem szczeniąt w warszawskiej hodowli "z Powiśla". Żółta z czarną maską AGA-ATA była pierwszym zarejestrowanym przedstawicielem rasy bokser w Oddziale Gdańsk, z nr 5/53/Gd i miała 57 cm wzrostu, ocenę b.dobrą i była, jak zaznaczono - w typie lekkim. Pan Stanisław zarejestrował ją dnia 15 września 1955 roku jako dwu i pół letnią sukę, oraz zgłosił na VIII Ogólnokrajową WPR w Warszawie, zorganizowaną 2 października 1955 roku.

Złota z czarną maską AGA-ATA miała potomstwo urodzone 9 marca 1956 roku, po AS-PUCEK i w miocie tym był żółty z czarną maską ATOL (ALI), o wzroście 59 cm i oceną dobrą, oraz żółta ARA-BESKA, wzrostu 52 cm i za krótko obciętym ogonie. Był to zarazem pierwszy zarejestrowany miot bokserów urodzony w naszym Oddziale.

Do Gdańska został nabyty moręgowaty z czarną maską AS-PUCEK, urodzony 10 czerwca 1952 roku, który został zarejestrowany przez Mariana Wroczyńskiego w Oddziale gdańskim, dnia 8 kwietnia 1956 roku. Był on synem EMIR z Baldowa i PUMA. Pies ten, wzrostu 58 cm, z oceną z przeglądu - b.dobrą, przyszedł na świat w warszawskiej hodowli, należącej do rodziny pana Wroczyńskiego.

AS PUCEK i LADY dnia 21 czerwca 1959 roku, zostali rodzicami pręgowatego BIES, który został tak opisany przez Zofię Piotrowską "Nieco za długi, wzrost 60 cm, pies zupełnie nietypowy, tchórzliwy. Zarejestrowany  (dnia 17 czerwca 1961 roku) ze względu na tresurę ". Jego matka - bułana z czarną maską LADY, suka o nieznanych rodzicach, przyszła na świat 15 listopada 1954 roku i zamieszkała u Wacława Lewandowskiego z Sopotu.

Natomiast W. Kleinschmit już w 1949 roku na II Ogólnokrajową WP w Warszawie wystawiał bokserkę o umaszczeniu marengo w wieku 8 lat, o imieniu AZA, zarejestrowaną z nr 214/41 i suka ta uzyskała ocenę b.dobrą lokatę III i medal brązowy.

Prążkowany Ch. ŻUK-CHERIE z Nad Zatoki na I MWPR w Poznaniu, zorganizowanej w 1962 roku, u sędziego z Francji - pana M.P. Pionchon, w klasie młodzieży, spośród 7 konkurentów zdobył I lokatę z oceną bardzo dobrą i medal srebrny. Oraz następujący opis: " Ciemno brązowy, średniej wielkości, zęby proste, dobra prezentacja. Dobra czaszka, bardzo ładne oczy, pysk silny, bardzo ładny korpus, grzbiet prosty, dobrze nosi ogon. Bardzo dobre tylne kończyny. Pies wysokiej klasy ".

Zdobycie tytułu championa w tamtych latach nie było takie łatwe. W informacji danej do Psa nr 5/6/ maj-czerwiec 1959 została podane zasady uzyskania tytułu championa: "Zwycięzca" przy conajmniej 6-ciu konkurentach, otrzymuje w/g uznania sędziego wniosek na "certyfikat na championa" wystawowy (C.W.C.). Trzykrotnie uzyskanie C.W.C. od 3 różnych sędziów uprawnia psa do otrzymania tytułu championa (C.W)".

W 1984 roku wprowadzono zmiany do Regulaminu Wystaw. Uległa likwidacji dotychczasowa Klasa Zwycięzców, a na jej miejsce wprowadzono Klasę Championów, dla psów posiadających zatwierdzony championat.

Ojcem ŻUK-CHERIE z Nad Zatoki i jego rodzeństwa był prążkowany Zwyc. 1958-1959, Ch. BOHUN ze Starego Grodu,

a którego z kolei rodzeństwem były: żółto-czerwony BUGAJ Ze Starego Grodu, który był w rękach Jana Szymandery, prążkowany BARTEK ze Starego Grodu, prążkowany BORYS ze Starego Grodu, BUNA ze Starego Grodu, która zamieszkała u Stanisława Szymańskiego z Poznania razem z prążkowaną siostrą BURZA Ze Starego Grodu (która to miała szczenięta z przydomkiem "z Wildy"), urodzone dnia 19 grudnia 1954 roku, jako dzieci holenderskiego importa JONKER-KUSY v.d. Zaankant i Zwyc. ALCA Od Arny. Ch. BOHUN ze Starego Grodu, posiadał rejestrację poznańską o nr 138/VIII/54, miał pełny rodowód i był w rękach Mieczysława Bagińskiego z Poznania, który został sędzią od bokserów, (będąc już asystentem kynologicznym w 1955 roku). Mieczysław Bagiński miał także szczenięta cocker spanieli, po IWA z Golęcina z przydomkiem "z Dolnej Wildy". Para - BORYS ze Starego Grodu i REDA ze Starego Grodu zostali dnia 6 sierpnia 1953 roku rodzicami REWA ze Starego Grodu i RUDA ze Starego Grodu, która miała potomstwo z przydomkiem "z Grodu Kopernika", należącym do M. Samotus z Torunia. Wanda Perczak, będąca sędzią kynologicznym II grupy z Oddziału Toruń miała z tej hodowli prążkowanego ASTOR z Grodu Kopernika,

urodzonego 22 lipca 1962 roku i będącego synem BER z Wildy i prążkowanej ZORA z Grodu Kopernika. Rodzonymi braćmi ASTOR z Grodu Kopernika byli pręgowany AKIM z Grodu Kopernika i AJAX z Grodu Kopernika. Ich matka, pręgowana ZORA z Grodu Kopernika, która pojawiła się na świecie 8 czerwca 1960 roku była po ALI-BABA-GROL i po RUDA ze Starego Grodu.

Żółta Zw. ALCA Od Arny i jej rodzeństwo AJAX Od Arny i złoty z czarną maską ARGO Od Arny i ATHOS od Arny przyszło na świat 30 marca 1953 roku jako dzieci ARGO v. Floraheim, zarejestrowanego w PKR O-I-83/53 (będącego synem CENTRO v. Ostkreuz i ASTA v. Lindenfer) i ARNA ze Svadowske Zatoky, w hodowli należącej do dr J. Rembacza z Łodzi.

Brązowo-pręgowana ARNA ze Svadovske Zatoky, zarejestrowana w PKR O-I-110/53, urodziła się 3 kwietnia 1950 roku u p. Miroslava Cerny ze Svadova, a jej rodzicami byli HARRAS z Bechyne i ARINA z Kaplicky i początkowo ARNA ze Svadovske Zatoky była zarejestrowana w Warszawie z nr 926/50/War. Posiadała ona oceny doskonałe z WPR Warszawa 1951, 1952 i 1953, oraz ocenę doskonałą z WPR Bytom 1954. Jej ojciec - ciemno pręgowany HARRAS z Bechyne przyszedł na świat 16 czerwca 1948 roku i był synem złocisto żółtego TüRK v. Dom (który żył 17 lat) i BABETKA z Holesovic. Natomiast złocisto żółta ARINA z Kaplicky pojawiła sie na świecie 4 listopada 1948 roku, jako córka TüRK v. Dom i DIDA z Vosiho Hnizda.

W Sopocie, u Ireny Głazowskiej zamieszkał SZATAN, który to był synem ARGO Od Arny i BIKINI II. Żołto-brązowy SZATAN, urodzony 21 października 1956 roku, o krótkiej sierści i wzroście 53,5 cm, z przeglądu miał ocenę b.dobrą i nie miał udziału w hodowli.

Zdjęcie Zwyc. BOHUN Ze Starego Grodu znajduje się na okładkach poznańskich katalogów z 1959 i 1960 roku.

Z następnego miotu urodzonego 31 grudnia 1954 roku, u dr  J. Rembacza pochodziła prążkowana BURZA Od Arny, która swoje potomstwo miała również z przydomkiem "Ze Starego Grodu", tak samo jak jej miotowa siostra - prążkowana Zwyc. BAJKA-ALMA Od Arny, a siostry te były córkami JONKER-KUSY v.d. Zaankant i ARNA ze Svadowske Zatoky. Dnia 4 kwietnia 1958 roku urodziła się prążkowana BAJA ze Starego Grodu będąca córką Zwyc. BOHUN ze Starego Grodu i BAJKA od Arny, a zamieszkała u Moniki Łaszewskiej, u której ma szczenięta z przydomkiem "Wagabunda". Pochodząca z tej hodowli OMA-SIMA Wagabunda ma szczenięta z przydomkiem "z Wildy", jak np. urodzone 6 czerwca 1970 roku po RAMZES Marel. Ich synem został FOREL BONZA z Wildy.

Natomiast USINA Wagabunda ma szczenięta z przydomkiem "Lodowa Grota", a jej siostra UNA Wagabunda to późniejsza hodowla "znad Swęrdrni". Prążkowana GITTA Lodowa Grota, która przyszła na świat 20 maja 1966 roku u  S. Krauze, była córką Ch. Zw. PAGAT BARI Tyran i USINA Wagabunda. U Zbigniewa Kierskiego, będącego także właścicielem ROBINSON Prima, urodzonego w 1968 roku, CWC,Zwyc. GITTA Lodowa Grota ma szczenięta z przydomkiem "Kierskie Ustronie"

Pełno rodowodowa prążkowana TINA Wagabunda, urodzona 26 kwietnia 1965 roku była córką ERWIN Margo i LUNA Wagabunda i suczka ta była pierwszym bokserem Henryka Jurka z Poznania. Żółta DINA, urodzona 7 kwietnia 1968 roku, była córką BILL z Gorczyczewskiego i TINA Wagabunda.

Reklama hodowli "Wagabunda" ze zdjęciem Ch. ERWIN Margo, który mieszkał w tej hodowli, zostało dane też do katalogu VIII Wielkopolskiej WPR Piła z 1967 roku. Prążkowany Ch. ERWIN Margo, urodzony 26 grudnia 1961 roku był synem AKIM z Pristavu  i KLETTY v. Bamberg, czyli był on młodszym bratem Zwyc. CWC BAJA Margo i jej rodzeństwa. W hodowli "Wagabunda" miała dzieci DANGA INGA Maltańskie Uroczysko.

Pręgowany PAJ-TIGER z Przeźmierowa przyszedł na świat 3 maja 1969 roku, będąc synem HOBBY Marel i SIMKA Wagabunda.

Prążkowane potomstwo Zwyc. ŻUK ze Starego Grodu i ŻYWA ze Starego Grodu, które pojawiło się na świecie 8 czerwca 1961 roku były potomstwem ATOM ze Starego Grodu i właśnie Zwyc. BAJKA-ALMA Od Arny. Dnia 30 września 1960 roku BURZA od Arny ma szczenięta już u Antoniego Grzebiela, po REN ze Starego Grodu. Ich potomkiem została prążkowana CWC DIANA DROBINA z Boksu Anga, która została w hodowli i np. dnia 15 grudnia 1963 roku po Zw. BEJ Margo urodziła prążkowaną Zw. EDYTA z Boksu Anga. ATOM ze Starego Grodu miał także szczenięta z ADA CAMA Czarna Maska, urodzone 19 lutego 1961 roku u Hieronima Mańkowskiego, który to był już właścicielem ANKA z Wildy, urodzonej w 1957 roku. Pochodzącym z pierwszego miotu ADA CAMA Czarna Maska (i ATOM ze Starego Grodu) - żółty TARZAN z Grodu nad Prosną zamieszkał w Kaliszu.

Dnia 14 sierpnia 1958 roku przyszło na świat rodzeństwo - prążkowana Ch. ARIA Ze Starego Grodu, ARNA ze Starego Grodu (która ma szczenięta w bydgoskiej hodowli, należącej do Stefanii Trześniewskiej), oraz ATOM ze Starego Grodu, a których ojcem został RIN z Boru Nad Wartą, a matką BURZA od Arny. Pręgowana ARIA Ze Starego Grodu swoje potomstwo miała w hodowli "ze Wzgórza Katowic", należącej do  Edwarda Heinol z Katowic. Rodzeństwo o imionach AS TERRY ze Wzgórza Katowic, żółta ASTA ze Wzgórza Katowic i Zw.,CWCx2 AGA ze Wzgórza Katowic, urodzone 1 lipca 1961 roku było dziećmi Zw. APACZ i Ch. ARIA Ze Starego Grodu. Żółta Zw. AGA ze Wzgórza Katowic ma u Józefa Hanak szczenięta z przydomkiem "z Doliny", jak np. urodzone 15 maja 1963 roku żółte siostry - BESSI z Doliny, BAJA z Doliny, BRITTA z Doliny i BINGA z Doliny (późniejsza hodowla "Z Hadesu"). Ojcem sióstr został Ch.TRAWIK ze Smochowic. Ch. BESSI z Doliny pierwsze szczenięta urodzone 6 stycznia 1965 roku ma z przydomkiem "ze Starego Młyna" po AJAKS TOTO z Grodu nad Prosną, jak np ich syn, zółty MAY ze Starego Młyna, ale 17 kwietnia 1966 roku rodzi się pręgowana TELA z Doliny, będąca już córką Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee i Ch. BESSI z Doliny. Pół roku później, dnia 17 listopada 1966 roku DŻAMI  z Zielonej i BESSI z Doliny zostają rodzicami np. żółtych ATOS z Doliny i ASTOR z Doliny.

Hodowla "z Zielonej", należąca do Czesława Wojtowicza bazowała na DIANA, która miała 23 listopada 1966 roku szczenięta po AJAKS TOTO z Grodu nad Prosną, a ich synem został żółty ARES z Zielonej.

Młodszymi pół rodzeństwem ze strony matki (Zw. ALCA Od Arny) od Ch. BOHUN ze Starego Grodu, byli DAR BINGO ze Starego Grodu,

mieszkający u Kingi Szuman z Warszawy, która w 1959 roku zdała egzamin asystencki na boksery, rudy DUNAJ ze Starego Grodu, będący w rękach Marka Cegieły, DOBRY DRUH ROBIN ze Starego Grodu, który należał do Jadwigi Dyakowskiej, oraz żółta DZIWA ze Starego Grodu (późniejsza hodowla "z Jastrzębca"). Ale wcześniej już u Kingi Szuman mieszkał beżowy z czarną maską pełno rodowodowy ARGO od Sulivanu, urodzony 7 czerwca 1953 roku u J.B. Dohalska i będący synem ASTOR z Chebskeho Hradu i BORA ze Zahonu. Rodzeństwo złoto żółty ASTOR z Chebskeho Hradu, złoto żółty z białymi łapami ALAN z Chebskeho Hradu i pręgowana ARANKA z Chebskeho Hradu, które pojawiło się na świecie 14 kwietnia 1950 roku, u Eduarda Cernicky, byli synami BIVOJ z Baldova i AIDA z Cerneho Jezera.

Pierwszym bokserem Jadwigi Dyakowskiej był jasno brązowy pręgowany IMP, urodzony 26 czerwca 1946 roku i zarejestrowany w Związku z nr 3/46/Kr. W czasopiśmie PIES nr 6 sierpnień 1958 ukazał się artykuł pt. "70 Lat Hodowli Boksera", czyli obejmujące pokrótce historię boksera od 1987 roku, aż do wybitnej niemieckiej hodowli "von Dom" prowadzonej przez Stockmannów. Odnośnie polskich bokserów pani Dyakowska tak napisała: "Hodowla tej rasy jest u nas zupełnie młoda i rozpoczęła się dopiero po ukończeniu drugiej Wojny Światowej. Jeżeli nawet mieliśmy w okresie międzywojennym jakieś rodowodwe boksery, to nie przetrwały one katastrofy wojennej, tak, ze po roku 1945 trzeba było zaczynać wszystko od początku. Szczęśliwym jednak zbiegiem okoliczności do Polski po wojnie dostało się kilka sztuk psów i suk pełnorodowodowych, pochodzących z dobrych zagranicznych hodowli. Sa to czesskie - EMIR z Baldova, AKIM z Prystavu, ARNA ze Svadovske Zatoky, AGA z Bile Ruze i BIKI ze Sluknovskeho Vybezku, holenderski JONKER van der Zaankant i niemiecki ARGO von Floraheim. Wszystkie te psy maja krew LUSTIGA von Dom lub SIGURDA von Dom, nie licząc innych wybitnych championów i zwycięzców.......". Wspomniana BIKI ze Sluknovskeho Vybezku, urodzona 16 lipca 1953 roku, u L. Hanelova, była córką Zwyc. BON-AJAX z Bunkalu i DUKLA z Cerneho Jezera. Jej ojciec Zwyc. złoto pręgowany BON-AJAX z Bunkalu był rodzonym bratem BUKY z Bunkalu, która to suka była matką zaimportowanego do Polski BEJ AKIM z Pristavu.

Rodzeństwo złoto pręgowana z białą gwiazdą na klatce piersiowej DUKLA z Cerneho Jezera i DANILO z Cerneho Jezera przyszło na świat 10 lutego 1951 roku, będąc potomstwem TüRCK v. Dom i BINA z Cerneho Jezera. DANILO z Cerneho Jezera i ISKRY zostali rodzicami złotej AIDA z Mizanu, urodzonej 27 sierpnia 1956 roku. Suka ta zamieszkała u Stanisława Grzeszczyk z Radomia.

Morengowata BIKI ze Sluknovskeho Vybezku zamieszkała u K. Köchlera z Warszawy, u którego miała potomstwo jak np. rodowodowe morengowate rodzeństwo AHMED-BAS, Zw. APASZ, który miał potomstwo w hodowlach "z Willi Flora" i "Czarny Sfinks". Ich miotową siostrą była pręgowana ARIZONA, a rodzeństwo to pojawiło się na świecie 14 czerwca 1956 roku, będąc potomstwem EMIR z Baldowa i BIKI ze Sluknovskeho Vybezku. Pręgowany AHMED-BAS zamieszkał u S. Zarzyckiej z Warszawy, która została właścicielką ALBA-MIŁKA, zarejestrowanej z nr 4347/57/I. Jej córka - żółta (złoto ruda) KAWA ALBINA z 26 kwietnia 1962 roku, wpisana do K.W. i będąca córką BOHUN ze Starego Grodu i ALBA-MIŁKA zamieszkała w naszym Oddziale u Mariana Stojałowskiego z Sopotu i który w oparciu o nią zaczął hodowlę "z Gniewskiego Grodu", oraz został opiekunem Sekcji boksera w naszym Oddziale. Pochodzący z pierwszego miotu w hodowli "z Gniewskiego Grodu" - żółty AJAKS-CEZAR, o nr metryki 1830/X, urodzony 5 czerwca 1964 roku byl synem ŻAR-TORO z nad Zatoki i KAWA ALBINA.

Morengowaty BURZAN i jego rodzona siostra KASIA "BABA JAGA" były dziećmi EX Xaxu i BIKI ze Sluknovskeho Vybezku, a urodziło się 22 maja 1958 roku. Ich pełno rodowodowy ojciec - rudy z czarną maską EX Xaxu (i jego miotowy brat rudy z czarną maską ELF Xaxu) przyszedł na świat 12 października 1954 roku, jako syn EMIR z Baldova i AGA z Bile Ruze. Natomiast żółta z czarną maską pełno rodowodowa AGA z Bile Ruze, która pojawiła się na świecie 30 czerwca 1948 roku była córką ASKE z Vinnych Hradu (CsKs 14209/45) i FIRA ANA z Bechyne (CsKs 19886) i była ona poprzez ASKE z Vinnych Hradu spokrewniona np. z BEJ AKIM z Pristavu. Pełno rodowodowa ruda KASIA "BABA JAGA" zamieszkała u dr Wacława Tarasewicza, u którego ma szczenięta np. urodzone 28 października 1962 roku, po ARCHIBALD KAJ Czarna Maska, a w miocie tym były  m.innymi rude GAZDA RIKO Xaxu, GOŁAS Xaxu, GOGA Xaxu i GIDYA Xaxu, która została w hodowli. GOŁAS Xaxu tez został ojcem i jego, oraz ARABESKA Nike córka o imieniu CWC, 2xZwyc. ASTA Kasia, urodzona 13 listopada 1964 roku w hodowli należącej do K. Barańskiej z Warszawy zamieszkała u D. Sławeckiej. U niej też Zwyc. ASTA Kasia ma potomstwo po EROS i ich syn Zwyc. SAMURAJ ALI urodzony 15 października 1967 roku zamieszkał u Abdona Cecudy z Warszawy, u którego 33 lata później zamieszkał czarno biały MISZA-MIŚ, rasy łajka rosyjsko-europejska i który to pies, urodzony w 1990 roku  był pierwszym przedstawicielem łajki wpisanej  do do Księgi Wstępnej ( K.W.-V-I ).

Profesor dr Jadwiga Dyakowska była współzałożycielem Oddziału Kraków, była Przewodniczącą Komisji Hodowlanej Oddziałowej Rady Kynologicznej w Krakowie. Miała boksery, a później przywiozła z Anglii śniadego psa rasy owczarek szetlandzki.

DOBRY DRUH ROBIN ze Starego Grodu i jego rodzeństwo, urodzeni 8 stycznia 1956 roku byli potomstwem REN ze Starego Grodu, oraz pełno rodowodowej ALCA Od Arny, która  pierwsze szczenięta miała w 1954 roku, wśród których był np. Zwyc. 1958-1959, Ch. BOHUN ze Starego Grodu. Dnia 30 stycznia 1957 roku przyszły na świat żółte EROS ze Starego Grodu i ETNA ze Starego Grodu, będące dziećmi REN ze Starego Grodu i ALCA Od Arny.

Żółty z białą głową REN ze Starego Grodu, który przyszedł na świat 27 lipca 1952 roku i został przez Ryszarda Grzechowiaka zarejestrowany z nr 59/VIII/52 i w K.W. T-I-8/II/56), był synem importa z Czech (z dawnej Czechosłowacji) - złotego EMIR z Baldova, będącego pierwszym w Polsce rodowodowym reproduktorem w rasie bokser. Matką REN ze Starego Grodu była SATRA, suka o nieznanym pochodzeniu. REN ze Starego Grodu był wielokrotnym zwycięzcą na wystawach. Starszymi pół siostrami REN ze Starego Grodu ze strony matki (SATRA), były żółta REDA ze Starego Grodu, zarejestrowana z nr rej. 25/VIII/51, oraz RITA ze Starego Grodu i które były to córkami REKS i SATRA. Morengowata RITA ze Starego Grodu zamieszkała u Antoniego Grzbiela, który to parę lat wcześniej rozpoczął hodowlę bokserów z przydomkiem "Anga", a później z prefixem "z Boksu Anga". Rodzeństwo ARES Anga i ALA Anga, urodzone w 1950 roku pozostało w hodowli pana Antoniego mieszkającego w miejscowości Lubiąż.

Natomiast REWA ze Starego Grodu podczas XI Krajowej WPR w Poznaniu z 1959 roku od sędziny Jadwigi Dyakowskiej dostała następujący opis: "Typowa szlachetna suka, nieco zdeformowana po szczeniętach. Głowa bardzo typowa, oko ciemne, widoczne białko i trzecia powieka. Korpus proporcjonalny, kończyny prawidłowe, usposobienie nieopanowane, agresywne  Ocena doskonała". Żółte rodzeństwo RIN z Boru nad Wartą, który początkowo zamieszkał u Henryka Blumreder, działacza i asystenta kynologicznego z Poznania, REK z Boru nad Wartą, RINA z Boru nad Wartą, RENA z Boru nad Wartą, oraz gniada z ciemną maską REZA z Boru nad Wartą (która miała szczenięta w hodowli "z Orłowity"), urodzone 23 października 1955 roku w hodowli należącej do Czesława Wełnickiego, było dziećmi REN ze Starego Grodu i REWA ze Starego Grodu, (o nr rej. 56/VIII-53),  która to suka była córką żółtego prążkowanego BOB z Wrocławia (o nr rej. 8/49/Poz), urodzonego w 1949 roku i o rodzicach n.n.), oraz REDA ze Starego Grodu.

W hodowli "z Boru n/Wartą", będącą w rękach Czesława Wełnickiego pozostała AGA NUBA z Boru n/Wartą, która dnia 4 stycznia 1963 roku została matką dla pręgowanego CEZAR z Boru n/Wartą i gniadego z ciemną maską CARRY z Boru n/Wartą, a ich ojcem był SLEEP z Rudej Budy. Gniada z ciemną maską AGA NUBA z Boru n/Wartą, która urodziła się 11 lipca 1958 roku była córka BERI znad Rusałki i AMBA z Pogodna, zarejestrowanej z nr 312/VIII/57.

CZARNA z Boru nad  Wartą została matką w hodowli "z Przełęczy Kowarskiej" i miała np. szczenięta po Ch. ŻUK CHERIE z Nad Zatoki. Ich córkami zostały np. prążkowane ATTA z Przełęczy Kowarskiej i AMBRA z Przełęczy Kowarskiej, urodzone 13 lutego 1965 roku u B. Augustyńskiej.

Żółta z czarną maską SATRA, urodzona w 1944 roku i początkowo zarejestrowana została przez Ryszarda Grzechowiaka w Oddziale Wrocław z nr 333/44/W-w, a docelowo w Poznaniu z nr rej. 25/VIII/-44. SATRA oraz BOB z Wrocławia, zostali rok później, dnia 5 kwietnia 1953 roku, rodzicami żółto-czerwonego BOJAR ze Starego Grodu o nr rej. 55/VIII/53, który to pochodził z ostatniego już miotu SATRA. Jego właścicielem został Franciszek Ciemniak, który też miał żółtego BOKS, urodzonego 31 marca 1953 roku w hodowli p. Jasińskiego, żółtą SATRA, która pojawiła się na świecie dnia 30 kwietnia 1951 roku, oraz żółtego BOY z Grondelki Dębińskiej, który przyszedł na świat 20 lutego 1958 roku u Antoniego Adamkiewicza, będąc synem BOJAR ze Starego Grodu i CERTA z nad Rusałki. Przydomek "z Grondelki Dębińskiej" został zarejestrowany w 1958 roku. Żółty BERI z nad Rusałki, urodzony 9 sierpnia 1955 roku w hodowli Tadeusza Czarneckiego z Poznania i wpisany do K.W. T-I-17/VIII/60, był synem BOJAR ze Starego Grodu (K.W. T-I-10/VII/57) i żółtej ARA (K.W. T-I/13/VIII/57), która to była córką ODES i ANGA-ASTA. Rok wcześniej, dnia 23 listopada 1954 roku ARA miała szczenięta z BOJAR ze Starego Grodu i ich córkami były żółta AGA z nad Rusałki, kóra zamieszkała u Wacława Nowickiego, oraz ARA z nad Rusałki, która to zamieszkała u M. Urbana. ARA z nad Rusałki i Zwyc. BOHUN ze Starego Grodu dnia 3 czerwca 1960 roku zostają rodzicami żółtego Zw. TRAWIK ze Smochowic, który zamieszkał u Helmuta Meusel z Zabrza.

Powyższa reklama reproduktora ukazała się w katowickim katalogu WPR z 1963 roku.

W Oddziale krakowskim była hodowla "z Botanicznej", należąca do Jana Adamka z Krakowa. Bazową suką została złota z czarną maską ARA (z Botanicznej), urodzona 23 czerwca 1944 roku i zarejestrowana z nr 311/44/Kr. Żółty BEJ zarejestrowany w Krakowie z nr 1617/58/II urodzony u Henryka Nowaka przyszedł na świat 15 marca 1958 roku, będąc synem DOBRY DRUH ROBIN ze Starego Grodu i BINA z Botanicznej (K.W. T-I-32/II/57). Dwa lata wcześniej, dnia 25 marca 1956 roku urodził się jasno-brązowy BAS jako syn REN za Starego Grodu i BINA z Botanicznej. Natomiast BLANKA z Botanicznej (K.W. T-I-63/II/57) dnia 5 grudnia 1959 roku po FILUT-ALAN (K.W. T-I-118/II/58) urodziła np. żółte rodzeństwo EROS (BARD) i ETNA (LESSI).

Żółta z czarną maską RYKA z Botanicznej o nr rej. 312/49/Kr pojawiła się na świecie w czerwcu 1949 roku, jako córka ARA (z Botanicznej) i suka ta została w hodowli. Żółty z czarną maską MACIEK z Botanicznej urodzony w lipcu 1949 roku i zarejestrowany przez Krystynę Bernard z nr 49/49/Kr został ojcem szczeniąt.

Kasztanowaty EMIR z Baldova,

urodzony 22 marca 1949 roku, o nr C.S.K.S. 2485 i zarejestrowany w Polsce pod nr 610/49/W-wa , został sprowadzony jako szczenię, z hodowli należącej do Olgi Bartoskovej, a jego rodzicami byli ARIK z Baldova i BACCA z Doupete Boxeru. Pies ten zamieszkał u T. Kołakowskiego. Złocisto żółty ARIK z Baldova, będący w rękach dr Lotty Jaksova-Matejckova z Pragi, urodzony 25 czerwca 1946 roku był synem GRANDI v.d. Würm i LIA v.d. Würm.

Hodowla "z Baldova" należała do  Olgi Bartoskovej, a w rodowodzie EMIR z Baldova występował słynny, płowy LUSTIG von Dom, który przyszedł na świat w 1933 roku i który pozostawił po sobie 24 amerykańskich championów, urodzonych w Ameryce, oraz 17 swoich potomków, które będąc importami do Ameryki zdobyły tytuły championa.

Zdjęcie bokserów "z Baldova" wraz z hodowczynią, zostały dane na okładkę "PIES" z 1949 roku. "Na Ogólnokrajowej Wystawie Psów Rasowych w Pradze we wrześniu 1949 roku Olga Bartosikova otrzymała nagrodę Prezesa Związku Kynologicznego w Polsce min. Władysława Wolskiego za najlepszą hodowlę bokserów. Wdzięczna za to uznanie, podarowała dla Związku Kynologicznego w Polsce doskonałego boksera EMIR z Baldova, który zdecydowanie wpłynął na poprawę naszych powojennych bokserów. Jego następne pokolenie stanowiły czołówkę tej rasy na wszystkich wystawach krajowych....." . Takie wspomnienie, wraz ze zdjęciem tej okładki ukazało się w "PIES" nr 1/1977 rok.

W hodowli Olgi Bartoskovej mieszkały LIA v.d. Würm, żółta Ch. HYDRA v.d. Würm (stojąca na powyższym zdjęciu jako pierwsza z prawej i będąca prawnuczką LUSTIG von Dom i pochodzące z niemieckiej hodowli), oraz BACCA z Doupete Boxeru i złocisto żółty z czarną maską Ch. DORIAN z Baldova, urodzony w 1948 roku, jako syn Zwyc. OCTAV v.Dom i Ch. HYDRA v.d. Würm. Jest to b. prawdopodobne, że na zdjęciu tym są te 3 bazowe suki hodowli "z Baldova". Hodowla żółtych i pręgowanych bokserów "v.d. Würm" należała do lekarza weterynarii G. Klewitz z Bawarii i istniała już w latach 20’tych ubiegłego wieku. W hodowli tej miała szczenięta suka zaimportowana z Włoch - ECLIPSE Della Val Di Senio, oraz ASTA v. Wikingblut, będąca starszą siostrą BEL AMI v. Wikingblut, urodzoną około 1952 roku.

Przed II Wojną Światową mieliśmy w Polsce sukę z hodowli " v.d. Würm". Była nią XANTIPPE  v.d. Würm, która miała np. w pierwszej połowie 1939 roku żółte z maską szczenięta po ALI, będącym w rękach p. Demskiego.

Natomiast córką EMIR z Baldova i LESSI była ruda z czarną maską MUMA EXTRA Xaxu, która przyszła na świat 12 października 1954 roku, w pierwszej polskiej pełno rodowodowej hodowli bokserów, należącej do dr Wacława Tarasewicza z Warszawy. MUMA EXTRA Xaxu o wzroście 54 cm, krótkiej sierści, posiadała ocenę z przeglądu - doskonałą i była w rękach Włodzimierza Schnejdera z Sopotu.

W hodowli "Xaxu" swoje szczenięta miała również pełno rodowodowa żółta z czarną maską AGA z Bille Ruze, urodzona 30 czerwca 1948 roku, będąca córką ASKE z Vinnych Hradu i FINA ARA z Bechyne. Ale początki hodowli dr Wacława Tarasewicza siegają lat 40’tych, kiedy to dnia 4 grudnia 1946 roku urodziła się ANNA od Xaxu o (nr rej. 117/46/W-wa), będącą córką JOHN BULL i LADY. Żółto pręgowana z czarną maską ANNA od Xaxu dnia 1 czerwca 1948 roku po SEKTOR Marienhof, zarejestrowanym w Warszawie z nr 175/41/W-wa urodziła żółto-pręgowaną Xaxu GAPCIA, która u dr Grodzkiego z Włocławka ma szczenięta po EMIR z Baldova. Ich rodowodowymi dziećmi, urodzonymi 28 maja 1953 roku były np. czerwono rudy z czarną maską ALI-BABA (GROT), który pozostał w hodowli, brązowy z czarną maską AS (SUŁTAN), oraz złota z białą strzałką ALI.

Dwa lata później, dnia 30 października 1950 roku  pojawiły się na świecie złoty z czarną maską Xaxu BARTEK, płowa Xaxu BELLA, pręgowana Xaxu BARBARA i BESSIE Xaxu będące potomstwem EMIR z Baldova. BESSIE Xaxu u Stanisława Lewandowskiego ma szczenięta urodzone 31 grudnia 1953 roku z KUBA z Ostoi i ich synem został rudy z czarną maską AMOK z Powiśla. Jego młodsza ruda z czarną maską pół siostra (ze strony swojej matki BESSIE Xaxu) o imieniu BETA z Powiśla była córką ATLET ARI. Natomiast BELLA Xaxu miała szczenięta z warszawskim przydomkiem "Bonzo" u A, Świdzińskiej. Rodowodowe płowe rodzeństwo o imionach AMI Bonzo, który zamieszkał u Władysława Kłodzińskiego, ANCOR Bonzo, ARGO Bonzo, oraz płowa ARNA Bonzo i beżowo-płowa ANITA Bonzo były dziećmi ARGO v. Floraheim.

Jak już wcześniej wspomniałam, że ojcem BOHUN ze Starego Grodu był JONKER-KUSY v.d. Zaankant, który został zarejestrowany u nas w październiku 1955 roku, z nr 27/49/Gd przez Kazimierza Wołkowickiego z Gdyni.

Pies ten zaimportowany z Holandii, początkowo był zarejestrowany w Warszawie z nr 878/49/W-wa, ponieważ w tamtym czasie nie istniała już Oddziałowa Rada Kynologiczna w Gdańsku. Rodzicami JONKER-KUSY v.d. Zaankant byli płowy NL Ch. FIX v. Haus Germania, (pochodzący z hodowli należącej do Petera Zimmmermana i będący pra wnukiem Inter.Ch.Ch.USA LUSTIG v. Dom) i płowa DULCA v.d. Zaankant, u której w rodowodzie w 5 pokoleniu występowały Inter.Ch. Ch.USA SIGURD v. Dom i Inter.Ch.Ch.USA LUSTIG v. Dom, który w rodowodzie JONKER-KUSY v.d. Zaankant występował trzykrotnie w piątym pokoleniu. Zresztą NL Ch. FIX v. Haus Germania i DULCA v.d. Zaankant byli ze sobą spokrewnieni poprzez holenderską championkę IDELLA v. Pfarrkirchen, która to dla NL Ch. FIX v. Haus Germania była babką, a dla DULCA v.d. Zaankant - prababką. I to właśnie jasno płowa NLCh. IDELLA v. Pfarrkirchen była córką Ch.Ch.USA LUSTIG v. Dom of Tulgey Wood i zarazem podwójną prawnuczką SIGURD v. Dom.

Mocny, ciemno morengowaty pełno rodowodowy JONKER-KUSY v.d. Zaankant, urodzony 21 kwietnia 1949 roku, w hodowli p.J.C. Jacobs, został sprowadzony już jako podrostek, posiadający dyplom z 1950 roku z wystawy z Hagi, oraz srebrny medal z Amsterdamu z 1950 roku. Był on wzrostu 62,5 cm, miał ocenę doskonałą i jak napisano w uwagach "Zdechł w 1957 roku".

JONKER-KUSY v.d. Zaankant nie pozostawił po sobie zbyt dużo potomstwa, posiadał szczenięta w hodowli „ze Starego Grodu”, "od Arny " i u T. Frenkiel z suką NANA. Ich morengowata córka NORA przyszła na świat 17 września 1952 roku. Jasny morengowaty SZATAN, wzrostu 54 cm, ocenie z przeglądu b.dobrej i który pojawił się na świecie  u pana Lichockiego z Gdyni, zdechł jak napisano w uwagach w grudniu 1958 roku, był synem również JONKER-KUSY v.d. Zaankant , natomiast matką została KIKI MORA, o której nie ma żadnej informacji. Dnia 8 września 1954 roku w lokalnej prasie, w Dzienniku Bałtyckim pojawiło się ogłoszenie reklamujące ten miot następującej treści: "Boksery morengowate po imporcie championie Holandii z metrykami Pol. Zw. Kynologów sprzedam". Było to potomstwo właśnie KIKI MORA, urodzone 28 lipca 1954 roku u pana Lichockiego z Gdyni.

Prążkowana córka Zw. BOHUN ze Starego Grodu i RINA z Boru Nad Wartą (K.W. T-I-11/VIII/57), o imieniu BEJA z Pogodna,

urodzona 8 stycznia 1958 roku, w poznańskiej hodowli Władysława Kwaśnego, zamieszkała u Andrzeja Mani, natomiast młodszy o trzy lata jego brat, urodzony 3 marca 1961 roku - DŻIN z Pogodna przyjechał na Wybrzeże do Kseni Mengel z Elbląga.

Miotowym rodzeństwem BEJA z Pogodna był żołty BORYS z Pogodna, oraz BOYA z Pogodna, która swoje potomstwo miała w hodowli "z Wildy". Natomiast BAJA z Pogodna miała szczenięta z przydomkiem "z Willi Flora", należącym do Wiesława Sobczaka z Poznania, u którego też z tym samym przydomkiem rodziły się szczenięta buldogów francuskich bazując na Varsovia GLĘDA. U pana Wiesława docelowo zamieszkał RIN z Boru nad Wartą, oraz prążkowana Zwyc. BINGA z Wildy. Prążkowana BAJA z Pogodna swoje pierwsze dzieci urodziła 17 sierpnia 1959 roku i były one po Zwyc. APASZ. Ich synami zostali o umaszczeniu żółtym ZUCH z Willi Flora i ZRYW z Willi Flora, który zamieszkał u Zbigniewa Bąkowskiego z Poznania. Pręgowany Zw. APASZ przyszedł na świat w warszawskiej hodowli Kazimierza Köchlera, a zamieszkał u Liliany Ujczak z Warszawy. ZRYW z Willi Flora dnia 16 lutego 1965 roku został ojcem w krakowskiej hodowli "Cynamon z Mozambiku", a jego partnerką była OLIMPIA z Willi Flora. Ich córką została BALBINA Cynamon z Mozambiku. Pręgowane siostry CARLOTTA Cynamon z Mozambiku (hodowla "Myrwidon Negro"), CORRIDA Cynamon z Mozambiku (późniejsza hodowla "Pręgowany Smok") i CARMEN Cynamon z Mozambiku (późniejsza hodowla "Quasimodo"), urodzone 4 czerwca 1967 roku w hodowli należącej do Zdzisławy Stebnickiej, były córkami Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee i BALBINA z Willi Flora. Rok później, dnia 13 kwietnia 1968 roku urodziły się pręgowane KATERINA Cynamon z Mozambiku, KLINIA Cynamon z Mozambiku i KAJA Cynamon z Mozambiku. Ich ridzicami zostali Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee i BALBINA z Willi Flora.

Z hodowli "z Will Flora" został sprowadzony do naszego Oddziału SET z Willi Flora, urodzony 3 maja 1961 roku i będący synem AKIM z Pristavu i Zwyc. CWC BAJA z Pogodna. Ciemno pręgowany SET z Willi Flora,

o krótkiej sierści i 60 cm wzrostu, zamieszkał u Ireneusza Bryka z Kwidzynia, późniejszego hodowcy pudli miniaturowych czarnych i białych w hodowli "z Radosnej", hodowli zarejestrowanej 9 kwietnia 1970 roku z nr R/170.

SET z Willi Flora na wspomnianej I MWPR w Poznaniu zorganizowanej 21 października 1962 roku, występując w klasie młodzieży zdobył ocenę  bardzo dobrą lokatę II - medal srebrny i był tu ż zaraz za ŻUK-CHERIE z nad Zatoki, który również uzyskał ocenę bardzo dobrą, lokatę I i medal srebrny. Natomiast SET z Willi Flora został opisany następująco: "Bardzo dobra prezentacja. Głowa okrągła, ciemne oko, dobry pysk, zęby proste, bardzo dobre kończyny. Dobry grzbiet. Ładna całość, ale zad opadający".

Siostra SET z Willi Flora o imieniu SIMBA z Willi Flora, to późniejsza toruńska hodowla "z Orlikowego Gniazda", a ich prążkowany brat Ch. SELIM SUŁTAN z Willi Flora zamieszkał w Michałowicach k/W-wy, u Krystyny Bednarskiej. Wystawiany w 1963 roku w Poznaniu, na XV Krajowej Jubileuszowej WPR uzyskał CWC i tytuł Zwycięzcy, u sędziego Ryszarda Grzechowiaka. W miocie tym były również Zw. SANA z Willi Flora, która zamieszkała u Jana Stankiewicza, oraz Ch.,Zw.'62 SAWA z Willi Flora została podstawą hodowli "z Karmazynowej Fermy", należącej do Jana Sankiewicza. Swoje pierwsze szczenięta żółta Ch.,Zw.'62 SAWA z Willi Flora miała dnia 4 stycznia 1963 roku i były one po Ch. BER z Wildy,

którego zdjecie autorstwa Jerzego Andrzeja Szefer ukazało się w "PSIE" nr 2/1963. Synem Ch. BER z Wildy i Ch.,Zw.'62 SAWA z Willi Flora został CWC Zwyc. AMUR z Karmazynowej Fermy, który zamieszkał u Wojciecha Rodeckiego. Natomiast żółte rodzeństwo BER z Karmazynowej Fermy, BOSTON z Karmazynowej Fermy, oraz BLANKA z Karmazynowej Fermy pojawiło się na świecie dnia 28 lipca 1964 roku, będąc dziećmi ARCHIBALD KAJ Czarna Maska i  Ch.SAWA z Willi Flora.

Ch. BER z Wildy został także ojcem w bydgoskiej hodowli "z Mascalerów", należącej do Stanisława Gudel. Pręgowane rodzeństwo APACZ z Mascalerów, który został w hodowli, oraz AIDA z Mascalerów i które pojawiło się na świecie 20 lipca 1963 roku było dziećmi ABSYNTA.

Pierwszym zarejestrowanym w naszym Związku psem Ireneusza Bryka, który mieszkał wtedy także w Kwidzyniu, ale jeszcze przy ulicy Targowej, był owczarek niemiecki - czarna podpalana BRAGI z Kordegardy, urodzona 20 czerwca 1958 roku w hodowli Danuty Hryniewicz. Jej rodzicami zostali GRANAT z Kordegardy i WARTA z Kordegardy. Suka ta o sierści pół długiej, wzrostu 56 cm z oceną b.dobrą, została sprzedana. Następnym został właśnie bokser SET z Willi Flora, który uzyskał kwalifikacje na reproduktora, a trzecim zapisanym był również boser - pręgowany RAL Morel, którego początkowo w Oddziale gdańskim zarejestrował Zbigniew Bagrowski, będący do chwili obecnej działaczem Związku w Sopocie. Pręgowane rodzeństwo CWC ROBBY Marel, RAL Marel, RUDDI Marel i CWC Zwyc. RAMONA Marel (późniejsza hodowla "Mandomar") przyszło na świat 13 maja 1966 roku, jako potomstwo Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee oraz Zwyc.Węgier'65, CACIB PUMA z Rubieży, która zamieszkała u Elżbiety Marciniak z Poznania.

Siostry PAJA z Rubieży i prręgowana Zwyc.Węgier'65, CACIB PUMA z Rubieży urodziły się 18 kwietnia 1963 roku, po AJOT BUDRYS i CEFI z Wildy, w hodowli p. Z, Chwaliszewskiego. Pierwsze potomstwo PAJA z Rubieży u Urszuli Ratajczak z Poznania ma po Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee z przydomkiem "z Grodu Merkurego". Prążkowana CWC REŻA PALOMA z Grodu Merkurego, urodzona 14 września 1965 roku pozostała w hodowli, natomiast jej miotowy, pręgowany brat RAMIREZ z Grodu Merkurego zamieszkał  w Gdańsku. W 1994 roku, czyli 29 lat później, pani Urszula reklamowała swoją hodowlę w szczecińskim katalogu: "Najstarsza czynna hodowla bokserów i jedyna w Polsce  i posiadajaca własną linię hodowlaną sięgającą 9 pokolenia. "z Grodu Merkurego" 1964-1992. Hodowca specjalizuje się w bokserach żółtych."

CEFI z Wildy i żółta CEDA z Wildy były pół siostrami (ze strony matki) żółtego BORYS z Wildy, ponieważ ich rodzicami zostali RIN z Boru nad Wartą i BURZA ze Starego Grodu i siostry te przyszły na świat 18 maja 1959 roku. CEDA z Wildy swoje pierwsze potomstwo miała dnia 6 kwietnia 1962 roku po Zw. MURZYN ze Starego Grodu i ich potomstwem zostało np. rodzeństwo ADEPT od Cedy, pręgowania ADRIA od Cedy i ciemno pręgowana ASTRA MURZYNEK od Cedy. Rok później, dnia 10 maja 1963 roku rodzi się rudy BALLIS z Pawiej Łąki i jego płowa siostra BEŁUDA KORA z Pawiej Łąki, będące dziećmi Zw. TRAWIK ze Smochowic i CEDA z Wildy. Następnie dnia 2 stycznia 1964 roku przyszły na świat pręgowane CZARA z Pawiej Łąki i CAŁKA z Pawiej Łąki, będące córkami Zw. MURZYN ze Starego Grodu i CEDA z Wildy i co ciekawe wszystkie mioty CEDA z Wildy są urodzone u Aleksandra Kulikowskiego. CAŁKA z Pawiej Łąki pozostała w hodowli. Natomiast Zw. MURZYN ze Starego Grodu miał także dzieci w krakowskiej hodowli "z Parady Gwiazd" należącej do Jadwigi Brylińskiej i bazującej na FRAZA, wpisanej do K.W. - T-I-212/II/59. Dokładniej o niej piszę przy omawianiu Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee.

Odnośnie hodowli "z Pogodna", to starszymi siostrami miotu oznaczonego literą "B", były urodzone 28 marca 1957 roku prążkowana ADA z Pogodna, AMBA z Pogodna (późniejsza hodowla „z Boru n/Wartą, lub jak pisano często - „z Boru Nad Wartą„), morengo ANITA z Pogodna, która to byla wystawiona przez W. Nowickiego na sprzedaż za cenę 3000 zł. W miocie tym była też prążkowana o gładkiej sierści ARKA z Pogodna, która u  Marka Bartuscha z Rumi należącego do sopockiego Oddziału, miała szczenięta pod przydomkiem "z Zagórza", którego nazwa wiązała się z miejscem zamieszkania hodowcy - Rumia Zagórze. Pełno rodowodowa ARKA z Pogodna

została zarejestrowana u nas dnia 17 marca 1961 roku, a jej właściciel pan Marek był pierwszym ichtiologiem na Pomorzu, uzyskując w 1955 roku dyplom Wydziału Rybackiego Wyższej Szkoły Rolniczej i przez 40 lat prowadził wylęgarnię i hodowlę pstrągów potokowych. W kwietniu 1959 roku przyszedł na świat rudy z czarną maską WOBO, będący synem ARKA z Pogodna i który pozostał w hodowli. Pies ten miał 62 cm wzrostu, ocenę bardzo dobrą, a w uwagach napisane "Głowa nieco za okrągła". Prezentowane poniżej zdjęcie WOBO, który został zarejestrowany w Związku i równocześnie zgłoszony na sopocką wystawę w 1962 roku.

Rodzeństwo pręgowany WIR-NEMO z Zagórza, złoto pręgowany WOBO z Zagórza, o zapowiadającej się jak napisano budowie i WAWA z Zagórza, która została w hodowli, urodziło się 18 lipca 1962 roku jako dzieci Ch. BEJ Margo i ARKA z Pogodna.

Pręgowana WAWA z Zagórza

miała dwa lata po później szczenięta, których było conajmniej 5 sztuk, urodzone 3 maja 1964  roku. Ich ojcem został Ch. ATTAK TELL z Arkony, a w miocie tym były pręgowane, np. KARAT z Zagórza, KING-BEJ z Zagórza (nr metryki 1815/64/X), KABA z Zagórza (nr metryki 1819/64/X), KORA-DIANA z Zagórza (nr metryki 1816/64X) późniejsza hodowla "z nad Borowna" Lecha Ginter). W miocie tym była też KUMA-DIANA z Zagórza (nr metryki 1817/64/X), która u Henryka Sykus z Gdańska rodziła szczenięta z przydomkiem "z Chatki Rybaka", a z jej pierwszego miotu, który pojawił się na świecie 20 czerwca 1966 roku, po Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee pochodziło np. pręgowane rodzeństwo ASTER z Chatki Rybaka, AMIZA z Chatki Rybaka, oraz ALMA z Chatki Rybaka, która ma szczenięta z przydomkiem "z Sobótki", zarejestrowanym 11 grudnia 1969 roku z nr S/363 i należącym do Tomasza Rapacz, mieszkającym przy ulicy Sobótki. Te unikalne zdjęcia WOBO, WAWA z Zagórza i ich matki ARKA z Pogodnia pochodzą z prywatnego archiwum Aleksandra Bartuscha, który zawodowo kontynuuje dzieło ojca - Marka Bartuscha, a zostały wykonane przez Marian Bakota z Gdyni, będącego fotografem. Pan Marian w latach 1956 - 1961 był dyrektorem pedagogicznym technikum  Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.

AMBA z Pogodna swoje pierwsze dzieci ma 11 lipca 1958 roku po BERI z nad Rusałki i ich córką została AGA NUBA z Boru n'Wartą, która ma potomstwo po ARS, będącym synem SLEEP z Rudej Budy i ARENA. Ich gniada z czarną maską córka nazwana imieniem BARA urodziła się 15 sierpnia 1962 roku w bydgoskiej hodowli należącej do G. Krygiera.

Na VII Sopocką WPR z 1964 roku, został zgłoszony pełno rodowodowy bokser - BORYS z Wildy, a którego właścicielem był redaktor Alfred Świerkosz, który w 1964 i 1965 roku był członkiem komitetu organizacji sopockiej wystawy. Alfred Świerkosz w 1920 roku przyjechał ze Lwowa nad morze, do Pucka, gdzie pracował tam początkowo jako nauczyciel. Później mieszkając już w Gdańsku został redaktorem gazety "Głos Wybrzeża", w której pracował w latach 1948 do 1957.

Żółty BORYS z Wildy, oraz jego rodzeństwo BALATON z Wildy, BATOR z Wildy, prążkowane BIL z Wildy, Zw. BER z Wildy, BINA z Wildy (późniejsza hodowla "z Krzywej Wieży"), BILLA z Wildy, BOYA z Wildy (późniejsza hodowla "z Zarzewia" Mariana Miszczaka), BISTA z Wildy, BERA z Wildy. oraz Zwyc. BINGA z Wildy (która zamieszkała u Wiesława Sobczaka), urodzone 26 marca 1958 roku było dziećmi AKIM z Pristavu i BURZA Ze Starego Grodu. BORYS z Wildy, początkowo zarejestrowany w Oddziale Poznań, pod nr 329/VII/58, zamieszkał u Ryszarda Przybylskiego z Poznania, żeby w wieku pięciu lat przyjechać do Gdańska. BORYS z Wildy, poprzez swoją matkę BURZA Ze Starego Grodu, był siostrzeńcem Ch. BOHUN ze Starego Grodu.

Natomiast ojciec BORYS z Wildy - morengowaty AKIM z Pristavu, dwukrotnie doskonały na krajowej i międzynarodowej wystawie w Pradze, przyszedł na świat w 1952 roku, zarejestrowany został pod nr 3160//52/W-wa, a zaimportował go z dawnej Czechosłowacji, jako czteroletniego psa Władysław Kłodziński. W rodowodzie AKIM z Pristavu, aż trzykrotnie występował słynny LUSTIG von Dom.

Teresa Marekowska, sędzia kynologiczny, wielki znawca bokserów, w książeczce z serii Mój Pies - "Bokser", wydanej przez Wydawnictwo Akcydensowe w 1989 roku, tak napisała: " Hodowla pani Friederun Stockmann, nosząca przydomek " Van Dom ", dała w okresie międzywojennym psy, którym zawdzięczamy najwybitniejsze osiągnięcia hodowlane. Owe filary hodowli noszą nazwę " nieśmiertelnych ", jako że w swych potomkach żyją do dnia dzisiejszego, a krew ich przekazywała najbardziej pożądane w rasie cechy. Te psy to: SIGURD van Dom (urodzony 14 lipca 1929 roku), jego syn ZORN (urodzony 11 listopada 1931 roku) i wnukowie: UTZ van Dom i " bokser wszech czasów " LUSTIG van Dom (urodzony 28 grudnia 1933 roku) ...".

Teresa Marekowska (Teresa Krowicka) była też właścicielką pełno rodowodowego żółtego z białą głową boksera, o imieniu Zw. GRANDSON REN, który posiadał tytuł PTD 3 (Pies Towarzysz Doskonały 3). Zw. GRANDSON REN, który został ojcem i jego bracia GROT i GALANT, o umaszczeniu żółtym przyszli na świat 22 stycznia 1961 roku jako synowie DOBRY DRUH ROBIN ze Starego Grodu i SABA, która to była zarejestrowana w krakowskim Związku z nr 1712/58/II. Żółta SABA należała do Krystyny Weigel, a jej rodzicami zostali SMART (K.W. T-I-61/II/57) i BUNDZIA, zarejestrowana z nr 1492/56/II).

Zdjęcie to, które ukazało się na ostatniej okładce "PIES" wykonał Oktaw Wyrobek i przedstawia  GRANDSON (w głębi) i GALANT. A Teresa Marekowska, której pierwszym bokserem był SMOK, była także międzynarodowym sędzią kynologicznym, wieloletnią Przewodniczącą Klubu Boksera. Bardzo utytuowanym rottweilerem w naszym Oddziale był Ch.Zw. KOBOLD Korund, urodzony w 1990 roku, a którego hodowcą była właśnie Teresa Marekowska.

Zw. GRANDSON REN i SAWA dnia 13 marca 1963 roku zostali rodzicami żółtej BELLA z Łanów, Jej żółta matka SAWA, mieszkająca u Doroty Bilińskiej, a urodzona 12 sierpnia 1958 roku w hodowli L. Bursowej, była córką BAS (K.W. T-I-59/II/57) i SIMBA, zarejestrowanej z nr 1443/56/II.

W okresie międzywojennym do Polski m.innymi został sprowadzony RUSTAN Ben Satan, który to był zarejestrowany w Pol. Kś. R. P. R. B-1-19 (w Polskiej Księdze Rodowodowej Psów Rasowych, oznaczonej literą"B", wydanej dla psów do stróżowania i obrony, w tomie pierwszym z nr 19). Pies ten urodził się 2 listopada 1926 roku w Linzu u R. Menzela i był synem RHADAMES Ben Satan i BENTA v. Dom. Złoto-pręgowany RUSTAN Ben Satan zamieszkał u Oskara Rosenzweig z powiatu Łazy, we wsi Wysoka i który to został także właścicielem złocisto-pręgowanej PENTHESILEA Ben Satan, urodzonej we wrześniu 1930 roku i b ędącej po HANNES Ben Satan i GUNTHILDE Ben Satan.

Zwyc.'60 BORYS z Wildy, wystawiany jeszcze przez p. Przybylskiego na I MWPR w Poznaniu, w 1962 roku, u francuskiego sędziego pana M.P. Pionchon uzyskał następujący opis; " Korpus duży, ale długi. Pierś i łaty białe. Głowa silna, dobry pysk, ale całość głowy nieco płaska. Dobre oczy, glęboko osadzone. Zęby lekko zaokrąglone. Doskonałe łapy. Dobry charakter ". Ocena dobry III lokata medal brązowy.

Dwa lata wcześniej, w 1962 roku Alfred Świerkosz zgłosił na naszą wystawę swojego boksera, rudego LUMP BARI z Abisynii,

który przyszedł na świat 9 marca 1960 roku, w hodowli poznańskiej, należącej do Mariana Nowickiego, będąc synem BORYS z Wildy i prążkowanej ADA z Pogodna, która to suka, zarejestrowana pod nr 315/VIII/58, była starszą siostrą rodzeństwa z "z Pogodna", oznaczonego literą " "B".

Miotowym bratem LUMP BARI z Abisynii był żółty CACIB, Ch.Zwyc.'61 LAGO z Abisynii, który docelowo zamieszkał w Inowrocławiu. Jeszcze w 1962 roku, na I MWPR w Poznaniu, w klasie zwycięzców, Ch.Zwyc.'61 LAGO z Abisynii był wystawiany przez Janusza Orwat z Poznania. CACIB,Ch.Zwyc.'61 LAGO z Abisynii u sędziego M.P. Pionchon zdobył ocenę doskonałą I (w konkurencji zgłoszonych 3 bokserów), CWC, CACIB i uzyskał następujący opis: "Bardzo ładny typ boksera, ciemno rudy z białymi plamami. Głowa trochę za szeroka. zęby zaokrąglone. Korpus bardzo silny, ale bardzo elegancki, kwadratowy, doskonałe kończyny.Piękna sylwetka. Piękny typ psa boksera".

Pręgowana MEWA z Abisynii, będąca córką BATOR z Wildy i ADA z Pogodna przyszła na świat 2 maja 1962 roku i zamieszkała u Zofii Rumianowskiej z Krakowa, u której ma potomstwo z przydomkiem "spod Ciemnej Gwiazdy",jak np. pręgowana GLOSSA spod Ciemnej Gwiazdy i żółta GAFA spod Ciemnej Gwiazdy, które były córkami Zw. GRANDSON REN. Siostry te urodziły się 19 sierpnia 1966 roku, a ich starszym o rok bratem był żółty FELLOW-MAKS spod Ciemnej Gwiazdy, urodzony 10 czerwca 1965 roku.

Wracając do LUMP BARI z Abisynii, to w naszym Oddziale rodziły się szczenięta po nim jak np.w hodowli "z Sopotu", należącej do Stanisława Matauszek z Sopotu. Jego partnerką została ALFA KORA, a szczenięta, które pojawiły się 8 czerwca 1963 roku, nosiły imiona, jak np. żółte DIK z Sopotu, który zamieszkał w Lublinie, BOSTON z Sopotu, ANDRA z Sopotu i BOBOUL z Sopotu. Ich matka - morengowata ALFA KORA, która przyszła na świat 13 czerwca 1961 roku, u Romana Kraińskiego z Małego Klinczu, w uwagach miała napisane "Nos spadzisty, mała krawędź czołowa" , oraz ocenę dobrą. Natomiast jej brat, także morengowaty - ARES-BOS (K.W. T-I-176/X/62), zamieszkał u mgr Witolda Lwa i miał ocenę b.dobrą, oraz uwagę „piękna głowa„. ALFA KORA i ARES-BOS byli po BEJ Margo i po BIRMA.

Od roku 1960 zaczęło szybko rosnąć zainteresowanie bokserami. Tak jak w 1958 na sopocką wystawę nie było zgłoszonego żadnego boksera, to w 1960 roku zgłoszono ich 10, z tego 4 pełno rodowodowe. Dwa lata później, w 1962 roku do Sopotu zgłosiło się już 31 sztuk, bez podziału na kolory, z czego (m.innymi) po po BEJ Margo - 8 sztuk, po BOHUN ze Starego Grodu było 5 sztuk, po SLEEP z Rudej Budy, ( który był synem BOHUN ze Starego Grodu ) - 3 przedstawicieli i dwójka rodzeństwa po AKIM  z Prystavu. Wśród nich była zgłoszona przez  Annę Dryżał z Sopotu - ruda ARA jeszcze bez przydomka hodowlanego. Ruda ARA urodzona 10 listopada 1960 roku, w hodowli należącej do p. Wądołkowskiej z Gdańska i będąca córką DIANA. Ojciec ARA - rudy z czarną maską Witherford CHILD HAROLD, urodzony 7 września 1954 roku, w angielskiej hodowli należącej do W.H. Withers był w rękach dyplomaty z Konsulatu brytyjskiego z Gdyni. Miał sierść krótką, 61 cm wzrostu, ocenę bardzo dobrą i rodowód  jak napisano wydany w Anglii. Natomiast jego ojcem, czyli dziadkiem ARA został Winkinglight JARDAN JUPITER, urodzony 29 września 1951 roku i który mieszkał w hodowli „Witherford". Właśnie poprzez niego Witherford CHILD HAROLD był prawnukiem Ch. Faust van Haus Germania, posiadającego w swoim rodowodzie w 4 i 5 pokoleniu Inter.Ch. LUSTIG v. Dom. Witherford CHILD HAROLD został zarejestrowany w Związku dnia 9 listopada 1960 roku i miał tylko jeden raz potomstwo z płową DIANA, urodzoną w 1958 roku u Jerzego Amrozińskiego i będącą córką AS PUCEK i GAJA. Ich córką była wspomniana wyżej ruda ARA, urodzona 10 listopada 1960 roku w hodowli należącej do Marii Wądołkowskiej z Gdańska Wrzeszcza, która wystawiana przez Annę Dryżal z Sopotu podczas V WPR z Sopocie u Ryszarda Grzechowiaka uzyskała w klasie młodzieży ocenę dobrą lokatę II na 6 wystawianych w tej klasie, zaraz za DONNI z Wildy, która równiez zeszła z ringu z oceną dobrą. ARA swoje dzieci miała już z zarejestrowanym przydomkiem hodowlanym "Of Wessex", należącym do Anny Dryżal.

Z angielskiej hodowli "Witherford", należącej do P.M. Withers & G. Jakeman pochodził słynny pręgowany UK Inter.Ch. Whitherford HOT CHESTNUT, urodzony w 1960 roku i który to był wynikiem chowu wsobnego na LUSTIG v. Dom, poprzez  linie hodowlane " von Haus Germania ". Witherford CHILD HAROLD i UK Inter.Ch. Whitherford HOT CHESTNUT, który docelowo zamieszkał u Karin Rezewski z Brema mieli wspólnego przodka, właśnie Winkinglight JARDAN JUPITER, który to dla tego drugiego był pradziadkiem.

GAJA i jej brat morengowaty KUSY były dziećmi AS PUCEK i DAISSY o nieznanym pochodzeniu, aczkolwiek, przed sprawdzeniem jej pochodzenia przez działaczy Oddziału, suka ta miała wpisanych rodziców - EMIR z Baldowa i ŻABA Ślączki. Brązowa z czarną maską (słabą) DAISSY, zarejestrowana w 1954 roku przez Jerzego Kanickiego z Gdańska z nr 112/54/X, na przeglądzie uzyskała ocenę b.dobrą z adnotacją; "Nos brązowy, nogi za wysokie, krycie mocnym, ciemnym bokserem z silną kością".

Jednak swoje potomstwo DAISSY rodziła u Zofii Gawrońskiej zamieszkałej również w Gdańsku. Np. 4 listopada 1958 roku po DŻOK (o n.n. pochodzeniu) przyszła na świat morengowata DINIE, a dnia 12 lutego 1959 roku po AS-PUCEK i po DAISSY przyszły na świat BIRMA i płowy z ciemną maską BERI-JANTAR, który to był lekkiej budowy, posiadał ostrogi i jak zaznaczono, "w ostateczności mógł zostać reproduktorem". Jasno-beżowa BIRMA natomiast, jak napisano w uwagach, miała złą sierść i miękki charakter, co rzutowało na jej ocenę z przeglądu na dostateczną".

Pręgowany Ch. ATTAK TELL z Arkony, urodzony 6 lutego 1962 roku i będący synem ARTOS Posnania zamieszkał również u Janusza Gąsiorowskiego, należącego od 1956 roku do Oddziału Gdańsk i który go tak zareklamował w poznańskim katalogu z 1964 roku.

Matką braci ATTAK-TELL z Arkony, płowego AMOK-BREK z Arkony została ruda TARA z Miłej, urodzona 1 kwietnia 1959 roku. Suka ta, będąca córką DAR BINGO ze Starego Grodu i SENTA o nr rej. 4119/55/I została zarejestrowana w Sopocie, przez Hannę Dąbrowską z Warszawy w dniu 1 grudnia 1961 roku. Natomiast matką SENTA była ruda z czarna maską SARA, urodzona 15 lutego 1955 roku.

Ch.CACIB ATTAK TELL z Arkony i ASTRA zostali rodzicami w hodowli "z Niedźwiedzicy", należącej do Józefa Bolusa z Bygdoszczy. Ich potomstwo o imionach - żółty ASTOR z Niedźwiedzicy, pręgowana AGATA z Niedźwiedzicy, gniada ALFA - AVA z Niedźwiedzicy, ARIA z Niedźwiedzicy (późniejsza bydgoska hodowla "z Dworu Kazimierza"), oraz pręgowana ALMA z Niedźwiedzicy, przyszło na świat 6 lipca 1964 roku.

ALMA z Niedźwiedzicy u Mariana Szczepańskiego z Bydgoszczy, miała szczenięta po 2xCh. 4xZwyc. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee, urodzone 6 maja 1967 roku. Z miotu tego pochodziły Zw. AGATA z Nad Brdy, oraz pręgowana AGA NORA z Nad Brdy, która to u Barbary Szyjkowskiej z Torunia miała jeden raz dzieci pod przydomkiem "z Zamku Krzyżackiego", znanej hodowli chow-chowów. Barbara Szyjkowska (Barbara Handke) w 1979 roku robiła asystenturę na spaniele, ponieważ miała także jednomaściste cocker paniele. Pierwszym zarejestrowanym w Związku psem Barbary Szyjkowskiej była bokserka, wpisana do K.W., a urodzona w 1959 roku. Pręgowany ARAS z Zamku Krzyżackiego, który pojawił się na świecie 5 kwietnia 1969 roku, pochodząc z miotu 7 szczeniąt, w tym jednej suczki, był synem Ch. ŻUK CHERIE z Nad Zatoki i AGA NORA z Nad Brdy.

 A na powyższym zdjęciu jest AGA NORA z nad Brdy, ze szczeniętami urodzonymi właśnie w 1969 roku i pochodzącym z archiwum Barbary Handtke.
Dnia 9 lutego 1971 roku AGA NORA z Nad Brdy swoje potomstwo miała już w naszym Oddziale, pod przydomkiem "z M-5", należącym do Grażyny Fiutak z Gdańska, która w 1978 roku zaimportowała z Rosji, sukę rasy rottweiler, o imieniu EKRIN Delfin, urodzoną 9 marca 1978 roku. EKRIN Delfin swoje potomstwo miała z przydomkiem "ze Złotej Puncy", również należącym do pani Grażyny. Przydomek hodowlany "z M-5" został zarejestrowany 22 lutego 1971 roku z nr M/296 na AGA NORA z nad Brdy.
Natomiast szczenięta bokserów, urodzone w 1971 roku i będące po Ch.Zwyc. 3xCWC HARUN v.d. Wünderlampe hodowca nazwał na literę „ B”, jak np. BORYS z M-5, BASZA-BART z M-5 i BACCARA z M-5.

W 1962 roku na V Sopocką WPR zostało zapisanych w sumie 40 bokserów, co stanowiło ponad 13% ogółu zgłoszonych psów. Wśród nich był ARTOS Posnania, pełno rodowodowy, którego właścicielem był Janusz Gąsiorowski. Prążkowany (morengowaty) ARTOS Posnania, o wzroście 59 cm, oraz jego rodzeństwo – APASZ Posnania, ARKON Posnania, ARNIKA Posnania, ALMA MATER Posnania (późniejsza hodowla "z Jordanu"), prążkowany ARDO Posnania, który zamieszkał u Franciszka Ciemniaka z Poznania. Szczenięta te przyszły ma świat 14 września 1959 roku w hodowli Zenona Czesława Szypulińskiego, jako dzieci Ch. BOHUN Ze Starego Grodu i ALMA z Wildy (o nr PKR O-III-535). Czyli ARTOS Posnania (i jego rodzeństwo) było wnukami i prawnukami JONKER-KUSY v.d. Zaankant.
Żółta ARNIKA Posnania (która została póżniej bazową suką hodowli "z Dębca") wystawiana przez Bogdana Łochyńskiego z Oddziału Poznań, od sędziego dr Wacława Tarasewicza uzyskała następujący opis występując w klasie otwartej Poznań’61 (22.X.1961 rok):
„Budowa lekka. Głowa: Uszy szeroko osadzone. Korpus dobry, zad krótki, spadzisty. Kończyny dobre, stopy dobre. Usposobiebie typowe„  ocena bardzo dobra IV ( lokata).

Natomiast ALMA MATER Posnania dnia 27 maja 1962 roku po BER z Wildy rodzi u M. Janik pręgowanego ASTOR z Jordanu.

Drugie szczenięta po tej samej parze, tj. po Ch. BOHUN Ze Starego Grodu i ALMA z Wildy przyszły na świat 25 maja 1960 roku i w miocie tym były np. żółty BRYL Posnania, pręgowana BRITANA-FARSA Posnania, która u Marty Stebnickiej-Kern z Krakowa ma szczenięta z przydomkiem "Sansewerina". Marta Stebnicka-Kern i Ludwik Jerzy Kern hodowali boksery i ich szczenięta były inspiracją dla pana Ludwika do napisania wiersza "Mieliśmy młode".Dnia 112 sierpnia 1965 roku po ARES z Karmazynowej Fermy i BRITANA-FARSA Posnania przychodzi na świat pręgowane rodzeństwo jak np. FAGOT Sansewerina i FOKA Sansewerina, która to została matką w hodowli "z Błękitnego Fiordu". Natomiast rodzoną siostrą BRITANA-FARSA Posnania była BRIGIDA Posnania mająca szczenięta z przydomkiem "z Grodu Lecha".

Ich matka - ALMA z Wildy przyszła na świat 27 stycznia 1957 roku w hodowli Stefana Szymańskiego z Poznania, a jej rodzicami zostali POL ze Starego Grodu i BURZA ze Starego Grodu. Wcześniej ALMA z Wildy miała potomstwo z przydomkiem "z pod Białej Góry", przydomkiem należącym do Zygmunta Kozickiego. Pręgowani bracia ATOS z pod Białej Góry i Zwyc.1960 BORYS z pod Białej Góry urodzili się dnia 29 lipca 1958 roku, jako synowie Zw. BOHUN ze Starego Grodu i ALMA z Wildy. Zwyc.1960 BORYS z pod Białej Góry podczas XIII WPR w Poznaniu zorganizowanej w 1961 roku, od sędziego Wacława Tarasiewicza, któremu asystowała Zofia Piotrowska uzyskał opis: "Głowa bardzo dobra. Korpus: spadzisty zad, nieco luźna łopatka, bardzo ładne przedpiersie. Kończyny bardzo dobre, palce przednich łap trochę za długie. Usposobienie w normie". Miotowe siostry ALMA z Wildy o imieniu ARA z Wildy ma szczenięta z przydomkiem "z Wydm", zaś ASTA MUFA z Wildy to późniejsza poznańska hodowla "z Kojca Szymanderów", należąca do Krzysztofa Szymandery. Jeszcze jedna ich siostra nazwana ANKA z Wildy ma dzieci w hodowli "z Grodu nad Prosną", należącą do Hieronima Mańkowskiego. Żółte TARZAN z Grodu nad Prosną, urodzony 19 lutego 1961 roku był synem ATOM ze Starego Grodu ATA KAMA Czarna Maska, natomiast  TABU z Grodu nad Prosną, urodzona 16 października 1961 roku była po  ZUCH z Willi Flora i ANKA z Wildy.

Dnia 26 października 1960 roku u Janusza Michalaka, po Ch. BOHUN Ze Starego Grodu i JAGA przychodzi na świat żólta ALMA ze Smolic, która zamieszkuje u Józefa Kalinka z Warszawy, u którego ma szczenięta z przydomkiem "Strzała". Ruda KLEOPATRA-AGA Strzała pojawiła się na świecie 6 lipca 1962 roku jako córka ARCHIBALD KAJ Czarna Maska i ALMA ze Smolic, a rok później, dnia 27 czerwca 1963 roku, po tej samej parze rodzi się ruda DORA Strzała. Natomiast żółty Zw. BAMBO-REDO ze Smolic zostaje ojcem w 1967 roku (w rzeszowskiej hodowli).

Natomiast ALINA ze Solic zostaje w przyszłości, dnia 30 kwietnia 1964 roku u J. Kalinka matką żółtego Zw.,CWC KRÓL UBU. Pies ten, którego ojcem został ARCHIBALD KAJ Czarna Maska zamieszkał u Ryszarda Krawuckiego z Warszawy.

U Stanisława Szymańskiego rezydowała BIANKA HERA z Zarzewia, która to miała szczenięta po GILKO von Wicht, urodzone dnia 17 maja 1965 roku. Ich dziećmi zostały pręgowany Zw. EXIM-KUBA z Wildy, oraz prążkowana ESTA z Wildy. Ich matka żółta BIANKA HERA z Zarzewia i jej miotowy żółty brat BELORD z Zarzewia, pojawiły się na świecie dnia 14 listopada 1961 roku, u Mariana Miszczaka, jako potomstwo BUGAJ ze Starego Grodu i BOYA z Wildy. U pana Stanisława parę lat wcześniej zamieszkała BUNA ze Starego Grodu, która urodziła się 19 grudnia 1954 roku, zdobyła ocenę doskonałą w Poznaniu w 1957 roku, ale chyba nie pozostawiła po sobie dzieci. Ale rok wcześniej, dnia 13 stycznia 1964 roku BIANKA HERA z Zarzewia ma szczenięta po GILKO von Wicht, ale u  Z. Helt. Z tego skojarzenia pochodził ATAMAN.

Prążkowane siostry KRETA z Wydm i KAJA z Wydm, która na sopockiej wystawie w 1965 roku zdobyła CWC, oraz KRĘTA z Wydm (późniejsza hodowla "z Gorczyczewskiego"), urodzone dnia 27 czerwca 1961 roku u Tadeusza Nowickiego, były córkami BATOR z Wildy i ARA z Wildy. Prążkowany GILKO von Wicht, który rezydował w hodowli "z Wildy" przyszedł na świat 26 sierpnia 1961 roku w hodowli Hansa Müller, jako syn DDR Ch. ARTUS v. Morgnewitz i BRITA v. Wicht.

Do naszego Oddziału, przez Edytę Gładowską z Kwidzynia, został sprowadzony bokser, żółty INGUAR-DAN ATOM z Maltańskiego Uroczyska, urodzony 14 stycznia 1968 roku. Jego rodzicami byli żółty Ch. Zw. PAGAT BARI Tyran i prążkowana Ch.Zw.'63 WIMBA IKA z Willi Flora, która to i jej siostra także prążkowana WATRA z Willi Flora, która została w hodowli, pochodziły z drugiego miotu bokserów urodzonego z tym przydomkiem. Siostry Ch.Zw.'63 WIMBA IKA z Willi Flora, WINGA z Willi Flora i WATRA z Willi Flora, która pozostała w hodowli urodziły się na świecie 11 lutego 1960 roku jako córki REN ze Starego Grodu i Zwyc. BINGA z Wildy. Podczas I MWPR w Poznaniu w 1962 roku od francuskiego sędziego M.P. Pionchon Ch.Zw.'63 WIMBA IKA z Willi Flora w klasie otwartej zdobyła I lokatę i medal złoty, na 3 występujące w konkurencji z opisem: "Suka ciemno brązowa, średniej wielkości, bardzo żywa. Ładna prezentacja, głowa typowa, pysk silny, wydatny podbródek, zęby proste, bardzo ładne oko. Korpus krótki, grzbiet prosty, doskonała w kończynach.Silna klatka piersiowa". Drugą lokatę z oceną bardzo dobrą uzyskała jej siostra WATRA z Willi Flora, a III miejsce przypadło WINGA z Willi Flora. Ch.Zw.'63 WIMBA IKA z Willi Flora ma szczenięta z Ch. BOHUN ze Starego Grodu, urodzone 28 kwietnia 1962 roku u K. Grocholskiej. Z tego skojarzenia pochodziła żółta ARKA-AMGO. Ale w 1965 roku Ch.Zw.'63 WIMBA IKA z Willi Flora jest wystawiana przez Izę Dąbrowską u której ma szczenięta np. urodzone w 1964 roku. Pręgowany ISS ISOPAN Maltańskie Uroczysko, urodzony 26 grudnia 1964 roku u pani Izy był synem CWC Zwyc. ERWIN Margo i WIMBA IKA z Willi Flora.

Żółty Ch. Zw. Węgier PAGAT BARI Tyran i jego rodzeństwo PANTERA Tyran i PEGI Tyran pojawiło się na świecie dnia 31 stycznia 1964 roku u Zbigniewa Tyranowskiego i poprzez swoją żółtą matkę BELLA, było wnukami BORYS z Wildy i ARNIKA Posnania. Żółty POL ze Starego Grodu urodził się 4 kwietnia 1955 roku, jako syn REN ze Starego Grodu i żółtej REDA ze Starego Grodu, (K.W. I-I-12/VIII-57), która to pojawiła się na świecie 29 listopada 1951 roku i pozostała w hodowli "ze Starego Grodu", należącej do Ryszarda Grzechowiaka z Poznania.

WATRA z Willi Flora i Ch. BER z Wildy dnia 13 stycznia 1962 roku zostali rodzicami prążkowanej PEGGI z Willi Flora, która u Andrzeja Madalińskiego ma szczenięta z przydomkiem "Bajadera".
Rodzicami REDA ze Starego Grodu byli REKS-ODES (nr rej. 145/VII-47) i SATRA, o nieznanym pochodzeniu, która była bazową suką hodowli „Stary Gród".
Pochodząca z czwartego miotu  BURZA ze Starego Grodu urodzona 30 czerwca 1960 roku żółta (ruda) DONNI z Wildy, o gładkiej sierści, wzrostu 58 cm, oceny bdb, miała także jak zaznaczono w uwagach dużo luźnej skóry. Je rodzicami, oraz sióstr DELTA z Wildy i DESTA z Wildy zostali BIL z Wildy i BURZA ze Starego Grodu, zarejestrowana z nr 174/VIII/54.
DONNI z Wildy zamieszkała w Sopocie, u Zbigniewa Mazurkiewicza i u którego miała swoje pierwsze potomstwo po BEJ Margo. Szczenięta posiadały prawo do rodowodu, ale zostały zarejestrowane bez przydomka hodowlanego. Przyszły na świat 20 maja 1962 roku i w miocie tym były np. pręgowane AMIGO-MAX, ARIS-DJOK, AWA, oraz pręgowany AGUS, który został 3 sierpnia 1962 roku zarejestrowany przez Marię Gaik. W dniu 22 września 1962 roku została anulowana metryczka tego psa, potwierdzona  w uwagach własnoręcznym podpisem Zofii Piotrowskiej. Pręgowana AXA zamieszkała u Zbigniewa Mazurkiewicza z Sopotu, u którego swoje potomstwo miała z przydomkiem – „z Sopockiego Raju". DELTA z Wildy swoje pierwsze dzieci miała 23 kwietnia 1962 roku u Krzysztofa Wolframa po POL ze Starego Grodu, a ich synem został żółty AGAT POL z Andromedy.

POL ze Starego Grodu pozostawił po sobie kilka miotów, jak np. w hodowli "z Jaworowej", należącej do H. Wiśniewskiego, mieszkającego przy ulicy Jaworowej w Poznaniu. Jego partnerką była GOGA z Grabowa, a ich córką została pręgowana BETTA z Jaworowej, urodzona 25 stycznia 1958 roku, wpisana do K.W. T-I-15/VIII/59 i która to miała szczenięta z przydomkiem "Bowen". Pręgowane już pełno rodowodowe JONKA Bowen, oraz JUTA Bowen, która pozostała w hodowli B. Wendland, pojawiły się na świecie 20 marca 1960 roku jako córki Zwyc. BOHUN ze Starego Grodu i BETTA z Jaworowej.

Miotowa siostra DONNI z Wildy o imieniu DESTA z Wildy rodziła szczenięta w bydgoskiej hodowli "z Bydgoszczy", należącej do Kazimierza Skólmowskiego. Pochodząca z pierwszego miotu DESTA z Wildy, o imieniu ARINA z Bydgoszczy swoje potomstwo miała z przydomkiem "znad Noteci", dwukrotnie, w 1966 roku i 1967 roku po Ch. ZAVI-HATTAN z Nad Zatoki. A rodzonymi braćmi ARINA z Bydgoszczy byli AGAR z Bydgoszczy, oraz gniady z czarną maską ARS z Bydgoszczy, który zamieszkał u Z. Zakrzewskiego z Bydgoszczy.

ARIKA znad Noteci ma po Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee, dnia 24 marca 1969 roku szczenięta, urodzone w bydgoskiej hodowli "z Międzynia". Ich pręgowana córka ARISA z Międzynia zamieszkała w naszym Oddziale, a konkretniej w Tczewie.

BIANA z Bydgoszczy była w rękach Bogdana Steller z Bydgoszczy, u którego miała szczenięta urodzone 18 stycznia 1967 roku będące po Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee. Ich córkami zostały ARMA z Dworu Kopernika, oraz ALBA z Dworu Kopernika, która zamieszkała u Edwarda Jankowskiego z Gdańska. Pan Edward rozpoczął hodowlę bokserów właśnie bazując na ALBA z Dworu Kopernika i swoją hodowlę "ze Studni Neptuna" zarejestrował w Związku dnia 22 kwietnia 1969 roku z nr S/329/69. Pręgowana córka Ch.Zwyc. HARUN v.d. Wünderlampe i ALBA z Dworu Kopernika, która pojawiła się na świecie 15 kwietnia 1969 roku, o imieniu ASTRA ze Studni Neptuna pozostała w hodowli. Jej pręgowani bracia to np. Zwyc. ARKO ze Studni Neptuna, który zamieszkał u Zbigniewa Hasse z Tczewa, oraz ATLAS ze Studni Neptuna.

Pręgowane siostry - BAJA ze Studni Neptuna, która początkowo została w hodowli i Ch.5xCWC BRYZA ze Studni Neptuna, która także została w hodowli Edwarda Jankowskiego, oraz Zw. BELLA ze Studni Neptuna, która zamieszkała u naszego związkowego działacza Zdzisława Zawadzkiego z Gdańska, BRENDA ze Studni Neptuna i BETA ze Studni Neptuna urodziło się dnia 17 stycznia 1972 roku, będąc dziećmi KARLO v. Holstentor i ASTRA ze Studni Neptuna, dla której był to drugi miot. BETA ze Studni Neptuna ma dzieci z sopockim przydomkiem "z Miasta Przebudzonego", a BAJA ze Studni Neptuna miała szczenięta u Mirelli Szoll z Gdyni, pod przydomkiem "Otago Konrad". Pręgowane rodzeństwo Zw. FEDRA Otago Conrad, pręgowana Zw. FEDRA Otago Conrad i pręgowany FENIX Otago Conrad przyszło na świat 17 lutego 1975 roku, jako dzieci Ch. DUX von Vikingblud i BAJA ze Studni Neptuna. Żółty Ch. DUX von Vikingblut, urodzony 23 lutego 1972 roku, u węgierskiego hodowcy, był synem Inter.Ch. BUKY z Ringu i Zw. Vikingblut BETTY SLUKI. Pies ten zamieszkał w Polsce, u Jerzego Smorczewskiego z O/Lublin. FERDA Otago Conrad została w przyszłości prababką dla najbardziej utytułowanego boksera w Polsce - Inter.Ch. NESTOR Heveliusz, o którym piszę niżej, przy omawianiu MARKO Mezökövesdi. Zw. FEDRA Otago Conrad ma szczenięta z gdańskim przydomkiem "Graciasa Gedanensis", należącym do Macieja Marcinkiewicza.

Z trzeciego miotu DESTA z Wildy i po SLEEP z Rudej Budy urodziła się prążkowana 2xCh.,2xCWC, Zwyc.Budapesztu'1968 CERTA z Bydgoszczy, która u Edwarda Jagiełlo z Łodzi, ma szczenięta z przydomkiem "Nornica Ruda". Pręgowane rodzeństwo ARKON Nornica Ruda, CWC,Zwyc.Mł. ARES-CYD Nornica Ruda, Zw. ALMA-SZELMA Nornica Ruda i ANGARA Nornica Ruda (późniejsza hodowla "Kojca Angary"), które pojawiło się na świecie 18 marca 1966 roku były potomstwem Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee i Ch. CERTA z Bydgoszczy.

BRITTA-BUFFA Nornica Ruda ma własne potomstwo z łódzkim przydomkiem "z Psiej Oazy", należącym do sędziny kynologicznej Jadwigi Niciewicz, jak np. urodzone w dniu 26 lipca 1970 roku i będące po Ch.,Zwyc.Polski 1969,Zwyc.Węgier 1969 BARRY vom Olympia. Z miotu tego pochodziło pręgowane rodzeństwo - CZART z Psiej Oazy, CISA z Psiej Oazy i CYTRA z Psiej Oazy.

Miotowa siostra Ch. CERTA z Bydgoszczy o imieniu CARICA z Bydgoszczy ma także potomstwo po Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee, które urodziło się 28 kwietnia 1967 roku u Anny Rudnickiej i z tego skojarzenia pochodziło pręgowane rodzeństwo AGIT Presto, AGIO Presto, ABAKUS Presto, ARAM Presto, ARMA-BEKSA Presto (hodowla"z Filioli") i AVIA Presto. Takie same skojarzenie zostało powtórzone pół roku później i dnia 20 grudnia 1967 roku przychodzi na świat BROCK KING Presto. Pręgowana ARMA-BEKSA Presto ma dzieci, urodzone 29 czerwca 1970 roku, po Ch. BARRY v. Olympia i z tego skojarzenia pochodziła DEKALINA-PERŁA z Filioli, urodzona u Mariana Słabego.

Natomiast ich jeszcze jedna siostra CEDRA z Bydgoszczy u p. Szudacz rodzi dnia 8 lipca 1967 roku prążkowanego BOJAR z Dworu Łokietka

W katalogu VI Sopockiej WPR zorganizowanej na terenie Wyścigów Konnych w Sopocie w dniu 18 sierpnia 1963 roku, boksery zostają podzielone na żólte (których zgłoszono 19 sztuk) i na pręgowane, w ilości 26 sztuk, co stanowiło w sumie prawie 12% wszystkich zgłoszonych psów.

Natomiast mgr Janusz Gąsiorowski mieszkający w Gdyni, już w połowie lat 60-tych był członkiem Zarządu Głównego ZKwP, ( w latach 1965 do 1989 roku ). Dnia 4 kwietnia 1965 roku przewodniczył Zjazdowi Delegatów Związku, który to miał miejsce w Poznaniu, a ostatnio pracował w Komisji Współpracy z Zagranicą ZG ZKwP.  CACIB Ch. ATTAK TELL z Arkony, który był w rękach pana Gąsiorowskiego, oraz jego miotowi bracia - pręgowany AR-PAZDOR z Arkony, pręgowany APIS RINGO z Arkony, płowy AMOK-BREK z Arkony i rudy AGAPIT z Arkony, urodzili się 6 lutego 1962 roku, w hodowli z naszego Oddziału, należącej do Jerzego Baranowskiego z Jackowo. Ich matką była ruda TARA z Miłej, która to przyszła na świat 1 kwietnia 1959 roku, w warszawskiej hodowli, należącej do Hanny Dąbrowskiej. Ale w naszym Oddziale została zarejestrowana, jako już dorosła, dnia 1 grudnia 1961 roku. Ojcem TARA z Miłej został DAR BINGO ze Starego Grodu (nr rej. 3656/56/I) i poprzez którego była ona pół siostrą ARCHIBALD KAJ. Matką TARA z Miłej była LENTA, zarejestrowana z nr rejestracyjnym 4119/55/I, czyli wynika z tego, że LENTA, o PKR 0-III-585, została zapisana po 1956 roku, również już jako dorosła.

W dniu 1 lipca 1964 roku, po Ch. ATTAK-TELL z Arkony i po Zwyc.CWC BAJA Margo urodziły się np. pręgowane WRZAWA z Nad Zatoki i WARUNA z Nad Zatoki, która zamieszkała u pana Aleksandra Drozdowskiego z Krakowa, sędziego kynologicznego od bokserów, u którego miała szczenięta z przydomkiem "Aldro". Pręgowany RINGO Aldro, który pojawił się na świecie 23 sierpnia 1967 roku był po RAMZES-TURUL ze Złotego Ringu i WARUNA z Nad Zatoki.

Miot z przydomkiem "z Nad Zatoki" i onaczony literą "W" był trzecim miotem Zwyc.CWC BAJA Margo, która rok wcześniej, w 1963 roku po raz drugi urodziła szczenięta. WRZAWA z Nad Zatoki także została matką u  Zbigniewa Zbiczak. Miała ona szczenięta urodzone 19 listopada 1967 roku po imporcie niemieckim, rezydującym u Krystyny Bednarskiej i ich dziećmi zostały DEJ-DEMON, oraz DOLLY. Ich ojciec Ch. BARRY vom Olympia, bo to o nim mowa, oraz jego pręgowani bracia BANJO vom Olympia i BLACK v. Olympia, urodzili się 18 września1965 roku, u Haralda Schmager z Berlina, po EDEL v. Odereck i po ALEXA von den Grünen Aue.

Z tego drugiego miotu Zwyc.CWC BAJA Margo pochodziły np. żółte Ch. ZAVI-HATTAN z nad Zatoki, który zamieszkał u działacza naszego Oddziału, u Marii Gaik z Gdańska Wrzeszcza i pozostawił po sobie potomstwo. U Henryka Jurka z Poznania zamieszkał Zwyc. AMI z nad Bzury, urodzony 12 czerwca 1967 roku u Zenona Bagrowskiego. Pręgowane rodzeństwo Zwyc. AMI z nad Bzury ARA z nad Bzury, oraz  ABA z nad Bzury, która pozostała w hodowli, były dziećmi Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee i BAJA. Natomiast prążkowany Zwyc. BOJAR z Udoli Mohelky,

urodzony dnia 12 maja 1967 roku u F. Bohm, był synem CACIB Zwyc. BRET z Aloe i BORA ze Staropackych Nor i zamieszkał również u Henryka Jurka, który to bazując na TINA Wagabunda zarejestrował hodowlę "Owar", z którym to przydomkiem rodziły sie też jamniki szorstkowłose. Zdjęcie Zwyc. BOJAR z Udoli Mohelky pochodzi z archiwum Małgorzaty Jurek-Ereńskiej, będącej córką pana Henryka i która jako pierwsza sprowadziła z Ameryki do Polski parę american staffordshire terriers. Prążkowany CACIB Zwyc. BRET z Aloe był młodszym o dwa lata bratem również prążkowanego 3xCACIB,3xCh. PL,Ch. CSRS ATILA z Aloe, który to pojawił się na świecie 4 czerwca 1963 roku u J. Uhra, będąc synem pręgowanego Zw. PIROL v. Gerhardsbrunnen, urodzonego w 1959 roku i który to pies był dziadkiem dla AR z Jinonic, będącego w rękach Tadeusza Czubkowskiego. Matką Ch. ATILA z Aloe, mieszkającego u Marii Rezkovej z Brna została CIRKE z Oktavanu. Małgorzata Jurek-Ereńska, będąca córką pana Henryka, jako pierwsza sprowadziła z Ameryki do Polski parę american staffordshire terriers.

Rodzeństwo czerwono-żółty Ch. ZAVI-HATTAN z nad Zatoki, ZEMUN-DOGAN z Nad Zatoki, ZACCO IGOR z Nad Zatoki, który został sprzedany do USA, do Nowego Jorku, oraz ZADRA z nad Zatoki urodziło się 13 marca 1963 roku, jako dzieci MOGUL z Cerneho Jezera, (CsPKP- 4154/59/61), urodzonego w 1959 roku i Zwyc.CWC BAJA Margo. Ich ruda siostra ruda ZORA z Nad Zatoki zamieszkała w Warszawie, u Ryszarda Śliwińskiego, u którego ma szczenięta z przydomkiem "z pod Wielkiego Dębu", jak np. dnia 26 września 1965 roku przyszło na świat pręgowane rodzeństwo jak np. BORDO z pod Wielkiego Dębu i BRYZA GARDA z pod Wielkiego Dębu, będąc dziećmi Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee. BRYZA GARDA z pod Wielkiego Dębu ma u A. Kalisiaka szczenięta z przydomkiem "ze Złotej Maski".

ZADRA z nad Zatoki swoje pierwsze dzieci urodziła 19 lipca 1965 roku u Marty Bichniewicz z Warszawy i były one po ARCHIBALD KAJ Czarna Maska. Ze skojarzenia tego pochodził np. żółty AMBI-KOJA Kleks.

Hodowla "z Cerneho Jezera", została założona w 1947 roku przez dr Karela Kocum z Pragi i który hodował później  sznaucery miniaturowe. Bazową suką tej hodowli była 2x Zwyc. Memoriału im. Alfreda Justitza PUCI Of Bear Stone Castle, będąca prawnuczką LUSTIG von Dom. Pierwsze jej szczenięta przyszły na świat 11 października 1947 roku, były po Ch. ARGO z Burgundska i zostały oznaczone literą "A". A były to złoto pręgowane AJAX z Cerneho Jezera, ALLAN z Cerneho Jezera, złocisto czerwony ARGO z Cerneho Jezera, późniejsza wielokrotna zwycięzczyni wystaw złoto pręgowane AIDA z Cerneho Jezera i ARWA z Cerneho Jezera, oraz złocisto żółta ASKA z Cerneho Jezera. Pochodzące z drugiego miotu - złoto pręgowana Ch. BINA z Cerneho Jezera, która została w hodowli, oraz złoto-czerwona BRITA z Cerneho Jezera, pojawiły się na świecie 31 marca 1949 roku, będąc córkami BIVOJ z Baldova i PUCI Of Bear Stone Castle, która to była zwyciężcą w 1948 i 1949 roku Memoriału im. Alfreda Justitza, zasłużonego malarza. Alfred Justitz, który zmarł w 1934 roku, był przede wszystkim założycielem, a później honorowym członkiem Klubu Boksera w Czechosłowacji i Czechosłowackiego Związku Kynologicznego. Natomiast na program tego memoriału, który miał miejsce po raz pierwszy w 1947 roku, składały się: posłuszeństwo, praca na śladzie i praca obrończa.

Rodzeństwo czerwono złoty BIVOJ z Baldova i pręgowana Ch. 1949 BRONITA z Baldova pochodziły od HARRY v. Zwergeck (będącego wnukiem niemieckiego Zw. DANILO v. Königsee) i HYDRA v. Würm. Ch. BRONITA z Baldova miała szczenięta z przydomkiem "z Bomi", u Jar. Sochurek. Jej pierwsze szczenięta urodziły się 8 lipca 1949 roku, a jej i ARIK Baldova złoty syn dostał na imię AKSEL z Bomi.

W hodowli „ z Cerneho Jezera" miała również szczenięta BESSI von Wandlhof, urodzona w 1955 roku i jej, oraz AMMON  v. Schmuggelstieg pręgowany syn o imieniu CACIB,CWC,Zwyc.’62 NEPTUN z Cerneho Jezera, urodzony 15 marca 1961 roku był zgłoszony na II MWPR Poznań 1964 rok. Bracia AMMON v. Schmuggelstieg i złoto pręgowany ARG v. Schmuggelstieg, którzy pojawili się na świecie 2 sierpnia 1957 roku byli synami ciemno pręgowanego EDLER v.d. Fuhlenburg i złoto żółtej ANTJE v.d. Großheide.

Czwarte, pręgowane potomstwo Zwyc. BAJA Margo, oznaczone literą "U", przyszło na świat 10 września 1965 roku, a ich ojcem został Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee. W miocie były np. Ch. 4xZwyc. ULISSES-KARMAN z Nad Zatoki, który zamieszkał w Łodzi i po którym urodziły się szczenięta w hodowli "Wesoła Rodzinka", a URAN z Nad Zatoki pojechał do Krakowa, UKA z Nad Zatoki zamieszkała we Wrocławiu, u profesora zwyczajnego dr med. Bolesława Popielskiego. A w miocie tym były jeszcze UFA z Nad Zatoki i UGA z Nad Zatoki, która u Wandy Krzyżkiewicz z Gdańska Oliwy miała pierwsze potomstwo po ZEMUN-DOGAN z Nad Zatoki, urodzone 16 czerwca 1967 roku i z tego skojarzenia wywodziła się PUMA z Uroczyska, o nr metryki3047/X/67 i która też ma szczenięta. Natomiast UGA z Nad Zatoki i Ch.Zwyc. 3xCWC HARUN v.d. Wünderlampe dnia 24 czerwca 1969 roku zostają rodzicami np. pręgowanej RENA SIMBA z Uroczyska. URAN z Nad Zatoki i Zw. WARUNA z Nad Zatoki brały udział w pokazie amatorskiej tresury psów zorganozowanej na WPR w Krakowie w 1968 roku. Przydomek "z Uroczyska" został zarejestrowany z nr U/22 dnia 11 czerwca 1970 roku.

Pręgowana TERCJA z Nad Zatoki, urodzona 4 marca 1968 roku, pochodziła już z ostatniego miotu Zw. BajA Margo, której partnerem został ponownie Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee.

W hodowli "v. Streitzigsee", będącej w rękach Hildergardy Schwarzwäller z Monachium pierwszy miot bokserów pojawił się na świecie 28 sierpnia 1955 roku. ALLO v. Streitzigsee był synem MUNGO v. Klabautermann i ONYX v. Klabautermann. Natomiast pręgowany FLIRT ZACCO v. Streitzigsee został zaimportowany przez Zofię Piotrowską, u której w drugiej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku z takim samym przydomkiem "z Nad Zatoki" zaczęły się rodzić  sznaucery miniaturowe czarne. Hodowla ta bazowała na czarnej QUINTA Bohemia Standart, urodzonej w Czechosłowacji. W tamtym czasie w hodowlach sznaucerów w Polsce cieszył się import z Ameryki - czarny Inter.Ch. ARIZONA JEFF. Pies ten urodził się 2 września 1972 roku, w hodowli Jackie M. Moffett, a zamieszkał u Aleksandry Makuli.                                                                                                                                                                                                                         

FLIRT ZACCO v. Streitzigsee urodził się 25 sierpnia 1963 roku, jako syn ALFA-ROMEO v. Kap Violent i CORA v.d. Hubersiedlung, która to przyszła na świat w Austrii, u dr Franta Winklera i która poprzez swojego ojca - CACIB BEL AMI v. Wikingblut, była podwójną prawnuczką pręgowanego amerykańskiego importa ABRA DABRA Of Sirrah Crest, u którego w rodowodzie występował Inter.Ch. LUSTIG v. Dom. Jasno pręgowany CACIB BEL AMI v. Wikingblut, urodzony 9 maja 1954 roku w hodowli należącej do Herberta Köthe, był synem pręgowanego PRIMUS v. Dom, urodzonego w 1951 roku i HERTA v. Feldinghaid, a jego młodszym bratem o 17 miesięcy był również pręgowany CATO v. Wikingblut.

Tak na marginesie, to w  hodowli "Wikingblut" w 1972 roku miał szczenięta BUKY z Ringu, po którym został sprowadzony do Polski jego dzieci  - żółty DUX Wikingblut, raz DOLLY Wikinblut, urodzone 23 lutego 1972 roku, a których matką była Wikingblut BETTY SCHUKI. DUX Wikingblut był zgłoszony do klasy zwycięzców przez Jerzego Smorczewskiego na WPR w Bydgoszczy w 1974 roku i od Zofii Piotrowskiej zdobył następujący opis: "Średniej wielkości, b. mocny, doskonale zbudowany, głowa typowa o b.dobrych proporcjach, zbyt duży przodozgryz, ale b. dobrze kryje zęby". DUX Wikingblut uzyskał wtedy ocenę doskonałą lokatę III/3, medal złoty. Natomiast DOLLY Wikinblut i Wikingblut GAYUS są w rękach Czesława Mette, który został hodowcą tej rasy z przydomkiem "Gay-Do-Wik", ale to temat na inne opracowanie. U Czesława Mette 10 lat wcześniej zamieszkała ruda z czarną maską CWC ILONKA z Milicova, urodzona 9 kwietnia 1962 roku, a jeszcze wcześniej ( co już pisałam) rudy ARCHIBALD KAJ Czarna Maska urodzony w 1959 roku. Jej rodzicami byli Zwyc. ARTUS v. Werganewitz (ZB 87554) i Ch. ARITA z Milicova, urodzona w 1955 roku u Adolfa Pazour z Pragi. Zaś ARNA z Milicova, będąca miotową siostrą Ch. ARITA z Milicova została (poprzez swoją wnuczkę Frety ze Salamounky) prababką BUKI z Ringu. Dnia 27 maja 1964 roku przyszedł na świat rudy z czarną maską JAGO z Milicova, będący synem DIK z Milicova i GITA z Milicova. Pies ten zamieszkał u Zbigniewa Juchnowskiego z Warszawy. Wracając jeszcze do Czesława Mette to był on także właścicielem morengo Zwyc.,CWC ATTIS z Dalvinu, który urodził się 19 lipca 1966 roku u F. Peterka z Czechosłowacji. Jego rodzicami zostali wspomonany wyżej 3xCACIB,3xCh. PL,Ch. CSRS ATILA z Aloe i BRITA z Kolegiaty.

W hodowli "v.d. Hubersiedlung" swoje potomstwo miała również TUSCA Della Val Di Senio, sprowadzona z doskonałej włoskiej hodowli, należącej do dr Tomaso Bosi i w której to hodowli miała szczenięta WERRA  v.d. Reiterstadt. W przyszłości FLIRT ZACCO v. Streitzigsee uzyskał tytuł 2x champion, tytuł Zwc. Warszawy 67, jak również został wyszkolony na POI III stopnia. Na II MWPR w Poznaniu, która miała miejsce w 1964 roku, pośród zgłoszonych wtedy 13 prążkowanych bokserów Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee zdobył tytuł Zwycięzcy i był on czołowym reproduktorem z Oddziale Gdańsk, jak również pozostawił po sobie sporo potomstwa w całej Polsce. I mimo, że w rodowodzie Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee

występowały żółte bosery, to nigdy nie urodziły się po nim szczenięta o takim umaszczeniu. Natomiast siostra FLIRT ZACCO v. Streitzigsee o imieniu FILIGRAN v. Streitzigsee miała szczenięta w hodowli " v.d. Wünderlampe" i której syn HARUN v.d. Wünderlampe zamieszkał w naszym Oddziale.

Na powyższym zdjęciu widać Zofię Piotrowską właśnie z Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee, który to był do roku 1970 bardzo wziętym reproduktorem nie tylko w naszym Oddziale, ale i w całej Polsce, co widać było po ilości urodzonych jego potomków. Na przykład na XI WPR zorganizowaną w Sopocie w dniu 8 czerwca 1969 roku na 59 zgłoszonych bokserów, w tym 44 pręgowanych, 29 sztuk było po Ch. FLIRT'a ZACCO v. Streitzigsee, które urodziły się w 16 różnych hodowlach. Było jeszcze zgłoszone pręgowane potomstwo po innych lokalnych reproduktorach takich jak: ZAVI-HATTAN z nad Zatoki -3 boksery, po Ch.CACIB ATTAK TELL z Arkony - 5 sztuk, po Ch. ŻUK CHERIE z Nad Zatoki - 3 boksery i po jednym po Ch. BOHUN ze Starego Grodu, AJON JOGI z Itaki, który to był synem ŻAR-TORO z nad Zatoki, po ZEMUN-DOGAN z Nad Zatoki, będącym rodzonym bratem ZAVI-HATTAN z nad Zatoki, oraz jeden był po ARTOS Posnania, którego Wacław Tarasewicz podczas XIII WPR w Poznaniu w 1961 roku tak opisał: „Głowa: Krótki nos, uszy nisko osadzone. Bardzo spadzisty zad. Stopa francuska. Sztywny chód tylnich kończyn. Usposobienie typowe”.

Również potomstwem Ch. ŻUK CHERIE z Nad Zatoki było  pręgowane rodzeństwo AGIP z Saragossy, ARAB z Saragossy, oraz ATRAKCJA z Saragossy (późniejsza hodowla "z Boxringu") i ANEGDOTA z Saragossy (hodowla "z Celiny"), urodzone 17 marca 1966 roku u Krystyny Pyrkosz z Wrocławia, która była żoną Witolda Pyrkosza, aktora teatralnego i filmowego i która też była pierwszym w Polsce hodowcą chartów afgańskich z przydomkiem "Afgan-Pol". Matką tego rodzeństwa została AZJA z Doliny Wisły. Żółte rodzeństwo AGAR z Doliny Wisły, AGATA z Doliny Wisły (późniejsza hodowla "z Leopolis"), oraz AZJA z Doliny Wisły były córkami AJAKS TOTO z Grodu nad Prosną i FAMA. To pełno rodowodowe już rodzeństwo, urodzone w krakowskiej hodowli należącej do Wiesława Enzinger były córkami FAMA z Parady Gwiazd wpisanej do K.W- T-II-355/II. Żółta FAMA z Parady Gwiazd, urodzona u Janiny Brylińskiej dnia 15 stycznia 1961 roku była córką DOBRY DRUH ROBIN ze Starego Grodu i FRAZA wpisanej do K.W.- T-I-212/II/59. Natomiast ARAB z Saragossy dnia 23 grudnia 1968 roku został ojcem prążkowanego ANATOL Memphis, który to zamieszkał u Iwony Magdziarskiej z Wrocławia. Matką ARAB z Saragossy została BAJKA Zygmunt, a hodowcą J. Moralewicz.

Urodzone rok później, dnia 5 września 1962 roku żółta RUTA z Parady Gwiazd (PT, K.W. - T-II-429/62/II), która miała szczenięta z krakowskim przydomkiem "ze Złotego Ringu, oraz RILLA z Parady Gwiazd, były córkami FRAZA. Żółte siostry FRAZA i FRIGGA (K.W.- T-I-213/II/59) które pojawiły się na świecie 12 listopada 1958 roku u T. Kowalskiego, były córkami DOBRY DRUH ROBIN ze Starego Grodu i żółtej DIANA, zarejestrowanej z nr 1313/56/II.

RILLA z Parady Gwiazd miała u Witolda Kuryło z Krakowa potomstwo z przydomkiem "Tygrysia Skóra". Pręgowana Zwyc. JUCUNDA Tygrysia Skóra, która przyszła na świat 18 grudnia 1964 roku była córką BEJ Margo i RILLA z Parady Gwiazd, a dwa lata później, dnia 7 stycznia 1966 roku urodziło się jej młodsze pręgowane rodzeństwo to PROTON Tygrysia Skóra, PRIMA Tygrysia Skóra, PROMESA Tygrysia Skóra i PALLADA-RIVA Tygrysia Skóra.

Po DOBRY DRUH ROBIN ze Starego Grodu w hodowli "Averon" urodziły się szczenięta, których matką była AGATA Averon. Ich zółty syn AGAT Averon przyszedł na świat 2 czerwca 1962 roku, w hodowli Anieli Wojtowicz.

W czasopiśmie PIES nr 4/1963 Lubomir Smyczyński na temat m.innymi bokserów w swoim artykule tak napisał: " Osiągnięcia hodowlane i zadania Komisji Hodowlanych BOKSERY. Rasa ta osiągnęła sposród ras w Polsce po wojnie hodowanych chyba niespornie najwyższy poziom i to zarówno w okazach zwycięzców jak i w ogólnym poziomie dość licznego pogłowia. Jest to niewątpliwie zasługą i wynikiem świadomego wysiłku hodowlanego przede wszystkim ośrodka hodowlanego poznańskiego, jak również hodowli warszawskich współpracujących z Poznaniem. Wydaje mi się, że poziom jest tak wysoki, iż nie zachodzi potrzeba szukania pomocy za granicą. Co więcej obawiałbym się, ze wprowadzenie do naszej hodowli nowej krwii przez import jakichkolwiek psów, bez surowej selekcji, mogłoby tylko obniżyć obecny poziom. Uważam, że jedynie sporadycznie można by, którąś z czołowych suk wysłać do pokrycia  przez szczytowego championa zagranicznego, by uzyskać dopływ nowej krwii i jeżeli potomstwo z tego połączenia odpowiadać będzie oczekiwaniu, wprowadzić je  do naszej hodowli. Podkreślam, że ogół naszego pogłowia bokserów uważam za tak dobry, iż w zasadzie ograniczyć się można i może nawet należy do konsekwentnego utrzymania wytyczonego kierunku przy surowej selekcji hodowlanej".

Na VII Sopocką WPR, w 1964 roku Alfred Świerkosz zgłosił żółtą AZA-LUCE z Polanki Oliwskiej, która przyszła na świat 24 listopada 1963 roku, w hodowli Alfonsa Westphal z Gdańska, jako córka BORYS z Wildy i ARA PERA z Nad Morskiego Wzgórza. Miotowym rodzeństwem AZA-LUCE z Polanki Oliwskiej były APSIK-GANGSTER z Polanki Oliwskiej, AMON-BOBBY z Polanki Oliwskiej , ARES - MARQUIS z Polanki Oliwskiej i AFRA-MAURILLE z Polanki Oliwskiej, która to swoje potomstwo miała w gdyńskiej hodowli "z Redłowa". Żółta AFRA-MAURILLE z Polanki Oliwskiej pierwszy miot miała po Ch. FLIRT'a ZACCO v. Streitzigsee, urodzony 6 stycznia 1967 roku. Z tego skojarzenia pochodziły np. ADAR z Redłowa i AJKA z Redłowa. Urodzone w trzecim miocie żółte rodzeństwo CHAMP z Polanki Oliwskiej i CZUPO z Polanki Oliwskiej było dziećmi Ch. ZAVI-HATTAN z Nad Zatoki i  ARA PERA z Nad Morskiego Wzgórza.

Żółta ARA PERA z Nad Morskiego Wzgórza, oraz jej siostry - ALMA z Nad Morskiego Wzgórza, ALUKA z Nad Morskiego Wzgórza, oraz AGA Znad Morskiego Wzgórza, przyszły na świat 29 kwietnia 1962 roku, w hodowli Ludwika Krajki z Gdańska, jako córki LUMP BARI z Abisynii i rudej CONTESSA z nad Brdy, która to poprzez swojego prążkowanego ojca - SLEEP z Rudej Budy, była wnuczką Ch. BOHUN ze Starego Grodu i REDA ze Starego Grodu, zapisanej do K.W. T-I-12/VII/57.

Matką rodzeństwa urodzonego 27 maja 1960 roku w ilości 6 sztuk u Idy Dyczkowskiej z Bydgoszczy, była ARNICA z Nad Brdy, dla której były to pierwsze szczenięta i której partnerem został  SLEEP z Rudej Budy. Wśród nich były: CZEKAN z Nad Brdy, CZANTORIA z Nad Brdy (która miała własne potomstwo po REMI ze Starego Grodu u A. Michnik), oraz CONTESSA z Nad Brdy. Pręgowany z białą piersią i białą maską CZEKAN z Nad Brdy o wzroście 63 cm i który był jednym chłopakiem w tym miocie, został w uwagach opisany: " Piękna sylwetka, bardzo mocna kość, wada - zbyt mocno zaznaczone policzki. Biała maska". Jego właścicielem został Kazimierz Dębicki, profesor gdańskiej Akademi Medycznej. Natomiast u gniadej z czarną maską, krótkiej sierści i wzrostu 55 cm CONTESSA z Nad Brdy zaznaczono - "Zbyt małe fafle i czarne naloty na piersi". Prążkowany SLEEP z Rudej Budy, urodzony 3 czerwca 1957 roku, będący w rękach Ireny Meissner z Bydgoszczy i wpisany do K.W. T-I-60/XII/58 był synem Ch. BOHUN ze Starego Grodu i REDA ze Starego Grodu (K.W. T-I-12/VII/57). Pies ten pozostawił po sobie co najmniej 8 miotów, urodzonych w latach 1959-1962.

Ich matka - gniada z ciemną maską ARNIKA z Nad Brdy zapisana w K.W T-I-61XII/58, zarejestrowana z nr 786/XII/58 przez Idę Dyczkowską, oraz z oceną wystawową dobrą, przyszła na świat 9 lipca1958 roku jako córka BOJAR ze Starego Grodu i ALMA o nieznanych rodzicach i zarejestrowana z nr 656/XII/56. Gniady z ciemną maską BOJAR z n/Brdy pojawił się na świecie 15 czerwca 1959 roku i był synem POL ze Starego Grodu i ALMA.

Drugie potomstwo ARNIKA z Nad Brdy przyszło na świat 4 czerwca 1961 roku, już u Marii Rubenau w ilości 3 szczeniąt, 2 suczki i jednego żółtego psa, którego nazwano BERI, a ich ojcem został BARITUS z Orłowity. Hodowla "z Orłowity" należała do Franciszka Górnego. Rodowodowe rodzeństwo pręgowany BARITUS z Orłowity, gniady z ciemną maską BOSTON z Orłowity, BELLONA z Orłowity, oraz Zwyc. BAGHERA z Orłowity (późniejsza hodowla "z Ułańskiego Pola") pojawiło się na świecie dnia 1 kwietnia 1959 roku, będąc potomstwem SLEEP z Rudej Budy i REZA z Boru nad Wartą. Natomiast pierwszy miot u pana Franciszka i w którym były gniade z ciemną maską ARENA z Orłowity, ANETA z Orłowity i ARNA z Orłowity, pojawił się na świecie 22 lipca 1957 roku i był po ARAS, zarejestrowanym z nr 511/XII/55, o rodzicach n.n., oraz REZA z Boru nad Wartą. ARNA z Orłowity zarejestrowana z nr 615/XII/59 ma potomstwo po SLEEP z Rudej Budy, a ich pręgowana córka ATRA-DAMA rezyduje u Jana Rummel, natomiast gniada z ciemną maską ARNETA-AGA wpisana do K.W. T-I-75-XII/60 zamieszkuje u Ignacego Piwnickiego. ARENA z Orłowity podobnie jak jej siostra ma także szczenięta po SLEEP z Rudej Budy, urodzone 28 września 1959 roku i z tego skojarzenia pochodził gniady z ciemną maską ARS. Gniady z ciemną maską ASCO był synem SLEEP z Rudej Budy i ANETA z Orłowity, a przyszedł on na świat 31 października 1959 roku.

Od 1965 roku, CONTESSA z Nad Brdy swoje następne potomstwo miała również pod przydomkiem "Z nad Morskiego Wzgórza", ale już należącym do Janiny Gołębiewskiej z Gdańska.

Jej trzecie z kolei szczenięta, (ale pierwsze z przydomkiem "z nad Morskiego Wzgórza") urodzone 27 lutego 1965 roku, oznaczone zostały imionami zaczynającymi się na literę "C", jak np. żółty CARES z Nad Morskiego Wzgórza, czy pręgowana CHERIE z Nad Morskiego Wzgórza i szczenięta te były po Ch. ŻUK-CHERIE z nad Zatoki. To samo skojarzenie zostało powtórzone w 1968 roku.

Ruda ALUKA Znad Morskiego Wzgórza zamieszkała u  Lucyny Sobczak z Gdańska i u niej miała potomstwo w hodowli "z Itaki". Pierwsze dzieci ALUKA Znad Morskiego Wzgórza, przyszły na świat 6 stycznia 1964 roku, a ich ojcem został CWC ŻAR-TORO z nad Zatoki, będący w rękach Józefa Bojanowskiego, a w miocie tym były między innymi: żółte Zw.ABAJ-ASAN z Itaki, oraz AJON-JOGI z Itaki, AZEF-LUCKY z Itaki i  żółte AJA z Itaki, która zamieszkała w Grudziądzu, oraz AMBA z Itaki, która u Heleny Kamińskiej z Gdańska Stogi swoje potomstwo miała pod przydomkiem "Meduza", z którym to przydomkiem rodziły się równocześnie dogi niemieckie.

U Mariana Stojałowskiego z Sopotu dnia 5 czerwca 1964 roku przyszły na świat szczenięta, których rodzicami zostali CWC ŻAR-TORO z nad Zatoki i żółta KAWA-ALBINA, urodzona 26 kwietnia 1964 roku w warszawskiej hodowli. Jej rodzicami byli BOHUN ze Starego Grodu i ALBA-MIŁA, zarejestrowana w Związku w 1957 roku. Z miotu tego pochodziły np. żółte AJAKS-CEZAR z Gniewskiego Grodu, TOM-ARTUS z Gniewskiego Grodu,

Pierwszy miot bokserów u Heleny Kamińskiej urodził się 3 grudnia 1965 roku i został oznaczony literą "B". Pręgowany BALTAZAR z Meduzy był synem Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee.

Drugie szczenięta pojawiły się na świecie 4 miesiące później niż dogów niemieckich, dnia 30 sierpnia 1966 roku. Partnerem AMBA z Itaki został ponownie Ch.PL. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee, a w miocie był np. pręgowany AMOR-DŻEK z Meduzy i AJAX-BOSFOR z Meduzy, oraz AMI z Meduzy, która została podstawą hodowli "Czarna Melonezja". Przydomek ten zarejestrowany 20 marca 1969 roku z numerem C/217/69 należał do Dariusza Ciesielkiego z Gdańska. Natomiast następna ich siostra o imieniu AGA z Meduzy u Józefa Ingielewicza z Gdańska miała pręgowane dzieci pod przydomkiem "z Zarania" przydomkiem zarejestrowanym w Związku dnia 15.10.68 rok, z nr Z/146/68. Przydomek "z Zarania" wiązał się z miejscem zamieszkania hodowcy - Kolonia Zaranie w Gdańsku Orunia. Pręgowany ARI-BARI z Zarania, urodzony 24 czerwca 1968 roku był synem Ch.,CACIB ATTAK TELL z Arkony i AGA z Meduzy. Jej drugie szczenięta, jak np. pręgowani BROK z Zarania i BEL-AGAT z Zarania przyszły na świat 16 maja 1969 roku i były również po Ch.,CACIB ATTAK TELL z Arkony.

Trzecie szczenięta z przydomkiem "z Meduzy", również po Ch.PL. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee, urodziły się dnia 23 lipca 1967 roku wśród których były np. pręgowane CYMA z Meduzy, CETA z Meduzy (późniejsza hodowla "z Andrzejówki") i CARIN z Meduzy,  będąca podstawą hodowli "Czarna Malonezja", należącej do Dariusza Ciesielskiego z Gdańska, który zarejestrował ten przydomek w 1969 roku z nr C/217/69. CYMA z Meduzy zamieszkała u Jana Sankowskiego z Gdańska, u któtrego miała potomstwo z przydomkiem "Gdańska Góra", zarejestrowanym 2 lipca 1969 roku z nr G/239. CYMA z Meduzy i Ch.Zwyc. 3xCWC HARUN v.d. Wünderlampe dnia 2 lutego 1971 roku zostali rodzicami rodzeństwa jak np. żółtego BROK z Gdańskiej Góry, pręgowanej BORA z Gdańskiej Góry i żółtej BERA z Gdańskiej Góry. Również pochodząca z trzeciego miotu córka AMBA z Itaki, nazwana CARIN z Meduzy ma dzieci u Ferdynanda Lewandowskiego z Gdańska. Żółta BETI - AGA , urodzona 22 września 1970 roku, jako córka HARUN v.d. Wünderlampe i CARIN z Meduzy, zamieszkała u Włodzimierza Hick, który był właścicielem Ch. BEJ Margo, który urodził się 11 lat wcześniej od BETI - AGA i która została podstawą hodowli "Walpurgia".

Natomiast z drugiego miotu CONTESSA z nad Brdy, urodzonego 11 grudnia 1963 roku, pochodziły BOSANOVA z Nad Morskiego Wzgórza, która u Witolda Jachimczaka z Gdańska miała szczenięta pod przydomkiem "z Zielonego Przymorza", a BRETTA z Nad Morskiego Wzgórza u Ireny Kotlickiej z Gdańska, miała potomstwo w hodowli "z Nad Wydm" w której to hodowli, np. dnia 26 kwietnia 1966 roku przyszli na świat pręgowani bracia – ZORRO z Nad Wydm, ZENT-AWEST z Nad Wydm, ZRYW ARGOS z Nad Wydm i ZOK TARZAN z Nad Wydm, (po którym urodziły się szczenięta w hodowli "Oliwski Dwór"), a ich ojcem został Zw.Ch. FLIRT-ZACCO v. Streitzigsee. Rok później, dnia 17 sierpnia 1967 roku zostało powtórzone skojarzenie Zw.Ch. FLIRT-ZACCO v. Streitzigsee z BRETTA z Nad Morskiego Wzgórza i z miotu tego pochodziły WIKING z nad Wydm i WILMA z Nad Wydm, a ich młodsza siostra - UTA z Nad Wydm przyszła na świat 16 kwietnia 1968 roku.

Zwyc. ALMA z Nad Morskiego Wzgórza u Marii Golla z Gdyni, miała szczenięta z przydomkiem "z Nad Fal Bałtyku". Jej pierwszy miot przyszedł na świat 24 listopada 1963 roku, po Zwyc.,CWC ŻUK CHERIE z Nad Zatoki. Ich dzieci to np. prążkowany Zw. ARES PIRAT z Nad Fal Bałtyku (który został w 1966 roku ojcem w warszawskiej hodowli, będącej w rękach hodowli M. Majewskiego), ARIA z Nad Fal Bałtyku, czy AVIA z Nad Fal Bałtyku, która również została matką dzieci, w hodowli "z Oliwskich Wzgórz", należącej do Zdzisława Procelli z Gdańska, a urodzonych 20 sierpnia 1965 roku, po BORYS z Wildy.

Na powyższej fotografii z lewej strony jest BORYS z Wildy, a obok niego siedzi AZA-LUCE z Polanki Oliwskiej, która dnia 5 listopada 1965 roku miała jedyne w swoim życiu szczenięta, po Ch. ŻUK CHERIE z Nad Zatoki. Z tego skojarzenia pochodziły żołte rodzeństwo, np. DINGO-BOY Astra Oliviensis, DRUH KUBA Astra Oliviensis, DUMA-ARA Astra Oliviensis, DINA BALBINA Astra Oliviensis, DIANA-KLARA Astra Oliviensis, oraz jedyne pręgowane szczenię w tym miocie, o domowym imieniu YOGI i którego zdjęcie jest poniżej.

Parę lat później, dnia 2 maja 1971 roku urodziła się pręgowana bokserka Zwyc.Mł. Szemerekerti MONA LIZA, która zamieszkała u Marii Janickiej z Gdyni. Była ona importem z Węgier, z hodowli Jeno Majerszky z Miskolca,  a jej rodzicami zostali JUMBO Degli Ulani i BETTY v. Tiroler Landl, pochodząca z austriackiej hodowli należącej do Rosemarie Winkler. Włoska hodowla "Degli Ulani" należała do dr Emmy Rasi Rani. U Jeno Majerszky zamieszkała także żółta Balastyai BESSY, urodzona 24 grudnia 1969 roku i będąca córką AMIGO v. Tiroler Landl i SENTA v. Oranienburg. Rodzeństwo AMIGO v. Tiroler Landl i żółta AIMEE v. Tiroler Landl, które pojawiło się na świecie 5 lipca 1968 roku było potomstwem urodzonego we Włoszech GOAL Della Val Di Senio ( będącego synem Witherford HOT CHESTNUT) i TRÄNCHEN v.d. Hubersiedlung, która to w 4 pokoleniu miała w rodowodzie CITA Della Val Di Senio. Pręgowana CITA Della Val Di Senio, urodzona w 1955 roku była wnuczką amerykańskiego importa ABRA DABRA Of Sirrah Crest, a który to pies występował również w rodowodzie FLIRT ZACCO v. Streitzigsee.

Na XIII WPR w Sopocie, do klasy młodzieży została zgłoszona przez dr Ivana Varfa, żółta Szererekerti MIRABELLE SASKIA, urodzona 20 lipca 1970 roku i której żółty syn, ( oraz Ch. Szemerekerti MIRABELLO TITANUS ), urodzony 28 sierpnia1972 roku, o imieniu Mezökövesdi TRENTO CEZAR (PO I), zamieszkał w Bytomiu.

Szererekerti MIRABELLE SASKIA zapoczątkowała hodowlę bokserów "Mezökövesdi",  w której miała szczenięta także jej córka Ch. Mezökövesdi SASKIA i której nazwa hodowli pochodziła od miejsca zamieszkania właściciela - Mezökövesd.

Pierwsze szczenięta Zwyc.Mł. Szemerekerti MONA LIZA

w hodowli "z Telagi", przyszły na świat 11 maja 1974 roku, po Ch. BEL-AMI v. Ubbo Germania i  w miocie tym były np. Zw. JUHAS z Telagi, JOGI z Telagi, JAURA z Telagi, JAWA z Telagi, Ch.Zw. PT JĘDZA z Telagi, ( późniejsza koszalińska hodowla " Algerazdro " ), oraz Ch. JAGA z Telagi, która pozostała w rodzinie hodowcy i swoje dzieci miała u Małgorzaty Janickiej, również pod przydomkiem " z Telagi ". Pręgowany JUHAS z Telagi, który zamieszkał u Czesława Kubickiego został ojcem dzieci w hodowlach jak np. "ze Wzgórz Wejhera i "ze Złotej Malwy", a jego brat JOGI z Telagi miał szczenięta w hodowli "ze Szmaragdowej Zatoki", gdzie jego partnerką została SIMONA ze Wzgórz Wejhera.

Żółta Zw., PO I, KAREN z Telagi, urodzona 14 czerwca 1977 roku i będąca córką JAGA z Telagi i Zwyc. PL, RO, Klubu,Ch. Szölöhazi CLIFF, zamieszkała u Zofii Piotrowskiej, u której szczeniąt nie miała i suka ta wróciła z powrotem do hodowli, w której została matką z przydomkiem "z Telagi".

W miocie, oprócz Ch. KAREN z Telagi były jeszcze m.innymi żółte KARAT z Telagi, który pojechał do Warszawy, KIM z Telagi, oraz KESZ z Telagi, który został ojcem dzieci.

Pręgowany Ch. BEL-AMI v. Ubbo Germania, występujący na ringach w klasie użytkowej, urodzony 13 czerwca 1972 roku, w niemieckiej hodowli Dietling Fehrmann, był synem EROS v. Heideloh i ASSI v. Flachsteich, a jego właścicielem został Węgier - Imre Veres.

Synem EROS v. Heideloh i Szemerekerti MIRABELLE SASKIA był Ch. CSSR, PL Mezökövesdi EROS, urodzony dnia 4 czerwca 1973 roku i pozostawiony w hodowli.

Natomiast pręgowana WIOLA z Telagi, (będąca córką Ch. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee i AGA Of Vessex), urodzona 25 sierpnia 1968 roku, swoje potomstwo miała w hodowli "z Ramulta", należącej do Zdzisława Rojka z Gdyni.

Pręgowana córka WIOLA z Telagi i KARLO v. Holstentor, o imieniu AWA z Ramułta, urodzona 25 stycznia 1972 roku, początkowo zamieszkała u Krystyny Szudok z Wejherowa, ale swoje potomstwo miała pod przydomkiem "ze Wzgórz Wejhera", zarejestrowanym w dniu 17 kwietnia1974 roku, z nr W/379/74 przez Krystynę Odoj z Gdyni.

Brązowa TANGA ze Wzgórz Wejhera, urodzona 12 czerwca 1975 roku i będąca córką żółtego Ch.Zw. TOSTAO Mezökövesdi i AWA z Ramułta, (dla której był to jej drugi miot, a których miała w sumie 4 razy), pozostała i miała szczenięta, w hodowli w której przyszła na świat. Miotowym bratem TANGA ze Wzgórz Wejhera był brązowy Ch. TOM ze Wzgórz Wejhera, który zamieszkał u pana Janusza Regel z Kutna.

Ch.Zw. TOSTAO Mezökövesdi był miotowym bratem Mezökövesdi TRENTO CEZAR i zamieszkał u pani Małgorzaty Sulej w Bytomiu. Na WPR w Katowicach w 1973 roku Ch.Zw. TOSTAO Mezökövesdi od sędziego Mariana Bagińskiego zdobył następujący opis: "Pies duży, lecz bardzo szlachetny, proporcje głowy doskonałe, piękne ciemne oko, Korpus i kończyny bez uwag, brak obycia ringowego".

Natomiast pręgowany Zw. KARLO v. Holstentor był importem z RFN, do Szczecina do Wiesława Gaweł. Pies ten urodził się 30 lipca 1967 roku, a jego rodzicami byli BILL v. Reynefelde i CORA v. Neusse Tal.

Z węgierskiej hodowli " Mezökövesdi ", do Oddziału Gdańsk został sprowadzony przez Wacława Odoj - pręgowany MARKO Mezökövesdi,

urodzony 22 października 1977 roku i będący synem Multi Championa VITTORIO vom Winterhaus i Szemerekerti MIRABELLE SASKIA. Pies ten docelowo zamieszkał w Malborku, u Sławomira Węgłowskiego,  ale to już temat do opracowania bardziej współczesnej historii bokserów. Jeszcze tylko napiszę, ze najsłynniejszym synem MARKO Mezökövesdi był pręgowany Ch.Zw. EDIR EZIO z Zabagna, urodzony w 1980 roku i będący w rękach Joanna Meissner z Gdyni i który jak pisze Jerzy Pikos z Gdańska, właściciel Inter.Ch. NESTOR Heveliusz, był najlepszym w tamtym czasie bokserem w Polsce. Miotowym rodzeństwem Ch.Zw. EDIR EZIO z Zabagna było EGER z Zabagna, EROS z Zabagna, oraz ELBA z Zabagna, ELIDA z Zabagna i ERIS z Zabagna,

Ch.Zw. EDIR EZIO z Zabagna został dziadkiem dla Inter.CH,CH VDH,Ch.PL, 2x Kl.víť. 2x CACIB, R.CACIB, CWC, 7x BOB NESTOR Heveliusz,

który to jako pierwszy w Polsce pies w rasie bokser zdobywa tytuł InterChampiona. Gdańska hodowla "z Zabagna", należąca do Bożeny Banuchy równocześnie hodowała z sukcesami jamniki krótkowłose.

Starszy pół brat MARKO Mezökövesdi (ze strony matki) o imieniu Mezökövesdi GODEWIND, urodzony 1 stycznia 1972 roku i będący synem BUKY z Ringu,

zamieszkał w hodowli "ze Starego Grodu ", natomiast Mezökövesdi SORRENTO PIPO został na Węgrzech. Ich siostra Ch. Mezökövesdi SASKIA pozostała w hodowli. Również w Polsce urodziły się szczenięta po WW Budapest 1971 BUKY z Ringu, pochodzącym z czeskiej hodowli, założonej w 1967 roku przez Bruno Fagoś i bazującej na FRETY ze Šalamounky. Ojcem WW'71 BUKY z Ringu (i jego pręgowanego brata BENZO z Ringu), który przyszedł na świat 2 września 1968 roku został RENO v. Exendra. Natomiast pierwszy miot bokserów, urodzony z przydomkiem "z Ringu" pojawił się na świecie 25 grudnia 1967 roku i był po HINNERK v. Schütting i po FRETY ze Šalamounky. W tym miocie była żółta AIKE z Ringu. Do Polski zostal sprowadzony AR z Jinonic, urodzony 31 marca 1967 roku, który u Tadeusza Czubkowskiego z Warszawy uzyskał tytuł zwycięzcy. Żółty 2xCh.,5xZw. AR z Jinonic był po MLEK z Cerneho Jezera i Era z Salamounky, która to była córką pręgowanego Zw. PIROL v. Gerhardsbrunnen i ELA z Kostkova.

Wracając do hodowli bokserów "z Telagi", to pierwszym bokserem Marii Janickiej była pręgowana AGA of Wessex, urodzona 19 lipca 1963 roku i będąca córką ARTOS Posnania i ARA, dla której były to pierwsze szczenięta. Pręgowana AGA Of Wessex miała już rodowód, mimo, że jej matka ARA była jeszcze zarejestrowana w Księdze Wstępnej. Jasno brązowa ARA, urodzona 10 listopada 1960 roku z oceną dobrą, była córką Witherford CHILD HAROLD i DIANA, o których jest napisane wyżej.

W miocie z którego pochodziła  AGA Of Wessex, na którą wydano metrykę o nr 1507/63/X, było co najmniej 6 szczeniąt, w tym żółty AJAX Of Vessex, rudy AMOR of Wessex, który zamieszkał w Ostródzie, pręgowane AS-SYFON Of Vessex, ATOS Of Vessex, o numerze wydanej metryki 1512/63/X, oraz pręgowana ARITA Of Vessex, która swoje potomstwo miała pod przydomkiem "z Grodu Pełka", u Ireny Kruszewskiej, zamieszkałej przy ulicy Świętopełka.

Dnia 19 lipca 1967 roku urodziły się pręgowane szczenięta po Ch.Zw. FLIRT ZACCO v. Streitzigsee i po ARITA Of Wessex. W miocie tym były 2xCWC RYWAL z Grodu Pełka, który zamieszkał w Katowicach, ROK-RINGO z Grodu Pełka, ROTOR-KAPRYS z Grodu Pełka,

REN-ARAMIS z Grodu Pełka, oraz RITA-DAFTY z Grodu Pełka.

Następny miot bokserów z przydomkiem "z Telagi" przyszedł na świat 3 sierpnia 1966 roku. Ojcem pręgowanego rodzeństwa o imionach ZEZI z Telagi (późniejsza hodowla "z Masztowej" zarejestrowana w naszym Oddziale dnia 9 kwietnia 1970 toku z numerem M/255), ZARA z Telagi, ZERA z Telagi i ZETOR z Telagi został Ch. ATTAK TELL z Arkony, a matką AGA of Wessex. ZETOR z Telagi miał wydaną metrykę o nr 2650/X, natomiast AGA Of Wessex, miała metrykę o nr 1507/63/X, czyli w ciągu tych 3 lat w Oddziale Gdańsk wydano 1157 metryk dla urodzonych szczeniąt różnych ras.

Pręgowana córka WIOLA z Telagi i KARLO v. Holstentor, o imieniu AWA z Ramułta, urodzona 25 stycznia 1972 roku swoje potomstwo miała pod przydomkiem " Ze Wzgórz Wejhera ", zarejestrowanym przez panią Krystynę Odoj z Gdyni. Przydomek ten został zarejestrowany na AWA z Ramułta w dniu 17.04.1974 roku, z nr W/379/74. Przydomek "z Ramułta", należący do Wiesława Rojek został zarejestrowany 25 kwietnia 1972 roku z nr R/220/72 i wiązał się on z nazwą ulicy, przy której mieszkał pan Wiesław.

Brązowa TANGA ze Wzgórz Wejhera, urodzona 12 czerwca 1975 roku i będąca córką żółtego Ch.Zw. TOSTAO Mezökövesdi i AWA z Ramułta, ( dla której był to jej drugi miot, a których miała w sumie 4 razy ), pozostała i miała szczenięta, w hodowli w której przyszła na świat. Miotowym bratem TANGA ze Wzgórz Wejhera był brązowy Ch. TOM ze Wzgórz Wejhera, który zamieszkał u pana Janusza Regel z Kutna.

Ch.Zw. TOSTAO Mezökövesdi był miotowym bratem Mezökövesdi TRENTO CEZAR i zamieszkał u pani Małgorzaty Sulej w Bytomiu.

Natomiast pręgowany Zw. KARLO v. Holstentor był importem z RFN, do Szczecina do Wiesława Gaweł. Pies ten urodził się 30 lipca 1967 roku, a jego rodzicami byli BILL v. Reynefelde i CORA v. Neusse Tal.

 

 

BULDOGI FRANCUSKIE

 

Jest to unikalna etykieta zapałczana, wydana w 1966 roku przez Zakłady Przemysłu Zapałczanego w Brzystrzycy i przedstawiająca z dużym prawdopodobieństwem białego z monoklem 2xCACIB,Zwyc.Węgier,Budapesztu,Warszawy Varsovia WAĆPAN KUM, Zdjęcie z sylwetką i z błędnym podpisem CACIB,Ch.Zw. Varsovia BARTEK od KUMY,

autorstwa Ryszarda Rzepeckiego było wykorzystane w "Psy, Rasy i Wychowanie" Lubomira Smyczyńskiego, oraz w katalogach wystawowych, jak np. w łódzkim z 1965 roku, czy warszawskim z 1967 roku. W czasopiśmie PIES nr 4/1964 na stronie tytułowej ukazała się fotka wykonana przez Jana Styczyńskiego

i to ta okładka właśnie przedstawia Ch. Varsovia BARTEK od KUMY. Na poznańskiej wystawie z 1962 roku występując w klasie otwartej, jako 12-miesięczny z dwoma tygodniami życia Varsovia BARTEK od KUMY, od sędziny Mariel Wood dostał następujący opis z oceną doskonałą: "Ładny, młody pies, dobry kościec, ma jedną wadę: źle noszony ogon. Głowa dobra, wyraz dobry. Klatka piersiowa musi się wysklepić. Dobrze rozwinięte mięśnie, ładne uszy, dobra sierść. Dobry w ruchu. Ładne stopy. Powinien jeszcze się związać".

Sprowadzonym BF do Starogardu Gdańskiego, była Varsovia BABA, biała z czarnymi łatami na łebku, urodzona 11 października 1958 roku, jako córka Ansedonia HORATIO-NELSON i Zw.DDR 1962 Varsovia KUMA. Biały z czarnymi okularami Varsovia JEDYNAK MILUCHY, który zdobył złote medale, w Sopocie w 1959 r. i w Poznaniu 1959 r., oraz Varsovia BABA, mająca złoty medal z Sopotu 1959 roku, oraz medal srebrny z Poznania 1959,  zamieszkały w Starogardzie Gdańskim, u Józefy Wencka, ale para ta nie miała szczeniąt. Szwedzki sędzia S. Litorin tak opisał Varszovia JEDYNAK MILUCHY, urodzonego 14 września 1958 roku i będącego synem Ansedonia HORATIO (NELSON) i Varsovia MILUCHA Wnuczka BARTKA: " Pies raczej ciężki. Głowa dobra. Korpus dobrze rozwinięty. Kończyny silne. Usposobienie dobre ( spokojne)". Ocena Dobra II medal brązowy.

Rodzonymi braćmi Varsovia BABA byli późniejszy champion Varsovia BARTEK OD KUMY, oraz biały z czarną łatą Varsovia BLAGIER-SNEP, który miał potomstwo w warszawskiej hodowli "Moqua", oraz Varsovia BLAGA CZCZA, która została w hodowli i rodzi np. 1 kwietnia 1962 roku białą z czarnymi okularami Varsovia CZUPURA DANDYSA CÓRA, pozostawioną w hodowli i będącą córka Varsovia DANDYS (MACIEK). Dnia 18 maja 1967 roku para Varsovia SPROŚNY SKRZAT i Varsovia CZUPURA DANDYSA CÓRA zostają rodzicami Varsovia PYSKATA MAŃKA, pozostawiona sobie przez hodowcę. Ale wcześniej Varsovia CZUPURA DANDYSA CÓRA ma szczenięta z Varsovia DRAB DĄSAL (DUDU) i ich synem, urodzonym 4 kwietnia 1964 roku został 2xCACIB,Zwyc.Węgier,Budapesztu,Warszawy Varsovia WAĆPAN KUM. Rodzicami Ch.Varsovia KRZEPKA MAGDA zostali GACH (PINCO) i Varsovia PYSKATA MAŃKA, która to pojawiła się na świecie 4 marca 1972 roku i została w hodowli.

Dwa lata wcześniej, dnia 25 lipca 1965 roku pojawiło się na świecie rodzeństwo biały z okularami Varsovia KADUK, który jako dwulatek był na sprzedaż za 1500 złotych, oraz biała z okularami Varsovia KAPRYŚNA JEJMOŚĆ, a ich rodzicami zostali Varsovia KMOTR (DANDYS) i Varsovia CZUPURA DANDYSA CÓRA.

Sobotni Goniec Częstochowski z 17 grudnia 1938 roku donosił: "Psi Klub istnieje w Warszawie. Wkrótce obchodzić będzie pierwszą rocznicę swego istnienia "Klub buldoga francuskiego w Polsce", utworzony przy polskim związku hodowców psów rasowych. Buldog francuski należy do najmodniejszych obecnie psów. Klub liczy dziś około 70 członków w całej Polsce, a wśród nich znajdują się m.in.: znana artystka teatralna Janina Macherska, mjr Sylwester Stachiewicz, dr. Atlas ( Lwów ), inż. Trybulski i inni. Zaznaczyć należy, iż hodowla psów przynosi w innych państwach poważne korzyści gospodarcze. Np. Niemcy wyeksportowały w r.ub. ( w roku ubiegłym - 1937 ) psów za 7 miln. marek".

Siedzibą władz Klubu była Warszawa, ul. Kopernika Nr 30 przy Zarządzie P.Z.H.P.R, natomiast sekretariat K.B.F. miał siedzibę przy ulicy Nowy Świat 57/24. I z działalności K.B.F. były wykluczone wszelkie sprawy polityczne, społeczne i religijne, oraz gry hazardowe.  Przewodniczącym Klubu został Sylwester Stachiewicz, a jego Z-cą Janina Macherska. A Miedzynarodowy Klub Buldoga Francuskiego (IKFB) został założony w 1909 roku w Monachium.

Do Anieli i Sylwestra Stachiewiczów z Warszawy należała znana amatorska hodowla buldogów francuskich "D'Ansta". Przydomek ten był zarejestrowany w Polskim Związku Hodowców Psów Rasowych.

Buldogi te urodziły się w austriackiej hodowli należącej do Zuzanny von Schmidt, a zamieszkały u pp. Stachiewiczów. Morengowata z białemi odznakami WADI MUSA v. Leesdorf (z lewej strony) przyszła na świat 17 lipca 1933 roku i była córką MONA LISA (Albrecht) i OSTERHAS v. Leesdorf. Biało-czarny  LIBERAL v. Leesdorf , który pojawił się na świecie 2 sierpnia 1934 roku był synem TREFF DAME v. Leesdorf i LIEBLING v. Leesdorf. W dniach 13-15 maja 1939 roku, czyli trzy i pół miesiąca przed wybuchem II Wojny Światowej odbyła się warszawska WPR, na którą zgłoszono 11 buldogów francuskich.

Zdjęcie zamieszczone w tym katalogu przedstawia ASTOR Fine Mouche, zdobywcę I nagrody przechodniej na wystawie w Warszawie w 1938 roku. Czarny morengowaty ASTOR Fine Mouche przyszedł na świat 9 stycznia 1932 roku, w hodowli Wiktora Mirny z Warszawy i posiadał rodowód Pol.Zw.Hod.Psów Ras. C-32, a jego właścicielami byli pp. Aniela i Sylwester Stachiewiczowie. Na warszawską WPR z 1933 roku ASTOR Fine Mouche został zgłoszony przez Annę Huszcza z Warszawy. Sylwester Stachiewicz, będąc sędzią od buldogów francuskich, w 1939 roku robił asystentury na ringu dogów i owczarków niemieckich.

W periodyku "PIES" nr 1/1958 Barbara Szczawińska w swoim artykule pt. "Buldog Francuski" w Historii Rasy tak m.innymi napisała: "Pierwsi hodowcy buldoga francuskiego - to proletariat z doków Paryża, który w celu otrzymania dobrego szczurołapa przeciw panujacej wówczas pladze szczurów, skrzyżował małego buldoga z dogiem bordoskim, terrierem, a następnie do poprawienia wyglądu, z mopsem. Po terrierze więc dziedziczy instynkt do łowienia szczurów i zwinność, po mopsie wyraz oczu i ogon.....". W artykule oprócz Historii Rasy było omówione: Usposobienie, Użytkowość, oraz wzorzec buldoga francuskiego (najprawdopodobniej z 1948 roku).

Powyższy datownik został zaprojektowany przez pana Lubowidzkiego, który też wykorzystał tę sylwwetkę w 1958 roku do swojej reklamy hodowli.

Na I Gdańską WPR w Sopocie, w 1958 roku zostały zgłoszone 2 buldogi francuskie pochodzące z największej hodowli tej rasy w Polsce i to zarówno przedwojennej jak i powojennej. Była to hodowla warszawska hodowla "Varsovia", który to przydomek po hiszpańsku znaczy "Warszawa" i należący do Zdzisława Lubowidzkiego. Na warszawską WPR z 1962 roku zgłoszonych do katalogu było 24 buldogi francuskie, z czego 13 z przydomkiem "Varsovia", a reszta posiadająca w swoim rodowodzie tę hodowlę i z czego 11 sztuk było zgłoszonych przez mgr Zdzisława Lubowidzkiego.

Natomiast na naszą wystawę pan Zdzisław zgłosił białe z czarnymi okularami siostry różniące się datą urodzenia. Były to biała z czarnymi okularami Zw.DDR 1962 Varsovia KUMA, urodzona 13 lutego 1956 roku i Ch. MWPR Budapeszt’58 Varsovia GADATLIWA MAGDA, która pojawiła się na świecie 20 maja 1957 roku. Ich rodzicami byli BULLY i biała, o czarnych okularach Varsovia MILUCHA WNUCZKA BARTKA, która to urodzona 9 lutego 1954 roku i pozostawiona w hodowli była córką Varsovia BARTEK II i Varsovia ALIKA, czyli jej rodzice byli rodzeństwem różniącym się datą urodzenia. Rodzeństwo morengo z białą kamizelką Varsovia ARES PEPI i biała z czarnym Varsovia ALIKA, która docelowowo zamieszkała u Romy Weiss przyszło na świat 15 lipca 1950 roku będąc dziećmi BARTEK i Varsovia KASIA, czyli rodzeństwo to było o dwa lata starsze od Varsovia BARTEK II.

Na powyższym zdjęciu zrobionym podczas warszawskiej wystawy w 1962 roku przez CAF-fot. Miedza znajdują się z lewej strony Zw.DDR 1962 Varsovia KUMA i jej syn Varsovia BARTEK OD KUMY.

Dnia 14 września 1961 roku przyszła na świat biało-czarna Varsovia CIOTKA CIURY KIKA, będąca córką Varsovia DANDYS (MACIEK) i Varsovia KUMA.

Varsovia GADATLIWA MAGDA ma dzieci po Varsovia BUFON, urodzone 3 stycznia 1961 roku, a pełno rodowodowe siostry hodowca nazwał następująco: morengo biała z czarnymi łatami Varsovia KLARA, Varsovia KPINA, Varsovia KASIA, biało-czarna Ch.Varsovia KAŚKA KOKOTA, a biała z czarną pigmentacją Varsovia KAPRYŚNA KAROLA dnia 29 grudnia 1963 roku zostaje matką dla białego z czarno-morengo ogonem Varsovia GAD i Varsovia GAMOŃ, który zamieszkuje i ma szczenięta w DDR. Bracia ci byli synami Ch. Varsovia BARTEK OD KUMY. Biała z okularami Zw.PL,Zw.Stolicy Varsovia HECA, urodzona 14 kwietnia 1967 roku jest również córką Varsovia KAPRYŚNA KAROLA, a której partnerem został wtedy Zw. Varsovia WAĆPAN KUM.

Zw.PL,Zw.Stolicy Varsovia HECA, która została w hodowli ma szczenięta urodzone 22 lutego 1971 roku po Varsovia BISIOR KRZEPKI KARLIK, a ich synem został Varsovia KRZEPKI KACPER o umaszczeniu białym czarne marengo. Pręgowani bracia o imionach IMĆ BARTEK Varsovia, który zamieszkał w naszym Oddziale, Varsovia IMĆ BAŁAMUT BOSS, Varsovia IMĆ BUCYFAŁ PASIBRZUCH, oraz Varsovia IMĆ BASAŁYK QUASIMODO, urodzeni 24 maja 1973 roku, byli synami Ch.BEN Vislava i Zw.PL,Zw.Stolicy Varsovia HECA, .Siostry Varsovia KASIA, Varsovia KPINA, oraz biała Varsovia KAPRYŚNA KAROLA i biało-czarna. Varsovia KPINA ma jak już pisałam wyżej potomstwo po BLAGIER-SNEP (będącym rodzonym bratem Ch. Varsovia BARTEK OD KUMY) u W. Zielińskiego z przydomkiem "Moqua". Natomiast 3xCh.PL Varsovia KAPRYŚNA KAROLA zamieszkuje w Moskwie, gdzie zostaje postawą hodowli buldogów francuskich w Rosji.

Varsovia SPROŚNY SKRZAT (PĘCZEK) i Varsovia HECA dnia 6 września 1969 roku zostają rodzicami białego z okularami Varsovia  BIBISZ GAGATEK, który zamieszkał w naszym Oddziale, a Ch.Varsovia BAŚKA PARADNICA pojechała do CSSR, do Pavola Lucansky, u którego ma dzieci z przydomkiem "z Lucok". Rodzeństwo Ch.Zw. AUGEAS z Lucok, AUGEAS z Lucok, oraz pręgowana ARABELLA z Lucok, (która miała potomstwo z przydomkiem "Varsovia") urodzone 7 maja 1973 roku było dziećmi Ch. AMOR Vislava i Ch.Varsovia BAŚKA PARADNICA. Pochodząca z trzeciego miotu Ch.Varsovia BAŚKA PARADNICA, tym razem po AUGEAS z Lucok, która pojawiła się na świecie 23 sierpnia 1975 roku o imieniu COGUETTE z Lucok zamieszkała w Chorzowie i miała swoje pierwsze dzieci po ATON Zloty Netopyr z przydomkiem "z Jurksaju".

Morengo biała z czarnymi łatami Varsovia KLARA i Varsovia DROM-MACIEK dnia 30 czerwca 1964 roku u Barbary Szczerbickiej z Warszawy zostali rodzicami rodowodowej GRYZA, która to zamieszkała u Korneliusza Żabińskiego z Chorzowa. GAWEŁ od AGATY i GRYZA miało potomstwo jak np. 21 kwietnia 1967 roku, a ich synami zostali biało czarni BUDRYS z Korneliusza i BACHUS z Korneliusza. BUDRYS z Korneliusza ma z BELLA potomstwo urodzone 5 czerwca 1969 roku i ich dzieckiem został ARAMIS z Buldystanu.

Biało-czarne rodzeństwo Zw. CAR z Korneliusza i CINA z Korneliusza (późniejsza rzeszowska hodowla "z Romulandu" R. Wosia), urodzone 30 kwietnia 1968 roku było także po Varsovia GAWEŁ od AGATY i GRYZA. Sędzina Zofia Smyczyńska podczas XIX WPR w Krakowie, zorganizowanej w 1972 roku tak opisała biało-czarną CINA z Korneliusza: "W proporcjach, dobrze umięśniona, zęby nierówne - kaszkowate, głowa dobra, oko typowe, ogon bardzo krótki, ukątowanie nóg dobre, ucho dobre".

Natomiast pierwsze dzieci białej z czarnym GRYZA przyszły na świat 12 kwietnia 1966 roku i były po BOHUN z Tarpna. Ich synem został czarno-biały ARGO z Korneliusza.

Kilka lat później Korneliusz Żabiński został właścielem ARANKA pod Trati, urodzonej 9 kwietnia 1972 roku, w hodowli czeskiej należącej do Zdenka Vozonilek. Jej rodzicami byli Ch.AMOR Vislava i ALICE z Oblicek. Ch.AMOR Vislava (CsHPK 125), który przyszedł na świat 12 sierpnia 1970 roku i pozostał w hodowli Vratislava Burianek był po DOUGLAS de la Esperanza i YMCA Robinson. Natomiast Ch.BEN Vislava (CsHPK 197), urodzony rok później, dnia 21 września 1971 roku był synem ZORO de Robinson i YMCA Robinson i pies ten także został u pana Vratislava. W czeskiej hodowli "Robinson", należącej do Very Lemberkovej miała potomstwo LEILA Mon Ami, która to razem ze swoją siostrą LINDA Mon Ami (późniejsza hodowla "z Kopansky") przyszła na świat 19 listopada 1966 roku u Milosa Sorsen. Rodzicami sióstr byli JINGO v. Hochwald am Grunstein i RAKSA z Martinova. Kontynuując analizę rodowodu to bracia ZORO de Robinson (CsHPK 37) i ZOMBO de Robinson (CsHPK 38) urodzeni 5 marca 1968 roku byli synami NOLIS dus Poutzon, który to pochodził ze szwajcarskiej hodowli należącej do pani Gay, a przyszedł on na świat 2 sierpnia 1965 roku. Rodzice NOLIS dus Poutzon to Inter.Ch. ANDY v.d. Hirschbrunnschanz i CACIB JAVOTTE du Poutzon.

ARANKA pod Trati miała np. szczenięta, które pojawiły się na świecie 6 września 1974 roku po ATON Zloty Netopyr ("Złoty Nietoperz") i ich córką była JOUJOU BETTI z Korneliusza. Następne potomstwo ARANKA pod Trati urodzone 10 stycznia 1976 roku również po ATON Zloty Netopyr zostało nazwane jak np. rodzeństwo BENN z Korneliusza i BLANKA z Korneliusza (późniejsza hodowla "z Grodu Świętokrzyskiego"). Bracia ATON Zloty Netopyr i pręgowany ARGOS Zloty Netopyr, urodzeni 23 sierpnia 1972 roku byli synami BOSCO  z Kopanky i pręgowanej Ch.ANTILA z Obicek, urodzonej 10 marca 1979 roku i będącej córką ZORO Robinson.

Czyli poprzez siostry ALICE z Oblicek i Ch.ANTILA z Obicek braci ci byli bardzo bliskimi kuzynami ARANKA pod Trati. Pręgowany ATON Zloty Netopyr zamieszkał w Polsce u Zygmunta Sobeczko i występując na katowickiej WPR w 1973 roku w klasie młodzieży od Haliny Pasionek uzyskał opis: "Bardzo młody jeszcze, dobra masa, trochę mało umięśniony, doskonałe kończyny, przednie zupełnie prostop.,w tylnich kończynach dobrze ukątowanych nieco wysoko umieszczony staw skokowy, karpiowatość trochę słabo zaznaczona, nieco wysoko umieszczony ogon, doskonała szyja, najpiękniejsza z całości - głowa, doskonale graniasta, ślicznie uformowane ucho - pięknie noszone, doskonałe oko, nos i uzębienie, tułów w całości nieco wydłużony" - ocena bardzo dobra.

Miotową siostrą Varsovia KAPRYŚNA KAROLA była Varsovia KPINA, która ma potomstwo po Varsovia BLAGIER-SNEP, będącym rodzonym bratem Ch. Varsovia BARTEK OD KUMY. Rodowodowa biała z okularami Varsovia MONIKA, będąca córką Varsovia BLAGIER-SNEP i Varsovia KPINA przyszła na świat 19 listopada 1962 roku. Następne, również po Varsovia BLAGIER-SNEP ma szczenięta Varsovia KPINA u Wojciecha Zielińskiego z Warszawy z przydomkiem "Moqua". O umaszczeniu białym czarno morengo, plama nad prawym okiem, duża plama po prawej stronie krzyża, plama przy nasadzie ogona MOPSIK Moqua (wołany imieniem BOBI) i biało-czarna MONIKA Moqua (która ma dzieci z przydomkiem "Varsovia"), urodziło się 19 listopada 1962 roku. Para Zw. Varsovia WAĆPAN KUM i MONIKA Moqua dnia 11 lipca 1966 roku zostają rodzicami białej z monoklem Varsovia FRAJDA, która zamieszkała w naszej hodowli "Grota Królowej Marysienki", oraz białej Varsovia FACETKA. Biały z monoklem Zw. Varsovia WAĆPAN KUM, oraz biały z okularami Varsovia WAŚĆ KMOTR (DANDYS) pojawili się na świecie 4 kwietnia 1964 roku pozostając w hodowli, a ich rodzicami byli Varsovia DRAB DĄSAL i Varsovia CZUPURA DANDYSA CÓRA.

Rodzeństwem Varsovia GADATLIWA MAGDA, było biały z czarnymi okularami Varsovia GBUR, który zamieszkał w Gdyni, u inż. Z. Sypniewskiego, biały z czarnymi okularami Varsovia GACH MACIUŚ, oraz biała z czarnymi plamami Varsovia GLĘDA, która początkowo została w hodowli i miała szczenięta, które pojawiły się na świecie dnia 6 kwietnia 1960 roku i były po Ch.Varsovia BARTEK od KUMY. W tym miocie były biały z czarnym-morengo monoklem Varsovia DRAB DĄSAL, Varsovia DANDYS (MACIEK), Varsovia DULA DROBINA, raz Varsovia DRAKA, która u Mariana Rysińskiego ma dzieci po Varsovia GAWEŁ wołanym SAMBO. Biała KITTY wpisana do K.W. T-I-140/III i będąca córką wspomnianych Varsovia GAWEŁ i Varsovia DRAKA przyszła na świat 24 stycznia 1962 roku w Oddziale katowickim. Biało czarna Zwyc.Varsovia DULA DROBINA oraz ALI WOJTEK z Tarpna zostają rodzicami Varsovia SPROŚNY SKRZAT (PĘCZEK) i Varsovia SAPIĄCA MAŃKA urodzone 9 lipca 1965 roku i pozostawione w hodowli. Biała w czarne łaty Ch.Varsovia SWARNA KAŚKA, która przyszła na świat 9 maja 1967 roku i pozostała w hodowli, była córką Varsovia KADUK i Varsovia SAPIĄCA MAŃKA

i której zdjęcie autorstwa K. Kwaskowiego ukazało się w periodyku Pies nr 4/1979. W miocie oprócz rodzeństwa Varsovia GACH MACIUŚ i Varsovia GLĘDA była jeszcze Varsovia GDERA-ZULA będąca w rękach Edwarda Stiennss. Biała z czarnymi łatami Varsovia GDERA-ZULA była pierwszym zarejestrowanym psem w Oddziale Grudziądz, uzyskując nr 1/GR/57, oraz została wpisana do K.W. T-I-58/XII/58. Na poznańskiej wystawie z 1962 roku występując w klasie otwartej, od sędziny Mariel Wood uzyskała ocenę dobrą z następującym opisem: "Ta suczka jest zdrowa (ładna), ale wyraz całkowicie zepsuty przez jedno zwisające ucho. Będzie dobrą suka hodowlaną. Ciemne oczy, ładny wyraz, dobrze sie porusza, dobre łopatki, ładna sierść, dobrze umięśniona partia tylna".

Varsovia GDERA-ZULA miała szczenięta z przydomkiem "z Nadwiśla". Rodzeństwo o umaszczeniu białym w czarne łaty, monokl prawy ANATOL z Nadwiśla, biały w czarne łaty AMOR z Nadwiśla ( 41/Grudz./59 ), ALBINOS z Nadwiśla, ANITA z Nadwiśla (późniejsza hodowla "z Tarpna"), ADELA z Nadwiśla (późniejsza hodowla "z Placu Wielkopolskiego") i ARCY-BABA z Nadwiśla, która ma dzieci z przydomkiem "Varsovia", przyszło na świat 23 stycznia 1959 roku, jako dzieci Ansedonia HORATIO-NELSON i Varsovia GDERA-ZULA, W miocie tym była jeszcze ALMA z Nadwiśla, o domowym imieniu SABA, która zamieszkała w naszym Oddziale, u Zdzislawa Pietras. W uwagach zaznaczono, że miała sierść krótką,  39 cm wzrostu, oraz ocenę z przeglądu dostateczną.  Miotowa siostra Varsovia GDERA-ZULA o imieniu Varsovia GLĘDA docelowo miała potomstwo z przydomkiem „z Willi Flora”, w  poznańskiej hodowli bokserów, jak np. urodzone 8 lipca 1962 roku. Ojcem urodzonego wtedy białego w czarne łaty rodzeństwa MIKI z Willi Flora, MAMBO z Willi Flora i MIKA z Willi Flora był Varsovia BALAGIER SNEP. Varsovia BLAGIER-SNEP i RINA z Willi Flora zostają dnia 23 kwietnia 1963 roku u Stefana Wiśniewskiego rodzicami biało-czarnej GIZA KAPRI. Jej matka - biała czarna RINA z Willi Flora pojawiła się na świecie 11 czerwca 1961 roku, jako córka CACIB,Ch.Zw. Varsovia BARTEK od KUMY i Varsovia GLĘDA i był to jej zarazem pierwszy miot urodzony z przydomkiem "z Willi Flora". Miotową siostrą RINA z Willi Flora była biała, czarne uszy REWA z Willi Flora, która pozostała w hodowli. Prawie dwa miesiące wcześniej - dnia 22 kwietnia 1961 roku w warszawskiej hodowli Bronisława Tyszkiewicza przyszło na świat rodzeństwo o imieniu - biały z łatami morengo DAR z Marszałkowskiej, czarny morengowaty DODEK z Marszałkowskiej, o domowym imieniu SAMBO, oraz czarna morengo DROBINA MALEŃKA z Marszałkowskiej i czarna morengo z kołnierzem DAMA z Marszałkowskiej, które pozostały w hodowli, były potomstwem Varsovia BARTEK OD KUMY i CZARNA MAŃKA z Marszałkowskiej (MOCCA).

Natomiast ANATOL z Nadwiśla zamieszkał docelowo w grudziądzkiej hodowli „Pomerania”, należącej do Józefa Nalaskowskiego, a wcześniej był w rękach naszego hodowcy Zbigniewa Bagrowskiego.

Dnia 2 maja 1961 roku w poznańskiej hodowli A. Weihranch przychodzi na świat rodzeństwo ANTEK z Placu Wielkopolskiego i AGATA z Placu Wielkopolskiego, których rodzicami są Varsovia BLAGIER SNEP i ADELA z Nadwiśla. Biała z czarno morengo łatami AGATA z Placu Wielkopolskiego u Iwony Budzyńskiej ma potomstwo po Inter.Ch.Varsovia BARTEK od KUMY, urodzone 12 czerwca 1964 roku. W miocie był biały z czarnymi okularami GACEK, a jego brat biało-czarny GACH PINKO pozostał w warszawskiej hodowli

ARCY-BABA z Nadwiśla i Ch. BARTEK Od KUMY dnia 21 marca 1961 roku zostają rodzicami rodzeństwa Zw. Varsovia WAĆPAN KUM i biało-czarnej Varsovia WAWA, która także pozostała w hodowli i ma szczenięta. Czarna z marengo łatami Varsovia PECYNA, urodzona 16 lutego 1967 roku, która jako roczna suczka była do sprzedaży za 4 tysiące złotych była córką GACH (PINCO) i Varsovia WAWA. Natomiast z drugiego miotu Varsovia GDERA-ZULA i jej miotowego brata Varsovia GAWEŁ (SAMBO), urodzonego 15 sierpnia 1960 roku pochodziły biały w czarne łaty BARTEK z Nadwiśla, wpisany do K.W. T-II-131/XII/60 i zarejestrowany w Oddziale Grudziądz z nr rejestracyjnym 95, oraz biały z czarnym BAMBINO-BONZO z Nadwisla o K.W. T-II-331/II/60.

Wracając do hodowli „z Tarpna”, to z pierwszego miotu ANITA z Nadwiśla, urodzonego 26 listopada 1960 roku pochodziły biały ALI WOJTEK z Tarpna i AZA-BELLA z Tarpna, będące potomstwem Varsovia BARTEK OD KUMY. Biała w czarne łaty AZA-BELLA z Tarpna miała szczenięta z przydomkiem „z Podzamcza”, należącym do Adama Tesławskiego z Wąbrzeźna, który to później hodował charciki włoskie z przydomkiem "z Dworu Wąbrzeskiego". Z pierwszego miotu AZA-BELLA z Tarpna i ANATOL z Nadwiśla pochodzili biały ARRAN-PYG z Podzamcza i biały w czarne łaty AFEKT z Podzamcza. Dnia 23 lipca 1963 roku przyszedł na świat biały, czarne łaty BONZO z Podzamcza. Biała w czarne łaty córka AMOR z Nadwisla i AZA-BELLA z Tarpna o imieniu CABA z Podzamcza ma potomstwo u Heleny Sztukowskiej z Torunia, jak np. urodzone 15 marca 1966 roku biało-czarna Zw. ALFA-FANTA, czy biała NANA-JOLIE, a siostry te były córkami AMOR z Nadwiśla. Natomiast miotowa siostra CABA z Podzamcza o imieniu CZARKA z Podzamcza (DDR 5/66) ma w 1967 roku dzieci w w niemieckiej hodowli "von Dalmenstrans" po Varsovia GAMOŃ (DDR 1/62).
Miotowa biała w czarne łaty siostra AZA-BELLA z Tarpna o imieniu ADELA BAJKA z Tarpna ma potomstwo w hodowli „Bajka”.

Pierwsze szczenięta ADELA BAJKA z Tarpna przyszły na świat 14 września 1962 roku i były po ANATOL z Nadwisla, a ich synem został biały z czarnym marengo AMANT PEPI z Bajki. Jego młodsza siostra - biała w czarne łaty BRITTA AVA z Bajki, urodzona 6 listopada 1963 roku i będąca również córką ANATOL z Nadwisla pozostała początkowo w hodowli należącej do Józefa Straczyńskiego z Grudziądza, ale dwa lata później została zaanonsowana do sprzedaży za 2 500 złotych, w wyniku czego w 1977 roku zamieszkała w naszym Oddziale, u Gerarda Drzymalskiego.

Drugie szczenięta w hodowli "z Tarpna" urodziły się 19 maja 1962 roku i były po Varsovia DANDYS (MACIEK) i ANITA z Nadwiśla. W miocie tym były BOHUN z Tarpna, który miał potomstwo w hodowli "z Korneliusza", biało-czarny, czarne morengowate okulary BRZYDAL z Tarpna i BOCHUN z Tarpna, oraz biała w czarne łaty BELLA z Tarpna, która została podstawą pierwszej gdańskiej hodowli BF. Rodzeństwo - biały w czarne łaty AMON z Groty Królowej Marysienki, biały w czarne łaty AMOR z Groty Królowej Marysienki, oraz ALFIE z Groty Królowej Marysienki, (które pozostały w hodowli) pojawiło się na świecie 31 marca 1966 roku u Gerarda Drzymalskiego z Gdyni, jako dzieci AMOR z Nadwiśla i BELLA z Tarpna. U pana Gerarda zamieszkała wspomniana wyżej biała z monoklem Varsovia FRAJDA.

Cofając się nieco w czasie, to w miocie z którego pochodziła m.innymi Varsovia GDERA - ZULA był jeszcze Varsovia GAWEŁ po domowemu zwany SAMBO i wpisany w Oddziale krakowskim do K.W. T-I-147/II/58, oraz Varsovia GOSIA, która miała szczenięta z przydomkiem "Biała Foka". Ich biały ojciec - BULLY (K.W. T-I-38/II/57), o rodzicach n.n., urodzony 1 listopada 1951 roku i mieszkający u Lecha Krupińskiego z Krakowa został zarejestrowany w Oddziale z nr rej. 198/II/51 i którego zdjęcie znajduje się w kynologicznej publikacji wydanej w 1957 roku "Psy, Rasy i Wychowanie" Lubomira Smyczyńskiego. Dnia 2 lipca 1961 roku rodzi się biały czarno-morengowaty BLOODY DOR z Borówki (Borówka), będący synem Varsovia DANDYS (MACIEK) i Varsovia GOSIA i którego Piotr Czaykowski pozostawił sobie w hodowli.

Biała, o czarnych okularach pełno rodowodowa Varsovia MILUCHA WNUCZKA BARTKA, urodzona 9 lutego 1954 roku i pozostawiona w hodowli była córką Varsovia BARTEK II i Varsovia ALIKA (PKR D-I-911/50). Rodzeństwo morengo z białym Varsovia ARES i biała z czarnym Varsovia ALIKA, która docelowowo zamieszkała u Romy Weiss przyszło na świat 15 lipca 1950 roku będąc dziećmi BARTEK i Varsovia KASIA. Biały z czarnymi okularami BARTEK, urodzony w 1940 roku został zarejestrowany najwcześniej pod koniec1948 roku z nr 411/40/W-wa przez pana Lubowidzkiego, a jego i Varsovia KASIA syn (którego ojciec miał wtedy 12 lat?) biały z czarnymi łatami Varsovia BARTEK II przyszedł na świat 15 maja 1952 roku. Miotowa siostra Varsovia BARTEK II o imieniu Varsovia BLAGA ma dzieci w hodowli należącej do D. Bengtson i jej oraz BLACK syn o umaszczeniu morengo-biały MIRÓW-ATOM pojawił się na świecie 28 grudnia 1954 roku.

O umaszczeniu marengo z białą kamizelką Varsovia KASIA urodzona dnia 30 maja 1948 roku i pochodząca z pierwszego miotu BF z przydomkiem "Varsovia", miała nr rej. 412/48 W-wa, a jej rodzicami byli MACIUŚ (będącym synem CZORT, zapisany w Oddziale z nr 30/43/W-wa) i NUNA. W 1950 roku Varsovia KASIA została wystawiona na sprzedaż z podaną ceną 20 000 złotych.U Janiny Weber z Warszawy mieszkała także NUNA, która miała u niej szczenięta jak np. urodzone 17 września 1947 roku po CZORT. Z tego skojarzenia pochodziły morengowaty CZORT, który zamieszkał u dr A. Bieleckiego, oraz biała AJSZA i morengowata KAJTA, siostry zarejestrowane w Oddziale warszawskim tego samego dnia. Czarno-biały ARWO BARRI PATRICK, który pojawił się na świecie w pierwszej połowie 1948 roku był również synem CZORT i NUNA. Cała ta trójka pozostała w rękach hodowczyni, która to hodowała również pekińczyki, szczególnie białe, a jej biały MING-TOJ urodził się w 1945 roku i został ojcem dzieci. W 1949 roku na II Ogólnopolską WP w Warszawie zostały zapisane 3 buldogi francuskie i były to AJSZA, KAJTA (która była jeszcze zgłoszona na wystawę jako 10'cio latka) i czarno-morengowaty TOMI, urodzony 3 lipca 1942 roku i zarejestrowany z nr 376/42 przez A. Koplina z Warszawy. Brak jest informacji nt. jego rodziców. Janina Weber na Drugą Ogólnopolską WPR w Warszawie w 1949 roku zgłosiła czarną podpalaną sukę rasy owczarek alzacki o imieniu SENTA.

Na warszawską wystawę z 1959 roku zgłoszono 7 buldogów francuskich, w tym Ansedonia HORATIO-NELSON, który okazał się najlepszym buldogiem francuskim na tej wystawie. Oprócz niego były zgłoszone czarny morengowaty z białym Varsovia CZEŚNIK GACEK (urodzony 19 lipca 1953 roku i będący synem Varsovia BARTEK II i Varsovia KASIA), oraz Varsovia BARTEK od KUMY. Z suk były Varsovia GLĘDA, wpisana do K.W T-I-88/I/61 i która już wtedy była zgłoszona przez S. Borawskiego, Varsovia GADATLIWA MAGDA, Varsovia GADATLIWA KUMA i Varsovia GADATLIWA MILUCHA WNUCZKA BARTKA i wszystkie mieszkające w hodowli "Varsovia". Sprawozdanie z tej wystawy pióra Zdzisława Lubowidzkiego wraz ze zdjecia mi.nnymi buldogów francuskich ukazało się w "PIES" nr 7/1959 rok.

Na powyższym zdjęciu znajduje się biały z czarnymi łatami Ansedonia HORATIO-NELSON, urodzony w Anglii w 1954 roku i zarejestrowany z nr 4054/54, będący w rękach G. Edmonds - sekretarza Ambasady Brytyjskiej, a jego rodzicami zostali PIERRE of the Morings i Ashmill SNOW-DROP. Ansedonia HORATIO-NELSON był w latach 1950 do połowy 1959 roku jedynym przedstawicielem BF, który miał rodowód zarejestrowany w związkowych księgach.

Natomiast tutaj od prawej strony jako pierwszego widać Varsovia BARTEK od KUMY, z lewej strony jest Zw.DDR 1962 Varsovia KUMA, a w środku najprawdopodobniej dwie zgłoszone miotowe siostry. A np. Ansedonia HORATIO-NELSON i Zw.DDR 1962 Varsovia KUMA dnia 3 stycznia 1958 roku zostają rodzicami białego z czarno marengo Varsovia BUFON, który zostaje w hodowli.

W latach 1950 do 1959 został wydany tylko jeden rodowód (w 1956 roku) dla buldoga francuskiego właśnie dla Ansedonia HORATIO-NELSON. Był też następny import, czarny morengowaty AXEL von Uhlenhorst, urodzony 15 kwietnia 1956 roku w berlińskiej hodowli należącej do p. Müller. Jego rodzicami zostali AHMED von Morellenthal i FANNY von Halensee, a pies ten zamieszkał w Łodzi i został zgłoszony na warszawską wystawę w 1956 roku przez H. Mielczarek. Miotowa siostra AHMED von Morellenthal o imieniu ASTRID von Morellenthal miała potomstwo w berlińskiej hodowli "v. Schau Ins Land".

Na II warszawską WPR zorganizowaną w 1954 roku zostało zapisanych w katalogu parę buldogów francuskich, takie jak np. biały z czarnym BARTEK, urodzony w maju 1948 roku u p. Pietrzyka i będący synem CZORT i NUMA, morengowaty z białą kamizelką BOLO-ZOLO, który przyszedł na świat w 1948 roku, moręgo w białe łatki Varsovia CZEŚNIK, urodzony 19 lipca 1953 roku, będący potomkiem Varsovia BARTEK II i KASIA, oraz Varsovia BARTEK II.

Zdjęcia te przedstawiające BF z tej wystawy, najprawdopodobniej o imionach BARTEK i BARTEK II zostały mi udostępione z portalu Dawny Gdańsk. Natomiast na II krakowską wystawę psów w 1954 roku zgłoszono 7 buldogów francuskich, z czego 2 pana Lubowidzkiego, a były to czarny morengowaty BOY, urodzony 4 czerwca 1951 roku w hodowli J. Żurańskiego, zarejestrowany z nr 144/51/W-wa, oraz wystawiony na sprzedaż za 1200 złotych, oraz Varsovia KASIA. Janina Opiela z Krakowa zgłosiła parę - popielatego AGAR, który przyszedł na świat 17 lutego 1951 roku i chyba jego matkę, myszatą z białym gorsem MARGOLA. Suka ta pojawiła się na świecie 17 lipca 1949 roku. A oprócz nich były jeszcze wspomniany już wyżej BULLY,  czarny morengowaty z białym Varsovia CZEŚNIK, o domowym imieniu GACEK, który pojawił się na świecie 19 lipca 1953 roku był synem Varsovia KASIA i poprzez swojego ojca (Varsovia BARTEK II) był także jej wnukiem. A na tę wystawę był jeszcze zgłoszony o umaszczeniu marengo z białym CZARUŚ, urodzony 1 października 1949 roku i pozostawiony w krakowskiej hodowli Wandy Biernackiej.

Siostry Varsovia KASIA, Varsovia KPINA (późniejsza hodowla "Moqua"), biała Varsovia KAPRYŚNA KAROLA, oraz biało-czarna Varsovia KAŚKA KOKOTA  i które pozostały w hodowli, pojawiły się na świecie 3 stycznia jako córki Varsovia BUFON i Varsovia GADATLIWA MAGDA. Varsovia KPINA ma jak już pisałam wyżej potomstwo po BLAGIER-SNEP, będącym rodzonym bratem Ch. Varsovia BARTEK OD KUMY.

Dnia 15 kwietnia 1949 roku w Berlinie u p. Müller przychodzi na świat rodowodowy czarny morengowaty AXEL von Uhlenhorst, który zostaje przez H. Mielczarek (mieszkającego w Łodzi) zarejestrowany w Warszawie z nr 3054/49/W-wa. Brak jest informacji na temat jego wykorzystania w hodowli.

 

 

CHARTY

chart afgański

Natomiast pierwszym chartem zarejestrowanym w Oddziale Gdańsk, oraz pierwszym przedstawicielem tej rasy w Polsce z pełnym rodowodem, był czarny podpalany chart afgański o imieniu Nodis Khan's CHAPLIN,

urodzony w RFN, dnia 3 sierpnia 1961 roku, u Anne-Rose Reck i będący synem błękitnego SPUTNIK von der Irminsul,

http://www.afghanhoundpedigrees.com/details.php?id=70080

oraz kremowej LAALI von der Irminsul, urodzonej w 1956 roku i dla której to był jej drugi miot. Niemiecka hodowla "von der Irminsul", będąca w rękach Else Spiegel juz w latach 40'tych ubiegłego wieku hodowała afgany.

Zdjęcie Nodis Khan's CHAPLIN ozdobiło stronę tytułową katalogu V WPR w Sopocie, a jego właścicielką była Ewa Ochocka, która przez wiele lat prowadziła biuro w Związku, oraz była sekretarzem na naszych wystawach.

Ewa Ochocka hodowała dogi niemieckie z przydomkiem "z Grodu Subisława", a parę lat później otworzyła zakład fryzjerski dla psów, przy ulicy Sikorskiego 6. Ponieważ było to spore pomieszczenie, to część tego piwnicznego lokalu odstąpiła właśnie Związkowi i od 1970 roku do 2003 roku miał on tam swoją siedzibę.

Zdjęcie tego złotego z czarną maską charta o imieniu Inter.Ch. CHIDRI vom Irminhof, autorstwa R. Rzepeckiego ukazało się w katalogu warszawskiej WPR z 1966 roku, oraz w książce Lubomira Smyczyńskiego "Psy Rasy i Wychowanie", wydanie IV z 1980 roku. Nodis Khan's CHAPLIN był spokrewniony z Inter.Ch. CHIDRI vom Irminhof poprzez swoją matkę o imieniu LAALI von der Irminsul, która to była wnuczką i czterokrotnie prawnuczką czerwonego GER.Ch. ACHMED vom Isishof, urodzonego w 1944 roku i który to pozostawił po sobie 162 potomków. Natomiast Inter.Ch. CHIDRI vom Irminhof urodzony 29 stycznia 1962 roku, jako syn Inter.Ch. HERIK des Ailes i Ch. AYSHA vom Irminhof, był prawnukiem (ze strony ojca) i pra prawnukiem ze strony matki - GER.Ch. ACHMED vom Isishof. Niemiecka hodowla "vom Isishof." należała do Elly Gelhorn-Worm z Drezna, która hodowała również dogi niemieckie arlekiny.

Nodis Khan's CHAPLIN zanim w 1965 roku zamieszkał u Wacława Odoj z Gdyni, był wystawiany w klasie młodzieży przez Ewę Ochocką na międzynarodowej wystawie w Zwickau w NRD, zorganizowanej 16 września 1962 roku, podczas której uzyskał ocenę bdb. i II lokatę.

Wystawiany już przez pana Wacława chart ten na VIII Sopockiej WPR,

zorganizowanej w 1965 roku, uzyskał ocenę bardzo dobrą i medal srebrny, a oceniał go Wacław Trawiński. Pies ten nie pozostawił po sobie potomstwa, ponieważ nie było w tamtym czasie w Polsce partnerek. Wacław Odoj, który przydomek „z Charciej Polany„ zarejestrował z nr H/277 w dniu 31.05.71 na charta rosyjskiego Zwyc.Polski 1970 KAMA Lola. Nieco później został Kierownikiem Sekcji Chartów i Dalmatyńczyków w Oddziale Gdańsk. Z przydomkiem "z Charciej Polany" miała szczenięta Zw. ANUKET Orsani, o której piszę dalej, przy omawianiu greyhoundów.

Następnym chartem afgańskim w Polsce, był także pies, o imieniu TALAN - koloru płowego, urodzony w 1962 roku i będący w rękach Mehsena Merat Esfandiary z amerykańskiego konsulatu. Jego zdjęcie zostało dane do katalogu warszawskiej WPR zorganizowanej w 1964 roku.

Później TALAN zamieszkał w Warszawie u Edmunda Lewandowskiego, a rok później w 1967 roku na warszawską WPR został zgłoszony przez A. Kowalewskiego z Podkowy Leśnej.

Na XXI Warszawską WPR został zgłoszony przez J. Ordyniec z Warszawy płowy TARZY, który był importem z Afganistanu. Pies ten urodził się w maju 1968 roku.

Dopiero w 1974 roku pojawili się na sopockiej wystawie inni przedstawiciele charta afgańskiego, w ilości 5 sztuk, wszystkie z RFN, z czego 4 będące w rękach Irmgard Heidmann i jedna w rękach Petra Heidkamp, a była to piaskowa z czarną maską BHARCA el Muluk, urodzona w 1972 roku i w której rodowodzie z obu stron były holenderskie linie hodowlane "van de Oranje Manege", na której też oparła się niemiecka hodowla "von Katwiga", należąca do Eriki Rödde z Kettwig.

Ch.Zw. BEN Hari-Rud, BOB Hari-Rud, który pojechał do Czechosłowacji, piaskowy BRAD Hari-Rud, piaskowa BENITA Hari-Rud, która miała potomstwo z przydomkiem "Afgan-Pol", oraz piaskowa BETSY Hari-Rud, która zamieszkała u Krystyny Pyrkosz, urodzili się 16 stycznia 1973 roku i pochodzili z drugiego, pełno rodowodowego miotu chartów afgańskich, urodzonego w Polsce. Miot ten przyszedł na świat w hodowli Mieczysława Izydorczyka z miejscowości Siedlec Trzebnicki. Rodzeństwo to było po Ch. Ghanton's OSIRIS i SHAMA el Khandahar.

Rodzicami tego rodzeństwa byli niemiecki Ch. Ghanton's OSIRIS, zaimportowany do Czechosłowacji, oraz SHAMA el Khandahar, zaimportowana ze Szwecji przez Krystynę Pyrkosz z Wrocławia, u której, po tej właśnie parze przyszedł na świat pierwszy miot chartów afgańskich w Polsce. Z miotu tego piaskowa AFRODYTA Afgan-Pol, urodzona 27 sierpnia 1971 roku, zamieszkała u pp. Anny i Mieczysława Izydorczyków, którzy zostali także właścicielami jej rodziców. Braćmi AFRODYTA Afgan-Pol i ANTYGONA Afgan-Pol byli ARISTOTELES Afgan-Pol, piaskowy AJSCHYLOS Afgan-Pol i ACHILLES Afgan-Pol, którzy zamieszkali u Elżbiety Zulic z Warszawy.

Ch. Ghanton's OSIRIS był pokazywany w Polsce na Sudeckiej WPR w Jeleniej Górze, w dniu 18 czerwca 1967 roku. Od sędzi Teresy Sokolnickiej otrzymał certyfikat na championa. Najprawdopodobniej brał także udział w wyścigach za mechanicznym zającem, o których tak napisał Narcyz Żołnierczyk w swoim sprawozdaniu z tej wystawy: "Jak już nadmieniono, podczas wystawy odbyły się po raz pierwszy w Polsce wyścigi chartów. W wyścigach udział wzięło 35 chartów angielskich, rosyjskich, afgańskich, perskich i whippety, czechosłowackiego klubu hodowców chartów z Pragi".

Ch. Ghanton's OSIRIS urodził się 12 października 1963 roku, w hodowli Ingelene Hirtz, zamieszkał w Czechosłowacji i był synem PICOLLO van de Oranje Manege urodzonego w Holandii i CAC Ghanton's GRISETTE. Z miotu urodzonego 6 września 1975 roku w hodowli "Hari-Rud" pochodziła pręgowana CECEVA Hari-Rud będąca córką LADSCHI de Domus Animula i AFRODYTA Afgan-Pol i która u Adama Słomińskiego miała szczenięta z przydomkiem "Goliat".

Na powyższej okładce czasopisma PIES nr 3/1963 widać Zwyc. Thras KASKA, która to na poznańskiej wystawie w 1962 roku zdobyła ocenę doskonałą, I miejsce i wniosek C.W.C.. Suka ta przyszła na świat 3 stycznia 1960 roku, po Ch. PALLAS van de Oranje Manege i Thras LATONA, w hodowli należącej do Alfonsa Scholz z NRD, w hodowli istniejącej od 1950 roku. Miotowi bracia Ch. PICOLLO van de Oranje Manege i czerwony Ch. PALLAS van de Oranje Manege urodzili się 23 stycznia 1957 roku, w holenderskiej hodowli Ety Pauptit, jako synowie Inter.Ch. GHORIAN van de Oranje Manege i Holl.Ch. INEKE van de Oranje Manege. Czyli Ch. Ghanton's OSIRIS i Zwyc. Thras KASKA poprzez swoich ojców byli bardzo bliską rodziną. Także Zwyc. Thras KASKA był pradziadkiem AZE-ZERO Waus-So, sprowadzonym do Leonarda Boyer, który to został właścicielem łódzkiej hodowli "Habanera", późniejszej hodowli charcików włoskich. Matką złotego AZE-ZERO Waus-So, który przyszedł na świat 20 czerwca 1973 roku u Jaroslava Nuc z Pragi została AMADIT D'el Kamdesh, a jej partnerem był BEN D'el Kamdesh, będący synem czerwonego z czarną maską COJO von Katwiga. U pana Leonarda zamieszkała platynowo pręgowana BERAILL Picaro de Bahia, urodzona w 1972 roku i będąca wnuczką COJO von Katwiga. Dnia 12 października 1974 roku Khonistan AQUARIOUS i BERAILL Picaro de Bahia zostali rodzicami szczeniąt jak np. NURI Habanera, NUMO Habanera, NOEL Habanera, NOEMI Habanera i NEFRETETE Habanera, pół roku później urodziły się szczenięta złote - platynowe - pręgowane po AZE-ZERO Waus-So i po BERAILL Picaro de Bahia.

Po tej Sudeckiej WPR został zaimportowany do Polski przez dr Waldemara Rajchelt mieszkającego koło Zielonej Góry syn Ch. GHANTON's Osiris o imieniu ZEFIR z Udolni Freyhrady, który urodził się w Czechosłowacji dnia 16 listopada 1966 roku, a jego matką była EROICA Reg Ruwan.

HERODES z Larisova, urodzony 23 listopada 1972 roku i będący po LADSCHI de Domus Animula, oraz ANNETTE Fanty, która to była córką Ch. Ghanton's OSIRIS, zamieszkał u Jerzego Mrugasiewicza z Łodzi (hodowla dogów niemieckich "z Pałacu Kleopatry").

Piaskowe (złote) SHAMA el Khandahar i jej siostra BAIRA El Khandahar obydwie sprowadzone przez  Krystynę Pyrkosz, przyszły na świat 9 lutego 1968 roku, jako córki HORNIDSEA Sunvay i THAMA El Khandahar, w hodowli należącej do I. Of Trolle, hodowli bazującej na złotej z czarną maską SUKI of Charm, urodzonej w 1945 roku w Belgii. Krystyna Pyrkosz mieszkająca we Wrocławiu i która była żoną aktora filmowego i teatralnego Wiktora Pyrkosza już wcześniej miała hodowlę bokserów z przydomkiem "z Saragossy".

Tadeusz Grzywa z Zakopanego importuje srebrno piaskową CORNELIA, urodzoną również w Szwecji, dnia 23 lipca 1969 roku. Jej rodzicami zostają Bohem TYTHON i złota z czarną maską Bohem KAMELIA, która przyszła na świat 10 lipca 1965 roku, będąc prawnuczką czarnego podpalanego Inter.Ch. AMANULLAH KHAN of Acklam, po którym urodziła się złota z czarną maską SCh. AMBRA EL Khandahar, (dla której Bohem KAMELIA była wnuczką). W rodowodzie SHAMA El Khandahar w 7 pokoleniu występowal także Inter.Ch. AMANULLAH KHAN of Acklam.

Pierwszą hodowlą charta afgańskiego w Gdańsku była "Podziemie  Czarownic", bazująca na importowanej z Anglii BLACKTULIP Dawn, urodzonej 13 listopada 1973 roku u pani R.E. Weston i będącej córką Jorchants ZISKAZ i LADY Pandora. Suka ta w 1977 roku była już wystawiana przez Jerzego Najderek z Poznania, właściciela hodowli "Sabari".

Czarna biało znaczona BLACKTULIP Dawn zamieszkała u Elżbiety Chlebowskiej (Elżbiety Chlebowska-Celudi) z Sopotu, która przydomek "Podziemie  Czarownic" zarejestrowała 21 stycznia 1976 roku z nr P/518 właśnie na BLACKTULIP Dawn,

która zamieszkała razem z cocker spanielem angielskim ATOL Osłonino. BLACKTULIP Dawn, co można przetłumaczyć CZARNY TULIPAN Dawn pierwszy i jedyny miot z przydomkiem "Podziemie Czarownic" i w którym było 6 szczeniąt urodziła u pani Elżbiety dnia 7 marca 1976 roku, po Ch.Zw. BEN Hari-Rud, który to mieszkał u Edwarda Sajnoga w Warszawie. Szczenięta zostały nazwane na literę "A", jak np. czarno-biały ARON Podziemie Czarownic, AHMED Podziemie Czaronic, oraz czarna biało znaczona

ADŻANTA AVA Podziemie Czarownic, ANDA SAMANTA Podziemie Czarownic i ARIKA Podziemie Czarownic. Zdjęcia BLACKTULIP Dawn i jej szczeniąt pochodzą z prywatnego archiwum Elżbiety Chlebowskiej. ADŻANTA AVA Podziemie Czarownic u Gabrieli Ratuszyńskiej z Gdyni miała potomstwo z przydomkiem "Klan Czarownic". Natomiast pierwsze szczenięta ADŻANTA AVA Podziemie Czarownic przyszły na świat 22 lipca 1978 roku, po Ch. Kontrapunkt SENATOR, w ilości 6 szczeniąt, którym nadano imiona – ABDUL Klan Czarownic, ACAN Klan Czarownic, AHMED Klan Czarownic, APIS Klan Czarownic ANDRUS Klan Czarownic i AFERA Klan Czarownic.

Drugie szczenięta BLACKTULIP Dawn, także po Ch.Zw. BEN Hari-Rud przyszły na świat 15 marca 1977 roku i z tego skojarzenia pochodziła np. czarna MIRANDA Satari, ktora zamieszkała w Gdyni, ale urodziła się już w poznańskiej hodowli Jerzego Najderek.

U Tomasza Pawłowskiego zamieszkuje piaskowo ruda ORFINA z Larisova, urodzona 29 sierpnia 1975 roku, będąca córką Ch.Zw. BEN Hari Rud, ale to temat już na inne opracowanie.

Do Oddziału Gdańsk zostaje sprowadzony czarny Kontrapunkt SENATOR, który przyszedł na świat 15 stycznia 1975 roku. Jego rodzicami (oraz jego sióstr nazwanych Kontrapunkt SAFENA PUMA, oraz SUOMI Kontrapunkt) został czarny Ch.Zwyc. 12xCWC Khanikush RASHAN,

urodzony 22 stycznia 1973 roku w Szkocji, w hodowli E.E. Dawson, a zamieszkały u Janiny Staniszewskiej-Borkowskiej z Warszawy i którego fotografia znalazła się na pocztówce KAW (Krajowa Agencja Wydawnicza). Natomiast matką była złota z czarna maską Ch. 5x CWC Sherdil SAHARA PATRYCIA, która pojawiła się na świecie w angielskiej hodowli dnia 3 grudnia 1971. Ch. Kontrapunkt SENATOR, o domowym imieniu KALIF zamieszkał u Bogusława Czop z Kwidzynia.

Także do Gdańska zostaje zaimportowany kremowy z czarną maską Arouka SHARIF ALI, urodzony 2 lipca 1975 roku roku w Wielkiej Brytanii, u E. Khan. Rodzicami Arouka SHARIF ALI, który zamieszkał u Iwony Olszewskiej i który został czynnym reproduktorem, byli Alyshan HASAN i Arouka RUSHKHA KHALIB.

http://www.afghanhoundpedigrees.com/details.php?id=2804

Jest to okres rosnącego zainteresowania rasą chart afgański. Na MWPRw Poznaniu w 1975 roku zostały zgłoszonych 42 charty afgańskie, z czego 16 było w rękach polskich, a pozostałe przyjechały z Węgier, CSSR, Holandii, RFN, NRD. Trzy lata później na MWPR w Poznaniu zostało zgłoszonych 86 chartów afgańskich, z czego były 44 zarejestrowane w Polsce. 

chart angielski - greyhound

Do Oddziału warszawskiego został zaimportowany z NRD przez Jerzego Kowalskiego greyhound, o umaszczeniu marengo BATZI v. Eichvinkel, który został zapisany na III MWPR w Poznaniu z 1965 roku z adnotacją, że pies jest do sprzedaży. Był on synem GERRY vom Höllenbusch, w której to hodowli miał potomstwo BRüCK Prazska. CACIB, 2xCWC BATZI vom Eichwinkel, którego matką została ANJA von der Schlangenbruche, przyszedł na świat 12 maja 1963 roku u Wernera Boos z NRD. W 1967 roku BATZI vom Eichwinkel był wystawiany przez Jerzego Kowalskiego z Warszawy.

A zdjęcie jego, BASTET Jivaro, czy Ch. Serafini BIRBO które zostały dane do katalogów warszawskich wykonał Ryszard Rzepecki. To samo zdjęcie BATZI vom Eichwinkel wykorzystał także Lubomir Smyczyński w „Psy, rasy i wychowanie”. Natomiast do Jerzego Kalińskiego wrócę jeszcze, przy omawianiu jego hodowli dogów niemieckich „Bengal”, bazującej na ADMIRA-KASHGARI z Grodu Subisława, pochodzącej z Oddziału Gdańsk, oraz sprowadzonej do naszego Oddziału sznaucerki miniaturowej pieprz i sól OSA Bengal.

W hodowli "z Charciej Polany" miała szczenięta ciemno pręgowana suka ANUKET Orsani, (CSHPK 224), rasy greyhound, urodzona 10 lutego 1969 roku i zaimportowana z Czech, od Jiri Urbana mieszkającego w Pradze. Rodzicami ANUKET Orsani zostali GRAND Prazska i AGGIE Sunset.

Rodzeństwo GRAND Prazska, GASTON Prazska i czarno-biała Zwyc. GITTA Prazska przyszło na świat 9 lipca 1962 roku będąc potomstwem TORNADO z Bariery i ALMA z Kuridla.

Jedna z pierwszych czeskich hodowli greyhoundów - „Prazska” („Prazsky”) była w rękach Jaroslava Stybnar i już na przełomie lat 40/50 tych ubiegłego wieku roku miała szczenięta, a bazowała ona na UNA Derby, suce zarejestrowanej w Czechach w 1947 roku. Później w hodowli tej miała potomstwo ALMA z Kuridla. CHAPI Prazska miała szczenięta w hodowli whippetów "of Johny's Team" i DELTA of Johny's Team została sprowadzona do Polski, mając potomstwo z przydomkiem "z Gniazda Mastifów", należącym do Witolda Paterek, jak np. czarną z białymi znaczeniami Ch. AZA z Gniazda Mastifów, urodzoną 22 sierpnia 1978 roku i będącą córką BESSUS el Kasadżi.

Z hodowli "Sunset", należącej do Svatavej Lehnertova z Pragi i w której miały szczenięta ASTRA z Podbabske Kotliny i ARINA Astoreth, było zaimportowanych parę greyhoundów do Polski, chociażby rodzeństwo z różnych roczników - płowy 2xZwyc.,2xCWC GAIUS Sunset i beżowa z białymi znakami Ch. FLEUR Sanset, urodzona 23 stycznia 1972 roku, która rozpoczęła hodowlę "Savannah", należącą do dr Hanny Lipińskiej z Puszczykowa k/Poznania, która aktywnie uczestniczyła w organizacji wyścigów chartów i rozpoczęła też asystenturę kynologiczną na charty. Pręgowany z białymi znakami HADES Sunset, będący synem ARINA Astoreth urodził się 15 listopada 1973 roku i zamieszkał u Jadwigi Dobraszkiewicz. Pół roku wcześniej, dnia 7 kwietnia 1973 roku przyszedł na świat płowy GAJUS Sunset, który to był synem także ARINA Astoreth. Pies ten był w rękach Bogumiły Barcz.

Późniejsza championka -  FLEUR Sanset w wieku 9 miesięcy była wystawiana jeszcze przez Wacława Odoj, a jej rodzicami zostali pręgowany, użytkowy CACIB DAGG Sunset i Zw.Świata ARIKA Astoreth, która to była wnuczką TORNADO z Bariery i do której to hodowli jeszcze wrócę. Zw.Świata ARIKA Astoreth i ARINA Astoreth, które pozostały w hodowli p. Niemcovi z Liberca (hodującego później bedlington teriery), oraz AMONA Astoreth pojawiły się na świecie 21 lipca 1966 roku, jalo potomstwo BRAN v. Hajovny Pomle i ALBA ARFA Steja. Rodzeństwo AL URAGAN Steja, ALBA ARFA Steja, czarna ALBA BORA Steja i ALBA AREJA Steja pojawiły się na świecie 28 marca 1962 roku, jako potomstwo TORNADO z Bariery i ANNY v. Baggerteich.

Natomiast na powyższym zdjęciu obok FLEUR Sanset siedzi PANDA z Wodaczy, rasy seter angielski, ze swoją panią - Teresą Szydłowską, o których piszę dokładniej w zakładce "Setery".

Natomiast Zw.Świata ARIKA Astoreth była ze strony matki (Alba Area STEJA) prawnuczką CORA vom Sonnenheim, będącej młodszą siostrą BESSI vom Sonnenheim i której rodowód występuje w polskich liniach hodowlanych greyhoundów. Hanna Lipińska, która została sędzią od wyścigów chartów sprowadziła także DOMINIK Swift, urodzonego w 1973 roku i będącego synem Inter.Ch. DOMINO Bujan, mieszkającym w Czechosłowacji, a urodzonym w hodowli należącej do Wernera Döring z DDR. Biały DOMINIK Swift na Pomorskiej WPR zorganizowanej w 1974 roku występując w klasie młodzieży od Teresy Szydłowskiej uzyskał ocenę doskonałą, medal złoty i następujący opis: "Pies wybitnie piękny, o pięknej maści, wybitnie pięknej sylwetce, klatka piersiowa głęboka, b.dobra głowa, pies w doskonałej kondycji i doskonały w akcji. Pies wzorcowy".

Siostra DOMINIK Swift, o umaszczeniu brązowo-czarno-białym DANILA Swift zamieszkała w Poznaniu u Andrzeja Kamyszek, u którego później zdobywa tytuł championa Polski.Tak ją opisała Teresa Szydłowska podczas tej samej Pomorskiej WPR, gdzie występowała w klasie młodzieży zdobywając ocenę bardzo dobrą i medal srebrny: "Suka typowa, głowa prawidłowa, szata dobra, ładne ciemne oko, suka dobra w ruchu, uzębienie kompletne, zgryz nieszczelny". Ch.PL DANILA Swift ma szczenięta z przydomkiem "Rapid", jak np. urodzone w 1977 roku po ARAGON z Charciej Polany.

Rodzeństwo Inter.Ch. DOMINO Bujan,

o nr rej. CsHPK 232/69/71 i DALII Bujan, która została w hodowli, pojawiło się na świecie 4 kwietnia 1969 roku, u Wernera Döring z NRD, jako potomstwo Res.CACIB SACH z Bariery i Ch.PL BALLERINA Bujan. Hodowla „z Bariery”, należąca do Josefa Syriste z Czechosłowacji oparła się na imporcie z Niemiec - BESSI vom Sonnenheim, która to miała np. szczenięta urodzone w 1959 i w 1960 roku po Ch.CSRR ARGO Prazska. Z przydomkiem "z Bariery" pod koniec lat 40'tych ubiegłego wieku rodziły się maltańczyki.

Res.CACIB SACH z Bariery był synem DZIN z Bariery i BESSI vom Sonnenheim. Natomiast rodzeństwo BRILLANT Bujan, BAJADERA Bujan, BOLA Bujan i popielata Ch.PL BALLERINA Bujan pojawiło się na świecie 1 kwietnia 1965 roku, jako potomstwo FILIX Bel-Vest i Devil's ANCILLA, będącej córką DINA z Bariery. W niemieckiej hodowli również whippetów "Devil's", będącej w rękach Thomasa Flake miała również szczenięta LOLA v. Höllenbusch.

W hodowli " Savannach " urodziło się dnia 20 maja 1974 roku rodzeństwo jak np. Mistrz Polski 1976 SOHO Savannah,

, który podczas I Międzynarodowych Mistrzostw Polski - Poznań 1976 okazał się najszybszym wśród psów rasy greyhound i był wystawiany w klasie użytkowej przez Stanisława Siudzińskiego. A jego siostrami były SANDRA Savannah, późniejsza championka i występująca na ringach w klasie użytkowej i która miała szczenieta z przydomkiem "Sylph", oraz  SHEILA Savannah, SARAH Savannah, SHELA Savannah i SAMANTHA Savannah, która zamieszkała u Wacława Odoj, ale nie miała żadnego wpływu na hodowlę. Rodzicami tych szczeniąt byli Inter.Ch. DOMINO Bujan i Ch.Zw. FLEUR Swift.

W Czechach odbywały się wyścigi greyhoundów imienia Svatavej Lehnertova, która to właśnie pasjonowała się i miała sukcesy w wyścigach swoich chartów. A na poniższym zdjęciu jest Svatava Lehnertova ze swoim CACIB DAGG Sanset.

Rodzeństwo CACIB DAGG Sunset (CsHPK 198), który pozostał w hodowli, DONALD Sunset (CSHPK 196), DIDA Sunset mieszkająca w Budapeszcie i występująca w klasie użytkowej, mistrz CSRR pręgowana DIANA Sunset (CsHKP 200) przyszło na świat 10 kwietnia 1968 roku jako dzieci Lion's MILORD i ASTRA z Podbabske Kotliny. Hodowla "z Podbabske Kotliny" należała do Pavła Vesely.

A w dawnej Czechosłowacji funkcjonowała hodowla greyhoundów z przydomkiem "Derby", należąca do Michała Pistelka z miasta Prostejov (Prościejów). W hodowli tej miała szczenięta ROXANA Derby zarejestrowana z nr CsKS 16149/45, a jej partnerem został NURMI Derby o nr rej. CsKS 753/43. Inna hodowlą działającą w tamtym czasie hodowlą była "z Chmelnic", będąca w rękach Jozefa Pelikan z Podborany. W 1949 roku urodził się złoto pręgowany CHYROS z Chmelnic, jako syn HOST z Representace, zarejestrowanym z nr CsPK 5137 i XANDRA v. Hoch-Eberstein (CsPK 9375)

Pierwszy miot greyhoundów w Oddziale Gdańsk, oraz pierwszy i zarazem jedyny 3xZw. ANUKET Orsani, (o domowym imieniu IGA)

z przydomkiem "z Charciej Polany" w ilości 8 szczeniąt przyszedł na świat w dniu 28 września 1972 roku, po białym CACIB ZORAN von Birknershof. Bracia ZORAN von Birknershof, mieszkający w Czechosłowacji i ZOLTAN von von Birknershof, który był w rękach Raimunda Klingl mieszkającym we Frankfurcie n/Menem, przyszli na świat 18 października 1966 roku w hodowli należącej do W. Birkner-Kiesewetter.

Beżowy ASCOT z Charciej Polany zamieszkał u Barbary Lidtke z Gdyni, natomiast piaskowy z czarną maską ARAGON z Charciej Polany, który został później reproduktorem i miał np. w 1977 roku potomstwo z Ch. DANILA Swift, był wystawiany przez  właścicielkę - Hannę Lipińską.

Na powyższym zdjęciu jest z lewej strony ANUKET Orsani, oraz występująca w klasie użytkowej czarno-biała Ch. BELINDA of Johny's Team, urodzona dnia 1 października 1971 roku, w Czechosłowacji, u Jana Bisek i będąca wnuczką Mistrzyni Europy w wyścigach U.I.C.L.Amsterdam'68. Jej rodzicami byli KIM Prazska i ANOUK Of Johny's Team. W hodowli "Of Johny's Team" miała potomstwo CHAPI Prazska, która to była córką HAIRES Holm Castle's i HEDA Prazska, będąca córką TORNADO z Bariery.

Obie te suczki zamieszkały u Olgi Zgórskiej z Krakowa, która to również interesowała się użytkowością chartów, hodując później charty z przydomkiem "El Kasadżi", w której to hodowli rodziły się również charciki włoskie, po PATKA Gerenuk, która to była wnuczką DEMIR od Lessi, wywodzącego się z jednej z pierwszych polskich hodowli charcików włoskich.

W 1973 roku odbyła się XX WPR w Krakowie z której dzień później w gazecie krakowskiej ukazała się na ten temat wzmianka. Zostało także dane zdjęcie ANUKET Orsani, wraz z krótkim opisem: " ...Nam szczególnie przypadła do serca dwukrotna zdobywczyni jednego z najwyższych psich wyróżnień - Certyfikatu Wystawowego Championa, oraz 8 ( z wczorajszym ) złotych medali - ciemnobrunatna pręgowana suczka - ANUKET , jedna z trzech żyjących w Polsce chartów angielskich. ( Właścicielka pani O. Zgórska ) Warto chyba zainteresować polskich hodowców tą piękną i niezwykle rzadką u nas rasą, która np. w Czechosłowacji zdobyła sobie dużą popularność. Można by wówczas wzorem naszych południowych sąsiadów organizować niezwykle widowiskowe biegi, w których te właśnie psy są niedoścignione.... ".

Na wystawę poznańską, która miała miejsce 11 listopada 1973 roku, czyli już po wystawie krakowskiej, zostało zgłoszonych 17 greyhoundów z czego z Czechosłowacji było 8 sztuk, z RFN - 3, ze Szwajcarii - pies i suka. Para ta pochodziła z hodowli "von Oranje", w której były hodowane także charty rosyjskie. Z Polski były zgłoszone ARAGON z Charciej Polany, ANUKET Orsani, beżowo-biała FLEUR Sunset i BELINDA of Johny's Team.

W 1979 roku na XXI Bałtycką WPR zostają zgłoszone 3 greyhoundy, wszystkie z hodowli „Arczesta”, należącej do Stanisława Świstowa z Warszawy (który został asystentem kynologicznym na charty) i były to CERBER Arczesta, BEATICA Arczesta i AGENA Arczesta.

Hodowla "Arczesta" bazowała na brązowej pręgowanej Inter.Ch. GRISETTE Swift, która jako pierwsza miała potomstwo z tym przydomkiem. Inter.Ch. GRISETTE Swift, urodzona 22 marca 1975 roku pozdobywała następujące tytuły wystawowe: Inter.Ch., Ch. I,HU,RU,Cs, YU,PL. Inter.Ch. Jej rodzicami zostali Inter.Ch. DOMINO Bujan, oraz DIANA Sunset. Miotowym rodzeństwem Inter.Ch. GRISETTE Swift były np. sprowadzone do Polski - biało-beżowy Zwyc.CACIB GELERT Swift, który zamieszkał razem z nią, oraz czarna GENEVIEVE Swift, która pojechała do Piaseczna, do Tadeusza Michałowskiego.

Na powyższym zdjęciu, zamieszczonym na drugiej stronie czasopisma  "Pes Pritel Cloveka nr 7/79 jest potomstwo Inter.Ch. DOMINO Bujan, urodzone z przydomkiem "Swift". I tak patrząc od lewej są: KALIF Swift, urodzony w 1977 roku, LADY Swift, urodz. w 1979 roku, JADWIGA Swift z 1977 roku i HOBBY Swift, urodzona w 1976 roku. Wyścigowy mistrz CSSR, CACIB, r.CACIB DIANA Sunset w 1971 roku miała szczenięta po importowanym z DDR - CACIB ZORAN von Birknershof. który to też był ojcem pierwszego miotu greyhoundów urodzonego w naszym Oddziale.

Natomiast pochodząca z pierwszego miotu w hodowli "Arczesta" - pręgowana AGENA Arczesta, zapisana do klasy zwycięzców, przyszła na świat 7 marca 1977 roku będąc córką HADWAN Bazooka i Inter.Ch. Swift GRISETTE. Jej rodzeństwem były Ch. ADONIS Arczesta, Inter.Ch. ARION Arczesta, AGENOR Arczesta, ARIAN Arczesta, oraz Inter.Ch. AGORA Arczesta, która pozostała w hodowli. W miocie tym były jeszcze 2xCWC ARIANA Arczesta, która zamieszkała w hodowli "Elsaklawi", oraz pręgowana ALIA Arczesta, która to miała szczenięta z przydomkiem "z Krainy Kwiatów”, należącym do Anny Strzeleckiej z Opola. Pochodzące z jej pierwszego miotu czarna SMUGA z Krainy Kwiatów i SAGA z Krainy Kwiatów urodziły się 29 marca 1979 roku, będąc córkami BESSUS El Kasadżi i właśnie ALIA Arczesta. TRACJA Świat Motyli , TALIA Świat Motyli i błękitna z białymi znaczeniami TESS Świat Motyli urodziły się 26 sierpnia 1983 roku w hodowli Małgorzaty Bogdan z Opola i były córkami Ch.Zw. JOKER v. Sonnenhügel i SMUGA z Krainy Kwiatów.

Natomiast ciemno pręgowana z łatką Zw. BEATICA Arczesta i BOLA Arczesta (późniejsza hodowla „Sarmata”) pojawiły się na świecie 12 marca 1977 roku, jako córki jasnobeżowego WW, Zw.PL, Zw.Francji, Monako, NRD, HU, 2xRumunii, Jugosławii GELERT Swift i HEIKE BOSTANA Bazooka. Były one starszymi o pół roku siostrami zgłoszonego do klasy zwycięzców pręgowanego z białym CERBER Arczesta, którego siostra, pręgowana CYTRA Arczesta zamieszkała u Romana Marcinkowskiego z Warszawy mając tam szczenięta z przydomkiem „Skierdy”. Ich siostra CERES Arczesta rezydowała u Janusza Stolarskiego mieszkającego także w Warszawie.

Powyższe zdjęcie St. Swistowa z Zw.DDR HEIKE BOSTANA Bazooka ukazało się w magazynie „Der Hund” nr7/76, wydawanym w DDR ( Niemieckiej Republice Demokratycznej). Miotowe siostry - brązowa pręgowana Ch.HU, Ch.PL, 5xZwyc.Mł.,CACIB,Zw.DDR HEIKE BOSTANA Bazooka, jasno pręgowana HERBENA Bazooka (późniejsza hodowla „Mapibak”) i czarna pręgowana HERSEYA Bazooka, urodzone 29 kwietnia 1974 roku w hodowli Janiny Rżysko były córkami BATZI  vom Eichwinkel i LINDA Prazska. W 1975 roku LINDA Prazska miała już szczenięta z przydomkiem „z Wojtusiowej Izby” Wojciecha Krzewskiego.

W 1979 roku zaczyna się historia słynnej hodowli greyhounów, a następnie whippetów, znanej poza granicami naszego kraju, pierwszej w Polsce hodowli chartów użytkowych „Aviaticus”, należącej do Barbary Westrych z Sopotu. Za swoją działalność trwającą do dzisiaj, pani Barbara zostaje uhonorowana Złotą Odznaką ZKwp.

Właśnie w 1979 roku pani Barbara kupuje swojego pierwszego greyhounda o imieniu EGEUSZ Arczesta,

którego rodzicami zostają BESSUS El Kasadżi i Inter.Ch. GRISETTE Swift. Rodzeństwo BESSUS El Kasadżi, który pozostał w hodowli, w której się urodził, BISHIR El Kasadżi, oraz czarna z białymi znaczeniami Zw.Ch. BATHUNDA El Kasadżi (późniejsza hodowla "z Połańca"), przyszło na świat 26 lutego 1976 roku, jako potomstwo LEHEL Kassauti i Ch. BELINDA of Johny's Team. Ch.PL BATHUNDA El Kasadżi, zamieszkała u Emilii Połanieckiej w Warszawy, u której miała potomstwo z przydomkiem „z Połańca”.

ANUBIS el Kasadżi, urodzony 21 maja 1975 roku i będący synem AVANTI se Stolmire, oraz Ch. BELINDA of Johny's Team pozostał w Krakowie u Edwarda Zagól.

Czarna z białymi znaczeniami BELINDA of Johny’s Team, urodzona 1 października 1970 roku w hodowli Jana Bisek, była córką KIM Prazska i ANOUK of Jahny’s Team, będącej córką CHAPI Prazska.

Miotowym rodzeństwem EGEUSZ Arczesta, który odszedł w wieku około 9 miesięcy życia na nieznaną wówczas w Polsce - parwowirozę, byli ENEASZ Arczesta, który zamieszkał w hodowli „Skierdy”, czarno-brązowy EDYP Arczesta, który zamieszkał u Lecha Kapicy z Gdańska Wrzeszcza i do którego jeszcze wrócę, przy omawianiu jego hodowli „ Kasjopea”, oraz Ch.Zw. EGERIA Arczesta, która ma szczenięta z przydomkiem "Greyxer", należącym do Małgorzaty Kubicy. Niebieską RECJA Greyxer, urodzona 27 lutego 1983 roku i będącą córką Ch.Zw. JOCKER vom Sonnenhügel, nabywa Paweł Polańczyk z Warszawy

Na początku 1981 roku pani Barbara wyjechała do Zachodnich Niemiec, gdzie kupuje następnego greyhounda o imieniu CHEVALIER SUNRISE ze słynnej hodowli „Birknershof”, należącej do W. Birkner-Kiesewetter, a urodzonego 21 maja 1980 roku.

Hodowla „„Birknershof” miała mioty już w 1955 roku, bazując na dwóch importkach z Anglii, na DINAH, urodzonej w 1952 roku i na WEEKLY Worry. W hodowli tej miała również szczenięta HATHOR of Chelsea, urodzona w 1957 roku i będąca importem ze Szwajcarii. HATHOR of Chelsea ze strony swojego francuskiego ojca - YVANHOE de Grillemont była prapra wnuczką pręgowanego JUPITER of Harrowin,

który przyszedł na świat w 1932 roku i został sprowadzony z Kanady. Pies ten, który w reklamie został przez M. Maskens z Brukseli zaznaczony jako "Wspaniały Greyhound", został championem międzynarodowym i Świata, oraz oczywiście reproduktorem.

Późną jesienią 1981 roku Barbara i Marek Westrych importują do Polski dwa nowe charty. A były to chart perski (saluki) Bigalla’s USTAD ze znanej charciarzom hodowli Susanne Koch z Zachodnich Niemiec

urodzony 28 kwietnia 1981 roku, jako syn Reckendahls USTAT i Mata Salamahas ELATI. Drugim sprowadzonym chartem był greyhound - JOCKER vom Sonnenhügel urodzony w hodowli Elisabeth i Helmuta Becker również z Zachodnich Niemiec. Jak na tamte czasy, był to ogromny sukces sprowadzenia do Polski tak wysokiej klasy egzemplarzy. Saluki Bigalla’s USTAD, który przyszedł na świat 28 kwietnia 1981 roku, będąc synem Inter.Ch. Reckendahl’s DOGO i Ch. Mata Salamanta’s ELAHI, został przekazany Ewie Stolarskiej, do hodowli „Fortunatus”, gdzie zdobywa tytuł championa Polski i zostaje ojcem dzieci.

Natomiast biały w błękitne łaty Ch.Zw. JOCKER vom Sonnenhügel,

który przyjechał do Polski dnia 5 października 1981 roku jako dorosły, urodził się 7 lipca 1978 roku. On i jego miotowe rodzeństwo o imionach JUPITER, JASMIN, JENNIFER, JOSEFINE, JESSIKA Sonnenhügel było potomkami niebieskiego GENERAL BLUE urodzonego w Irlandii, mieszkającego w Niemczech. Ich matką została ALEXE v.Ulmenweg, która przyszła na świat w 1972 roku i była córką ZOLTAN von Birknershof, urodzonego w 1966 roku. JOCKER vom Sonnenhügel, który był doskonałym psem wyścigowym, wygrywał wystawy nie tylko w Polsce, ale również wystawy międzynarodowe w Budapeszcie, czy w Brnie, zostając w 1985 roku championem Polski i championem Niemiec. Został także Zwycięzcą V Specjalistycznej Wystawy Chartów, oraz najpiękniejszym psem tej wystawy.

Pozostawił po sobie sporo potomstwa jak. np. w hodowli „El Kasadżi”, z której to przyjechał do Anny Watrakiewicz z Lęborka biały z czarnymi znaczeniami ZAMFIR el Kasadżi, urodzony 26 kwietnia 1982 roku i którego matką była Ch.Zw. BIBIENA el Kasadżi. Ch.Zw. JOCKER vom Sonnenhügel, pozostawił po sobie szczenięta także w hodowlach jak np. „Świat Motyli”, „Sunset”, „Kasjopea”, „Jeziorak”, „Bis-Bomba”, oraz w hodowlach niemieckich „Marchenland” należącej do Urlike Rosse ,czy „El Fao’s” Henry Ziemdorffa, w hodowlach czynnych do dzisiaj.

W 1983 roku do państwa Westrych przybywa z Zachodnich Niemiec brązowa pręgowana z białymi znaczeniami O’HARA vom Sonnenhügel

urodzona 14 lipca 1982 roku i będąca córką BLUE JOE vom Sonnenhügel i BELLINDA v.Hufelsen. O umaszczeniu niebieskim, jak zresztą wskazuje na to jego imię BLUE JOE vom Sonnenhügel, urodzony w 1978 roku był synem GENERAL BLUE, poprzez którego O’HARA vom Sonnenhügel była spokrewniona z JOCKER vom Sonnenhügel, dla którego GENERAL BLUE był ojcem. Partnerka BLUE JOE vom Sonnenhügel  o imieniu BELLINDA v.Hufeisen, urodzona w 1977 roku była córką TABBY von Birknershof, która przyszła na świat w 1973 roku i która poprzez swoją czeską matkę ( AMELIE Silverdart) była wnuczką SACH z Bariery i ARANA Sunset. Czyli O’HARA vom Sonnenhügel była prawnuczką SACH z Bariery i ARANA Sunset.

O’HARA vom Sonnenhugel bardzo szybko została Championem Polski (25 lipca1984 roku), oraz Championem Niemiec. A dnia 9 lipca 1986 roku uzyskała tytuł Inter Championa, po sukcesach na wystawach międzynarodowych w Poznaniu, Opolu 2 x , w Hamburgu, w Berlinie Zachodnim, Budapeszcie, Bytomiu, Warszawie, Hannowerze w latach 1983-1985

O’HARA vom Sonnenhügel była i jak do tej pory jest najbardziej utytułowaną suka rasy greyhound w Polsce, zdobywając w swoim krótkim życiu 9 x CACIB; 4 x Res.CACIB,  21 x CAC/CWC, 11 x Zwyc.Polski, 12 x Zwyc.Rasy, 14 x Zwyc.Wystawy, 3 x Zwyc. Młodzieży oraz 2 x Zwycięstwo Klubu, Zwycięstwo Rasy w Hamburgu, Berlinie Zachodnim. Zwycięstwo Wystawy Bundessiger Zuchtschau Dortmund 1984 oraz Węgier i jako pierwsza (będąca importem z zachodu) zdobyła tytuł Międzynarodowego Championa.

Sprawdzała się też na wyścigach, wygrywając wyścigi w Warszawie o „Puchar Mazowsza” w 1984 roku, wyścigi w Bielsku-Biała, Mistrzostwa Polski w Bytomiu w 1985 roku oraz Wielkie Wyścigi Drezna w 1984 roku. Na V Mistrzostwach Polski Chartów w Warszawie które miały miejsce 8 lipca 1984 roku zdobywa Mistrzostwo Polski i była też Najszybszym Psem Wyścigów.

Kiedy zimą 1983 roku zginął Ch.Zw. JOCKER vom Sonnenhügel ,do hodowli „Aviaticus” na początku 1984 roku przyjechał jego brat - BLUE JOE vom Sonnenhügel, który to w lipcu 1985 roku oficjalnie został Championem Polski, a tytuł Inter Championa uzyskał 9 lipca 1986 roku, po wygraniu międzynarodowych wystaw jak np. Opole, Hamburg, Bytom, Hannover w 1984 roku oraz Budapeszt i Bytom w 1985 roku. Podczas swojego czteroletniego pobytu w hodowli "Aviaticus" błękitny BLUE JOE vom Sonnenhügel uzyskał również tytuły Chamiona Polski i Niemiec. W swoim dorobku miał 9 x Zwyc.Polski,10x Zwyc.Rasy, 9 x CACIB, 2 x Res.CACIB i 19 x CAC/CWC.

Na zdjęciu są Inter.Ch.,Ch.PL,Ch.RFN BLUE JOE vom Sonnenhügel oraz O’HARA vom Sonnenhügel, wraz ze swoją właścicielką panią Barbarą.

Startował również na torach wyścigowych, wygrawając wiele wyścigów. Między innymi „Puchar Mazowsza” w Warszawie w 1984 roku,

wyścigi w Bytomiu, Bielsku Biała, Cieszynie, Dreźnie. Wygrał też ”Puchar Hebanskego”. Inter.Ch. BLUE JOE vom Sonnenhügel pozostawił po sobie sporo wartościowego potomstwa i to zarówno w kraju, jak i za granicą i które nie tylko odnosiło sukcesy wystawowe, ale doskonale sprawdzało się na torach wyścigowych. Nie było w tym nic dziwnego, skoro w rodowodach Inter.Ch. BLUE JOE vom Sonnenhügel były same „doskonałe biegające” linie hodowlane z Europy.

Lech Kapica, mieszkający w Gdańsku Wrzeszczu także wykorzystał Inter.Ch.,Ch.PL,Ch.RFN BLUE JOE vom Sonnenhügel w swojej hodowli "Kasjopea". Szczenięta po nim i po GEA GRACJA Arczesta przyszły na świat 13 stycznia 1985 roku i w miocie tym były np. czarne w białe łaty ORION Kasjopea i OGIRA Kasjopea, oraz pręgowane OREGON Kasjopea i OLIVIA Kasjopea. GEA GRACJA Arczesta, dla której szczenięta oznaczone literą "O" były jej drugim miotem, oraz jej siostry jak np. GAJA Arczesta, która zamieszkała w hodowli "Skierdy" i Ch. GABRA Arczesta urodziły się 6 maja 1981 roku, jako córki Ch. BESSUS el Kasadżi i Inter.Ch. Swift GRISETTE. Pierwsze szczenięta GEA GRACJA Arczesta pojawiły się na świecie 19 sierpnia 1983 roku i pochodzące z tego miotu rodzeństwo biały w brązowe łaty IBAR Kasjopea, czarny IRAN Kasjopea, oraz białe w czarne łaty IBERIA Kasjopea i IRYDA Kasjopea były córkami Ch.Zw. JOCKER vom Sonnenhügel.

Również w Oddziale Gdańsk, ale w hodowli "Czarna Malina", należącej do Zofii Olszewskiej z Sopotu i hodującej też szkockie teriery, urodziły się szczenięta po Inter.Ch.,Ch.PL,Ch.RFN BLUE JOE vom Sonnenhügel. Przyszły one na świat 20 kwietnia 1986 roku i w miocie tym były np. czarny brązowo pręgowany AFRICAN Czarna Malina, błękitny z białymi znakami ANOTHER Czarna Malina i błękitna beżowo pręgowana ABIGAIL Czarna Malina. Ich matką była DIANA Bis-Bomba, która pojawiła się na świecie 20 stycznia 1983 roku w warszawskiej hodowli Anny Nowakowsskiej, jako córka Ch.Zw. JOCKER vom Sonnenhügel i BESI Mapibak. Pręgowana BESI Mapibak i jej siostra BESSA Mapibak, urodzone 11 września 1979 roku, pochodziły z drugiego miotu HERBENA Bazooka, której partnerem został GELERT Swift, który też był ojcem pierwszego miotu HERBENA Bazooka, oznaczonego literą "A", jak np. biało-beżowy AHMED Mapibak, czy płowy ARIZ Mapibak. Braci ci przyszli na świat 30 grudnia 1977 roku w hodowli należącej do B. Lubaszka z Warszawy.

Natomiast Int.Ch. O’HARA vom Sonnenhugel zapoczątkowała pierwszą polską hodowlę użytkowych greyhoundów „Aviaticus”. Dnia 6 listopada 1985 roku urodziło się 7 psów i 2 suczki, których ojcem został płowy z białymi znaczeniami Inter.Ch. Longleg’s IRONSIDE, będący w tamtym czasie najlepszym reproduktorem RFN. Inter.Ch. Longleg’s IRONSIDE, który pozostał w hodowli należącej do Eduarda Berghausen, urodził się 1 stycznia 1980 roku i był synem użytkowego Longleg's GAMBLE.

Szczeniętom hodowca nadał imiona: VERDI Aviaticus, VENTURIO Aviaticus, VISCONTI Aviaticus,VANVITELLI Aviaticus, VIVALDI Aviaticus, VASCO DA GAMA Aviaticus, oraz VIRTANEN Aviaticus, który u Jolanty Bartosz ze Śląska został Chamionem Polski. Natomiast suczki, które zostały później Inter.Ch. to były VERONA Aviaticus, która zamieszkała w Warszawie, u Bogumiły Polańczyk, a beżowa czarno-biała VICTORIA Aviaticus została w hodowli, odnosząc sukcesy zarówno na ringach, jak i na torach, chociażby uzyskanie Mistrzostwa Polski w Wyścigach Chartów w 1987 roku w Bielsku Biała, „Grand Prix Polski „ w 1988 roku, czy w tym samym roku wygrana Międzynarodowych Zawodów w Berlinie.

Inter.Ch.Zw.Mł. VICTORIA Aviaticus dwukrotnie została matką. W jej pierwszym miocie, który pojawił się na świecie 10 kwietnia 1990 roku były Aviaticus QUEBECK i Aviaticus QUICK oraz Aviaticus QUINNI, QUEEN OF SABA, QUITE FLASH i QUEEN VICTORIA. Ich ojcem został rudy z czarną maską Hurricane’s FESTUS, urodzony 9 września 1985 roku, urodzony w słynnej holenderskiej hodowlii "Hurricane’s" Petera van Rooyena. Jego matką była holenderska championka wyścigowa, urodzona w Irlandii - DICTAMNUS. Barbara Westrych na początku 1986 roku jako pierwsza sprowadziła do Polski typowo wyścigowego greyhounda.

W tym czasie w Polsce nie mieliśmy żadnego toru wyścigowego dla szybkich chartów, dlatego też Hurricane’s FESTUS startował głównie na torach w Czechach , Niemczech, Holandii i Belgii, odnosząc bardzo dużo sukcesów, jak np. wygranie Międzynarodowych Zawodów w Berlinie-Karlshorst w 1988 roku, na torze w Bremen, czy na torze Lednice. Jednak największym jego osiągnięciem było zdobycie 2-go miejsca na „Euro-Cup”- jednej z najważniejszych imprez wyścigowych greyhoundów w Europie , na torze holenderskim w Rijssen w 1987 roku. Po tym sukcesie Hurricane’s FESTUS do hodowlii „Aviaticus” zjechała ekipa TVP Poznań z programu „Podaj Łapę” w osobie redaktora Jana Kochanowskiego i Andrzeja Kazimierskiego,obecnego Przewodniczącego Związku Kynologicznego w Polsce.Program był poświęcony oczywiście pani Barbarze i jej chartom, a Hurricane’s FESTUS wygrał również Międzynarodowe Zawody w Berlinie-Karlshorst [D] w 1988 roku, na torze w Bremen [D]  i na torze Lednice [CR].
W maju 1988 roku Barbara Westrych poprosiła grupę znajomych charciarzy holenderskich o pomoc w zorganizowaniu wyścigów chartów podczas Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Bytomiu. Były to wyścigi chartów pod nazwą „Grand Prix Polski”.
Holendrzy ,między innymi hodowca Hurricane’s FESTUS – Peter van Rooyen, oraz Wim Scharroo przywieżli charty i maszynę do ciągnięcia „zająca”. Naszą polską grupę stanowili między innymi Eryk Nowak, Marek Dziewięcki, Janusz Przeworczyk, Adam Zielony. Zorganizowano wspaniałą imprezę, adaptując murawę stadionu piłkarskiego klubu „Szombierki” na tor dla psów, o dystansie 480metrów. Był to wielki sukces propagandowy wyścigów torowych chartów w Polsce, a swoją wielką klasę i możliwości pokazał tutaj Hurricane’s FESTUS,

wygrywając z przewagą pól okrążenia nad rywalami - Wielką Nagrodę „Grand Prix Polski” .

Bardziej współczesna i współczesna historia hodowli "Aviaticus", to już temat na drugą część Historii Oddziału Gdańsk, ale na koniec wspomnę, że ogólnopolskim dzienniku społeczno-politycznym w Gazecie Wyborczej z lipca 1994 roku, ukazał się wywiad z panią Barbarą, autorstwa Pawła Wiejas, pt. "Sprinter Nieagresywny".

Natomiast w czasopiśmie " Mój Pies ", w Miesięczniku Ilustrowanym, Poświęconym Kynologji, Nr 6 (11), wydanym w Warszawie 1 czerwca 1933 roku, ukazał się artykuł Stanisława Wleklińskiego, ( który to po wojnie zapisał się do naszego Oddziału) pt. " Pies wyścigowy i wyścigi psów ".

"Do wyścigów psich nadaje się jedynie i wyłącznie chart angielski krótkowłosy ( greyhound )...

Jest omówiona sprawa rozmnażania chartów, karmienia suki szczennej, która; " przez pierwsze trzy dni po oszczenieniu dostaje pożywienie, którego podstawą jest mleko. Ponadto samo mleko otrzymuje jeszcze przynajmniej dwa razy dziennie....", jak również żywienia szczeniąt i psów dorosłych, odrobaczania i higieny.

Jest również o odchowie chartów wyścigowych, np. W tresurze szczeniąt pierwszy szczebel stanowi przyzwyczajenie w 6-tym miesiącu ich życia do noszenia namordnika i do chodzenia na smyczy".

Artykuł ten autor kończy tak:

" Z krótkiego tego zarysu widzimy, że zarówno organizacja wyścigów psich, jak i hodowla materjału wyścigowego, wymagają dużej inicjatywy, zrozumienia, staranności i pieczołowitości ".

W przedwojennym czasopiśmie "Mój Pies" nr 8 z 15 sierpnia 1936 roku, ukazał się następujący anons, dotyczący charta angielskiego

 

chart angielski - whippet

Dnia 15 kwietnia 1939 roku, w periodyku „Mój Pies” nr 4 z w dziale „z Całego Świata”, Zofia Vostrakowa umieściła przetłumaczony artykuł z „The Dog World”, pióra Geflügel-Börse. Dotyczył on chartów: „Obok greyhound’ów jest jeszcze inna rasa psów wyścigowych, wytworzona przez robotników północnej i południowej Anglii mniej więcej przed 80—iu laty. Psie wyścigi miały i mają zwolenników w Anglii, ale ponieważ utrzymanie wielkiej rasy było bardzo kosztowne, zaczęto w r. 1860 tworzyć nową rasę; łączono greyhound’y z foksterierami – według niektórych pomieszano krew włoskich chartów, Manchester i Bedlington terierów. Nową rasę nazwano „Whippet” albo „Snap-Dog”, ponieważ psy te z łatwością łapały króliki i inne drobne zwierzęta, - niektóre mogą robić konkurencję kotom w łapaniu myszy. Wkrótce „Greyhound’y biednego człowieka” wywędrowały poza granice Anglii i obecnie zdobyły sobie sympatię i zwycięstwa na polu wyścigowym. Wielkość ich jest unormowana – wysokość nie większa jak 50 cm, ale nie mniejsza jak 40 cm. Ta średnia wielkość przy wielkiej elegancji tych psów otworzyła im drzwi i do salonów. Jest to rasa bardzo łatwa do hodowli, zadziwiająca jest ilość szczeniąt w miocie".

Natomiast Wacław Odoj nabył kolejnego charta tym razem charta angielskiego -  whippeta - FARYS z Rodu Saklavi, urodzonego 5 maja 1967 roku, w warszawskiej hodowli, należącej do Elżbiety Wojdyczko. Beżowo-niebieski morengo FARYS z Rodu Saklavi, który to jest na zdjęciu z Nodis Khan's CHAPLIN,

był również pierwszym zarejestrowanym whippetem w gdańskim Związku, a jego rodzicami zostali bardzo utytuowany Dt.Ch. NICKY Nonpareil i CACIB Zwyc. BASTET Jivaro. Beżowo-pręgowana Zwyc. BASTET Jivaro,

urodziła się 23 lipca 1963 roku, w hodowli Waclava Krasny z Pragi i była córką ENO v. Schotersingel i GUNDA v. Burgfried, która to urodziła się w 1957 roku w Niemczech, w hodowli należącej do Friedy von Watzdorf, hodującej whippety od 1936 roku. Natomiast Ch. NICKY Nonpareil przyszedł na świat 5 lipca 1963 roku, w hodowli Tilly Reuker, a mieszkając u Hansa Nottbrock, pozdobywał następujące tytuły wystawowe - Ch. RFN, NRD, DDR Jugend. Bundessg.'64. Rodzicami Ch. NICKY Nonpareil, który mieszkał w DDR byli Dt.Ch. ADEL v. Helental i KYTTA Nonpareil. Hodowla "Jivaro" zajmowała się także charcikami włoskimi, oraz chartami rosyjskimi. Jej pierwsze szczenięta whippetów przyszły na świat 20 września 1961 roku i pochodzący z tego miotu Ch.CSRR 1964,CACIB ARIN Jivaro był synem DANDY v. Schotersingel i GUNDA v. Burgfried.

Olga Zgórska z Krakowa do swojej hodowli greyhoundów "El Kasadżi" sprowadza z Czechosłowacji czarną ESMIRINA z Neustejna, urodzoną 13 listopada 1975 roku i będącą córką EMMERSON of the Splendid Dogs i OMEGA v. Oranje.

Również z Czechosłowacji, do Teresy Farbiszewskiej z Opola przyjeżdża ANAIKA Co-Co, będąca córką Ch. BELCORE z Neustejna i BIANKA Full Moon. ANAIKA Co-Co, urodzona 18 czerwca 1874 roku w hodowli Vaclava Placek, ma potomstwo z przydomkiem "Anaike". Natomiast jej ojciec - Ch. BELCORE z Neustejna, który pojawił się na świecie 18 maja 1972 roku był synem TYPHOON of the Quick Fellows i OMEGA v. Oranje. Np. beżowy pręgowany GRYF Anaike i GRACJA Anaike, urodzone 8 stycznia 1979 roku były po Wirrawon CENTENARY i po ANAIKA Co-Co. GAGA Anaike ma szczenięta z przydomkiem "z Cichej Zagrody", należącym do Marii Kuśnierz z Gliwic, natomiast jej siostra GRACJA Anaike to późniejsza hodowla "Megy". Na warszawską wystawę z 16 czerwca 1974 roku zostaje zgłoszony przez hodowcę niebieski WHIPPET z Neustejna, będący synem BAJO Full Moon i czarnej z białym OMEGA v. Oranje. Szwajcarska hodowla "von Oranje", należąca do F. Thurkauf-Joho, bazowała na RUSTY Og Whirlwind i również hodowla ta była znana z greyhundów.

Ryszard Henschke z Poznania importuje piaskową BELISS Co-co, a Elżbieta Janicka z Poznania zostaje właścicielką BACCARA Co-Co. Siostry te, które były córkami HETES Panon i BIANKA Full Moon, urodziły się dnia 15 sierpnia 1975 roku. HETES Panon, urodzony 27 września 1970 roku i będący importem węgierskim do Czechosłowacji, poprzez swojego ojca SPIRIT of Greyishblue Sweeper, był prawnukiem Ch.CH AVANTI Whirlwind.

Do Polski zostały sprowadzone z tej samej hodowli starsze prawie o rok pół rodzeństwo piaskowa BELLIS Co-Co i BACCARA Co-Co (ze strony matki ) o imionach CROCUS Co-Co, którego właścicielką została Anna Wilgusiewicz z Zabrza, CASTENEA Co-Co, która zamieszkała u Marka Orel z Goświnowic k/Nysy i srebrna Zw.Mł. CARELLA C-Co, będąca w rękach Tadeusza Kurdelskiego z Poznania. Rodzeństwo to pojawiło się na świecie 1 lipca 1977 roku, jako dzieci EGIL v. d. Kollau i BIANKA Full Moon.

Hodowla "Full Moon" należała do Vladimira Palounek i w tej hodowli miała potomstwo Inter.Ch. 4xCACIB ARABELLA v. Salvator. Jej pierwsze szczenięta urodziły się 7 kwietnia 1970 roku, jak np. AUDREY Full Moon, a jej brat ARGIE Full Moon był zgłaszany na polskie wystawy. Natomiast rodzeństwo BAJO Full Moon , BLIZZARD Full Moon i BIANKA Full Moon pojawiło się na świecie 11 kwietnia 1971 roku, jako potomstwo TYPHOON of the Quick Fellows i ARABELLA von Salvador.

CASTENEA Co-Co zapoczątkowała hodowlę "Pędziwiatr", w której miała po raz pierwszy szczenięta, urodzone 9 stycznia 1980 roku, po błękitno pręgowanym imporcie do Polski - Wirrawon CEREMONY i w miocie tym były np. Ch. ALBION Pędziwiatr, APASZ Pędziwiatr, ALF Pędziwiatr, ALAP Pędziwiatr, czy występująca w klasie użytkowej Ch. ALMA Pędziwiatr, która miała potomstwo z przydomkiem "Megy". Bracia Wirrawon CEREMONY i Wirrawon CENTENARY urodzili się18 stycznia 1973 roku, w angielskiej hodowli J. Fishes, jako synowie SPLASHDOWN Of Wirrawon i Wirrawon FLEEM. Byli wystawiani przez Jerzego Zamecznik z Wrocławia.

W hodowli "Pędziwiatr", należącej do Marka Orel zamieszkały Ch. Fairway MASTER MOODY BLUE i pręgowany Ch. EVERETT-PEABODY Almansor's, który pojawił się na świecie 20 kwietnia 1980 roku, w niemieckiej hodowli Joachima Kiack. Rodzicami Ch. EVERETT-PEABODY Almansor's zostali Bredand PERCY VERE i Inter.Ch. Almansor's BUGSY MALONE., która była wnuczką ze strony matki (Golden Star's AIMEE) pręgowanego QUICKBOY vom Burgfriend. Z hodowlą "vom Burgfriend" spotykamy się przy CACIB Zwyc. BASTET Jivaro, której matką została GUNDA v. Burgfried, będąca babką dla Ch. EVERETT-PEABODY Almansor's. Marek Orel zaimportował z RFN EVERRETT - PEABODY Almansor's urodzonego 20 kwietnia 1980 roku. Rodzicami tego psa byli Inter.Ch., Ch.PL BREDAND Percy Vere i Inter.Ch. Almansor's BUGSY - MALONE, urodzonej w 1977 roku. Płowa Inter.Ch. Almansor's BUGSY - MALONE była spokrewniona z Ch.CSRR 1964,CACIB ARIN Jivaro poprzez GUNDA v. Burgfriend urodzoną w 1957 roku i która to była matka dla Ch.CSRR 1964,CACIB ARIN Jivaro, a dla Inter.Ch. Almansor's BUGSY - MALONE - prapra babką.

Błękitny pręgowany Ch. Fairway MASTER MOODY BLUE, urodzony 31 sierpnia 1982 roku, w duńskiej hodowli Birgit Wamberg, który był wystawiany w klasie użytkowej, a jego rodzicami zostali pręgowany Ch. Lillemarks GAY BOY i czerwono płowa Fairway FAIRY-DUST. BASTA Pędziwiatr, będąca pól siostrą miotu oznaczonego literą "A" przyszła na świat 8 lipca 1982 roku, jako córka Ch. EVERETT-PEABODY Almansor's i CASTENEA Co-Co i miała szczenięta z przydomkiem "Andzi Chatka", należącym do Pawła Lampe. Ch. ALVARO Andzi Chatka, urodozny 20 września 1985 roku i będący synem ELVIS Megy zamieszkał w hodowli "Lazurus", założonej w 1985 roku przez Katarzynę i Wojciecha Lazar z Katowic. Ch. Fairway MASTER MOODY BLUE i Ch. DALIA Pędziwiatr zostali rodzicami popielatej pręgowanej Ch. AGFA Moderatus, która pojawiła sie na świecie 23 stycznia 1986 roku i zamieszkała u Teresy Sokolnickiej, która to miała CZIBI z Morskiego Oka, rasy dog niemiecki, urodzona pod koniec lat 50'tych ubiegłego wieku, miała hodowlę charcików włoskich, oraz cocker spanieli. Natomiast whippety urodziły się u niej z przydomkiem "Żywy Klejnot".

Natomiast  Zw.Mł. CARELLA Co-Co to hodowla "z Kurdyjskich Wzgórz", w której pierwsze szczenieta whippetów przyszły na świat 9 stycznia 1980 roku, po niebiesko płowym ARRANTES Gertvej. Ich córka - AMIKA z Kurdyjskich Wzgórz pozostała w hodowli. Czeski ARRANTES Gertvej był synem płowego z białym TYPHOON of the Quick Fellows i AUDREY Full Moon. Biało beżowy CLEMENS z Kurdyjskich Wzgórz, urodzony 5 maja 1983 roku, zamieszkał w Sopocie u Bogdana Karpińskiego i był synem ALMANSOR Everatt Peabody i AMIKA z Kurdyjskich Wzgórz.

EGIL von der Kollau przyszedł na świat 15 czerwca 1974 roku, w hodowli Liesel i Lilo Consbruch z Hamburga, a zamieszkał u Vladimira Palounek. Rodzicami EGIL von der Kollau byli Inter.Ch. Kafiristan's PIPO i Inter.Ch. SWEETY v.d. Kollau. W zachodnio niemieckiej hodowli "von der Kollau" miała szczenięta ERI v. Schusters Rappen, której córka NADJA v.d. Kollau, urodzona 24 grudnia 1960 roku i będąca córką LINDUS v. Regenstein pozostała w hodowli. W hodowli tej zostały także OMEGA v.d.Kollau i OLALA v.d. Kollau, które przyszły na świat 28 lutego 1963 roku. Ich ojcem był AMIGO of Whirlwind. Właśnie płowa OLALA v.d. Kollau dnia 23 stycznia 1968 roku urodziła późniejszą Inter.Ch. SWEETY v.d. Kollau, której ojcem został urodzony w Austrii SPIRIT of Greyishblue Sweeper.

W hodowli "v.d. Kollau" rodziły się także charciki włoskie i np. TUDOR von der Kollau, który pojawił się na świecie 21 lipca 1969 roku i pozostał w hodowli, był synem VITUS Springinsfeld i WANDA Springinsfeld. W hodowli Liesel i Lilo Consbruch, będących właścicielami hodowli także whippetów "v.d. Kollau" mieszkała płowa ELFE Springinsfeld, urodzona 19 marca 1970 roku, jako córka Inter.Ch. TENNO Springinsfeld i niebieskiej Zw.CACIB '66 Benares ORSOLA, która to szwedzka hodowla bazowała na "Springinsfeld". Natomiast Zw.CACIB '66 Benares ORSOLA była także matką VITUS Springinsfeld.

Krystyna Nowak zaimportowała również z Czechosłowacji, od Juzany  Jungovej (hodowczyni także chartów rosyjskich) czarnego AHRIMAN Zumir, urodzonego 4 maja 1977 roku i będącego synem Zw. ENZIO v.d. Kollau i Zw. AFIRE of Johny's Team. Płowy Zw. ENZIO v.d. Kollau i EGIL v.d. Kollau byli rodzonymi braćmi. Ich matka Zw. AFIRE of Johny's Team była córką ALI FIRUZ z Neustejna. Czyli ESMIRINA z Neustejna zaimportowana przez Olgę Zgórską była ze strony matki (OMEGA v. Oranje) pół siostrą ALI FIRUZ z Neustejna, ponieważ on, jak i jego rodzeństwo np. ALI FARRIDA z Neustejna, ALLA FARAHA z Neustejna było dziećmi OMEGA v. Oranje, której partnerem został wtedy TYPHOON od Quick Fellows. rodzeństwo to przyszło na świat 14 października 1971 roku. Czarna z białym OMEGA v. Oranje miała rodziców wywodzących się ze bardzo znanej szwajcarskiej hodowli "of Whirlwind" i OMEGA v. Oranje poprzez swoją matkę RUSTY of Whirlwind była wnuczką Ch.CH AVANTI of Whirlwind, natomiast ojcem OMEGA v.d. Kollau był AMIGO of Whirlind i przez nich te suki były ze sobą spokrewnione. Ch. AVANTI of Whirlwind i AMIGO of Whirlind byli miotowymi braćmi, urodzonymi w 1958 roku, w szwajcarskiej hodowli Gertrud Brunner, która w latach 40'tych rozpoczęła hodowlę chartów. Hodowla "z Neustejna", będąca w rękach Josefa Kotouc wcześniej już hodowała charty rosyjskie. W rodowodzie braci Ch. AVANTI of Whirlwind i AMIGO of Whirlind występowała belgijska hodowla "Du Zwaenhoek", należąca do F. de Biollev. OAK Du Zwaenhoek, urodzony w 1935 roku i występujący w 6 pokoleniu był prawdopodobnie rodzonym bratem 11xCAC, 5xCACIB OPAL Du Zwaenhoek.

Do Polski została zaimportowana AFFAIRE v. Col de Chamauche, która to była poprzez ojca YOSTER v.d. Cloppenburg pra wnuczką OMEGA v.d. Kollau. Suczka ta, będąca córką pręgowanej ELLA v.d.Nordburg, urodziła się 15 października 1978 roku i zamieszkała u Józefa Klosa. Ze strony matki (ELLA v.d.Nordburg), jasno żółta, białe znaki AFFAIRE v. Col de Chamauche miała jako dziadka czerwono płowego RAS von der Kollau, który to właśnie był synem OMEGA v.d. Kollau. Bracia RAS von der Kollau i beżowy RANKE von der Kollau przyszli na świat 18 stycznia 1968 roku jako jej synowie i Inter.Ch. SPIRIT of Greyishblue Sweeper, który to poprzez matkę RILLA of Greyishblue Sweeper był wnukiem Ch. AVANTI of Whirlwind.

Wracając jeszcze do Zw. AFIRE of Johny's Team, to jej matką była ALPHA Friend, urodzona w hodowli Alberta Fucikovsky. ALPHA Friend i jej siostra ALMA Friend pojawiły się na świecie 5 listopada 1970 roku, jako córki AHLY vom Teeschlößchen i CORNETA Nugget, która to suka przyszła na świat w hodowli należącej do Ivy Baumanovej.

Do sopockiego Oddziału zostaje przez Ewę Dobrzyńską z Gdyni sprowadzona łaciata LIZA Data, urodzona 7 czerwca 1985 roku u M. Knobloch i będąca córką niebieskiego pręgowanego Ch. Fairway MASTER MOODY BLUES i EGY Megi .

Rodzone siostry EGY Megy EZA Megy (hodowla "Komedia Pomyłek") i EWI Megy (późniejsza hodowla "Ostoja Nasza") przyszły na świat 25 grudnia 1982 roku, u Krzysztofa Czogała z Chorzowa, będąc córkami Almansor's EVERETT PEABODY i Gracja Anaike. U pana Krzysztofa zamieszkała i miała szczenięta także Ch. ALMA Pędziwiatr.

Do Oddziału Gdańsk została sprowadzona łaciata LIZA Data, urodzona 2 czerwca 1985 roku, w hodowli M. Knobloch. Jej rodzicami byli Fairway MASTER MOODY BLUES i EGI Megi. Suczka ta, która szczeniąt nie miała, zamieszkała u Ewy Dobrzyńskiej z Gdyni.

W Oddziale gdańskim historia whippetów zaczyna się z chwilą sprowadzenia do sopockiej hodowli "Aviaticus" z zachodnich Niemiec rudego z czarną maską Ch. Black Magic’s IT’S HANDY, urodzonego 25 maja 1986 roku, o domowym imieniu "HENDI". Hodowla "Black Magic's" należąca do Colette i Helmuta Senkbeil, zaczęła hodowle whippetów już w 1981 roku, bazując na pręgowanej JUDY vom Stillen Don, która to była prapra wnuczką Ch.CH AVANTI of Whirlwind, a w 6 pokoleniu jej rodowodu występował jego brat - AMIGO of Whirlwind. Pochodząca z pierwszego miotu JUDY vom Stillen Don płowa z czarną maską Black Magic's Apealing Star, urodzona 13 lipca 1981 roku została właśnie matką Ch. Black Magic’s IT’S HANDY i której partnerem był wtedy biały z płowym Inter.Ch. EARL of Felicity’s Home, pochodzący z holenderskiej hodowli, należącej do B. Sweelsen Lourens. Inter.Ch. EARL of Felicity’s Home poprzez ojca (BENNY of Felicity’s Home), był prawnukiem płowej CARMEN van Us Honk, która to była miotową siostrą CASPER van Us Honk. Matką tego rodzeństwa została pręgowana QUELA, urodzona w 1954 roku.

Do Czechosłowacji zostaje zaimportowany jako dorosły płowy CACIB, Ch.Cz, wyścigowy mistrz CSR 1971 LUCIAN van Us Honk, urodzony 14 marca 1969 roku, który poprzez poprzez swoją pręgowaną babkę ze strony matki (PRINCES FATIMA van Us Honk) o mieniu CARLAA był spokrewniony z CARMEN van Us Honk i CASPER van Us Honk, mocno wykorzystywanego reproduktora. Ponieważ CARMEN van Us Honk, CASPER van Us Honk i CARLAA  van Us Honk było pełnym rodzeństwem. CACIB, Ch.Cz, wyścigowy mistrz CSR 1971 LUCIAN van Us Honk dnia 13 listopada 1971 roku zostaje ojcem płowego FLAK v. Schloß  Hoflößnitz, a którego matką była GWENDA  van Us Honk. która to była (ze strony ojca PIPO van Us Honk) wnuczką pręgowanej QUELA, a ze strony matki (MIRNA van Us Honk) prawnuczką QUELA. Holenderska hodowla "van Us Honk" należała do Joh.C.. Roukens, a ojcem LUCIAN van Us Honk został ARIZONA.

Powyższe zdjęcie ukazało się w "Der Hund", nr 1/76, w magazynie wydawanym w demokratycznych Niemczech, z następującym opisem: "Whippet pies FLAK v. Schloß  Hoflößnitz, WH 307, urodz. 13.11.71 (GWENDA  van Us Honk - LUCIAN van Us Honk). FLAK został mistrzem wyścigowym w DDR. Zwycięzca Wyścigów SZG 1973/74, Derby - Zwycięzca Wyścigów  1973 i Zwycięzca Wyścigów w DDR 1974. W 16 wyścigach w których brał udział, 14 razy zajął pierwsze miejsce, jeden raz drugie miejsce i raz nie dotarł do mety. Hodowca: H. Petzold, Radebeul, właściciel prof. E. Fechter, Drezno.

Pierwsze szczenięta whippetów urodzone w naszym Oddziale i pierwsze z przydomkiem „Aviaticus” pojawiły się na świecie dnia 12 kwietnia 1990 roku i były to: czerwony HIT Aviaticus, płowy HOT PEPPER Aviaticus, płowa HAPPY GIRL Aviaticus, która zamieszkała w hodowli "Lazurus", oraz czerwone HALLO SPRING Aviaticus ( śląska hodowla "Bachabundus"), HI FIDELITY Aviaticus, która pojechałana Śląsk do hodowli „Sfora Carycy” i HONEY Aviaticus. Rodzeństwo to było po Ch.Black Magic’s IT’S HANDY i czerwonej z czarną maską SAMANTHA, typowo wyścigową whippetkę, która to pojawiła się na świecie 9 maja 1986 roku, w holenderskiej hodowli, należącej do W.C.Meijer, będąc córką utytułowanego czerwono płowego REDDEVIL. Pies ten poprzez swoją matkę (płową ARANTESSA van het Sinkelzand) był wnukiem płowego ERC 1964, ERC 1966, NL Derby Winner 1965, NL Derby Winner 1968, NL RCH AGUAS van Benfika. Natomiast płowy CASPER van Us Honk, będący ojcem tak bardzo utytuowanego AGUAS van Benfika, był również wyścigowym psem posiadającym tytuły: NL Derby Winner 1960, NL Derby Winner 1961 i pies ten pozostawił po sobie sporą gromadkę również użytkowych whippetów. Ze strony płowej matki (QUENY) SAMANTHA miała w rodowodzie także użytkowe linie,  a jej pradziadkiem ze strony matki (BELLA DONNA van het Sinkelzandt) był AGUAS van Benfika. Rodzeństwo HAPPY GIRL Aviaticus, HALLO SPRING Aviaticus, FIDELITY Aviaticus,oraz HOT PEPPER Aviaticus świetnie sobie radziło na torach wyścigowych i wtedy też w Polsce ogromnie wzrosło zainteresowanie na bieganie torowe chartów.

Z drugiego miotu SAMANTHA (których miała w sumie 4), urodzonego 18 czerwca 1991 roku pochodziły czerwony EARL Aviaticus, czerwono płowy EMERSON Aviaticus, czerwony EXPRESS Aviaticus, oraz czerwona EUREKA Aviaticus, płowa ENIGMA Aviaticus, czerwone ESPERANZA Aviaticus i ESPECIALLY FOR YOU.
Ich ojcem został niemiecki czarny I WILL The Grashopper, pochodzący z czołowej hodowli wyścigowej, należącej do Barbary Lani-Jung i który przyszedł na świat 15 listopada 1988 roku. Poprzez czarną matkę (Ch.DE BELLINDA The Grashopper) był prapra wnukiem wybitnego AGUAS van Benfika. Natomiast ze strony ojca (GILMER-BLACK van 't Katermeer) I WILL The Grashopper był wnukiem chyba najbardziej utytuowanego pod względem eksterieru, jak i użytkowości LUCKY BOY the Grashopper, urodzonego 23 stycznia 1976 roku i będącego prawnukiem AGUAS van Benfika.       

Pochodząca z tego miotu Aviaticus ESPECIALLY FOR YOU  u Mirosławy i Bogumiła Kellnerów z Poznania została wielokrotną Mistrzynią Polski w Wyścigach Chartów, jak również zwyciężczynią wielu wyścigów w Polsce. Jej brat Aviaticus EMERSON, będący w rękach Jerzego Gorgoń z Gdańska także miał wiele wygranych wyścigów oraz tytuł Mistrza Polski w Wyścigach Chartów na torze. Aviaticus ENIGMA zamieszkała w Niemczech, gdzie biegała na torach, a Aviaticus ESPERANZA pojechała do Holandii, do szefa toru wyścigowego w Rijssen i też biegała z sukcesami.

U Marka Frey zamieszkał beżowy z czarną maską BOSS Polinezyjski Passat, urodzony 16 grudnia 1987 roku u Grażyny Wróbel z naszego Oddziału, a jego miotowa siostra - ruda z czarną maską BINE Polinezyjski Passat u Bożeny Krysztofiak. Ich rodzicami byli Ch.Black Magic’s IT’S HANDY, oraz beżowa PRISTELLA Beskidzki Wiatr, która to pojawiła się na świecie 9 grudnia 1985 roku, w hodowli należącej do Ewy Brzask Makieła, jako córka Inter.Ch. IKARIS of Felicity's Home i pręgowana ANEMONE z Dalewic. Rodzicami ANEMONE z Dalewic, która przyszla na świat 15 października 1978 roku u Wincentego Dunikowskiego były dwa importy z Niemiec - pręgowany NJET aus dem Zarenreich i brązowa ACHAT ARTA v. Col de Chamauch, której miotowa siostra, płowa z białym AFFAIRE von Col de Chamauche również przyjeżdża do Polski.

 

chart rosyjski - borzoj

Odnośnie jeszcze hodowli  "z Charciej Polany", zarejestrowanej  przez Wacława Odoj, dnia 31 maja 1971 roku z nr C/277/71, to zamieszkała w niej Zwyc.Polski 1970 KAMA Lola, rasy chart syberyjski (borzoj). Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, w 1974 roku wydało czarno-białą kartkę pocztową

właśnie z jej sylwetką.

Rodzeństwem Zwyc.Polski 1970 KAMA Lola,

były m.innymi złoto-biały KONTUR Lola i po którym urodziły się szczenięta w hodowli "z Jaksowa", oraz złoto-biała KODA KORNELIA, która zamieszkała u Michała Luzaka z Helu, KLIN, biało-złota Zwyc.Polski 1972, CWC KOLIA ( późniejsza hodowla "z Parkowej Polany") i biało-złota KUZU Lola, która pozostała w hodowli Marii Czarneckiej z Warszawy. Szczenięta te urodziły się 19 marca 1968 roku, jako córki czeskiego CACIB GRIFO Der Karolinger v. Wienerwarld i Zwyc. Stolicy FOLLY Jivita (LOLA), będącej importem z Czechosłowacji. Piaskowy z czarną maską CACIB GRIFO der Karolinger v. Wienerwarld przyszedł na świat 10 sierpnia 1964 roku w Austrii w hodowli Grete Eisenhut i był synem COLTEY Springinsfeld i HALKA v. Bergland, a zamieszkał u Karela Josephy.

Biało złota FOLLY Jivita (LOLA), która przyszła na świat 19 czerwca 1965 roku, u Jiriny Vitanovskiej z Pragi, była córką Ch. CSRS ENDO v.d. Kaiserplatz i Ch.CACIB AIDA TOSCA z Moskevskeho Chovu,

pojawiła się na świecie dnia 3 czerwca 1962 roku, u Frantiska Parik i będąca córką importowanego do Czechosłowacji biało-czerwonego Ch. AMUR v.d. Kaiserpfalz (urodzonego 29 marca 1959 roku u Gerharda Breternitz i będącego synem XAKOR v. Wergei i XILLA v. Wergei) i Ch. LEGINA z Moskvy, która to została zaimportowana z Rosji do Czechosłowacji. Zdjęcie, autorstwa Jiri Jaros, oraz o informacje o Ch.CACIB AIDA TOSCA z Moskevskeho Chovu, (która zamieszkała u J. Vitanovsko z Pragi) zostały dane do periodyku "Pes Pritel Cloveka" nr 4/1967.

Do Krakowa, do Zbigniewa Kosteckiego został sprowadzony biały w złote łaty miotowy brat AIDA TOSCA z Moskevskeho Chovu o imieniu AMUR z Moskevskeho Chovu.

Parę lat poźniej z hodowli "Zumir" Irena Wieczorek sprowadziła ARMIOLA Zumir, urodzoną 22 czerwca 1974 roku, będącą córką GHAZI ARSLAN z Neustejna i MYRIEL z Moskevskeho Chovu, która poprzez swojego ojca BATRUK z Larisova była spokrewniona z KAMA (LOLA) Jivita. Ich wspólną babką była AIDA-TOSCA z Moskevskeho Chovu. Rodzone siostry BETINA Via Vitae i BISZKA Via Vitae, urodzone 8 sierpnia 1976 roku były córkami Ch. GIAUR Urania i ARMIOLA Zumir.

Natomiast to poniższe zdięcie charta rosyjskiego ukazało się na tylniej stronie periodyku " PIES " nr 3/4 z 1967 roku z następującym podpisem "Chart rosyjski BARZOJ - LOLA "Folly Jivita" sprowadzona z Czechosłowacji, właś. M. Czarnecka Warszawa.

Biały w brązowe łaty Zwyc. FELLOV Jivita, rodzony brat FOLLY Jivita, rezydował u Józefa Wojtusiaka z Jeleniej Góry. Kartka z głową FELLOV Jivita,

została wydana w Pradze przez Tisk Severografia i kosztowała 1 koronę czeską. W miocie tym były jeszcze FAITHFUL-BORIS Jivita i FANTASIE Jivita.

FOLLY Jivita (LOLA) w sumie urodziła 8 szczeniąt, na które hodowca, z uwagi na rzadkość rasy w Polsce, uzyskał zgodę na odchowanie całego miotu, a zarejestrowany przydomek "Lola" wiązał się z domowym imieniem matki szczeniąt.

Była to faktycznie rzadko spotykana rasa, a np. w sprawozdaniu z VII WPR Kraków z 1960 roku znajdujemy charta rosyjskiego o imieniu RENI, który urodził się w czerwcu 1955 roku. Pies ten, o umaszczeniu jasno rudym i zarejestrowany z nr 4693/55/I zamieszkał u J. Mazowieckiego z Dęblina i na wystawie tej uzyskał ocenę bdb. W sprawozdaniu z wystawy Kinga Szuman tak o nim napisała "Wielkie uznanie i podziw zdobył piękny chart rosyjski RENI, wł. J. Mazowiecki, "bywający" ostatnio na wszystkich wystawach".

Zdjęcie  RENI zrobione przez M. Czudowskiego zostało dane na ostatnią stronę PSA nr 6/1960.

Ale kilka lat wcześniej, na warszawskiej WPR w 1949 roku był wystawiany brązowo-łaciaty LORD,

natomiast na III krajowej wystawie w Katowicach zorganizowanej w 1949 roku, było zapisane rodzeństwo JIM i JOLLY i ten sam LORD, będące w rękach B.I Paprockich z Gliwic. Występując w klasie młodzieży JIM uzyskał ocenę dobrą, jego siostra dostateczną, natomiast LORD w klasie otwartej - ocenę dobrą.

Rok później na WPR w Warszawie, zorganizowanej 24 września i 1 października 1950 roku zostały zgłoszone charty syberyjskie (Barzoj), należące do Augusta Tokarskiego mieszkającego w Radości. Były to żółto łaciaty MARS, zarejestrowany z nr 410/48 W-wa, brązowo łaciata DIANA urodzona w 1947 roku, oraz brązowo łaciata LEDA, która przyszła na świat 25 października 1949 roku, jako córka LORD i DIANA.

Na II Lubelską WPR zorganizowaną 23 maja 1965 roku była zgłoszona biało-beżowa ŻMIJKA, urodzona 12 czerwca 1962 roku, u K. Mazowieckiej z Kielc i której rodzicami byli BARI i RIMI.

W hodowli Konrada Reschke z Berlina urodził się dnia 29 stycznia 1963 roku, biało rudy CONTI vom Olympiacamp, który zamieszkał w Oddziale katowickim, u Henryka Żurka. Jego ojcem został biały z czerwonym płaszczem DARIUS von Treesenwald, urodzony w 1960 roku i którego rodowód w znacznej części bazował na hodowli "Wergei", a XANTOFF Wergei w jego rodowodzie występował 10 razy. Natomiast matką była BLISS vom Olympiacamp, pozostawiona w hodowli. BARRY von Olympiacamp i BLISS von Olympiacamp przyszli na świat w listopadzie 1956 roku jako dzieci BARRY von Anchalt i ASTRID v.d. Rosenburg, w której rodowodzie występował XANTOFF Wergei tylko dwukrotnie. Rodzicami ASTRID v.d. Rosenburg, która przyszła na świat 26 czerwca 1950 roku  zostali KALDUN v. Silberhof i VIOLETTA v. Wergei.

Biało-czerwony XANTOFF Wergei urodził się w listopadzie 1937 roku i był poprzez swojego ojca CUSCO Wergei w 7 pokoleniu conajmniej 7 razy miał w rodowdodzie Ch.  ASMODEY Perchino, oraz 5 razy Ch. PTITSCHKA Perchino.
Również z tej niemieckiej hodowli "Wergei", której nazwa powstała od pierwszych liter imienia i nazwska hodowcy - Werner Geist z miejscowości Werder (Havel), pochodził MAKSIM, który to był wystawiony na sprzedaż za 250 złotych.

Informacja o tym ukazała się w katalogu Pokazu Psów Rasowych w Toruniu, zorganizowanego w 1936 roku przez Klub Kynologów w Toruniu, posiadający swój własny plac mieszczący się przy ulicy Nadbrzezie (obok Grzyba). MAXIM Wergei przyszedł na świat 6 lipca 1935 roku jako syn CUSCO Wergei i FATMA Tochter Anunt. 

Natomiast MARKO Wergei, który pojawił się na świecie 29 października 1941 roku, jako syn XANTOFF Wergei i URACCA Wergei był wziętym reproduktorem. Pies ten zamieszkał w wiedeńskiej hodowli " v. Rudgar-Satzberg", należącej do Rudolfa Garbelotto i której to hodowli miały potomstwo po MARKO Wergei np. ANITRA v. Samarkand i Zw.Au Iskra's COMTESSE FEDJA, która to urodziła się 28 lutego 1942 roku i poprzez swojego ojca (Iskra's BLIZZI) była poczwórną praprapra prawnuczką Ch. ASMODEY Perchino. Natomiast ze strony matki (Zw. Iskra's WERGEI) dziewięciokrotną praprapra prawnuczką Ch. ASMODEY Perchino. Reklama hodowli "" v. Rudgar-Satzberg" ukazała się w wiedeńskim katalogu MWPR w 1951 roku i bardzo jest prawdopodobne, że głowa charta na drugim planie przedstawia MARKO Wergei. W reklamie jest informacja o dostępności szczeniat, oraz, że Rudolf Garbelotto był właścicielem atelier fotograficznego, specjalizującego się w zdjęciach psów i innych zwierząt.

Natomiast w hodowli chartów syberyjskich "Kazbek", należącej do inż Jana Triczler z powiatu Borysław mieszkały m.innymi  biały z ciemnymi popielatymi łatami VASSAL Bielaja (o domowym imieniu GROM), urodzony w 1928 roku, po CARINA Bielaja, w hodowli Rich Dix z Weimaru i którego pradziadkami byli Ch. ASMODEY Perchino i Ch. PTITSCHKA Perchino. W reklamie jest informacja o dostępnosci szczeniąt, oraz, że Rudolfa Garbelott jest właścicielem atelier fotograficznego, specjalizującego się w zdjęciach psów, oraz różnych zwierząt.

Odnośnie jeszcze hodowli "Kazbek" to mieszkały tam także biała z czarnymi znakami na łapach i piersi OTNA vom Mühlrai (MIŁKA), urodzona w 1930 roku w hodowli Alberta Leinung, jako córka Bjalka NAREWKA i FALK vom Mühlrai, oraz miotowi bracia, urodzeni 11 listopada 1933 roku. A byli to białe z czarno-brązowymi łatami GILJAK Wergei i GASPARD Wergei, a których rodzicami zostali WLADYSLAW Monasterium i ELLE vom Heimbrand.

Nazwa hodowli "Perszino" (Першино) pochodziła od nazwy posiadłości w Perszino (okręg Tuła), którą kupił, a następnie rozpoczął tam w 1887 roku hodowlę chartów rosyjskich Wielki Książe Mikołaj Mikałajewicz. Na wystawę Crufts w 1892 roku Wielki Książe Mikołaj Mikałajewicz zgłosił kilka sztuk chartów, takich jak: trzyletniego OZARNOY, który był do sprzedania za 150 funtów, braci BLISTAY i VERZAY urodzonych w 1890 roku. Ich miotowy brat o imieniu LEBIT, mieszkający już w Birmingham był do sprzedania za 1000 funtów. OUDAR, oraz ZLOBNY, którzy pojawili się na świecie w 1888 roku. a z suk zgłoszona była pięcioletnia MALOTKA, czyli urodzona w 1887 roku, LASKA, będąca o rok młodszą półsiostrą (ze strony ich matki NAGRADKA). A oprócz nich były jeszcze LOLA, LEBEDKA, ZMEIKA i LUBKA (Першино).

Na początku XX wieku (W 1913 roku) sprowadzono do Niemiec 3 charty z tej hodowli. Były to ASMODEY Perszino, Ch. PTITSCHKA Perszino i IRAV Perszino. W czasie I Wojny Światowej i rewolucji w Rosji, dobra i hodowla psów w Perszino uległy zniszczeniu, a psy wyginęły z głodu lub zostały zniszczone. Ta trójka chartów importowanych do Niemiec została bazą dla dalszej ich hodowli w Europie.

Powyższe zdjęcie przedstawia charty z przedwojennej (1927 rok?) wystawy psów z Pragii nie wykluczone, ze te dwa wystawiane charty miały w sobie krew tych 3 Perszino, tym bardziej, że do Czechosłowacji importowano psy z Niemiec.Na wystawę w Brnie w 1934 roku zgłoszono 6 chartów rosyjskich, w tym piątka z Brna. A były to ATAMAN ORLOV z Cernych Poli, urodzony w 1933 roku i będący synem ATAMAN ARCO v.d. Orenburg, FERROW v. Haunald, który pojawił się na świecie w 1931 roku, jako syn DZIGIT z Radotina i ARABELLA SONJA v. Orenburg, BAJAX z Cernych Poli z 1932 roku (ojciec - ARLIKIN von Orenburg), BOJAR, oraz ARLIKIN von Orenburg. Rodzeństwo pochodzące z miotu conajmniej 6 szczeniąt - ATAMAN ARCO v.d. Orenburg, ARLIKIN von Orenburg i ARABELLA SONJA v. Orenburg urodzone 9 stycznia 1928 roku w Brnie u Franza Hrachovina było dziećmi Orest BIELAJA i ALIASKA v.d. Schlakenburg. LISELETTE v. Strelna pochodząca z rocznika 1933 i która pozostała w hodowli Alfonsa Wrbna, była córką GARRY Hradzisko i FILIA Ural.

W "Mój Pies" wydanym w 1934 roku ukazało się zdjęcie chartów rosyjskich z panią Robinson. Panna Edith Muriel Robinson z Ilford (będącej dzielnicą Londynu) zaczęła swoją słynną hodowlę chartów rosyjskich w 1903 roku i hodowała je przez 40 lat z przydomkiem "Mythe".

Do Warszawy przez Marię Żebrowską została zaimportowana z Moskwy od V.A. Wolodiny pełno rodowodowa biało-ruda WOŁGA, urodzona 16 czerwca 1970 roku, będąca córką ZADOR i FEMINA. Zarówno ze strony ojca jak i matki WOŁGA występował HERMELIN v. d. Alck, urodzony w 1947 roku, w którym to rodowodzie byla b. mocno umocowana hodowla "Silberhof". Natomiast FEMINA była prapra wnuczką XANTOFF Wergei, który to pies dodatkowo występował w 6 pokoleniu FEMINA 3 razy. W hodowli "v. d. Alck" rodziły się także charciki włoskie. Maria Żebrowska wcześniej miała stalowego kerry blue teriera o imieniu BERRY DUDA, urodzoną 11 czerwca 1961 roku i będącą córką Kaos BLACK KUBUŚ i NORA DIANA.

Ale wracając do Zwyc.CWC KOLIA (Lola) to u Krystyny Żychowicz z Warszawy miała szczenięta po KARAJ, które przyszły na świat 17 kwietnia 1972 roku. W miocie tym np. było biało-złote rodzeństwo BAS z Parkowej Polany, BOJAR z Parkowej Polany, BEZA z Parkowej Polany (późniejsza hodowla "z Jolantowa") i Zwyc. BELLA z Parkowej Polany, BRYZA z Parkowej Polany została u hodowcy. Ich ojciec - biało złocisty Zw.,CWC,CACIB KARAJ był importem z Moskwy od S. Griszkowa, urodzonym 2 czerwca 1970 roku, po MAZAJ i KRASOTKA i mieszkającym u Zbigniewa Kobylińskiego z Warszawy.

Zw. BELLA z Parkowej Polany rodzi szczenięta z przydomkiem "z Jazdowa", ale dnia 17 maja 1976 roku ma potomstwo w hodowli, w której przyszła na świat. Miotowe siostry FERA z Parkowej Polany (późniejsza hodowla "na Kurzej Stopce"), oraz biało-złota FUGA Parkowej Polany, która zamieszkała u Marii Wziątek, były córkami AGIR Aksimuv Dvur i Zw. BELLA z Parkowej Polany. U Marii Wziątek z Łodzi która zarejestrowała hodowlę chartów rosyjskich "Eudaimon", zamieszkał Zw. ROMEO Socius, urodzony w 1979 roku, ale to już późniejsze lata.

Natomiast urodzony rok później dnia 13 maja 1973 roku, tricolor DON z Parkowej Polany był synem AMUR z Czerniomuszek i Zw.CWC KOLIA. Rodzeństwo tricolor AMUR z Czerniomuszek, AŁTAJ z Czerniomuszek, biało-sobolowy ABAKAN z Czerniomuszek, tricolor ALASKA z Czerniomuszek i tricolor ANGARKA z Cierniomuszek, oraz tricolor ALONKA z Czerniomuszek przyszło na świat 1 lipca 1970 roku w bydgoskiej hodowli, należącej do choreografa Wiktora Charczenko, jako dzieci KLIN i ZORKA. Złoto-biały KLIN, który był w rękach Marii Golejewska-Krzyżanowskiej pochodził z ósemki urodzonych szczeniąt Zwyc. Stolicy FOLLY Jivita, natomiast pełno rodowodowa tricolor ZORKA pojawiła się na świecie 6 lipca 1965 roku w hodowli p. Sołoniowa. Przydomek "z Czerniomuszek" wiąże się z nazwą osiedla w autonomicznej Republice Chakasja w Federacji Rosyjskiej.

Rodzeństwo Zwyc. SET z Parkowej Polany, trójkolorowa SAWA z Parkowej Polany, SAMBA z Parkowej Polany, biała ze złotym płaszczem SULEJKA z Parkowej Polany, (która zamieszkała u Jadwigi i Macieja Lipców z Częstochowy, hodowla "Futurum"), przyszło na świat 27 grudnia 1973 roku jako dzieci AŁTAJ z Czeriomuszek, (należącego do D. Białous) i BRYZA z Parkowej Polany, która to ma dwa lata później szczenięta po GIAUR Urania. Pochodząca z tego skojarzenia biało-złota Zw. ERA z Parkowej Polany ma własne dzieci z przydomkiem "Via Vitae", należącym do Ireny Wieczorek z Warszawy. Biało-beżowa IKONA Via Vitae, która pojawiła się na świecie 25 października 1980 roku, jako córka CYKLON Via Vitae i BARYNIA zamieszkała w Wejherowie, u Aleksandra Potrykus. Biało-sobolowy CYKLON Via Vitae, Ch. CYTRA Via Vitae (późniejsza hodowla "Fiodor", należąca do Kazimierza Rychlika) i CEKINA Via Vitae (późniejsza hodowla "Fiodorland"), urodzone 12 maja 1977 roku były dziećmi WASIJLS  von Oranje, po którym był też Ch.Zw. 6xCWC, 5xZwyc. AVANN Agibeys, mieszkający w naszym Oddziale.

TUNDRA z Parkowej Polany ma własne potomstwo z przydomkiem "z Leśnego Potoku", należącym do Józefa Żurek. Zw. AMUR z Leśnego Potoku, urodzony 26 lipca 1977 roku był synem Inter.Ch. FLORESTAN z Larisowa i TUNDRA z Parkowej Polany.

Do Gdańska przez Grażynę Żochowską został sprowadzony biały w czarne łaty Ch.Zw. 6xCWC, 5xZwyc. AVANN Agibeys, urodzony 24 września 1974 roku i który był synem WASIJLS von Oranje i HARBA z Neustejna. Ch.Zw. AVANN Agibeys został zarejestrowany w Sopocie w dniu 19 lipca 1976 roku. W hodowli "Agibeys", należącej do Evy Bekovej z Czechosłowacji, rodziły się także perskie charty - saluki i charty afgańskie. Pani Grażyna tak go zareklamowała w opolskim katalogu w 1980 roku; "Przekazuje potomstwu szlachetny typ, piękną głowę, rzadko spotykany biało-czarny kolor". Po AVANN Agibeys urodziły się szczenięta np. w hodowli "Socius", należącej do B. Stromskiej, a jego partnerką była Zw. AKSINIA Borodino.

Rodzeństwo biało-rudy ATAMAN Borodino i Zw. AKSINIA Borodino pojawiło się na świecie 6 czerwca 1976 roku w warszawskiej hodowli Małgorzaty Żebrowskiej, jako potomstwo FLORESTAN z Larisova i ANGELIKA Aksimuv Dvur, urodzonej w Czechosłowacji, oraz będącej córką Eggdir Wotum, który to pies miał też potomstwo w hodowli "Gajaneta". Biało-rudy AGIR Aksimuv Dvur, który zamieszkał w hodowli "Borodino" i ANGELIKA Aksimuv Dvur przyszły na świat w Czechosłowacji dnia 4 lutego 1973 roku, a ich matką została ADA Slavkowsky Les.

SAMBA z Parkowej Polany zapoczątkowała hodowlę "Canis Major", należącą do Janiny Kucharczyk z Gdyni. Biało-brązowy HARNAŚ Canis Maior, biało-brązowa HONDA Canis Maior (późniejsza hdowla "Canis Bellus", biało-beżowa HORKA Canis Maior i biało-złota HALMA Canis Maior, które pojawiło się na świecie 28 lipca 1976 roku było dziećmi Zw.Mł. Zw.Pragi'74, Zw.Polski'76'77, Ch.PL,CSRS Ch. FLORESTAN z Larisova,

który to był importem z Czech do Jadwigi i Macieja Lipiec z Częstochowy i którzy udostępnili jego zdjęcie ze swojego prywatnego archiwum i u których zamieszkał następnie Inter.Ch. ILTIS z Larisova. Zw.Mł. Zw.Pragi'74, Zw.Polski'76'77, Ch.PL,CSRS Ch. FLORESTAN z Larisova i Inter.Ch. ILTIS z Larisova były pierwszymi międzynarodowymi championami w tej rasie w Polsce. Rodzicami urodzonego dnia 30 marca 1972 roku rodzeństwa o imionach Ch. FLORESTAN z Larisova, FIESTA z Larisova, oraz FLER z Larisova, zostali LENTAY aus  der Taiga i Ch. BEATRICE z Larisova, mieszkająca u Jany Pichovcovej i która również hodowała charty afgańskie. Hodowla "a.d. Taiga" należała do Otto Nellißen z DDR.

HONDA Canis Maior również została matką. Jej pierwsze szczenięta przyszły na świat dnia 31 lipca 1979 roku u Aleksandry Szyja mieszkającej w Gdańsku i były one po czeskim Ch. FAROS Gajaneta, urodzonym w hodowli należącej do Josefa Hrabal. W miocie tym były biało-brązowy CHAGRIN Canis Bellus, CENT Canis Bellus, CONTESSE Canis Bellus, biało-brązowy CHERI Canis Bellus, oraz biało-brązowe CARESSE Canis Bellus i CHARNELLE Canis Bellus.

Rodzonym bratem Zw.Mł. Zw.Pragi'74, Zw.Polski'76'77, Ch.PL,CSRS Ch. FLORESTAN'a z Larisova była DDr-Siegerin 1974, podwójna zwyciężczyni CSSR FIESTA z Larisowa,

która pozostała w Czechach, u Ing. Vladimira Staif, a urodzona u J. Pichovcovej. A jej zdjęcie ukazało się na ostatniej okładce miesięcznika Der Hund nr 4/77, które było wydawane w DDR.

W następnym roku KLIN i ZORKA miały szczenięta z przydomkiem "Urania", (należącym do Ireny i Zygmunta Uryniak z Bydgoszczy), a ich potomstwem było rodzeństwo jak np. GROT Urania, GAUR Urania, brązowo biały Ch. GIAUR Urania, żółto-biały GEROJ Urania, GRYF Urania i brązowo biała GAŁOCZKA Urania, (która pozostała w hodowli), urodzone dnia 23 lipca 1971 roku. Ich młodsza o dwa lata siostra - brązowo biała Zwyc.Ch. MARGA Urania, która przyszła na świat 12 marca 1973 roku, zapoczątkowała poznańską hodowlę "Bałaguła", należącą do Kazimiery Komorniczak z Poznania, w której to miała szczenięta urodzone 10 października 1976 roku po Ch. FLORESTAN z Larisova. Ich brązowo-biała córka Zw.Ch. ARABELLA Bałaguła pozostała w hodowli, a ARLETA Bałaguła to późniejsza szczecińska hodowla "od Jagny". GRYF Urania początkowo zamieszkał razem z AMUR z Czerniomuszek u artysty cyrkowego - Ewarysta Niemeczek z Warszawy, a następnie GRYF Urania zamieszkał u W. Wieczorek z Warszawy. Sędzia Jerzy Kaliński, (który był właścicielem hodowli dogów niemieckich "Bengal") tak opisał podczas WPR Katowice 1973 roku brązowo-białego GRYF Urania, występującego w klasie otwartej; "Pies proporcjonalnej budowy, o dobrych długich dźwigniach, sucha głowa o dobrym profilu i dostatecznej mocy, żuchwa nieco zbyt silnie zwężona, wysklepienie lędźwi dobre, zad mocny, uzębienie pełne". Ocena doskonała lokata I/1.

W czasopiśmie PIES nr 3/1978 ukazał się artykuł pióra Edwarda Frankiewicza wraz ze zdjęciem Zw. GIAUR Urania, pt. " Charty,  Pochodzenie, rasy oraz użytkowość i rola dawniej i dziś ". Autorką zamieszczonego zdjęcia została Joanna Pobudkowska, która to była właścielką hodowli charcików włoskich "Dik-Dik".

Ale już wcześniej w katalogach poznańskich jak np. z 1973 i 1974 roku na początku wymienionej stawki zgłoszonych chartów rosyjskich długowłosych dano informacje o rasie wraz ze zdjęciem Ch. GIAUR Urania

Na wystawę z 1974 roku w klasie otwartej były zgłoszone dwa psy – miotowy brat GIAUR Urania o imieniu GEROJ Urania, oraz DELON z Larisova, który to był ze strony matki Ch. BEATRICE z Larisova, starszym pół bratem FLORESTAN z Larisova.

KAMA Lola dnia 21 lipca 1972 roku miała szczenięta po Res.CACIB CYRUS Hari Bessar i były to zarazem pierwsze szczenięta charta rosyjskiego urodzone w ilości 7 sztuk w gdańskim Oddziale. W miocie tym było np. rodzeństwo biało-brązowy BORYS z Charciej Polany, BORODIN z Charciej Polany, oraz BURIA z Charciej Polany Ich ojciec CYRUS HARI Bessar, który występował na wystawach w klasie użytkowej, był synem LENTAY a.d. Taiga, poprzez którego był pół bratem Ch. FLORESTAN z Larisova. Matką rodzonych braci - CYRUS Hari Bessar i Ch. CORINTO Hari Bessar, urodzonych 2 lipca 1970 roku w hodowli Ludmiły Linhartovej z Pragi, była BOSTANA z Larisova (która to była córką ELLEN CARMEN Jivita). Czyli CYRUS HARI Bessar był spokrewniony z KAMA (LOLA) poprzez AIDA-TOSCA z Moskevskeho Chovu, która to dla niego była prababką , a dla KAMA (LOLA) Jivita - babką.

Szwajcarska hodowla "von Oranje" była w rekach F. Thurkauf-Joho, natomiast WASIJLS von Oranje przyszedł na świat 14 marca 1973 roku, jako syn RAKOV de Mombel i SLODEJKA v. Oranje, a zamieszkał u dr Jitki Pacitovej.

Odnośnie jeszcze hodowli "Gajaneta", w której to hodowli mieszkali RASAN aus der Taiga, występujący w klasie użytkowej i Ch. DELON z Larisova, to do Szczecina, do Anny Rzeszowskiej została sprowadzona biała z czarną maską BELITA Gajaneta. Ale swoje potomstwo Ch. BELITA Gajaneta, urodzona 26 kwietnia 1973 roku, ma z przydomkiem "Czeremuszka", należącym do S. Wąsowicz z Łodzi. Ch. BELITA Gajaneta była córką EGGDIR Wotum sprowadzonym do Czechosłowacji z Niemiec i COPELIE z Larisova, która to była córką ELLEN CARMEN Jivita, występująca już w rodowodach polskich chartów. AL-DARIA Gajaneta, która pojawiła się na świecie 21 czerwca 1974 roku i zamieszkała u Henryka Foltynek z Katowic, była córką RASAN aus der Taiga i COPELIE z Larisova.

Lekarz weterynarii Ignacy Mann, który też był Kierownikiem katowickiej Kliniki Zwierząt Domowych, w swojej książce "Rasy Psów, Pochodzenie, Użytkowość" wydanej w 1939 roku na temat charta rosyjskiego Barzoja tak m.innymi pisał: "Ojczyzną Barzoja jest Rosja, a zwłaszcza wielkie niziny rosyjskie, które sprzyjają rozwojowi szybkonogich. Chart rosyjski jest potomkiem charta perskiego "Sag-i-Tazi", który przywędroweał tutaj z nad Morza Czarnego..... Barzoj obejmuje właściwie kilka różnych typów, które przed rewolucją cieszyły się wielkim powodzeniem. Typów tych,różniących się budową czaszki, wzrostem i umaszczeniem rozróżniamy siedem: Perchino, Oseroff, Boldareff, Tszeliszeff, Sumarokoff, Gejeroff i Bibikoff. Największym powodzeniem cieszył się typ Perchino, hodowany przez księcia Mikołaja Mikołajewicza, który rozpowszechnił się tak bardzo w Europie, że pod nazwą Barzoja rozumiano przeważnie ten typ charta...".

chart irlandzki

Największym z chartów jest irish wolfhound, wilczarz irlandzki, lub inaczej chart irlandzki.

Angielska hodowla „ Ouborough „ należała do Patsy Rank,

a przedstawiony na okładce periodyku „ Mój Pies nr 10-11 z 1936 roku - FONAB of Ouborough, urodzony w 1932 roku zdobył na wystawie Crufts w 1934 roku swoje pierwsze BOB. Oprócz zdjęcia został dany wzorzec irlandzkiego wilczura, który zaczynał się: "Ogólna charakterystyka - Irlandzki wilczur zalicza się do ogarów. Jest to pies szorstkowłosy, dużych rozmiarów, wzbudzający respekt swą postacią. Z wyglądu przypomina on szkockiego charta ( Deerhound ). Mimo muskularnej budowy, robi on wrażenie eleganckiego i rączego psa o pięknych linjach. Wzrost: Minimalna  wysokość dla pasa wynosi 79 cm, - dla suk – 71 cm.„

Natomiast w Polsce powojennej, po raz pierwszy na wystawie sopockiej w 1976 roku pokazał się u nas chart irlandzki, o umaszczeniu pieprz i sól Ljunas OSSIAN, urodzony 26 października 1971 roku, w Szwecji, w hodowli Margareth Johansson, a sprowadzony przez Sławomira Retyk z Sopotu. I był to zarazem pierwszy egzemplarz tej rasy w Oddziale Gdańsk i jeden z pierwszych przedstawicieli tej rasy w Polsce. Jego rodzicami byli BOROUGBURY Arklow i Ljunas HEBE. Należy sądzić, ze został on sprowadzony jako dorosły, ale w wieku 6 lat był już wystawiany przez M. Olszowskiego z Zielonej Góry.

Po nim też urodził się pierwszy polski miot wilczarzy w hodowli "Hubertowy Dwór", należącej do Elżbiety i Czesława Nowak z Wałbrzycha, u których zamieszkała pochodząca z tej samej hodowli Ch. PL 2x Res.CACIB, 5xCWC Ljunas TURNE LOVE TINTOMARA, która przyszła na świat 28 lutego 1974 roku. Dnia 17 stycznia 1978 roku urodziły się ARAS Hubertowy Dwór, ARAMIS Hubertowy Dwór, jasno-beżowy ARGOS Hubertowy Dwór, który zamieszkał w Starogardzie Gdańskim u Jerzego Jaremkiewicza, ARTA Hubertowy Dwór, która zamieszkała w NRD, Ch. ARNIKA Hubertowy Dwór, która miała szczenięta z przydomkiem „Zagubiona Morena„, z którym to przydomkiem rodziły się także dalmatyńczyki. Hodowla "Zagubiona Morena" należała do Bogdana Nowakowskiego z Gierałtowa i np. SENIOR Zagubiona Morena, urodzony 8 kwietnia 1980 roku był synem Ch. AGLORAGH del Monte i Ch. ARNIKA Hubertowy Dwór.

A w miocie z przydomkiem "Hubertowy Dwór" były jeszcze ASSIMA Hubertowy Dwór, ASINA Hubertowy Dwór.oraz ARABESKA-SANTANA z Hubertowego Dworu, która była pierwszym szczenięciem urodzonym w pierwszym miocie wilczarzy w Polsce i która w 1981 roku uzyskała championat o nr 1695, będąc w rękach Barbary Strzałkowskiej z Gdańska Oliwy.

Reklama ta ukazała się w katalogu opolskim z 1979 roku i zapowiada drugi, już urodzony wtedy miot. A na zdjęciu oprócz Ch.PL Ljunas TURNE LOVE TINTOMARA są jej dzieci z pierwszego skojarzenia. Obok niej siedzi właśnie ARABESKA-SANTANA z Hubertowego Dworu.

Pierwsze szczenięta 6xZwyc.PL, 4xZwyc.Rasy, Zw.Klubu'90 ARABESKA-SANTANA z Hubertowego Dworu w hodowli „Sagittaius„ i pierwsze tej rasy w Oddziale Gdańsk przyszły na świat 27 lutego 1980 roku i były one po Ch. BATIAR z Dużej Pohulanki, który to przyszedł na świat 1 lutego 1978 roku, będąc synem Two Mike JESS ROLF i szarej 2xCACIB,Zw. ANJA.

Na powyższym zdjęciu z archiwum Barbary Strzałkowskiej widać właśnie od lewej strony patrząc ARABESKA SANTANA z Hubertowego Dworu, następnie BATIAR z Dużej Pohulanki, posiadająca w swoim rodowodzie jako dziadka i 2x jako pradziadka Ch. EROS av  Kroodden. A na zdjęciu z prawej strony jest  ich matka - ANJA z duńskiej hodowli, należącej do Tyge Brandt, a sprowadzona przez Marka Dreszer z Warszawy. ANJA urodzona 19 marca 1975 roku miała szczenięta właśnie w hodowli „z Dużej Pohulanki„, należącej do pana Marka. Jej rodzicami byli Two Mike BABOON, (będący miotowym bratem Ch. Two Mike BOAD i Ch. Two Mike BEED) i BOOGI. Rodzeństwo to było potomstwem Ch. EROS av  Kroodden (12353/68) i HAPPY av Kroodden. Szary Zw.PL Two Mike JESS ROLF, urodzony 28 kwietnia 1974 roku, po Ch. EROS av. Krooden i po Ch. Two Mike BEED, był wystawiany przez Marka Dreszer. W miocie oprócz Ch. BATIAR z Dużej Pohulanki były też BURIA z Dużej Pohulanki, oraz BURLESKA z Dużej Pohulanki, która to ma szczenięta w 1983 roku z przydomkiem "Nortonia", po Inter.Ch.,Ch. PL NORTON Sagittarius. Ale wcześniej BURLESKA z Dużej Pohulanki to hodowla "z Gniazda Mastifów", należąca do Witolda Paterek. Ich siostra, złota medalistka BURIA z Dużej Pohulanki w opolskiej hodowli "z Kojca Małgorzaty" ma szczenięta po Ch.PL, CACIB Erindale FELLA MILTON, a dniu 21 marca 1981 roku po tym samym skojarzeniu tj. Ch.PL, CACIB Erindale FELLA MILTON i BURIA z Dużej Pohulanki przychodzą na świat WENA Zoo na Wyspie i WESTALKA Zoo na Wyspie i których hodowcą została Małgorzata Kozłowska z Opola.

Młodszymi siostrami rodzeństwa oznaczonego literą "B" jak np. Ch. BATIAR z Dużej Pohulanki, były szara Ch. KASKADA z Dużej Pohulanki (późniejsza hodowla "Mariampol"), czarna odcień szronu Ch. KARINA z Dużej Pohulanki, szaro srebrzyste pręgowanie Ch. KOLCHIDA  z Dużej Pohulanki urodziły się 4 marca 1979 roku. Te dwie ostatnie zamieszkały w Warszawie u Ryszarda Bieniaszewskiego, który zaczął hodować charty irlandzkie z przydomkiem "z Legionu Wodników'.

W miocie z przydomkiem "Sagittarius" były: szary pręgowany Inter.Ch.,Ch. PL NORTON Sagittarius, który został reproduktorem i którego właścicielką została Hanna Bartman.  Inter.Ch.,Ch. PL NORTON Sagittarius był pierwszym przedstawicielem rasy, który zdobył w Polsce tytuł międzynarodowego championa. Od jego też imienia pani Hanna zarejestrowała swoją hodowlę "Nortonia" . A w miocie były też srebrny pręgowany NOSFERATU Sagittarius, beżowo szary SUREN NANA SAHIB Sagittarius, oraz szaro-beżowa pręgowana Zwyc. NORITO Sagittarius, beżowa pręgowana NESSIE Sagitarius, która miała szczenięta w katowickiej hodowli "Wejście Smoka", należącej do K. Szelest, NORAH Sagittarius, która również została matką - w opolskiej hodowli "Demos" należącej do Urszuli Mazurkiewicz, szara pręgowanana NOSTRA Sagittarius, szaro-beżowa NIAGARA Sagittarius.

Dnia 31 stycznia 1981 roku przyszedł na świat w hodowli "Sagittarius„ drugi miot wilczarzy, który był po czeskim Int.Ch. BALOOR del Monte (CSHPK 12/78/80) i Ch.PL ARABESKA SANTANA z Hubertowego Dworu. Urodziły się Sagittarius SARTORIS, SKANDERBERG Sagittaius, SENTANA Sagittarius, SABAHATTIN Sagittarius, SANTUR Sagittarius i SALVATINA Sagittarius, oraz SALANGANA Sagittarius, która została w hodowli i miała np. potomstwo po Ch. AGLORAGH del Monte.

Int.Ch. BALOOR del Monte, występujący w klasie użytkowej i jego rodzony brat BOORAGH Del Monte przyszli na świat 20 września 1978 roku, będąc synami Two Mike JESS ROLF i CARROKEEL MAYO.

Natomiast hodowla wilczarzy i saluki „Del Monte„ należąca do Hany Petrusovej była pierwszą czeską hodowlą wilczarzy. Carrokeel MAYO, a której poniższe zdjęcie pochodzi z archiwum Hany Petrus, która jest sędzią kynologicznym.

Carrokeel MAYO została zarejestrowana z nr CHSPK 1/74-75. Urodziła się 10 października 1974 roku w słynnej irlandzkiej hodowli należącej do Elizabeth C. Murphy, autorki książek o chartach irlandzkich i również sędziny tej rasy. Rodzicami Carrokeel MAYO, ktora to została zgłoszona przez panią Hanę na I Międzynarodową Specjalistyczną Wystawę Psów Ras Myśliwskich w Opolu w 1976 roku byli Ch. Boroughburry JUSTICE i Carrowkeel MAEVE. A Klub Charta Irlandzkiego w Irlandii został założony w 1925 roku, a Elizabeth C. Murphy np. w latach 1972-1973  była jego Vice Prezydentem.

Szary Ch. AGLORAGH del Monte, będąc już czeskim championem i ojcem dzieci urodzonych w Czechosłowacji, zamieszkał u Barbary Strzałkowskiej. Przyszedł on na świat w pierwszym miocie Carrokeel MAYO, urodzonym 28 września 1977 roku, a partnerem jej został wtedy FINBAR Sanctuary, urodzony u Margaret Harrison, w angielskiej hodowli, która powstała na początku lat 40'tych. Miotowym rodzeństwem były Ch. AGLORAGH del Monte, ANTRIM del Monte,  AHMED del Monte, który miał potomtwo z przydomkiem "del Monte", oraz ADOONAGH Del Monte, która pozostala w hodowli. DINNAHORRA Del Monte, urodzona 1 listopada 1979 roku zamieszkała w Polsce, u Marii Wziątek, która to miała już hodowlę chartów rosyjskich "Socius". Rodzicami DINNAHORRA Del Monte zostali Carrokel CLANCY Of Tolkavalley i właśnie ADOONAGH Del Monte.

W tym samym mniej więcej czasie do Bratysławy zostaje sprowadzona para wilczarzy, pies Carrokel CLANCY Of Tolkavalley, urodzony 14 grudnia 1973 roku w Dublinie i będący synem CATO of Eaglescrag i Ir.Ch. Boroughbury JUSTICE, oraz Carrokeel LARACH, która przyszła na świat 3 kwietnia 1974 roku jako córka Holmehill TORRIDAN i Ballykelly MOLLY MULLIGAN. Ich właścicelem był Vojtech Matusinec.

Barbara Strzałkowska importuje do swojej hodowli, dorosłego srebrno-sobolowego Erindale FELLA MILTON, urodzonego 28 stycznia 1978 roku i będącego synem Erindale TRISTON i Erindale COUNTESS. Ch.PL, CACIB Erindale FELLA MILTON urodził się w angielskiej hodowli, należącej do R.M. Saunders, a np. w 1980 roku pies ten był w rękach Hany Petrusovej. Ch. ARABESKA SANTANA z Hubertowego Dworu w sumie została matką 9 championów, 1 interchampiona i 2 Zwyc.Klubu.

Dnia 17 stycznia 1982 roku przychodzą na świat następne szczenięta Ch.PL ARABESKA SANTANA z Hubertowego Dworu, a jej partnerem zostaje Ch.PL, CACIB Erindale FELLA MILTON. Z tego skojarzenia rodzą się późniejszy Ch.,2xCACIB,10xCWC,Zw.CSRR'84,Zw.PL'83'85'87, 8xZw.Rasy,Zw.KlubuPL'83,CSRR'84 HALNY Sagittarius o umaszczeniu szaro-złotym pręgowanym, który pozostał w hodowli, szaro popielaty pręgowany HURAGAN, HANDŻAR, HAMETTAN Sagittaius, oraz srebrno-sobolowa HARDA Sagittarius (późniejsza hodowla "Syrta", należąca do J. Kasprowicza), HEKLA Sagittarius, HASTA Sagittarius, która uzyskała tytuł championa i miała szczenięta z przydomkiem " Myśliwiec ".

Ten niezwykle utytuowany Ch.PL HALNY Sagittarius zostaje jako ponad trzy letni pies wypożyczony przez zachodnio niemiecką hodowlę " Ard-Ri ", skąd wraca do hodowli pod koniec 1986 roku, a jego matka Ch.PL ARABESKA SANTANA z Hubertowego Dworu ma szczenięta ponownie po Ch.PL, CACIB Erindale FELLA MILTON, urodzone 22 listopada 1982 roku. W miocie tym był np. TARVOS TRIGARANUS Sagittarius i TORANN Sagittarius.

Ponad rok później, dnia 2 listopada 1983 roku rodzą się szczenięta z takiego samego skojarzenia co poprzednie, oznaczone literą "M". W miocie tym były MESSENGER Sagittarius, MACCHIAVELI Sagittarius, MESSMBRA Sagittarius, która zostaje w hodowli, MAURETANIA Sagittarius, MAJORINA Sagittarius, MASSARAKSZ Sagittarius, MANDRAGORA Sagittarius występująca na wystawach w klasie użytkowej, orazszara MILLIARIENSIS Sagittarius.

W hodowli "Sagittarius" urodziło się sporo miotów wilczarzy, które zamieszkały w Polsce i w różnych stronach Europy. Właścicielem charta irlandzkiego z przydomkiem "Sagittarius" był także Marek Grabkowski, będący sędzią międzynarodowym i v-ce Przewodniczącym d/s Hodowlanych Oddziału Gdańsk w latach 1986 - 1997, a następnie Przewodniczący Oddziału Gdańsk w latach 1998 - 2000 roku. Miał także wcześniej słynnego doga niemieckiego, urodzonego w 1969 roku o imieniu ELVEROS z Grodu Subisława i o którym jest mowa w dziale omawiającym dogi niemieckie.
Pszeniczny IVARLAN Sagittarius

pojawił się na świecie 12 stycznia 1999 roku, jako syn importa belgijskiego szarego pręgowanego TEA TIME Of First Avenue i pochodzącej z duńskiej hodowli "Ulvsholms", współpracującej z "Sagittarius" - pszenicznej Ulvsholms YASHIKA. Miotowym rodzeństwem IVARLAN Sagittarius były: białe IRANGAR Sagittarius i INCATO Sagittarius, pszeniczne ISSAJAN Sagitarius i ILLUMINATI Sagittarius, oraz biała IRRIBINDJI Sagittarius i pszeniczne ICARIAH Sagittarius, IRANITO Sagittarius. Piętnaście lat później, pochodzący z tej samej belgijskiej hodowli szary pręgowany JUST IN TIME Of First Avenue, na wystawie Crufts 2014 zdobył BOB, oraz na finałach zwycięstwo w grupie HOUND.

 

charcik włoski

Najmniejszym z chartów jest charcik włoski, którego po raz pierwszy zarejestrował w naszym Oddziale Ryszard Domaradzki, a była to kremowa BETTY z Dworu Wąbrzeskiego, urodzona 6 maja 1972 roku. Siostry BETTY z Dworu Wąbrzeskiego oraz BRITTA z Dworu Wąbrzeskiego były po Zw. DIKSI od Lessi, który to mieszkał u Adama Tesławskiego z Wąbrzeźna, razem ze Zw.BEGGI od Lessi. Para ta miała szczenięta z przydomkiem "z Dworu Wąbrzeskiego". U pana Adama kilkanaście lat wcześniej mieszkała biała w czarne łaty buldożka francuska AZA-BALLA z Tarpna, urodzona 26 listopada 1960 roku i która miała szczenięta z przydomkiem "z Podzamcza". Natomiast BRITTA z Dworu Wąbrzeskiego

została odkupiona z cyrku przez Kingę Domańską, a zdjęcie to pochodzi z archiwum Blanki Horbatowskiej.

Szaro-błękitny Zw. DIKSI Od Lessie, oraz izabel z szarym Zw. DEMIR od Lessi i CACIB DAGO od Lessie, którzy zostali w hodowli należącej do Zygmunta Łyszczarza, urodzili się 10 września 1970 roku jako synowie Ch. Serafini BIRBO

i ARNETTA od Lessie i krycie to zostało zainicjnowane przez państwa Pobudkowskich z właścicielami reproduktora - Kirsten i Thomasem Tingleff. Nazwa przydomka hodowlanego "Od Lessie" powstał od imienia LESSI Perskie Oko, urodzonej w 1958 roku i będącej pierwszą suką pana Zygmunta rasy dog niemiecki i jej pierwsze szczenięta z przydomkiem "Od Lessie" urodziły się w 1960 roku.

Hodowla "Serafini" należała do Henryka Erhardsten, mieszkającego w Kopenhadze, który zgłosił na II MWPR w Poznaniu żółtą Inter.Ch. Serafini AGNELLA, urodzoną 23 kwietnia 1963 roku i będącą córką DK. AMIGO i Ch.DK,PL,Austrii Sober's BELLA RITA.

Reklama ta pt. Charty włoskie została dana do katalogu VI MWPR Łódź 1969 rok. Młodszym o rok od Inter.Ch. Serafini AGNELLA był żółty Ch. Serafini BIRBO, który przyszedł na świat 20 maja 1964 roku, A Serafini DORIA pojawiła się na świecie dnia 1 grudnia 1965 roku i była ich młodszą siostrą. Beżowy Serafini JARNO pojawił się na świecie 10 stycznia 1970 roku jako syn Inter.Ch. TESEO Del Calcione i Inter.Ch. Serafini AGNELLA i pies ten pozostał w hodowli.

Natomiast partnerką Zw. DIKSI Od Lessie została kremowa Zw. BEGGI Od Lessie, która przyszła na świat 10 maja 1970 roku będąc córką Ch. HONEY Springinsfeld i kremowej Lübeckolms ROZAIKA, która to urodziła się 17 sierpnia 1968 roku, w szwedzkiej hodowli należącej do Stig Lindelöf i była ona po CHARMEUR v. Todtenward i Bonanzas ETNA. Beżowy Ch. HONEY Springinsfeld, będący synem CYRUS Springinsfeld i EMILIA el Shikari, urodzony 21 stycznia 1962 roku, został pierwszym polskim championem w tej rasie. Niemiecka hodowla "el Shikari", będąca  w rękach W. i. L. Zibaso, zajmowała się także chartami afgańskimi.

Urodzona 1 kwietnia 1974 roku HETKA od Lessi była córką DAGO od Lessi i Lübeckolms ROZAIKA, a zamieszkała u Barbary Fogiel z Jeleniej Góry., ale szczenięta ma u Wiesławy Kontny z Wrocławia z przydomkiem "Od Lilly".

Odnośnie hodowli "od Lessie", to z pierwszego urodzonego tam miotu, dnia 1 sierpnia 1969 roku pochodziły kremowy AMOR od Lessie, AMICA od Lessi, ATA od Lessie, która zamieszkała w DDR, ANUSZKA od Lessie, oraz kremowa Zw. Stolicy, Zw.Berlina ARNETTA od Lessie, która

pozostała i miała szczenięta w hodowli, w której przyszła na świat. Drugi miot oznaczony literą "B" był po tej samej parze rodzicielskiej co poprzedni, tzn, po Ch. HONEY Springinsfeld i Lübeckolms ROZAIKA. Szczenięta nazwano następująco: BIJOU od Lessie, BENITA od Lessie, która zamieszkała u pp. Pobudkowskich, oraz BEGGI od Lessie. Kremowy BIJOU od Lessie został w przyszłości ojcem bardzo utytowanej Ch.PL, Zwyc.Polski'84'85'86'87 AMABILE Italica, oraz błękitnego ALLEGRETTO Italica, który zamieszkał w hodowli "od Lessie". Rodzeństwo to urodziło się 21 grudnia 1981 roku, a Ch.PL, Zwyc.Polski'84'85'86'87 AMABILE Italica pozostała w hodowli należącej do Grażyny Pindera, uzyskując też licencję wyścigową. Ich matką była EW'80 Inter.Ch. PRIMA ITALIANA el Kasadżi.

Austriacka hodowla "Springinsfeld", hodująca równocześnie charty rosyjskie (borzoje) i greyhoundy, należała do Pia Pfleger i była to bardzo aktywna hodowla. Pia Pfleger była jedną z czołowych hodowczyń chartów włoskich w Europie, obok markizy Marii Luizy Lotteringhi della Stufa Incontri z Włoch, która to miała wielki wpływ na obecny kształt wzorca (preferowała charciki jednobarwne). Hodowla "Del Calcione" powstała w 1953 roku. Na wystawę zorganizowaną w 1971 roku w Budapeszcie zostały zgłoszone PIPPO du Darc la Casetta i REBECCA del Calcione, będące w rękach francuskich.

A ich zdjęcie, wykonane przez Verę Cilikovską ukazało się w "Pes Pritel Cloveka" nr 6/1973 rok. Bardzo znana była też hodowla "di San Siro", założona w 1950 roku przez Irmgard Bianchi Muller z Włoch, która hodowała też charciki włoskie o umaszczeniu łaciatym. Pochodząca z tej hodowli BENVENUTA di San Siro, urodzona w 1967 roku, miała szczenięta w Belgii, u dr med. Heinricha Rompel, a partnerem jej pierwszego miotu, urodzonego w 1970 roku został Ch. OLIVIER el Shikari. Dwaj bracia z tego skojarzenia HENRICO vom Hohen Dom i HELIVER vom Hohen Dom pozostali w hodowli Heinricha Rompel, który to pozostawił sobie również rodzeństwo z drugiego miotu BENVENUTA di San Siro, o imieniu KAROLO vom Hohen Dom i KATRINA vom Hohen Dom. Ich ojcem był St. Jurgens Shikko.

Ale pierwszą włoską hodowlą w ubiegłym wieku była "Di Solcio", z którą współpracowała francuska hodowla charcków włoskich "La Coterel", należąca do Jacques Cuerlain z Paryża.

Na MWPR w Wiedniu zorganizowaną w 1951 roku było zgłoszonych 12 przedstawicieli charcików włoskich z czego 11 miało przydomek "Springinsfeld", lub było po psach pochodzących z hodowli "di San Siro". Najstarszym zgłoszonym był Zw.Wien 1947 CUPIDO Springinsfeld, urodzony 8 sierpnia 1945 roku, jako syn HELIOS Springinsfeld i LADOLA de La Coterel, a pierwsze szczenięta z tym przydomkiem pojawiły się w 1931 roku.

W Polsce hodowla "Springinsfeld" pojawiła się dzięki dr Kurtowi Endert z Ambasady Austrii, który to miał parę charcików włoskich - właśnie HONEY Springinsfeld

i białą z szarą łatką na uchu MAJA Springinsfeld, która urodziła się 5 lipca 1963 roku, jako córka FLIRTY Springinsfeld i Drottingberges ISYTOR.

Po wyjeździe z Polski ambasadora dr Kurta Endert na inną placówkę, HONEY Springinsfeld pozostał w Warszawie u Marii Hryniuk, u której po tej parze urodziły się dwa mioty. Z pierwszego, (nie zarejestrowanego), który pojawił się na świecie dnia 26 czerwca 1966 roku pochodził izabelowaty BILLY, który został u hodowczyni, a z drugiego miotu po tej samej parze pochodziła 3 szczeniąt, które przyszły na świat 20 września 1969 roku. Państwo Pobudkowscy zamówili suczkę z tego skojarzenia, ale przyszły na świat tylko 3 pieski - dwa łaciate i jeden szary. Z miotu tego, biały w szare łaty AMI zarejestrowany został w naszym Oddziale przez Jadwigę Puzio z Gdyni.

Na XV Bałtycką WPR w Sopocie zorganizowaną 2 września 1973 roku, zostały zgłoszone 4 charciki włoskie w tym: Zw. DIKSI Od Lessie, BETTY z Dworu Wąbrzeskiego, BEGGI od Lessie i jasno-beżowa ARNIKA Gerenuk.

Pochodząca z pierwszego miotu Inter.Ch.,Ch.PL, Ch.CSRS, Zwyc.PL,WRL,NRD,Brna ARNIKA Gerenuk, która została w hodowli Joanny Pobudkowskiej z Warszawy przyszła na świat 14 września 1971 roku i była córką Graziella's BAMBINO, mieszkającym w NRD i BENITA od Lessie.

Zdjęcie Ch. ARNIKA Gerenuk, autorstwa jej właścicielki, zostało dane na stronę tytułową PSA nr 2 z 1977 roku z następującym opisem: "NASZA OKŁADKA: charcik włoski, champ.piękności, Zw. Międzynarodowej Unii Klubów Charta ( U.I.C.L ) w 1974 r., 5xCACIB, 2xR.CACIB, Hod.i wł. J. Pobudkowska - W-wa". Ch. ARNIKA Gerenuk swoje pierwsze szczenięta z przydomkiem "Dik-Dik"  miała u Joanny Górnickiej (poprzednio Joanna Pobudkowska)  ) urodzone 8 stycznia 1978 roku, po Zw. IKAR Gerenuk i tego skojarzenia pochodził SKRZAT Dik-Dik. Joanna Górnicka mieszkająca w Warszawie została sędzią od chartów, a także pełniła funkcję w Klubie Charta Przewodniczącej Zespołu Kierowników Sekcji Hodowlanych. Pani Joanna jest również autorką publikacji z serii "Mój Pies" pt. "Charcik włoski", wydanej w 1987 roku. Także Andrzej Pobudkowski był sędzią od chartów i np. oceniał je w Sopocie, podczas XXV Bałtyckiej WPR, która miała miejsce 25 sierpnia 1985 roku. W Oddziale warszawskim organizowany coursing CCWC Puchar Mazowsza - Memoriał im. Andrzeja Pobudkowskiego.

Hodowla "Graziella's" należała do Ruth Nellißen z NRD, u której rezydowała beżowa Graziella's ANINA urodzona 22 października 1967 roku, będąca starszą siostrą Graziella's BAMBINO. Rodzeństwo to było po Inter.Ch.Ch.CSSR LOTOS Springinsfeld i po Zwyc.NRD Benares XENIA. Młodsza prawie o cztery lata siostra Graziella's ANINA, urodzona dnia 30 lipca 1971 roku została nazwana Graziella's EORICA i zamieszkała u Libuse Ubrovej, sędziny klasy międzynarodowej, która nie raz sędziowała w Polsce. Graziella's EORICA miała szczenięta z przydomkiem "Dixon", w której to hodowli pierwsze szczenięta urodziły się w 1972 roku i były one po TUDOR v.d. Kollau.

Drugi miot w hodowli "Gerenuk", po BENITA od Lessi i Inter. Ch. LOSTOS Springinsfeld przyszedł na świat 9 czerwca 1972 roku i został oznaczony literą "B". Późniejsza championka BERENIKA Gerenuk została w hodowli, a jej rodzona siostra BEZA Gerenuk zamieszkała u Jitki Hlavacovej z Czech. Joanna Pobudkowska sprowadziła ze Szwecji żółtą Sober's DIVINA, urodzoną w maju 1974 roku, która była córką Sober's FLORENZO  i MARLO. Dnia 28 marca 1973 roku przyszła na świat brązowa CASANOVA BISSY Gerenuk i była ona po DEMIR od Lessie i IBIZZA Springinsfeld.

Natomiast w Oddziale Gdańsk pierwsze szczenięta charcików włoskich przyszły na świat u Ryszarda Domaradzkiego, właściciela hodowli "Piekło", zarejestrowanej z nr P -161/66 na gordon setera o imieniu DIANA z Mojego Raju, urodzonej w 1963 roku. Późniejsza błękitna zwyciężczyni wystaw o imieniu ALASKA z Piekła urodziła się 4 maja 1974 roku i była ona córką Ch. DIKSI od Lessie i BETTY z Dworu Wąbrzeskiego, czyli Zw. ALASKA z Piekła, która została w hodowli, była córką i wnuczką Ch. DIKSI od Lessie.

W drugim miocie urodzonym18 lipca 1976 roku u Ryszarda Domaradzkiego były błękitne BOSTON z Piekła, BROSZKA z Piekła, BIANKA z Piekła, oraz BIEDKA z Piekła, która swoje potomstwo miała z przydomkiem " Wis-Stella", należącym do Józefa Kędziora z Torunia. Rodzeństwo to było dziećmi ESOP Fit i ALASKA z Piekła. Błękitna BIANKA z Piekła rodziła szczenięta z przydomkiem "Albatros". Błękitny ESOP Fit przyszedł na świat 25 marca 1972 roku w czeskiej hodowli należącej do V. Svobodowej, będąc synem Zw. DEMIR od Lessi i CAREEN Jivaro. Pies ten zamieszkał u Zofii Nawrockiej z Warszawy, a został sprowadzony przez pp. Pobudkowskich, na wymianę za BIES Gerenuk.

ESOP Fit posiadał również szczenięta z IBIZZA Springinsfeld, urodzone 17 maja 1974 roku u Joanny Pobudkowskiej. Ich beżowa córka o imieniu Ch.Zw. EDA Gerenuk zamieszkała u Teresy Sokolnickiej z Wrocławia, u której miała szczenięta urodzone 26 kwietnia 1976 roku, po Ch. Ch. ITALO di San Siro. Z tego skojarzenia pochodziła popielata Ch.Zw. LUNA Żywy Klejnot, która została w hodowli.

Natomiast z trzeciego miotu urodzonego w hodowli "Piekło" dnia 29 września 1976 roku pochodziła szaro-błękitna CARISSIMA z Piekła, która zamieszkała i miała dwukrotnie szczenięta w Warszawie, u Anny Witalis (z domu Fangor), która była pierwszym polskim hodowcą yorkshire terrierów. ANNABELLA L.I. Fangor i ADRIANNA L.I. Fangor, która została w hodowli przyszły na świat 17 listopada 1977 roku będąc córkami IKAR Gerenuk i CARISSIMA z Piekła.

Do Gdańska Wrzeszcza został sprowadzony przez Teresę Wiązowska-Sarosiek szary RICCO Gerenuk, który to był synem IKAR Gerenuk i EURYDYKA Gerenuk. Pies ten pojawił się na świecie 16 listopada 1977 roku. Siedem miesiecy później  dnia 12 czerwca 1978 roku u Joanny Górnickiej urodziła się TRUSIA Dik-Dik, będąca córką IKAR Gerenuk i EURYDYKA Gerenuk.

DAMA Piekła i DAGNY z Piekła przyszły na świat 27 maja 1978 roku, jako córki Inter.Ch. FIDO Gerenuk i Zw. ALASKA z Piekła. DAGNY z Piekła miała szczenięta z przydomkiem "z Przedwiośnia", zarejestrowanym przez Marylę Tomaszewską z Warszawy, która już wcześniej miała żółtą bokserkę 3xCWC,Zwyc.Mł.'66,Zwyc.W-wy'67 KAŚKA Malagenia, urodzoną w 1965 roku.

Natomiast błękitna DAMA z Piekła swój pierwszy miot miała w hodowli, w której przyszła na świat. Jej i Ch. GAJO Gerenuk dzieci o imieniu FIGIEL z Piekła, FIFAK z Piekła i FIRMA z Piekła, która początkowo pozostała w hodowli, urodziły się dnia 18 lipca 1980 roku. Drugie szczenięta DAMA z Piekła przyszły na świat z przydomkiem "Habanera", należącym do Leonarda Boyer z Łodzi i który to miał parę chartów afgańskich. ARMAND Habanera, urodzony 3 marca 1981 roku, był synem SOBEK Gerenuk i DAMA z Piekła. Już wcześniej, na początku lat 70'tych ubiegłego wieku, z przydomkiem "Habanera" rodziły się szkockie teriery. Natomiast trzeci miot DAMA z Piekła miała już z przydomkiem "z Łużycy", w łódzkiej hodowli należącej do K. Golanowskiego. CZEK z Łużycy przyszedł na świat 1 maja 1982 roku i był synem Inter.Ch. PIYU el Kasadżi.

Siostra DAGNY z Piekła i DAMA z Piekła o imieniu DONNA z Piekła także została matką i w drugiej połowie 1980 roku urodziła ESOP z Piekła i ELFI z Piekła – padły jeszcze w hodowli, a rok później, dnia 27 lipca 1981 roku przyszedł na świat GAIK z Piekła, który to był synem SOBER Gerenuk i DONNA z Piekła.

HIMA z Piekła i HEKSA z Piekła, urodzone 5 czerwca 1982 roku były córkami FIRMA z Piekła, natomiast kremowy ITALIANO z Piekła, ITALIA z Piekła, oraz IRMA z Piekła, która miała szczenięta z przydomkiem "Ferrara", urodziły się 19 maja 1983 roku, jako córki Inter.Ch. FIDO Gerenuk i Ch. FIRMA z Piekła, która to w 1984 roku miała również szczenięta już z przydomkiem "Ferrara", należącym do Jeanette Rynkowskiej (później Jeanette Wichman) z Sopotu. HEKSA z Piekła została podstawą bydgoskiej hodowli "Kryształowa Komnata", należącej do Elżbiety Mereckiej. Na XXVI Bałtycką WPR w Sopocie z 1986 roku zostały zgłoszone 4 charciki włoskie, do klasy otwartej psów niebieski DROBIK od Kasi, a do klasy otwartej suk - izabelowate AMIA Ferrara, ARINA Ferrara i ich czarna matka FIRMA z Piekła, która to na tej wystawie zdobyła Zwyc. Wystawy i Zwyc. Rasy.

Na powyższym zdjęciu siedzą patrząc od lewej FIRMA z Piekła, AMIA Ferara i ITALIA z Piekła.

Rodzeństwo AMIA Ferrara, ARINA Ferrara i czarny Inter.Ch.Ch.PL AMICO Ferrara było dziećmi Inter.Ch. FIDO Gerenuk i Ch. FIRMA z Piekła. Przyszły na świat 25 kwietnia 1984 roku, a Inter.Ch.Ch.PL AMICO Ferrara

zamieszkał u Grażyny Pindera z Warszawy, hodowcy i sędziego charcików włoskich z przydomkiem "Italica", u której pozdobywał wysokie tytuły wystawowe. Ze względu na rejstrację przydomka "Italica" w międzynarodowym repetytorium FCI, pani Grażyna musiała go nieco zmodyfikować na "All'italica". W miocie było jeszcze rodzeństwo ALFIO Ferara, który został ojcem dzieci w Austrii, oraz AMINA Ferrara. AMIA Ferrara, która jest na poniższym zdjęciu razem ze swoim bratem Inter.Ch.Ch.PL AMICO Ferrara,

początkowo została w hodowli, ale później była wystawiana przez Janinę Szostak, mieszkającą koło Gorzowa Wlk, która także hodowała w tym samy czasie dogi niemieckie. U niej też AMIA Ferrara została matką w hodowli "Gorzowska Panorama". Urodzone dnia 12 maja 1988 roku czarny GALGO Gorzowska Panorama, który na światowej wystawie w Kopenhadze w 1989 roku zdobył tytuł Zwycięzcy Świata Młodzieży i uzyskał duński CAC, a następnie tytuł międzynarodowego championa, oraz GIZZELLA Gorzowska Panorama, pozostawiona w hodowli, były dziećmi urodzonego w Holandii Ch.PL,Ch.DK SERGIO il Piccolo Azzuro, (mieszkającego w Polsce u Grażyny Pindera) i AMI Ferrara. W hodowli "Gorzowska Panorama" około 12 lat później zaczęły się rodzić syberian husky. Szary Ch.PL,Ch.DK SERGIO il Piccolo Azzuro poprzez swoją matkę Inter.Ch. RENTJE vom Zwanenkamp był prawnukiem ZEFIR Springinsfeld i ELISE di San Siro, natomiast jego ojcem został Inter.Ch. Zwyc.Świata 79-83 CHICCO il Piccolo Azzuro, urodzony 12 kwietnia 1977 roku i pozostawiony w hodowli Jennifer Gielesse z Holandii.

Natomiast szara CAPRI Ferrara,

będąca córką SERGIO il Piccolo Azzuro i Ch. FIRMA z Piekła zdobyła na światówce w Kopenhadze w 1989 roku tytuł Zwycięzcy Świata Młodzieży i res.CAC, a później również tytuł międzynarodowego championa.

Pierwszym chartem włoskim Grażyny Pindera był Inter.Ch. FIDO Gerenuk, urodzony 28 września 1974 roku i będący synem Ch. ITALO di San Siro, sprowadzonym do hodowli "Gerenuk", oraz Inter.Ch. ARNIKA Gerenuk. Następnym jej charcikiem została Inter.Ch. PRIMA ITALIANA el Kasadżi, która urodziła się 5 lipca 1978 roku. Była ona córką Inter.Ch. FIDO Gerenuk i PATKA Gerenuk. A oprócz niej w miocie tym były PIYU el Kasadżi, oraz błękitna PINYA el Kasadżi. Na krakowskiej wystawie PR, zorganizowanej w 1980 roku od sędziny - Janiny Hejn błękitny PIYU el Kasadżi uzyskał ocenę doskonałą, CWC i tytuł Zwycięzca Wystawy, z opisem: "Pies o doskonałej głowie, korpusie i kończynach, uzębienie doskonałe, nieco krótki ogon, doskonały ruch".

W periodyku "Pes Pritel Cloveka"  nr 10/1973 na drugiej stronie okładki zostały dane zdjęcia, wykonane przez ich właścicielkę dwóch charcików włoskich mieszkających w Polsce u Joanny Pobudkowskiej. 

Byli to rodzice Inter.Ch. FIDO Gerenuk, u góry CACIB,rez.CACIB,CWC,Zwyc.klasy młodzieży Brno 1972 ARNIKA Gerenuk, oraz ITALO di San Siro.

Ryszard Domaradzki, który zakończył hodowlę charcików włoskim z chwilą sprzedaży ITALIA z Piekła, razem z jej matką Ch. FIRMA z Piekła, miał także charta rosyjskiego - biało-rudą FRISKA Ułan Ude, urodzoną w 1976 roku i będącą córką Ch.Zw. GIAUR Urania, ale suka ta nie miała wpływu na hodowlę.

 

 

CHOW-CHOW

Wracając do historii Oddziału, to najstarszymi zgłoszonymi psami na naszą wystawę z 1958 roku były - szpic biały MISIO, urodzony 31 marca 1950 roku, pochodzący z hodowli księcia Sanguszki, a zamieszkały w Sopocie, u Floriana Breitenbach, oraz rudo-płowy chow-chow Ostar BEARY, (zarejestrowany w K.W.), urodzony 5 października 1951 roku, w hodowli M. Ostaszewskiej, a będący w rękach Lucyny Łacwik z Gdańska, która zarejestrowała swoją hodowlę o nazwie " z Krainy Śniegów ".

Rodzicami Ostar BEARY, który miał sierść normalną, 50 cm wzrostu i ocenę z przeglądu - b.dobrą, jak zostało zaznaczone w pierwszej księdze rejestracyjnej, byli MIŚ ( 29/B-47 ) i NEGRA ( 28/B-43 ). Natomiast w W katalogu II WPR w Sopocie przy jego rodzicach tak naopisano - MIŚ - syn NEGRI i ERNEST - NEGRI. Na wystawie tej Ostar BEARY uzyskał od Zygmunta Jakubowskiego ocenę doskonałą z lokatą I.

Młodszym rodzeństwem BEARY Ostar, które przyszło na świat 4 listopada 1952 roku, były czarna Ostar SABA, o nr rej. 85/B-53 i rudy Ostar MIŚ, o nr rej. 84/B-53. Natomiast starszą siostrą Ostar BEARY była ruda Ostar TINA, urodzona 4 października 1950 roku, ale zarejestrowana w przez Teodora Arndt później, z nr 116/B-53.

Brązowo-płowa Armis BONZA, która została zarejestrowana w gdańskim Oddziale z nr 286/56/Gd., oraz ruda BONNIE (nr rej. 3343/56/I), przyszły na świat 1 maja 1956 roku, w bydgoskiej hodowli, należącej do Mieczysława Arndt. Ich rodzicami byli Ostar MIŚ i Ostar SABA (o nr rej. 85/XII/52), będące pełnym rodzeństwem, które przyszło na świat 5 listopada 1952 roku, jako dzieci Ostar MIŚ (29/B-47) i Ostar NEGRA (28/B-43), w hodowli " Ostar ", należącej do M. Ostaszewskiej z Bydgoszczy, która później miała zarejestrowaną hodowlę w ORK Poznań. Jej czarna Ostar NEGRA przyszła na świat w 1948 roku, jako córka LOTHAR v. Eichenburg i ANKA v. Kurmainz i zarejestrowana z nr 175/VIII/48. Ojcem Ostar MIŚ (29/B-47) został ERNST v. Nunatak, natomiast jego matką i zarazem partnerką była Ostar NEGRA ( 28/B-43).

Ale wcześniej, dnia 5 listopada 1954 roku, w hodowli  Mieczysława Arndt, przyszły na świat niebieski Armis ARGENT i czarna Armis ALIANA (która została w hodowli), będące dziećmi Ostar JACK i Ostar SABA. Czarny Ostar JACK, urodził się 4 października 1951 roku, jako syn MIŚ i NEGRA, czyli Ostar JACK był rodzonym bratem Ostar BEARY i oraz jasno rudy KAJ Ostar, zarejestrowany w Katowicach z nr 675/51.Kat. Także po nim ( Ostar JACK ) i po ROMA z Okola dnia 22 lipca 1953 roku w hodowli B.K. Gross przyszła na świat czarna AZJA z Okola.

Do Gdańska zostaje sprowadzona miotowa siostra Armis BONZA, popielata, ciemno-niebieska Armis BISIA, o sierści półdługiej, wzrostu 47 cm wzrostu, z oceną bardzo dobrą i która początkowo zamieszkała u Jerzego Chróścickiego.

Pierwszymi hodowcami chow-chowów po wojnie w Oddziale Gdańsk byli inż. Konstanty Czaban, mieszkający w gdańskiej dzielnicy Oliwa, właściciel MIŚ, który to był równocześnie jednym z pierwszych psów zarejestrowanych w naszym Oddziale, o nr rej. 19/48/Gd. Pan Konstanty mówiąc współczesnym językiem był akwarystą, oraz sąsiadem Stanisława Wleklińskiego, ponieważ mieszkali w tym samym domu, pan Konstanty pod nr 15, a pan Stanisław pod nr 15/6.

Rudy MIŚ, który uzyskał przydomek od miejsca zamieszkania swojego właściciela "z Oliw ", o puszystej sieści, urodzony 15 listopada 1948 roku, w hodowli Lecha Dyrwicza, był synem WU PIH of Kin Shan i MELODY. Zdobył złoty medal z oceną doskonałą na wystawie w Bydgoszczy w 1953 roku.

Miotowymi siostrami MIŚ z Oliwy, były: jasno-ruda CHOW-LEE, która była wystawiana przez H. Tincer w 1949 roku w Warszawie, w klasie otwartej i młodzieży, oraz ich siostra, o czarnej i jak również zaznaczono puszystej sierści - BASIA, która zamieszkała razem ze swoim bratem, u Konstantego Czabana, ale ona miała z przeglądu ocenę ogólną - dobrą.

Starszym bratem MIŚ z Oliwy był czarny BERLI, urodzony 3 marca 1948 roku i mieszkający w Warszawie u Izabelli Podolskiej, a trzy lata później przyszedł na świat 21 stycznia 1951 roku czarny KUBUŚ PUCHATEK.

Natomiast ich młodszym bratem był rudy CZEMP, urodzony prawdopodobnie w 1953 roku i zarejestrowany w Poznaniu z nr 133/VIII/53. Jego hodowcą jak napisano w katalogu bydgoskim z 1956 roku był Ogród Zoologiczny w Łodzi. Natomiast starszą siostrą MIŚ z Oliwy i CZEMP była jasno ruda PUCKY, urodzona 24 grudnia 1948 roku i zarejestrowana z nr 48/VIII/48. PUCKY i jej rodzona siostra ruda CHOW-LEE pochodziły z pierwszego miotu urodzonego w Polsce po czarnym WU PIH of Kin Shan i rudej MELODY, a zostały sprowadzone do Polski w 1948 roku z Anglii z hodowli " Kin-Shan ", należącej do Lydii Ingleton , która w 1954 roku wydała książkę pt. " The Popular Chow-chow ".

Konstanty Czaban w ramach rozliczenia za krycie zabrał szczenię o imieniu AS, z miotu urodzonego u Leona Szumilewicza z Gdańska. Wśród szczeniąt, które przyszły wtedy na świat, dnia 24 października 1957 były rudy AS, czarny APAK,  który zamieszkał w Gdańsku), brązowo-rudawy AMOK i AMI, będące dziećmi MIŚ z Oliwy i Armis BONZA. Ich siostra - ruda AZA, początkowo zamieszkała u Lucyny Łacwik, u której, podczas II Gdańskiej WPR uzyskała ocenę b.dobrą, ale później, dnia 4 lipca 1960 roku zarejestrowała ją Helena Nalazek z Gdańska.

Natomiast AMI o sierści czarnej, długiej, puszystej, o wzroście 50 cm, miała dwie oceny b.dobre, z tym jedną z Warszawy. Odnośnie "sierści czarnej, długiej, puszystej", to czasopiśmie PIES nr 8/1960 tak Zygmunt Jakubowski m.innymi napisał we wspomnieniu zmarłej w 1960 roku Lidii Ingleton: " Lydia Ingleton, sędzia kynologiczny, przewodnicząca klubu " Chow-chow" i długoletnia hodowczyni tej rasy zmarła w wieku 72 lat w Anglii. Ingleton swoją hodowlą "Kin-Shan" wywarła wielki wpływ na kształtowanie się nowoczesnego typu chow-chowa. Lydia Ingleton wyhodowała typ chow-chowa o czystym, jednolitym kolorze futra, gdzie odcienie rude i żółte są kolorami płomiennymi, zaś czarne i niebieskie bez żadnych nalotów, czy brunatnych rozjaśnień. Samo futro jest pełne i długie...".

AMI swoje potomstwo rodziła u Antoniego Rożek z Sopotu, np. w grudniu 1960 roku, po AMOK, który pozostał w hodowli Leona Szumilewicza. W  miocie tym była czarna AGA i płowy ALI, który w Warszawie uzyskał ocenę b.dobrą i uprawnienia reproduktora. ALI o wzroście 49 cm, zamieszkał u Wincentego Zawiasy z Sopotu.

Na VI Sopocką WPR zaplanowaną w 1963 roku były zgłoszone 4 chow-chowy: a mianowicie - rodzeństwo płowy ŻBIK KARO z Suchego Lasu i jego brat rudy ŻAK AS z Suchego Lasu, oraz niebieska ŻAWA MUCHA z Suchego Lasu, urodzone 17 stycznia 1963 roku i pozostawione w hodowli  Władysława Imbirowicza z Poznania, a w miocie tym był jeszcze ŻBIK-KARO z Suchego Lasu. Ich matką była czarna SZAO CZI Wan Sitsao (K.W. T-I-113-VIII-61), która pojawiła się na świecie 9 marca 1961 roku, jako potomek CZAMBO CIAPEK z Szeląga nad Wisłą i NELMA Wan Sitsao, w opolskiej hodowli Wiery Rakowskiej. Dnia 5 maja 1965 roku urodziły się popielata AGA z Suchego Lasu i płowo-ruda ALMA z Suchego Lasu, będące córkami ŻBIK KARO z Suchego Lasu i ŻAWA MUCHA z Suchego Lasu. Ciemno popielata BEBE-CARINA z Suchego Lasu i płowo-rudy BOS z Suchego Lasu były młodszym rodzeństwem ALMA z Suchego Lasu, które pojawiło się na świecie 10 sierpnia 1966 roku.

Żółta NELMA Wan Sitsao (K.W. T-II-275/II/59) pozostawiona w hodowli, urodzona 24 lutego 1959 roku u p. Szczepkowskiej była córką MIŚ i SZARA. Starszym pół bratem NELMA Wan Sitsao (ze strony matki) został czarny BAMBO, który przyszedł na świat 1 czerwca 1958 roku, jako syn CHONG CHOW BAMBULA z Szeląga nad Wisłą. Czarne rodzeństwo ABREK II Wan Sitsao i SEN Wan Sitsao, które przyszło na świat 5 marca 1961 roku, było potomstwem CZAMBO CIAPEK z Szeląga nad Wisłą i INTA Wan Sitsao. SEN Wan Sitsao zamieszkała u Wiktora Białeckiego, natomiast ABREK II Wan Sitsao początkowo został w hodowli, ale docelowo zamieszkał w Lublinie.

Natomiast czarny, pełno rodowodowy CZAMBO CIAPEK z Szeląga nad Wisłą urodzony 12 października 1957 roku u Franciszka Kaźmierczak, był synem CZAŁEK i AZJA z Okola, a zamieszkał u Krystyny Szymandera z Poznania. Rodzonym jego rodzeństwem były czarne CHONG CHOW BAMBULA z Szeląga nad Wisłą, który pozostał w hodowli i CZICZIRIBINA z Szeląga nad Wisłą. Czarna AZJA z Okola, o domowym imieniu MUFKA, urodzona 22 lipca 1953 roku była córką Ostar JACK i rudej ROMA z Okola, która przyszła na świat w 1950 roku. ROMA z Okola została wpisana do Księgi Wstępnej z nr T-I-110-62,czyli brak było informacji o jej pochodzeniu, a jej właścicielką była K. Gross z Bydgoszczy. Podczas XI Krajowej WPR Poznań, zorganizowanej w 1959 roku CZAMBO CIAPEK z Szeląga nad Wisłą od sędzi Muriel B. Wood zdobył następujący opis: "Ten chow mógłby wziąć udział w wystawie championów w Anglii. Jest niewątpliwie doskonałym okazem rasy. Ładny korpus, kość mogłaby być cięższa, ładne proste słupki, ładne łopatki, dobrze noszona głowa, troszkę jej brak wyrazu, bardzo dobry pigment, uszy trochę za duże. Bardzo dobre futro i ładny kolor, żadnych śladów białego w sierści, jest naprawdę psem o jednolitej maści".

A u pp. Krystyny i Mariana Szymanderów już wcześniej mieszkała wcześniej ruda PUCIA CHOW, urodzona w 1944 roku i jasno ruda pełno rodowodowa PANDAR PANDA SIAN, która przyszła na świat 31 marca 1953 roku w hodowli Kazimierza Szelągowskiego z Warszawy, będąca córką BRIGAND v. Rudnitzsee i importki z Belgii PAN-DA du Milano. PANDAR PANDA SIAN zdobyła oceny wystawowe takie jak np. na I Wielkopolskiej WPR - ocenę b.dobrą, a na II Wielkopolskiej WPR również ocenę b.dobrą. Czarna MIKA Wan Sitsao u Mariana Szymandery miała szczenięta, jak np. urodzone dnia 18 marca 1963 roku, po CZAMBO CIAPEK z Szeląga nad Wisłą. Ich synem został MIKO-CZAMBO Kojec Szymanderów. Siostry MIKA Wan Sitsao, czarna MIMI-SABA Wan Sitsao ( która zamieszkała u W. Imbirowicza), urodzone 9 marca 1961 roku były córkami CZAMBO CIAPEK z Szeląga nad Wisłą i NELMA Wan Sitsao. Były one miotowymi siostrami czarnej SZAO CZI Wan Sitsao, wpisanej do K.W. T-I-113/VII/63 i mieszkającej również u Władysława Imbirowicza.

Na ostatniej stronie czasopisma "PIES" nr 8/1962 zostało dane zdjęcie chow-chwów, autorstwa Otakara Wyrobka z następującym opisem:

"Dekoracyjna para chow-chowów na IX Wystawie w Krakowie: NELMA Wan Sitsao K.W.T.II 276/II, ocena dobra, ABREK Wan Sitsao rej. 100/61/XV ocena doskonała, wł. W. Rakowska.

W poznańskim katalogu z 1963 roku ukazała się poniższa reklama hodowli należącej do Mariana Szymandery, który był Przewodniczącym O/Poznań i sędzią międzynarodowym. Marian Szymandera był także pierwszym Przewodniczącym Klubu Chow-Chow'a, Szpiców i Dalmatyńczyków.

Rudy BRIGAND v. Rudnitzsee zarejestrowany w Warszawie z nr 337/47, urodzony 6 kwietnia 1947 roku u E. Wollkopf, był synem DO SAN i BARBEL v. Fridrichshof, a mieszkał u S. Sadowskiej. Ruda PAN-DA du Milano przyszła na świat 10 maja 1948 roku w hodowli p. Dement i była córką CHANG z Hi Sam Cho i RYGIEL Remedy. Z takim samym przydomkiem "Kojec Szymanderów", należącym do Krzysztofa Szymandery z Poznania były anonsowane w poznańskim katalogu z 1963 r szczenięta bokserów, których matką była żółta ASTA-MUFA z Wildy. Suka ta przyszła na świat 21 grudnia 1959 roku, jako córka BUGAJ ze Starego Grodu i BAYA z Widy.

Wielkim przyjacielem polskich hodowców chow chow'ów była Margarete Laske, mieszkająca w Berlinie (DDR), która po raz pierwszy zgłosiła swojego chow chow'a na wystawę poznańską w 1962 roku a w 1969 roku sędziowała po raz pierwszy na poznańskiej wystawie same chow-chow'y, których zgłoszono 14 sztuk, z czego tylko jednego z Polski, a reszta z NRD i NRF. A był nim rudy, pełno rodowodowy TELL Tommy urodzony 22 listopada 1965 roku u Ireny Tomiak i będący synem ŻBIK KARO z Suchego Lasu i PUMS Wan Sitsao. Jego rodzonym bratem był czarny TOPSY Tommy. Ale rok wcześniej, dnia 1 września 1964 roku PUMS Wan Sitsao miała potomstwo z przydomkiem "z Kojca Szymanderów". Czarny YOGI z Kojca Szymanderów był synem CZAMBO CIAPEK z Szeląga nad Wisłą.

Również w 1964 roku, ale dnia 9 września urodził się w Kanadzie, u F.D.A. Odenkirchen rudy Mi Pao's MATJAN, który to zamieszkał u Zygmunta Jakubowskiego i który juz wcześniej miał rudą PANDA du Milano, urodzoną  w Brukseli dnia 10 maja 194 roku. Rodzicami Mi Pao's MATJAN zostali Inter.Ch. CHANG Si Hong Kwong i Inter.Ch. TIGA. W tamtych latach to Oddział warszawski był mocny jeżeli chodzi o hodowlę chow-chowów. Nieco wcześniej, dnia 31 marca 1961 roku przychodzi na świat rodzeństwo - czarny TUF Noa-Noa, rude TOKI Noa-Noa i TUKIDYNES Noa-Noa, oraz czarna TINA Noa-Noa i ruda TARA Noa-Noa. Ich rodzicami zostali SOGAL i GAMA, a hodowcą Aniela Generowicz z Warszawy, właścicielka czarnej ich matki (GAMA), urodzonej 20 października 1961 roku. Na warszawską wystawę z 1965 roku zostało zgłoszonych aż 9 chow-chowów.

Z.E. Barczyńscy z Łodzi sprowadzają parę czerwonych chow-chowów i są to holenderski WONG-SO, urodzony 18 października 1941 roku, oraz ANKA v. Kurmainz, która przyszła na świat 21 listopada 1942 roku. Para ta miała ze sobą potomstwo.

Natomiast na sopocką wystawę chowy Margarete Laske zostały zgłoszone po raz pierwszy w 1967 roku

i były to matka z córką, obie zgłoszone do klasy zwycięzców. Margarete Laske sędziowała także na sopockiej wystawie w 1986 roku, oceniając szpica karłowatego, buldoga francuskiego, maltańczyka, shih tzu, mopsa , 13 pekińczyków i dwa chow-chowy, oba mieszkające w Gdańsku. A był to czarny EMANUEL Brek, syn ARTUS v.Tannewinkel i czarnej EMI JÓZEFINA od Szymanderów, urodzony 7 stycznia 1984 roku w sopockiej hodowli Edmunda Kwiatkowskiego. Drugim zgłoszonym chowem był rudy RUDI od Szymanderów, urodzony również w 1984 roku. Przydomek hodowlany "Ma-La-Ge-La" powstał z początkowych liter imion i nazwiska państwa Laske - Margarete Laske i Gerhard Laske, hodowców właśnie chow-chowów i pekińczyków. W 1982 roku udostępnili dla publiczności Muzeum Psa (Berlin Blankenburg), w którym znajduje się zebranych przez nich 20 tysięcy eksponatów związanych z psami i które to Muzeum jest w Księdze Rekordów Guinnessa.

Jeżeli chodzi o nasze wystawy to w 1974 roku został zgłoszony chow chow, a była nią niebieska DIANA v. Lindenforst, mieszkająca w NRD.

W latach 1950 do dnia 1 maja 1959 wydano dla tej rasy 16 rodowodów, a w 1958 roku został zarejestrowany przez Józefa Gawłowskiego z Chorzowa przydomek hodowlany na chow-chowy "z Rogu Czarnych Róż" - hodowli bazującej na GEJSZA. A pierwszym europejczykiem, który opisał chow-chow'a był Marko Polo, który w XIII wieku odwiedził Chiny.

Doskonale "opracowaną" rasę chow-chow wraz z unikalnymi zdjęciami można znależć w Biuletynie Klubu Szpiców i Psów Ras Pierwotnych, wydanym w 2005 roku. Historia ta, pt. "80 lat historii chow chow w Polsce" została opracowana przez Gabrielę Łakomik-Kaszuba.

 

COCKER SPANIELE

 W Łowcu Polskim nr 9 (1018) z września 1953 roku, czyli 65 lat temu, ukazał się artykuł poświęcony cocker spanielowi,

o których autor tak napisał: "Wielka pasja myśliwska tych psów i temperament, jak również pojętność i łatwość układania, przy jednocześnie dużej inteligencji, wyznaczają spanielom poważne miejsce wśród psów myśliwskich i warto, by nasi myśliwi, którzy nie mają warunków na utrzymanie psów myśliwskich ras dużych, zainteresowali się tymi zdolnymi psami do użytku łowieckiego.

Natomiast pierwszymi cocker spanielami po II Wojnie Światowej w naszym Oddziale, były zarejestrowane tego samego dnia - 9 października 1955 roku czarno biała dereszowata KUKSA i jej syn KAJTEK. KUKSA ( nr rej. 26/Gd) zamieszkała u Olgi Ludmer z Gdańska Wrzeszcza, posiadając w dniu rejestracji 3 lata, czyli urodzona w 1952 roku, o sierści długiej, wzrostu 38 centymetrów i ocenie ogólnej bardzo dobrej. Suka ta była po KIS (będącego w rękach profesora Taylora) i RYKI, należącej do p. Leszczyńskiego. Także czarno biały dereszowaty KAJTEK (nr rej. 27/Gd), który przyszedł na świat w 1954 roku jako potomek PUCIO i KUKSA miał sierść długą, 38 cm wzrostu i ogólną ocenę dobrą. Pies ten był zarejestrowany przez Karola Bystram z Gdańska Oliwy. Miotową siostrą KAJTEK była biało-czarna KUKSA, o sierści krótkiej, wzrostu 32 cm i ocenie z przeglądu - dostatecznej. Należała ona do Aleksandry Piaseckiej z Gdańska Wrzeszcza, u której miała szczenięta urodzone 16 grudnia 1956 roku, a jej partnerem został BOY o nr rej. 146/55/X. Ich czarno rudo biała córka o imieniu KORA zamieszkała u Marii Wasilewskiej z Sopotu, która ją zarejestrowała w Związku w grudniu 1959 roku. KORA miała oceny b.dobre i dobre, oraz była w typie, jak zaznaczono - ciężkim. KORA została matką 11 października 1963 roku, a jej partnerem został DŻIM, o umaszczeniu czarny tricolor. Miał on sieść prawidłową, 38 cm. wzrostu, oraz ocenę z przeglądu dobrą. Urodził się 18 kwietnia 1959 roku, po rodzicach KANDY i HEPPY, o których jest brak informacji, a zamieszkał u Krystyny Żochowskiej z Gdańska Wrzeszcza. Ich dzećmi były np. biało-czarna AMA, czarny FIGARO i biało-czarny FAFIK, który został zapisany jako FAFIK Żuraw. Możliwe, że ta hodowla miała już przydomek hodowlany.

Następnym cocker spanielem, który był zapisany do naszego Oddziału, była czarno dereszowata CZIKI, urodzona w 1949 roku i posiadająca sierść kędzierzawą, wysokości 41 cm i ocenie ogólnej b.dobrej. CZIKI urodziła się u inż.Olbrychta, a zamieszkała u Jerzego Podoskiego z Sopotu, u którego miała szczenięta, urodzone 1 marca 1955 roku, po TOBBI. Jej synami zostali czarno dereszowaty TOBBI oraz BOY. TOBBI był o sierści pół długiej, wzrostu 38 cm i ocenie dostateczej. Pies ten zamieszkał u Olgierda Borysewicza z Sopotu, natomiast BOY o nr rej. 146/55/X, także został w Sopocie, u Adama Korniak. BOY o sierści pół długiej i wzrostu 41 cm. miał umaszczenie czarno dereszowate (kamizelka). Dnia 8 kwietnia 1956 roku Danuta Leciej z Gdańska Wrzeszcza zarejestrowała czarno dereszowatego KARO, urodzonego w 1955 roku, ale bez wpisanego pochodzenia. Rok później, w 1956 roku przyszedł na świat czarny z białymi znaczeniami ERGO o rodzicach n.n.. Dnia 7 października 1956 roku przez Janusza Wando z Gdańska Oliwy został zarejestrowany brązowy z białym, o sieśrci długiej BARI, urodzony w 1952 roku, oraz czarno-biała ETTA. W 1960 roku została zarejestrowana czarna LOTKA, urodzona u p. Wasilewskiej, a zamieszkała u Haliny Walawskiej z Gdańska Siedlce. Suka ta miła ocenę z przeglądu b.dobrą, wzrost 36 centymetrów i była po BOY i KORA.

Po raz pierwszy została zgłoszona przez Cecylie Rutkowską na sopocką wystawę z 1964 roku, czarna dereszowata cocker spanielka NORA,
 
 
urodzona 10 lipca 1961 roku, która w wieku dwóch lat, zamieszkała u pani Cecyli z Gdańska, do tej pory hodującej rodowodowe psy w naszym Oddziale. NORA, która początkowo pozostała w hodowli Haliny Walawskiej, była po swoim ojcu - BOY, o nr rej 196/56/X, który to też był jej dziadkiem ze strony jej matki - czarnej LOTKA, zarejestrowanej z nr 676/60/X. NORA, która szczeniąt nie miała, została wpisana do K.W. T-II-379/X/64, do K.W. drugiego stopnia, ponieważ znane było pochodzenie jej rodziców. W metryce pomyłkowo przy BOY wpisano nr 196/56/X., a powinno być 146/56/X.
Czarna GEMMA, początkowo zapisana jako GAMA nie miała udokumentowanego pochodzenia, a przyszła na świat w lipcu 1961 roku. Miała sierść długą i ocenę z wystawy bardzo dobrą. Suczka ta zamieszkała u Władysława Janczewskiego z Sopotu, który zarejestrował na nią hodowlę cocker spanieli "ze Sfory Agatki". Pochodzące z pierwszego miotu GEMMA, urodzonego 17 listopada 1964 roku czarne rodzeństwo ATOL ze Sfory Agatki, AVIA ze Sfory Agatki i ATA ze Sfory Agatki były córkami KALIF z Sarniego Oka. Na przeglądzie dokonanym w dniu 8 czerwca 1965 roku ATA ze Sfory Agatki tak została opisana: "Suczka 6-miesięczna, typowa, sierść typowa niefalista, głowa za lekka i za krótka kufa, zgryz prawidłowy i bez braków". AVIA ze Sfory Agatki u Alicji Kuba miała swoje pierwsze potomstwo po BILL z Wiczego Lasu w hodowli "z Bramy Mariackiej", urodzone 13 marca 1969 roku i w miocie tym byl np. czarny podpalany AGIS z Bramy Mariackiej. ALFA PUMA z nad Morza, urodzona 30 września 1968 roku, u pana Stefana Szpotowicza z Gdańska, była córką MORO z Kordegardy i PANDOR'y z Kordegardy.
Również u Władysława Janczewskiego  miała szczenięta ALFA PUMA z nad Morza, rasy airedale terier i także z przydomkiem "ze Sfory Agatki". W miocie urodzonym po KAFAR Prima dnia 18 kwietnia 1971 roku pochodziły MIKA ze Sfory Agatki i MONTY ze Sfory Agatki, która zamieszkała u pana Pawła Czernego, naszego działacza i hodowcy.

Również jednym z pierwszych powojennych hodowców cocker spanieli był komandor Bolesław Romanowski z Gdyni, u którego urodziły się szczenięta 19 lipca 1949 roku, po MIK i po ISKRA, a ich syn, czarny PLACEK został zarejestrowany w Warszawie z nr 717/49/W-wa. Oficer Romanowski był też pierwszym Prezesem przedwojennego Oficerskiego Klubu Myśliwskiego w Gdyni. Po wojnie Klub został reaktywowany i na jego Prezesa ponownie wybrano komandora Bolesława Romanowskiego (1910-1968), który w czasie wojny był dowódcą okrętów podwodnych.

Także w 1949 roku przyszedł na świat czarno dereszowaty CZARUŚ, o sierści kędzierzawej, 38 cm i ocenie dobrej, brak jest informacji o hodowcy, a jego właścicielem była Irena Łysakowska z Gdańska Oliwy.

Na wystawę w 1958 roku zostały zgłoszone dwa czarne cocker spaniele, a były to wspomniany wyżej BOY i ALI, który także przyszedł na świat w 1955 roku, u pana Dzikowskiego.
 
Rok później, w 1959 roku na II gdańską WPR, została zgłoszona po raz pierwszy w Polsce  KATHLEEN von der Stromhütte, urodzona 24 marca 1958 roku w niemieckiej (NRD) hodowli Paula Strom. Pełno rodowodowa  czarna KATHLEEN von der Stromhütte, zarejstrowana z nr 4477/58/I, będąca córką NYLON v. Völkerhof, poprzez którego była wnuczką czerwonego GUNDEL v. Völkerhof, zarejestrowanego w Niemczech w 1952 roku i który to pies był dziadkiem STORY v. Völkerhof. Matką KATHLEEN von der Stromhütte była FRITZI v.d. Stromhütte, a na naszą wystawę została ona zgłoszona przez Gere Sthür. Podczas XI WPR Poznań’1959 od sędziego Jana Robla, występując w klasie otwartej KATHLEEN von der Stromhütte uzyskała ocenę bardzo dobrą z następującym opisem:
Głowa nieco za mało wypukła, stosunkowo krótka część pyskowa i b. gruby płat ucha. Kończyny bardzo dobre”. Suka ta pozostała w Polsce, mając potomstwo z przydomkiem "Sarnie Oko", w hodowli należącej do Wigi Gundlachowej. Pierwszy miot KATHLEEN von der Stromhütte przyszedł na świat 15 stycznia 1960 roku, po czarnym BäR' v. Rennstieg i w miocie tym były np. ASTA AVA Sarnie Oko, czarna AYA Sarnie Oko (hodowla "ze Sławuty"), AS-AXEL Sarnie Oko i czerwony ALAN KUBA Sarnie Oko. Czarny AS-AXEL Sarnie Oko został skojarzony z FIGA Ketiv, w efekcie czego dnia 14 kwietnia 1963 roku urodził się czarny BRZDĘK BINGO z Golęcina, który zamieszkał u Wacława Lesińskiego z Poznania, u którego następnie rezydowały czarny KORNET z Glinianki, urodzony 13 czerwca 1964 roku, jako synKUBA Sarnie Oko i DAMA Ajka, oraz złoty import z Czechosłowacji - DAN z Panihaju, urodzony 28 marca 1965 roku. Pochodząca z pierwszego miotu AYA Sarnie Oko pochodziła czarna GRACJA ze Sławuty, urodzona 8 grudnia 1961 roku, u Romana Góreckiego z Warszawy i której ojcem został BäR v. Rennstieg,
Natomiast czarna ASTA AVA Sarnie Oko u Barbary Korewo-Kilen z Warszawy ma potomstwo po  BäR v. Rennstieg, urodzone 23 kwietnia 1962 roku. Z tego miotu pochodziły żółty KING z Syrenki i złote KASIA z Syrenki, oraz KAJA z Syrenki, która początkowo została w hodowli. CACIB,Ch. KAJA Syrenka docelowo zamieszkała w hodowli "Ostoja", należącej do Eleonory Gabrysiewicz., która już miała MIKI-ZGAGA z Zimnic, której rodzice wpisani do K.W. to PULLY-BAR i biało-czarna przesiana ŻABKA. Czarno-biała MIKI-ZGAGA z Zimnic miała potomstwo z Ch. TOPSY Podkowa, urodzone 4 kwietnia 1962 roku. W miocie tym były dwa szczenięta brązowe, oraz cztery czarno-białe, wpisane już do K.W. trzeciego stopnia. Brązowa AISZA-BEBI Ostoja zapoczątkowała hodowlę "Mandragora", natomiast brązowy ALI PROFESOR Ostoja został reproduktorem i miał potomstwo np. z CACIB,Ch. KAJA Syrenka, urodzone 12 grudnia 1963 roku. Ich córka - czarna FRASZKA Ostoja została bazową suką wrocławskiej hodowli "Pod Czeremchą" Macieja Kleczek. A w tym miocie szczeniąt czarnych i czarnych podpalanych były jeszcze np. czarne podpalane Zw., CWC FRAM Ostoja i FAMA Ostoja.
 
Odnośnie jeszcze FIGA Ketiv, to dnia 10 lipca 1964 roku przyszło na świat rodzeństwo czarne IGOR z Golęcina, oraz IMA z Golęcina i IWA z Golęcina, która ma szczenięta u Mieczysława Bagińskiego, który to był sędzią od bokserów, a wcześniej miał b.utytułowanego boksera Ch. BOHUN ze Starego Grodu. Złote rodzeństwo  REN z Dolnej Wildy, RITA z Dolnej Wildy i REDA z Dolnej Wildy (późniejsza hodowla "z Reja"), które pojawiły się na świecie 5 czerwca 1967 roku było potomstwem KUBA II Sarnie Oko i IWA z Golęcina. W miocie oprócz IGOR z Golęcina i IWA z Golęcina była złota IKA z GolęcinA, a ich ojcem został czerwony ERIK z Cervnych Dvorcu, urodzony 8 września 1963 roku u Jana Sima, mieszkającego we wsi Cervene Dvorce.
 
Z drugiego miotu KATHLEEN von der Stromhütte i BäR v. Rennstieg,
 
 
urodzonego 17 stycznia 1961 roku, pochodziły czerwono-złoty KUBA II Sarnie Oko,
 
 
pozostawiony w hodowli, Zdjecie KUBA II Sarnie Oko wraz z oceniąjacym go Edwardem Mikulskim zostało wykonane przez Ryszarda Rzepeckiego, podczas Krajowej XV Jubileuszowej WPR Poznań 1963 rok. Rok wcześniej, podczas I MWPR w Poznaniu KUBA II Sarnie Oko wystepując w klasie otwartej, również od Edwarda Mikulskiego zdobył opis: "Wrażenie ogólne bardzo dobre. Głowa nieco ciężka, bardzo dobra kufa. Korpus bardzo dobry. Kończyny bardzo dobre". Ocena doskonała, lokata I, medal złoty.
W miocie oprócz KUBA II Sarnie Oko były czarny KALIF Sarnie Oko, który zamieszkał w Sztumie, u Adama Leonharda, członka Oddziału Gdańsk, czarna KITI-AGATA Sarnie Oko, oraz  Zwyc. CWC KASIA Sarnie Oko, która miała szczenięta w hodowli "Antonika", należącej do Barbary Czarnołuskiej z Lublina. To na I Specjalistycznej Wystawie Cocker-Spanieli zorganizowanej 25 stycznia 1970 roku w Konstantynowie k/Łodzi - Zwyc. CWC KASIA Sarnie Oko zajęła pierwsze miejsce w  konkurecji hodowlanej - suka i jej troje potomstwa, wśród sześciu grup wtedy zgłoszonych. Czarny, pełno rodowody BäR v. Rennstieg urodził się w 1958 roku i zamieszkał w Warszawie u p. Malikowskiej. Jego ojcem był Inter.Ch. Gatchampton BUSAYBEE of Brroomleaf, a matką GRILLE von Völkerhof. Z niemiecką hodowlą "von Völkerhof", należącą do Gudrun Völker spotkamy się jeszcze przy omawianiu hodowli "Kormoran".
Na poznańską wystawę PR w 1966 roku został zgłoszony przez hodowczynię czarno biały  Zw. DANDY vom Völkerhof, który pojawił się na świecie 10 grudnia 1960 roku, jako syn Colinwood DARNMILL DANTY TIM i LACONDA v. Herzogtum.
Natomiast czarny  STORY von Völkerhof, urodzony 2 listopada 1957 roku w hodowli Gudrun Völker i będący ojcem pierwszego miotu urodzonego w hodowli "Kormoran", był spokrewniony z BäR v. Rennstieg właśnie poprzez Inter.Ch. Gatchampton BUSAYBEE of Brroomleaf, który to pies był dla STORY von Völkerhof pradziadkiem.
Na marginesie tylko wspomnę, że do Poznania została sprowadzona złota cocker spanielka, urodzona 25 maja 1964 roku, o imieniu Zw., 2xCWC ANETT vom Öchsetal i będąca poprzez swojego ojca - BASTL v. Rennstieg, bratanicą BäR v. Rennstieg. Suczka ta, wystawiana także w klasie użytkowej, była w rękach pp. Marii i Andrzeja Manii.
 
 
 
W Poznaniu dnia 5 lipca 1965 roku przyszły na świat w poznańskiej hodowli bokserów, należącej do Ryszarda Grzechowiaka - złoty MARS ze Starego Grodu, czarny ZEUS ze Starego Grodu, Ch.Zw.1967, 2xCWC JOWISZ ze Starego Grodu, będący w rekach Mariana  Szymańskiego i złoty CWC Zwyc. WODAN ze Starego Grodu, który zamieszkał u Eleonory Gabrysiewicz z Wrocławia, w hodowli "Ostoja" i z czego te dwa ostatnie pozostawiły po sobie potomstwo. Ich rodzicami byli XANTOS v. Pregelstrand i SCHOLE v. Rennstieg. Ryszard Grzechowiak był także sędzią i np. w 1961 roku był zaproszony do sędziowania bokserów podczas V WPR w Sopocie. Natomiast Rozalia Grzechowiak, będąca żoną pana Ryszarda miała rudego z czarnym CZI-KI of White Cottage rasy pekińczyk, urodzonego w 1952 roku.
W 1967 roku SCHOLE v. Rennstieg była już wystawiana przez Mariana Szymańskiego, u którego miała także tylko raz szczenięta z przydomkiem "z Golęcina".
 
Poznańska hodowla użytkowych spanieli "z Golęcina", należąca do kapitana Mariana Szymańskiego z Poznania bazowała na czarnej cocker spanielce o imieniu FIGA Ketiv (Ketif), wpisanej jeszcze do K.W. i która to pojawiła się na świecie 16 lutego 1960 roku jako córką Lystrup DAVEY i SMERDA SMERDA (wpisanej do K.W. T-II-293/I/53 i będącej córką ALF-BAMBO Sarnie Oko i PUKA). Pierwsze szczenięta urodzone z przydomkiem z "z Golęcina" przyszły na świat 5 sierpnia 1962 roku i były po CYRAN Oczerety. W miocie tym był np. brązowy ABO (BOB) z Golęcina. Dnia 14 kwietnia 1963 roku rodzą się drugie szczenięta FIGA Ketiv (Ketif) i będące  potomstwem KUBA II sarnie Oko, jak np. czarne rodzeństwo BROK-KŁAPOUCHY z Golęcina, czy BESSY z Golęcina. W katalogu poznańskim z 1966 roku ukazała się reklama hodowli "z Golęcina".
 
 
przedstawiająca na zdjęciu dwóch pół braci ze strony ojca - czarnego ADAR z Jemcinskych Lesu i złotego DACAN z Bedachova. Ich ojciec - szkocki import Noslien NUTBROWN (KCR 12258/59) zarejestrowany został w Czechosłowacji w 1960 roku, a urodził się w hodowli należącej do sędzi P. Neilson. W Czechosłowacji już w 1924 roku zostało założone Stowarzyszenie Hodowców Spanieli Myśliwskich z J.B. Martinem jako przewodniczącym. Jedną z takich ważnych hodowli rasy była "z Hlavacova", należąca do Mileny Kralovej z Rakovnika (późniejszej Mileny Sterbovej), która promowała wykorzystywanie spaniela w polowaniu, była sędzią, oraz napisała pierwszy czeski podręcznik o spanielach myśliwskich. Książeczka ta wydana w Pradze w 1931 roku, wyceniona wtedy na 10 koron nosiła tytuł pt. "Cocker spaniel, jego chów, szkolenie i wykorzystanie w myślistwie". A w 1932 roku do ksiąg rodowodowych Czechosłowackiej Kynologicznej Unii (C.K.U.) bylo zapisanych 53 cocker spanieli i  springer spanieli.
Wszechstronne Konkursy Łowieckich Spanieli (I Memoriał im. Mileny Sterbovej) miał miejsce w 1964 roku w Slapach k/Pragi. A np. LOVA z Hlavacova, urodzona 6 marca 1934 roku była córką Wagtail's DIKNITY i WESTE v. Schlesierland, której zdjęcie znajduje się w "Cocker spaniel, jego chów, szkolenie i wykorzystanie w myślistwie".
 
 
Czarna WESTE v. Schlesierland zaimportowana z Niemiec, urodzona przed 1930 rokiem była najprawdopodobniej podstawą hodowli Mileny Kralovej.
LOVA z Hlavacova ma szczenięta z prefixem "ze Vsejan", u K. Trojan, mieszkającego w Vsejanach. Ale takim ututułowanym psem z tej hodowli był champion TRYTON ze Vsejan, zarejestrowany z nr Clp. 662/41 i który to był synem ARNO Pangerl, zarejestrowanym w 1938 roku i Bona Markyza vom Straßenhof (Clp.149/40). Ciekawostką jest to, że właścicielem hodowli "v. Schlesierland" był Hans Heinrich Graf von Strachwitz, urodzony w 1866 roku. Nazwisko Strachwitz pochodzi od Starachowic na Dolnym Śląsku i historia tego rodu jest zwiazana ze Śląskiem, sięgając XIII wieku. Przydomek "v. Schlesierland" znaczy "Kraj Śląski".
 
Natomiast w Polsce w marcu 1964 roku przy Zarządzie Wojewódzkim PZŁ w Poznaniu powstał pierwszy w Polsce Klub Cocker Spanieli Myśliwskich.
Takie same jak powyższe zdjęcie cocker spanieli pana Szymańskiego z krótką notką o rasie zostało dane do naszego katalogu wystawy Sopot 1972 rok.
 
W Polsce powojennej, tak jak to było w innych rasach, tak i w cocker spanielach, te które przetrwały wojnę były najczęśniej niewiadomego pochodzenia. Teresa Sokolnicka tak zaczęła historię cocker spanieli na terenie miasta Wrocławia i Dolnego Śląska w latach od 1945-1965 roku: "W pierwszych latach po wyzwoleniu, na teren Dolnego Śląska i Wrocławia wraz z repetriantami i przybyszami z Polski centralnej zaczęły napływać psy ocalałe z pogromu wojny. Towarzyszyły one wiernie swym właścicielom w drodze na Zachód. Przeważały mieszańce do wyjątków należały psy rasowe, a wśród nich zdarzały się spaniele, które nie posiadały żadnych dokumentów, a pokrojem bardzo odbiegały od obecnych cocker spanieli. Przeważnie były to psy łaciate, o drobnej kości, wąskiej kufie, raczej długie i krótkonożne". Teresa Sokolnicka, sędzia także spanieli i która wcześniej miała doga niemieckiego o umaszczeniu arlekin o imieniu CZIBI z Morskiego Oka, urodzonej w 1957 roku, zarejestrowała hodowlę cocker spanieli z przydomkiem "Wrocławska Mewa", bazując na czekoladowej ASSUNTA z Zimnic, wpisanej do K.W. T-I-II-246/VII i będącej córką pełno rodowodowego BESTSSELER TROP i KIKI z Zimnic. Oprócz ASSUNTA z Zimnic, w miocie były jeszcze AGA z Zimnic, która została w hodowli i ALA z Zimnic, późniejsza hodowla "Legnica".Drugą jej suką była czarno-biała DORITT z Zimnic, urodzona 20 sierpnia 1963 roku i także wpisana do K.W. T-III-317/VII/65, po ARRAS KUBA i BASIA z Zimnic. Hodowla "z Zimnic" należała do Jerzego Morawskiego zamieszkałego w PGR Zimnice (Oddział Wrocław), a oparła się na ŻABKA, wpisanej do K.W. na podstawie oceny p. Sokolnickiej. Biało-czarna łaciata HEIDI Wrocławska Mewa (późniejsza hodowla "Mirków Oleśnicki") przyszła na świat 20 listopada 1966 roku, jako córka trójkolorowego BARRO i DORITT z Zimnic.
 
 
Przed II WŚ były importy z Anglii, jak chociażby te spaniele wystawiane na warszawskiej wystawie w maju 1931 roku, czyli PETER przyszedł na świat w połowie 1928 roku, natomiast JUMBO w połowie 1929 roku. Właścicielką i hodowcą cocker spanieli i springer spanieli z przydomkiem "Lwa" i która to hodowla była ukierunkowana na zalety polowe, była księżna Izabella Radziwiłłówna w Mańkiewiczach. Cocker spaniele hodowała także hrabina Krystyna Pruszyńska z Warszawy.
 
Natomiast pierwszym zaimportowanym do Polski powojennej pełno rodowodowym cocker spanielem był przywieziony z Anglii biało-brązowy z podpalaniem Colinwood GAY SOLDIER,
którego właścicielem był Związek Kynologiczny w Warszawie, ale opiekowała się nimi Anna Brockere z Warszawy. Colinwood GAY SOLDIER (CHOCK)
 
 
przyszedł na świat 5 września 1948 roku, u A.W. Collins i został wpisany do PKR z nr M-I-5/50. Był synem Duskie DAN (będącego synem Colinwood COWBOY) i Mhaara LUCKY JORDAN, (Ken.Cl. 11474/48), która to była córką miotowego rodzeństwa - Mhaara BLUE BARRY i Mhaara LUCKY. Colinwood COWBOY i jego miotowy brat Colinwood CASSACK pojawili się na świecie 6 października 1944 roku i zostali w hodowli, będąc synami Blackmoor BRAND i Colinwood CIGARETTE. U Lieselotte Deusch z Waldhausen, właścicielki hodowli "v. Silberhaus", zamieszkał Colinwood WESTERNER, urodzony 24 czerwca 1955 roku i będący właśnie synem Colinwood COWBOY. W hodowli "v. Silberhaus" miała potomstwo Colinwood GAIETY zarejestrowana z nr 819/54.
Bazowymi sukami niemieckiej hodowli "v. Schloß Hellenstein" i która to hodowla do dzisiaj działająca, występuje w rodowodach polskich cocker spanieli kolorowych, zostały DARJA v.d. Holzhof (SpZB 93/53) i biało czarna ARABELLA von Silberhaus (SpZB 2186/56).
 
 
Reklama ta oferująca do krycia DON ELITE ukazała się w monachijskim katalogu wystawy psów rasowych w 1957 roku. Biało czarny DON ELITE (831/53), urodzony 16 maja 1953 roku w Niemczech prowadził z obu stron angielską hodowlę "Treetops".
 
Także w polskich rodowodach hodowla "Colinwood" występowała poprzez ojca czarnej AGA
 
 
i jej rodzeństwa, urodzonego 10 lipca 1962 roku, w hodowli Jerzego Kurnatowskiego z Olsztyna. Szczenięta te były najprawdopodobniej jeszcze bez przydomka hodowlanego, natomiast następne rodziły się już z przydomkiem "Kormoran". Ojcem tych czarnych szczeniąt został czarny STORY v. Völkerhof, który przyszedł na świat 2 listopada 1957 roku. Jego prababką była czarna Colinwood BLACK WINGS zarejestrowana w 1952 roku. Natomiast matką AGA została biało-czarna Northington's DANAE,
 
 
urodzona 6 września 1953 roku i posiadająca w swoim rodowodzie takie hodowle jak: "Friesland", "of Ide", "Falconers", czy "of Ware". Suka ta sprowadzona została do Polski już pod koniec swojej kariery hodowlanej (w maju 1962 roku) przez prof. dr Wiesława Krautforst z Olsztyna, będąc już w ciąży ze STORY v. Völkerhof. Miała w Polsce tylko jeden miot u Jerzego Kurnatowskiego. Natomiast w Niemczech rodziła 6 razy, w sumie 34 szczenięta. Z najbardziej znanych jej wnuków (poprzez AGA, która została w hodowli), urodzonych w Polsce, to należy wspomnieć biało-czarnego z przesianiem Ch. BARI Kormonan, oraz DANAE LADY Kormoran, która to została podstawą hodowli "Regina". Biało-czarna z przesianiem DANAE LADY Kormoran pojawiła się na świecie16 czerwca 1967 roku, jako córka Ch. DUKAT i AGA (Kormoran), a jej właścicielem został Jan Kepler, który w oparciu o nią rozpoczął słynną hodowlę "Regina", która to miała kolosalny wpływ na rozwój rasy w Polsce.
Rodzeństwo czarny podpalany GROM Regina, biało-złote GIGA Regina i Ch. GEZA Regina (która zamieszkała u Stefana Madej), urodzone 31 stycznia 1969 roku były dziećmi BOB Rica i DANAE LADY Kormoran. Stefan Madej z Łodzi zarejestrował przydomek "Błękitna Paleta", ale jak to było w zwyczaju używany i zapisywany w dokumentach był "z Błękitnej Palety". Srebrno-czarny ZARIN z Błękitnej Palety, który pojawił się na świecie 18 listopada 1970 roku pochodził z pierwszego miotu z tym przydomkiem i był synem LONG LUGS BOBBY Czarne Cockery i Ch. GEZA Regina. Czarny LONG LUGS BOBBY Czarne Cockery przyszedł na świat 2 sierpnia 1968 roku jako syn BOB Rica i COMA. Miotowe siostry ZARIN z Błękitnej Palety zostały nazwane Zw. 2xCWC ZUXI z Błękitnej Paleti, ZULI z Błękitnej Palety i ZUZY z Błękitnej Palety i u Czesława Dąbkowskiego ma szczenięta z przydomkiem "Zgierskie Cockery".
Drugie szczenięta w hodowli "z Błękitnej Palety" pojawiły się na świecie 30 listopada 1971 roku i były po warszawskim złotym Ch. CLAUDIO (będącym synem Inter.Ch. Lochranza TESSANT TRUMPETER) i Ch. GEZA Regina. Z tego skojarzenia pochodziły siostry jak. np. złota WISZA z Błękitnej Palety, złota Zw.,2xCWC WIMA z Błękitnej Palety, oraz WEGA z Błękitnej Palety (późniejsza hodowla "z Florentynowa").
Następny miot był po Ch. GEZA Regina i po migdałowym AMIGO Optima Forma, którego zdjęcie pochodzi z archiwum Ewy Kudukis. AMIGO Optima Forma, urodzony 19 listopada 1969 roku był po CACIB,Zwyc.Polski i Budapesztu JET JOURNEY of Ware i biało-czarnej CARA Rica, która to razem z rodzeństwem jak np. biało-pomarańczowym CZOK Rica i czarną CZIKI Rica przyszło na świat 11 listopada 1967 roku jako potomstwo Ch. BARI Kormoran i ASTA z Filtrów.
Rodzeństwo Ch. BARI Kormoran i BALBINKA Kormoran było dziećmi DUKAT i AGA.
 
 
Właścicielem AMIGO Optima Forma, oraz hodowli cocker spanieli "z Piotrowic" był Teofil Mrowiec, sędzia międzynarodowy. Natomiast w tym miocie GEZA Regina urodziły się wtedy, dnia 8 stycznia 1974 roku m.innymi: rodzeństwo biało pomarańczowo przesiane: Ch. 1xCACIB, 17xCWC i CAC, 4xZwyc. Rasy, około 50x doskonały URWIS z Błękitnej Palety,
 
 
oraz Zw. 2xCWC UBU z Błękitnej Palety, oraz Ch. UTA z Błękitnej Palety, która zamieszkała w Białymstoku u Romualda Karczewskiego, właściciela hodowli "Sady Antoniukowskie". Trójkolorowe VOX Sady Antoniukowskie i Ch.,5xCWC, Zw.Polski Warszawa'1980 VEGA Sady Antoniukowskie,
 
 
urodzone 18 maja 1978 roku były dziećmi TOBI z Błękitnej Palety i UTA z Błękitnej Palety. Rodzeństwo TOBI Błękitna Paleta, trójkolorowa TINGA Błękitna Paleta, Ch. TINA Błękitna Paleta (późniejsza hodowla "z Gniazda Tiny") i biało złota TORA TORA Błękitna Paleta, która została w hodowli, pojawiły się na świecie 2 sierpnia 1975 roku, jako dzieci NELSON v. Haus Page i Ch. GEZA Regina. A ich młodszym rodzeństwem były SZEIK z Błękitnej Palety i SINUS z Błękitnej Palety, które przyszło na świat dnia 30 sierpnia 1976 roku, oraz czarno-białe z przesianiem rodzeństwo PATRIK z Błękitnej Palety i PETUNIA z Błękitnej Palety, urodzone 26 września 1977 roku. PATRIK z Błękitnej Palety zamieszkał razem z Ch.Zw. AGAT Jaxa, który pojawił się na świecie w 1975 roku i został ojcem m.innymi Inter.Ch. EZA z Zielonej Czantorii. Czerwony Ch.Zw.AGAT Jaxa poprzez swoja matkę Ch. MALINA Tokay był prapra wnukiem BäR v. Rennstieg i ASTA AVA Sarnie Oko.
W Oddziale gdańskim, u Elżbiety Sobieszczańskiej zamieszkał biało pomarańczowo przesiany Ch. AUDI Boernerowo,
 
 
który pojawił się na świecie 17 września 1983 roku, jako syn OMA z Błękitnej Palety. Na powyższym zdjęciu siedzą 3 championy Polski i tak od prawej jest Ch. AUDI Boernerowo, Ch. MELISSA Canis Proximum, oraz ich ojciec Ch. WELLINGTON v. Haus Page, który jest pierwszy z lewej strony.
Rodzeństwo ONYKS z Błękitnej Palety i OMA z Błękitnej Palety pojawiło się na świecie 23 stycznia 1979 roku, jako potomstwo Ch. URWIS z Błękitnej Palety i Res.CACIB, Zw.Polski'77, Zw. Specjalistycznęj Wystawy Spanieli Bytom' 76 TORA TORA z Błękitnej Palety.
Ich matka Ch. GEZA Regina, której zdjęcie pochodzi z archiwum Ewy Kudukis
 
 
i która w sumie miała 6 miotów,  była użytkową suką, doskonale pracującą w polu do późnej starości.
 
Cocker spaniele z przydomkiem "Błękitna Paleta" rozpoczęły nową erę hodowli cocker spanieli kolorowych w Polsce, w której to niemałe zasługi położył wspomniany Ch. NELSON v. Haus Page,
 
 
mieszkający w Warszawie u Jadwigi i Ryszarda Okoniów. I był to już czas, kiedy hodowle generalnie przestały kojarzenia spanieli jednomaścistych z kolorowymi. Ch. NELSON v. Haus Page, urodzony 15 sierpnia 1972 roku w holenderskiej hodowli pani Pagen, był synem Ch.Zw. Courtdale SUB LIEUTENANT i BERINA  v. Schölerberg, która to poprzez swoją matkę biało czarną przesianą BRILLANTE v. Schölerberg była wnuczką Ch.Zw. Courtdale SUB LIEUTENANT. Czarno-biała BERINA  v. Schölerberg była (poprzez BRILLANTE v. Schölerberg) pół siostrą VASKO v. Schölerberg, po ktorym urodziły się u nas szczenięta. Także wnuczką Ch.Zw. Courtdale SUB LIEUTENANT była biało pomarańczowa ELKA z Moldavy, urodzona w 1969 roku i która miała szczenięta z przydomkiem "z Golęcina". Hodowla "z Moldavy", w której miała szczenięta BERIA v. Schölerberg i  FLORA z Hlubce należała do Miroslava Król z Moldavy (gmina w Czechach).
 
Natomiast HERA Regina, która była w rękach Zofii Stasica (później Zofii Marciniak z Łodzi) zapoczątkowała hodowlę jednomaścistych cocker spanieli "Koralia". Z wielkimi osiągnięciami wystawowymi z hodowlanymi czarny Ch. DRAB z Zielonej Czantorii, urodzony w 1977 roku był synem BILBO Ostoja i właśnie TINA Koralia a czarna WERA Koralia zamieszkała u Stefana i Marii Jackowskich, którzy zaczęli hodowlę cocker spanieli "Hanga". Czarna HERA Regina, która pojawiła się na świecie 19 marca 1970 roku była córką Zwyc.CWC LONG LUGS BOBBY Czarne Cockery i Danae Lady Kormoran. Zwyc.CWC LONG LUGS BOBBY Czarne Cockery, urodzony 2 sierpnia 1968 roku i pozoztawiony w hodowli, był synem Ch.BOB Rica i COMA.
 
Wracając jeszcze do prof. dr Wiesław Krautforst sprowadził też SYBILLE v. Rennstieg, będącą starszą pół siostrą SCHOLLE v. Rennstieg (ze strony matki IMME v. Rennstieg). SYBILLE v. Rennstieg miała u niego szczenięta po Ch. DUKAT, urodzone 14 marca 1966 roku, z przydomkiem "z Kortowa".
 
 
Z miotu tego pochodziły złote rodzeństwo jak np. CAR URWIS z Kortowa, CARO z Kortowa, który zamieszkał w naszym Oddziale, złota CERTA z Kortowa (późniejsza poznańska hodowla "z Zielonego Brzegu") i CYTRA z Kortowa, która miała szczenięta z przydomkiem "De-Em", należacym do p. Ciesielskiego. Złoty AGAT De-Em, urodzony 17 września 1969 roku i będący synem Zw. MARS ze Starego Grodu zamieszkał u Jadwigi Wardyn (późniejsza hodowla "Xandrina"). Podczas Pomorskiej WPR Bydgoszcz 1972 zdobył następujący opis: "Pies o harmonijnej budowie, bardzo szlachetna głowa, ucho prawidłowo osadzone, skłonność do opadania dolnej lewej powieki, nieco delikatny kościec". Natomiast jego siostra złota AGA De-Em przyjechała do naszego Oddziału i miała mioty z przydomkiem "Leśne Błota", należącym do Jana Kubskiego. W miocie tym była także AWA De-Em.
Bracia o umaszczeniu czarnym BOS Leśne Błota, który został ojcem szczeniąt urodzonych w hodowli "Perseusz" i BARNABA Leśne Błota, urodzeni 1 kwietnia 1972 roku byli synami Ch. SHERRY Cocker's Star's i AGA De-Em. PERŁA z Kortowa ma szczenięta urodzone w 1968 roku po JOWISZ ze Starego Grodu z przydomkiem "z Łężan".
 
SCHOLLE v. Rennstieg była córką STORY von Völkerhof i IMME v. Rennstieg (o nr. rej.ZB  0-64/60), a której rodzicami zostali NICK v. Rennstieg i GRANDEL v. Völkerhof. Miała ona np. dzieci urodzone 18 stycznia 1968 roku po Zw. ADAR z Jemcinskych Lesu i z tego skojarzenia pochodziła złota BEZA z Golęcina, która zamieszkała w Bydgoszczy.
Natomiast SYBILLE v. Rennstieg byla córką BASTL v. Rennstieg, (po którym to była także suczka Anrzeja Manii) i IMME v. Rennstieg. BASTL v. Rennstieg (ZB 0-45/58) był bezpośrednim potomkiem czerwonego Inter.Ch. Gatehampton BUSSEYBEE of Broomleaf (Sp.ZB 668/51 GHL 419), który to też był pradziadkiem STORY von Völkerhof.
 
Halina Woner była Przewodniczącą Klubu Sędziów Spanieli, który powstał w 1970 roku. W 1978 roku Klub ten został przekształcony w Klub Spaniela, a Halina Woner została jego pierwszą Przewodniczącą.
 
 
Na powyższym zdjęciu od lewej widać Janinę Hejn, (która po Halinie Woner została Przewodniczącą Klubu), a obok niej stoi Halina Woner. Patrząc od strony prawej, to jako pierwszy jest Zygmund Jakubowski.
Do Klubu Spaniela należały 3 rasy: cocker spaniel angielski, springer spaniel angielski i amerykański cocker spaniel i których głowy umieszczono na proporczyku z 1978 roku.
 
 
Pani Woner tak napisała odnośnie cocker spanieli  - "...większość urodzonych spanieli w Polsce, w latach 1950-1959 pochodziła od niego", (od Colinwood GAY SOLDIER) i którego partnerka - Abeni's BLUE BELL swoje potomstwo miała pod przydomkiem "z Rembowoli", należącym do Ośrodka Szkoleniowego PZŁ koło Grójca, a ta elitarna hodowla psa myśliwskiego w Rembowoli, na przełomie lat 1962-1963 została zlikwidowana, przechodząc na hodowlę indywidualną. Biało-czarna z przesianiem Abenis BLUE BELL, urodziła się 10 maja 1949 roku, w hodowli należącej do Anny Benisławskiej, która jako pierwsza rozpoczęła swoją działalność hodowlaną po wojnie w Warszawie.
Abeni's BLUE BELL i biało-czarna Abeni's BELA, które nabył Związek Kynologiczny w Warszawie, były córkami Abenis AGAMEMNON i biało-czarnej przesianej Abeni's FLORA zarejestrowanej z nr 196/47, a urodzonej 27 czerwca 1947 roku jako córka Royal BLACK i Abeni's LADY DEHLIA. Abeni's BLUE BELL miała tam szczenięta z przydomkiem "Mazovia", po Colinwood GAY SOLDIER. Dnia 28 lipca 1951 roku urodziły się np. srebrzysto-czarna Mazovia FENA
 
 
i tricolor Mazovia FANCY,
 
 
która została podstawą hodowli "Terhor", należącej do Teresy Horbowskiej. Dnia 10 czerwca 1954 roku przyszedł na świat ich młodszy srebrzysto-czarny brat o imieniu BARNABA Mazovia. Trójkolorowe rodzeństwo Terhor INFANT, Terhor IRIS, oraz Terhor IZIS, Terhor IXELLES, biało-brązowy Terhor JOY (PKR M-I-169) i biało-brązowa-złota Terhor JETTY (PKR M-I-170), urodzone 5 stycznia 1954 roku było potomstwem Colinwood GAY SOLDIER i oczywiście Mazovia FANCY. Biało-czekoladowo przesianaTerhor IZIS została podstawą hodowli "Enigma", a i Terhor JETTY została matką np. biało-czarnej PELLE-BELLA, której ojcem został czarno-biały SAMBO, urodzony w 1955 roku i wpisany do K.W. T-I-131-/II/58. Biało-czarna PELLE-BELLA zamieszkała u Bogumiły Chmielowskiej z Krakowa i poprzez swoją córkę o imieniu DORIS TOLA została prababką ARMA z Wyspy Uznam. Kontynuując analizowanie tych powiązań, to czarno-biała BORIS TOLA, która pojawiła się na świecie 10 sierpnia 1965 roku i zamieszkała u Stefana Wierzbowskiego, była córką TOY Oczerety. Pan Stefan, mieszkający w Balicach, zarejestrował swoją hodowlę z przydomkiem "z Balic", a URU z Balic został właśnie ojcem ARMA z Wyspy Uznam. Jego miotowymi braćmi byli czarny ULIK z Balic i czarny podpalany UGIER z Balic, a bracia ci będąc synami DINGO z Golęcina i właśnie DORIS TOLA przyszli na świat 29 lipca 1967 roku.
Royal BOY o umaszczeniu białym w żółte łaty i żółto łaciata Royal BLANCHE, który pozostały w hodowli, oraz ich bracia, czarno-biały Royal BOBBY i biało-czarny Royal BLACK, należący do Anny Benisławskiej, urodzili się 1 czerwca 1938 roku, w ilości 8 sztuk, będąc potomstwem MERRY Migrant i MONDAINE Of Lynne, która przyszła na świat w Anglii w 1935 roku. Natomiast MERRY Migrant był po Ch. FOXHAM Migrant, urodzonym w 1933 roku i był po SILVER FLARE of Ware.
Biało-czarny Abenis AGAMEMNON, urodzony w marcu 1945 roku i zarejestrowany w Warszawie pod nr 197/45/W-wa, był synem i poprzez matkę Abeni's LADY DEHLI wnukiem LITTLE TUMRY Of Ware, którego matka pochodziła z hodowli "Blackmoor". Natomiast Blackmoor BERTIE był prapra dziadkiem Colinwood GAY SOLDIER.

Matką Abeni's LADY DEHLIA została LADY LETTLICE of Lynne. Angielska hodowla "Of Ware" , należąca w 1907 roku do pana R.J. Blincell, została założona w 1875 roku. Do Polski sprowadzono z tej hodowli czarnego Inter.Ch.,CACIB,Zwyc.Polski i Budapesztu JET JOURNEY of Ware,

 
 
urodzonego 25 lipca 1967 roku u R.A. Lloyd-Carey i który zamieszkał u Kaliny i Włodzimierza Woyciechowskiego z Gliwic i u których miał potomstwo z Ch.Zw. DIANA z Antoniki z przydomkiem "Winners Family". Jego rodzicami byli HIGH VENTURE of Ware i GOLDEN GUINEA of Verulam. To zdjęcie, autorstwa Ryszarda Rzepeckiego ukazało się w książce mecenasa Smyczyńskiego z 1970 roku. Było także wykorzystywane w różnych katalogach wystawowych z opisem rasy, które dawano przed wypisaną stawką. Razem z JET JOURNEY of Ware,
zamieszkał złoty Lochranza WANDERING SOUL, urodzony 20 sierpnia 1970 roku, w hodowli założonej w latach 30'tych ubiegłego wieku przez Joan Macmillan i którego zdjęcie dano do "Psy, rasy i wychowanie" 1980 rok. Rodzicami Lochranza WANDERING SOUL byli czerwony Lochranza TROUBADOUR, (urodzony 21 marca 1968 roku i pozostawiony w hodowli, będąc synem TAM O'SHANTER of  Sarbrook) i Lochranza TRUE ROMANCE. Podczas XIX WPR w Krakowie, zorganizowanej w 1972 roku, wystepujący w klasie zwycięzców - Lochranza WANDERING SOUL został tak przez Wacława Trawińskiego opisany: "Bardzo piękny pies mieszczący się we wzorcu, bardzo szlachetna głowa, piękne oko, ciemny pigment nosa, bardzo dobry tułów, pięknie kątowane tylnie kończyny, wspaniała szata i kolor". Ocena doskonała, CWC lokata I/II. W tej samej klasie lokatę II zajął Zw.Ch. JET JOURNEY of Ware z opisem; " Mocna, zwarta budowa, gruby kościec, mocno rzeźbiona głowa, jasne piwne oko, głęboka klatka piersiowa, w dobrej kondycji wystawowej".
 
W Polsce, w Warszawie, na przełomie 1965/1966 roku zamieszkała czarna Lochranza TALKATIWE, rasy pudel średni czarny, urodzona w sierpniu 1965 roku u Joan Macmillan.
 
Po Colinwood GAY SOLDIER była rodowodowa biało-czarna z przesianiem LESSI FLEUR (nr PKR M-I-172),
 
 
urodzona w 1954 roku i zamieszkała u J. Hauke-Bossak, u którego dnia 17 lutego 1955 roku urodziła czarno popielatego ARAK i czarno-białą AGA FLEUR, będące dziećmi ALF BAMBO Sarnie Oko.
 
Także synem Colinwood GAY SOLDIER był rodowodowy biało-brązowy DREAM Semper Fidelis,
 
 
który pojawił się na świecie 10 lutego 1954 roku w hodowli Haliny Uścinowicz. Zdjęcie pochodzi z prywatnego archiwum właściciela pieska Marka Roszkiewicza z Warszawy, który w przyszłości został sędzią kynologicznym klasy międzynarodowej. Matką DREAM Semper Fidelis i jego brązowo dropiatej siostry DORIS-DROPS Semper Fidelis była brązowo-biała DAISY Semper Fidelis, która przyszła na świat dnia 9 sierpnia 1950 roku, jako córka Colinwood GAY SOLDIER i biało-czarnej HETKA, urodzonej w 1948 roku. Miotową siostrą DAISY Semper Fidelis była RUSAŁKA ZOLI, która w przyszłości została matką GRETA, bazowej suki hodowli "Podkowa", oraz trójkolorowej AGATA LOLLOBRIGIDA. Z przydomkiem "Semper Fidelis" ("Zawsze wierny/a") rodziły się także wyżły niemieckie gładkowłose.
 
Po CACIB,Zwyc.Polski i Budapesztu JET JOURNEY of Ware, (który pozostawił po sobie b. dużo szczeniąt) i po Zw. DOXA z Antoniki pozostawionej w hodowli i będącej rodzoną siostrą Ch.Zw. DIANA z Antoniki, urodził się ORYS z Antoniki. Pies ten został w przyszłości ojcem czarnego NET z Antoniki,
 
 
który to zamieszkał w hodowli Henryka Koziełło ze Szczytna - "z Grodu Juranda". W jego rodowodzie
 
 
trzykrotnie występował  BäR v. Rennstieg. Do Gdańska w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zostały sprowadzone dwie suczki z hodowli "z Grodu Juranda". A były to złoto-biała ADA z Grodu Juranda, która przyszła na świat 4 września 1974 roku, jako córka NET z Antoniki i ASTRA z Grodu Juranda, natomiast biało czarna ERTA z Grodu Juranda, urodzona 8 kwietnia 1973 roku, była córką Ch. ARGOS Osłonino i AGA z Golęcina, która to była córką BOY od Tune i Zw. GRAISY z Tantry i o której piszę dalej.
 
Czarne siostry 2xCWC,Zwyc. DIXI z Antoniki (późniejsza hodowla "Grand Ami"), Ch.Zw. DIANA z Antoniki i 3xZwyc.3xCWC DOXA z Antoniki przyszły na świat 11 kwietnia 1965 roku jako córki BäR v. Rennstieg i Ch. KASIA Sarnie Oko.
 
 
W powyższej reklamie hodowli "Abeni's', której nazwa powstała od pierwszych liter imienia i nazwiska właścicielki Anny Benisławskiej widać z lewej strony założycielkę hodowli - czarną LADY LETTICE of Lynne, która to będąc już w ciąży została przez hodowlę "Abeni" i "Royal" sprowadzona zimą 1938 roku z Anglii, z hodowli pani Cooper. Cztery szczenięta, w tym jeden piesek i 3 suczki, urodzone 15 października 1938 roku pochodziły od najsłynniejszego w tamtym czasie żółto nakrapianego GLOSTER LAD Of Lynne, posiadającego 64 nagrody z wystaw. Czarny podpalany Abeni's HIGHNESS i jego siostra złota siostra Abeni's GOLDEN RAY pozostały w hodowli Anny Benisławskiej, która wiele lat spędziła w Anglii, a kiedy w 1931 roku wróciła na stałe do kraju, to przywiozła ze sobą mało jeszcze wtedy znane - foksteriery ostrowłose.
Złoty Abeni's GLOSS i ruda Abeni's GLADYS, która została w hodowli, urodzeni 12 października 1946 roku były potomstwem Abeni's AGAMEMNON i Abeni's ORANGE ROY.
 
Pierwszą bazową suką hodowli "Sarnie Oko" Wigi Gundlachowej (będącej kierownikiem sekcji spaniela w Oddziale warszawskim w latach 1950 do 1962) była biało-brązowa z przesianiem BAMBI, urodzona 9 sierpnia 1950 roku i będąca córką Colinwood GAY SOLDIER i HETKA. Jej rodzoną siostrą była np. brązowo-biała DAISY Semper Fidelis, a siostry te przyszły na świat u Z. Rutkowskiej. Ale u pani Wigi wcześniej już zamieszkał czarny cocker spaniel BAMBO zarejestrowany z nr 314/46-W-wa, urodzony 12 października 1946 roku w hodowli  M. Wereszczakówny. Rodzicami BAMBO byli SAMBI i ROXY.
Natomiast sekcje danej rasy psów powoływała Oddziałowa Rada Kynologiczna z chwilą, gdy na terenie Oddziału znajdowało się conajmniej 5 członków Związku, hodujących poszczególne rasy.
 
 
Na powyższym zdjęciu są BAMBI, która siedzi i jej syn, ANDRUS KAJTEK Sarnie Oko. Czarny SKIPIDO (BOBBY), urodzony w 1948 roku, posiadał holenderskii rodowód, w którym występuje hodowla "Wagtail's", należąca do pp. W.S.P. Augustyn- Brumsel i która to hodowla bazowała na materiale angielskim, mając szczenięta już w 1925 roku. Czarny SKIPIDO (BOBBY) był własnością ambasadora francuskiego, przebywającego na placówce w Warszawie i trzykrotnie miał szczenięta z BAMBI. Miotowym bratem ALF BAMBO Sarnie Oko, urodzonego 1 marca 1953 roku, był również trójkolorowy ANDRUS KAJTEK Sarnie Oko, czarny ALI-BOBI Sarnie Oko, czarna podpalana ALBA FLOSSY Sarnie Oko i czarna AMIE Sarnie Oko, która u Danuty Effenborg miała szczenięta urodzone po swoim  ojcu Colinwood GAY SOLDIER.  Z tego skojarzenia pochodziła trójkolorowa, pełno rodowodowa ASTRA (ARA), która przyszła na świat 15 maja 1955 roku.
 
 
Na wystawie tej, w której Komitecie Wystawowym jako przewodniczącym był mgr Władysław Kłodziński, oceniać cocker spaniele i jamniki miał inż. Zygmunt Biernacki. Zgłoszono 13 spanieli, w tym 7 psów i 6 suk. Do klasy młodzieży, określanej liczbą II zgłoszono brązowe rodzeństwo TROLL-TEDDY i GINA LOLLOBRIGIDA, urodzone 23 kwietnia 1957 roku i będące potomstwem Colinwood GAY SOLDIER. Najbardziej znanym potomkiem GINA LOLLOBRIGIDA został późniejszy reproduktor biało-brunatny ODYS ODYNIEC, urodzony 18 listopada 1959 i wpisany do K.W. T-II-301/II, będąc synem pełno rodowodowego ARS ALI. Natomiast trójkolorowy ARS ALI, który się pojawił na świecie 27 lutego 1956 roku był synem ALF BAMBO Sarnie Oko i NANA.
Do klasy otwartej (oznaczanej wtedy rzymską jedynką - I) zgłoszono następujące psy: trójkolorowe BIGALF-GAPA z Rembowoli i  ANDRUS KAJTEK Sanie Oko, ARS ALI, złotego Lystrup DAVEY, srebrzysto-czarnego BARNABA z Rembowoli i czarno-białego APASZ DŻIM. Klasę otwartą suk reprezentowały brązowo-dropiata DORIS-DROP Semper Fidelis, ATRA-AZA, tricolor ROXY, srebrzysto-czarna FENA Mazovia i dropiato-brązowa BABY.
 
W Odziale gdańskim zamieszkuje BAJKA Podkowa, urodzona 10 marca 1962 roku, w warszawskiej hodowli Józefa Hołyńskiego. Pełno rodowodowe siostry trójkolorowa BAJKA Podkowa i czarna BAJA Podkowa były córkami ŻUK, będącego synem ALF BAMBO Sarnie Oko i Mazovia FENA, natomiast ze strony matki (DODA Podkowa), były one wnuczkami LYSTRUP DAVEY i GRETA, która to z kolei byla córką ALF BAMBO Sarnie Oko.
Do Gdańska przyjeżdża z warszawskiej hodowli należącej do Ewy Kamińskiej, czarny AS Smecz,
 
 
który przyszedł na świat 30 lipca 1964 roku. Jego rodowód z podpisem Edwarda Mikulskiego,
 
 
ma te pierwsze spaniele, które przyczyniły się do rozwoju rasy w Polsce. W jego rodowodzie znajdujemy m.innymi trójkolorowego ALF BAMBO Sarnie Oko. Miotową siostrą AS Smecz była czarna Smecz AŁA-AGA. Ich ojciec WOJTEK Żabie Oczko, urodzony 1 marca 1960 roku był (poprzez swoją pełno rodowodową matkę BARKA z Rembowoli) wnukiem Colinwood GAY SOLDIER i Abeni's BLUE BELL. Czarny WOJTEK Żabie Oczko (WOJTUŚ Żabie Oczko) pozostał w hodowli należącej do Stanisława Danielewskiego, mieszkającego w majątku Żabienice.
Biało-czarny BARNABA z Rembowoli, BARKA z Rembowoli i BIGA z Rembowoli, która została w hodowli, przyszły na świat 10 kwietnia 1954 roku jako dzieci Colinwood GAY SOLDIER i Abeni's BLUE BELL. Tricolor BIGALF GAPA z Rembowoli, urodzony 7 lutego 1956 roku był synem ALF BAMBO Sarnie Oko, (poprzez którego został prawnukiem Colinwood GAY SOLDIER) i BIGA z Rembowoli. Pies ten zamieszkał u dr Stanisława Brzezińskiego.
 
Na VII Sopocką WPR w 1964 roku zostały zgłoszone następujące cocker spaniele - KALIF z Sarniego Oka, biało-czarna ALMA urodzona 7 maja 1960 roku, w bydgoskiej hodowli Jadwigi Smykowskiej. Rodzicami ALMA wpisanej do K.W.-T-I-II-268/X/63, która dostała ocenę dobrą z przeglądu, zostali SAMBO o nr rej. 717/XII/57 i AGA o nr rej. 767/XII/58. ALMA zamieszkała u Tadeusza Zatorskiego z Tczewa, u którego miała pierwsze szczenięta urodzone dnia 17 lutego 1963 roku. Ojcem pochodzącej z tego miotu czarnej dereszowatej ARA, która także była zgłoszona na tę wystawę, został wspomniany na początku BOY, o nr rej. 146/55/X. Miotową siostrą ARA była czarno-biała AGA. Rok póżniej, dnia 20 lutego 1964 roku przyszły na świat BAJA, czarna BAJKA, którą nabyło Koło Łowieckie DZIK z Pruszcza Gdańskiego, oraz BELLA, będące córkami KAFIF z Sarniego Oka i ALMA.
Powyższe ogłoszenie o sprzedaży szczeniąt ukazało się w Łowcu Polskim z 15 czerwca 1964 roku.
Czarna BAJA została w hodowli i była zgłoszona na tę samą wystawę. Także czarna BELLA zamieszkała u płk Leona Paleckiego, u którego na przeglądzie zorganizowanym dnia 8 czerwca 1965 roku tak została opisana: "Suka b. ładna, bez wad, trochę przydługa" i  który zarejestrował później przydomek hodowlany "Szuwary", aczkolwiek pierwszy urodzony tam miot był jeszcze bez przydomka. KAFIF z Sarniego Oka i BELLA dnia 12 grudnia 1965 roku zostali rodzicami czarnego ALDOS Szuwary.
Natomiast szczenięta wpisane do K.W. i oznaczone literą "C", jak np. czarne rodzeństwo CYD, CYNIA-PUTTI i CZARKA, która pojechała do Słupska, przyszły na świat 31 marca 1965 roku, będąc córkami KAFIF z Sarniego Oka i ALMA. Czarna CYNIA-PUTTI u Danuty Żyjewskiej z Gdańska miała własne potomstwo wpisane już do PKR, z przydomkiem "z Jaru Raduni", zarejestrowanym w ZKwP dnia 16 czerwca 1968 roku z nr J/94/68.
Szczenięta te, oznaczone literą C" pochodziły z ostatniego miotu ALMA, dla której hodowca początkowo nie zarejestrował przydomka hodowlanego. Natomiast pozostawiona w hodowli BAJA Sejna została matką miotu posiadającego już przydomek hodowlany "Sejna", który to byl związany z rzeką w województwie warmińsko-mazurskim, ponieważ hodowca w międzyczasie zamieszkał w Kętrzynie i przeniósł się do Oddziału Olsztyn. Czarny AMI-ARIES TROP Sejna, zarejestrowany w naszym Oddziale, przyszedł na świat 29 lipca 1968 roku i był synem BARI I (BARI 1) z Mazurskiego Dworu, który to był synem MIKA z Rybaczówki, która pojawiła się na świecie 18 października 1962 roku, w hodowli Leopiolda Węglińskiego. Jej rodzicami byli BäR v. Rennstieg i LOLA Żabie Oczko. Rodzeństwo BARI I z Mazurskiego Dworu, BERI z Mazurskiego Dworu i BONA z Mazurskiego Dworu urodziło się 22 grudnia 1964 roku, a ich ojcem był AGAT.
Hodowla "z Rybaczówki" bazowała na LOLA Żabie Oczko, która to była siostrą (miotową?) wspomnianego wyżej WOJTEK Żabie Oczko. Hodowla "z Mazurskiego Dworu" należała do Kazimierza Bielawskiego.
DANA z Mazurskiego Dworu, urodzona w 1965 roku i będąca córką ADAR z Jemcinskych Lesu  i MIKA z Rybaczówki zaczęła hodowlę "z Lilli Wenedy", należącą  do Jerzego Dziewickiego z naszego Oddziału. Złote rodzeństwo DOLOMIT Lilla Weneda i DAGMARA Lilla Weneda przyszło na świat 17 kwietnia 1968 roku, jako potomstwo DUCAN z Golęcina.
 
Czarno biała FIGA Żabie Oczko, brązowo-biała MIKA Żabie Oczko i JAGUSIA Żabie Oczko będące starszymi pół siostrami WOJTEK Żabie Oczko (ze strony matki BARKA z Rembowoli), były córkami ALF BAMBO Sarnie Oko, a przyszły one na świat 22 lipca 1958 roku. Córkami ALMA i Zw. AMIGO Pogoń zostały czarna DŻEKA Oczerety (późniejsza hodowla "znad Ikwy") i trójkolorowa FARSA Oczerety, które pojawiły się na świecie 16 maja 1966 roku.
Czarny Zw. AMIGO Pogoń, którego poniższe zdjęcie eksponuję dzięki uprzejmości Jolanty Kaweckiej,
 
 
urodzony dnia 23 marca 1963 roku w hodowli Marii Korsak, był synem CWC TOPSY Podkowa i NEGRI Pogoń, a zamieszkał u Piotra Kaweckiego, który został dwa lata później właścicielem szarego owczarka nizinnego o imieniu Ch. BEJ z Łagiewnickiego Boru, urodzonego w 1965 roku. Po tragicznej śmierci ich właściciela, psy zostały przerejestrowane na Jolantę Kawecką, która jako pierwsza w Polsce zaimportowala w 1981 roku sukę rasy springer spaniel walijski JETTY z Demanovskiej i rozpoczęła w 1983 roku ich hodowlę z  przydomkiem "Gozdawa".
 
 
Zdjęcie Mł.Zwyc.Polski'82, Ch.Zw.Polski'83, CACIB JETTY z Demanovskiej, autorstwa Piotra Dąbrowskiego ukazało się na tytułowej stronie PSA nr 1/1984 roku.
Hodowla cocker spanieli i springer spanieli walijskich "z Demanovskiej" należała do Albina Lukara ze wsi na Słowacji - Demanovska.
Miotowym rodzeństwem Zw. MWPR'64 AMIGO Pogoń było np. czarne podpalane rodzeństwo FRIEND Pogoń, oraz biało-czarna JOJA Pogoń. Czarne podpalane siostry - Zwyc. COCA-COLA Pogoń i Zwyc. COLETTE Pogoń (CZIKI), oraz brązowo-biała CIZIA Pogoń, urodzone 3 kwietnia 1964 roku były młodszymi o rok siostrami Zw. AMIGO Pogoń i jego rodzeństwa. U W. Kolbe dwa lata później Zwyc. COCA-COLA Pogoń miała szczenięta z przydomkiem "Chesterfield" i były one po Ch. TOPSY Podkowa, który to miał szczenięta także ze Zwyc. COLETTE Pogoń z przydomkiem "Yoo Hoo's Souvenir", należacym do Jana Boberskiego.
 
Ich matka - czarna NEGRI Pogoń urodzona w 1956 roku i zarejetrowana z nr 1474/III/56 była córką MURZYN i czarnej podpalanej ALBA FLOSSY Sarnie Oko, która to była rodzoną siostrą np. ALF BAMBO Sarnie Oko, czy ANDRUS KAJTEK Sarnie Oko. Miotową siostrą NEGRI Pogoń była czarna podpalana NORA Pogoń. W hodowli Marii Korsak miała szczenięta seterka angielska Splendor MEWA II, o której piszę niżej w monografii seterów.
Natomiast FARSA Oczerety

zamieszkała u Marii Tyszeckiej, u której po raz pierwszy miała szczenięta po złotym DAN z Panihaju, będącym w rękach Wacława Lesińskiego. Pies ten, który pozostawił po sobie sporo potomstwa, urodził się dnia 28 marca 1965 roku w dawnej Czechosłowacji i był synem  Noslien NUTRBROWN. Poprzez swojego ojca DAN z Panihaju był pół bratem zaimportowanych do Polski ADAR z Jemcinskych Lesu i DACAN z Bedachova, oraz był spokrewniony z GERDY z Male Kamenne dla której Noslien NUTRBROWN był dziadkiem. Wacław Lesiński był członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Poznaniu. Wspólpracował także z płk Kartawikiem w reaktywacji ogara polskiego.

Z ośmiu urodzonych wtedy szczeniąt, złota FIGA-GAFA Ohar zamieszkała w naszym Oddziale, a czarno biały FLINT Ohar pojechał do właściciela reproduktora. Zdjecie FARSA Oczerety i karta kopulacji pochodzą z prywatnego archiwum Marii i Andrzeja Tyszeckich.

Hodowla "Oczerety" (w której później rodziły się także owczarki szkockie collie), będąca w rękach Danuty Stetka z Bytomia,

bazowała na CYTRA, zarejestrowanej w 1952 roku, a później na ALFA Oczerety, zarejestrowanej w K.W. T-I-I-30/IV/55, z nr rej. 41/56/Byt. i która była córką LOTOS i CYTRA. Brązowa ALFA Oczerety urodzona 21 marca 1956 roku, a wystawiana w 1959 roku w Poznaniu na XI Krajowej WPR od Edwarda Mikulskiego uzyskała opis: "Typowa, zła kondycja wystawowa, nie wytrymowana, głowa dobra, lekko zarysowany stop, za ostry pysk. Ocena dobra". Natomiast brązowo-biała BITRA Oczerety, będąca jeszcze na K.W., urodzona 25 stycznia 1958 roku i która została w hodowli była córką MISIO i ALFA Oczerety. Rok późniejdnia 19 marca 1963 roku przyszedł na świat brązowy CYRAN Oczerty, jako syn BAMBO i ALFA Oczerty. Pies ten zamieszkał w Toruniu u Henryka Owsian. Rodzeństwo biało-brunatny DŻEPI Oczerety i  DOLLY Oczerety (K.W. T-II-279/II), które pojawiły się na świecie dnia 22 kwietnia 1960 roku były dziećmi Terhor JOY i Zw. ALFA Oczerety. Brązowa DOLLY Oczerety ma potomstwo z przydomkiem "Osota", u Anny Sobczyńskiej z Krakowa. Czarne podpalane rodzeństwo BLACK Osota i Zw. BETTY Osota, oraz brązowa Zw. BETSY Osota, urodzone 6 września 1962 roku, było dziećmi TOPSY Podkowa i DOLLY Oczerety.

Pełno rodowodowy TOPSY Podkowa przyszedł na świat 23 lutego 1960 roku w warszawskiej  hodowli należącej do Józefa Hołyńskiego, a zamieszkał u Anity Brodniewicz z Katowic i był synem BäR v. Rennstieg i rodowodowej, biało-brązowej GRETA (Podkowa),

która to pojawiła się na świecie 12 lutego 1955 roku w hodowli pani A. Roszczykowej, jako córka ALF BAMBO Sarnie Oko i RUSAŁKA ZOLI. Powyższy dyplom został podpisany przez inż. Z. Biernackiego i przez Marię Orłowską, która miała słynną hodowlę maltańczyków "Biała Chryzantema". Rodzicami GRETA (Podkowa) zostali ALF BAMBO Sarnie Oko i RUSAŁKA ZOLI. Miotową siostrą GRETA (Podkowa) była trójkolorowa AGATA LOLLOBRIGIDA, natomiast ich matka, czarno-biała RUSAŁKA ZOLI, urodzona 9 sierpnia 1950 roku była córką Colinwood GAY SOLDIER i HETKA. W monografii pt. "Rozwój Hodowli Cocker Spanieli w Polsce w latach po II-iej Wojnie Światowej", autorka Halina Woner tak opisała Ch.TOPSY Podkowa, którego właścicielem była Anita Brodniewicz z Katowic: "...Na zakończenie okresu panowania linii BäRA v. Rennstieg wymienić należy pięknego psa ze Śląska czarnego podpalanego TOPSY Podkowa, pochodzącego z tej samej hodowli co Zwyc. ASTA z Filtrów. Pies ten był ojcem pięknej złotej suczki Ch. KUKA d'Avilla, oraz Zwyc. COLETTE Pogoń....". Matką sióstr Ch. KUKA d'Avilla i Ch. KORA d'Avilla, urodzonych 16 listopada 1965 roku w katowickiej hodowli Janusza Garwolińskiego została Ch. DINA DONNA. Dla przypomnienia napiszę jeszcze, że Ch. TOPSY Podkowa był rodzonym bratem TAJGA Podkowa, będącej matką Zwyc. ASTA z Filtrów.

Następnie w hodowli "Oczerety" miała szczenięta już pełno rodowodowa trrójkolorowa Zwyc. ALMA, będąca córką BäR v. Rennstieg i FIGA Żabie Oczko. Suka ta przyszła na świat u A. Kisielewskiej. Trójkolorowy TOY Oczerety, który został w przyszłości reproduktorem, urodził się 2 lutego 1963 roku, będąc synem Ch. TOPSY Podkowa i Zwyc. ALMA.

Starszym o rok rodzeństwem DŻEKA Oczerety i  FARSA Oczerety, a urodzonym 16 maja 1965 roku były tricolor BERRY Oczerety, czarna podpalana BELLA Oczerety. Ich młodszą o rok siostrą była także trójkolorowa MAJA Oczerety, która została w hodowli, a przyszła na świat 1 maja 1966 roku. Rodzeństwo złoto-migdałowy ELF-KOFFEE Oczerety (K.W. T-III-493/III) i brązowy DAR DANDYS Oczerety, oraz migdałowa REZEDA Oczerety (K.W. T-I-99/IV/63) urodziło się 1 kwietnia 1962 roku jako dzieci TOPSY Podkowa i ALFA Oczerety. Czarny podpalany TOPSY Podkowa i ALFA Oczerety zostali rodzicami rodzeństwa  i , które pojawiło się na świecie 1 kwietnia 1962 roku.

Czarne CZARA Oczerety i CYTRA Oczerety, które pojawiły się na świecie 21 kwietnia 1963 roku, były córkami TOPSY Podkowa i ALFA Oczerety. CZARA Oczerety zamieszkała w Łodzi u Zdzisława Karpeta. Trojkolorowy TOD Oczerety, urodzony 6 grudnia 1966 roku był synem Ch. BARRO i BITRA Oczerety, natomiast stalowy KOKO Oczerety, który przyszedł na świat dnia 22 grudnia 1968 roku był po Zw. BARI Kormoran i MAJA Kormoran.

Tricolor BAJKA Podkowa, urodzona 10 marca 1962 roku w hodowli Józefa Hołyńskiego, była córką pary pełno rodowodowej ŻUK i trójkolorowej DODA Podkowa, urodzonej 10 sierpnia 1958 roku i będącej córką Lystrup DAVEY. BAJKA Podkowa zamieszkała w Sztumie u Wacława Pokusa. Miotową siostrą DODA Padkowa była DODEL Podkowa, która miała np. w dniu 4 lipca 1956 roku szczenięta po ANDRUS KAJTEK Sarnie Oko.  Ich biało czarną córką była TEKLA, która zamieszkała u u Danuty Łempickiej z Warszawy.

Również w 1962 roku przyszło na świat rodzeństwo DUKAT, złota DELTA-SUNNY i czarna DOLLY. Szczenięta te przyszły na świat 29 sierpnia 1962 roku, u Antoniny Reutt, będąc potomstwem BäR v. Rennstieg i DAMA AJKA, która to była córką Lystrup DAVEY, będącego duńskim cocker spanielem, mieszkającym z R. Berthound z Ambasady angielskiej. Poprzez swoją matkę (DORIS-DROPS) DAMA AJKA była wnuczką i prawnuczką Colinwood GAY SOLDIER. Pełno rodowodowy złoty Ch. DUKAT, zdobywca 8 złotych medali, CACIB, zwycięzca 1965 roku, PT i którego zdjęcie wykonał Ryszard Rzepecki,

 
 
zamieszkał u Jadwigi Okoń z Warszawy, a championat Polski DUKAT uzyskał w 1965 roku, w którym to roku oprócz niego w Polsce zdobyło jeszcze ten tytuł 40 psów. Ch.CACIB DUKAT został wielokrotnie ojcem, w tym trójkolorowego Ch. BARRO,
 
 
urodzonego 10 stycznia 1965 roku u Teresy Ciemniewskiej z Łodzi i będącego synem SARNA ABA DAMA. Rodzonym jego bratem był trójkolorowy BAMBI. SARNA ABA DAMA była córką ALF BAMBO Sarnie Oko. Ze strony matki (ATRA AZA) suka ta była wnuczką ALF BAMBO Sarnie Oko i BIGA z Rembowoli. Trójkolorowy pies wszechstronny  I stopnia Ch. BARRO, który zamieszkał w Warszawie u Jana Kowalewskiego był także wykorzystywany przez gdańskie hodowle.
 
 
Na powyższym zdjęciu siedzą Ch. BARRO i jego ojciec Ch. DUKAT.
 
Natomiast DOLLY, która zapoczątkowała gdańską hodowlę "Wilczy Las", należącą do Andrzeja Zakrzeńskiego z Leśnictwa Wilki, początkowo została zarejestrowana w Związku w dniu 1 marca 1963 roku przez Ewę Priebe z Sopotu. Hodowla "Wilczy Las" była zarazem pierwszą pełno rodowodową i to dużą hodowlą cocker spanieli w naszym Oddziale.
 
 
Pierwsze szczenięta DOLLY przyszły na świat 3 lipca 1964 roku i były po KALIF z Sarniego Oka. Z tego skojarzenia pochodził np. czarny ARGOS z Wilczego Lasu, oraz ATOM z Wilczego Lasu, który miał krycie w sopockiej hodowli "Bursztyn".  Z drugiego powtórzonego krycia KALIF z Sarniego Oka i DOLLY, dnia 5 lipca 1965 roku przyszły na świat np. czarny podpalany BILL z Wilczego Lasu, oraz czarne BELLA z Wiczego Lasu i BRANDY z Wilczego Lasu, która została w hodowli. Czarny podpalany  BILL z Wilczego Lasu został ojcem w naszej hodowli  "Bursztyn", należącej do Haliny Hartwig, właścicielki złotej SONATA Jantar, urodzonej 11 maja 1965 roku w warszwskiej hodowli należącej do Henryki Stępowskiej. Rodzicami SONATA Jantar byli Ch. DUKAT i złota, wpisana do PKR FUGA-LEDA Flora, która urodziła się 4 września 1962 roku, jako córka BäR v. Rennstieg i DODA Enigma PORGY. Z tego skojarzenia BILL z Wilczego Lasu i SONATA Jantar pochodziło rodzeństwo złota ARIA Bursztyn, czarne podpalane ATOS Bursztyn i ATER Bursztyn, oraz ALMA Bursztyn.
 
W gdańskiej hodowli "z Jaru Radunii", należącej do Haliny Żujewskiej po CYNIA PUTTI i po BILL z Wilczego Lasu przyszły na świat w 1968 roku pełno rodowodowe szczenięta, jak np. czarny AGIS z Jaru Raduni. Podobnie jak w hodowli "de Moers", będącej w rękach Jana Rybałtowskiego. Tutaj partnerką BILL z Wilczego Lasu została ATA ze Sfory Agatki, a szczenięta pojawiły się na świecie również w 1968 roku. W miocie tym były np, czarne AGATA de Moers i ASTORA de Moers, która zapoczątkowała gdyńska hodowlę "Centaurus", będącej w rękach Janiny Sypniewskiej. Ch. SHERRY Cocker's Star's i ASTORA de Moers dnia 8 września 1970 roku zostali rodzicami czarnej KAMILLA Centaurus i KAMA Centaurus, która rodziła szczenięta z przydomkiem "Cedrowy Gaj", należącym do Sabiny Furtak. Czarna FUGA Żuraw Gdański, urodzona 19 czerwca 1972 roku była córka Ch. ARGOS Osłonino i KAMA Centaurus.
Także po Ch. SHERRY Cocker's Star's i po AGATA de Moers urodziła się 28 czerwca 1970 roku DEANA Swarożyc, w hodowli należącej do Andrzeja Westphal. Przydomek "Swarożyc" został zarejestrowany z nr S/405/70 w dniu 12 sierpnia 1970 roku. Z drugiego miotu ATA ze Sfory Agatki i również po BILL z Wilczego Lasu pochodziła czarna BAJA de Moers, urodzona 22 lipca 1969 roku i która u Haliny Szarzyńskiej ma potomstwo z przydomkiem "Zatoka Wiatrów". Czarny AGAR Zatoka Wiatrów, będący synem Zw. ATOS BLACK z Zatoki Śpiewających Traw i BAJA de Moers, urodzony 22 kwietnia 1972 roku pozostał w hodowli.
 
Rok wcześniej, w 1967 roku w hodowli "Szuwary", należącej do Leona Paleckiego urodziły się szczenięta po BILL z Wilczego Lasu i po czarnej BELLA, urodzonej u Tadeusza Zatorskiego z Tczewa i wpisanej do K.W. T-II-262/X/63.
 
 
To powyższe zdjęcie pochodzące z archiwum Zofii Konderli przedstawia od prawej DOLLY, która na tym zdjęciu miała około 6/7 lat, ALFA Wilczy Las urodzoną w 1967 roku i będącą jej wnuczką i o której piszę dalej, oraz jej córkę o imieniu BRANDY Wilczy Las, będącą starszą siostrą CZARNA Wilczy Las.
 
Z trzeciego miotu, który pojawił się 21 lipca 1966 roku, ponownie po  KALIF z Sarniego Oka - DOLLY urodziła rodzeństwo: czarnego CZEKAN z Wilczego Lasu, oraz czarne CZAJKA z Wilczego Lasu, CZIKA z Wilczego Lasu, CZIBI z Wilczego Lasu,
 
 
która została, tak jak widać wyżej opisana przez panią Korowaj, oraz czarną podpalaną CENTA z Wilczego Lasu, która to u Jerzego Zielińskiego z Malborka miała szczenięta z przydomkiem "z Safari", jak np. jej córki i DUKAN z Golęcina - czarna POLA CENTA z Safari i czarna podpalana PENA CENTA z Safari, urodzone 25 lipca 1969 roku.
W miocie "z Wilczego Lasu" była też CZARNA z Wilczego Lasu, którą  Bogdan Kurjata zapisał w Związku dnia 19 stycznia 1967 roku. Pan Bogdan w oparciu o nią zarejestrował dnia 12 kwietnia1968 roku przydomek hodowlany "Cocker Star" z nr C/188/68,
 
 
który wszystkim spanielarzom jest znany jako "Cocker's Star's".
Ten miot, a dokładniej CZARNA z Wilczego Lasu, oraz jej potomkowie miały kolosalny wpływ na hodowlę cocker spanieli. Tak na jej karcie miękkiej opisała Izabela Korowaj, będąca wtedy kierowniczką sekcji spanieli"
 "Piękna suka, bardzo ładna głowa, dobre usposobienie, odważna, bardzo ruchliwa, trochę za dużo owłosienia na nogach i głowie".
CZARNA z Wilczego Lasu swoje pierwsze szczenięta ma w dniu 8 marca 1968 roku, po czarnym BOB Rica i z miotu tego pochodziły np. czarna podpalana Zw. SONIA Cocker's Star's, SUPER MAC Cocker's Star's, oraz czarne rodzeństwo SANDRA Cocker's Star's i czarny SHERRY Cocker's Star's, które zostało zarejestrowane już przez Władyslawa Kuriatę, włącznie z przerejestrowaniem na niego przydomka hodowlanego "Cocker's Star's". Złoty SUPER MAC Cocker's Star's na Pomorskiej WPR Bydgoszcz 1972 uzyskał opis: "Pies o prawidłowej budowie, głowa szlachetna, ucho prawidłowe, nieco duży (43 cm), szata mało gładka, źle noszony ogon."
 
 
Powyższe zdjęcie ukazało się w czasopiśmie "Pes Pritel Cloveka" nr 9/1971, w ramach reportażu z MWPR Brno 1971, autorstwa Karela Stepansky. Fotka ta została tak opisana: " Czarna cocker spanielka CZARNA z Wilczego Lasu pozdobywała wszystkie najcenniejsze wstęgi, że jej właściciel inż. Władysław Kuriata, który do Brna przyjechał aż z Gdańska, z radości głośno opowiadał przyjaciołom o CZARNEJ i o psie SHERRY Cocker's Star's, jej synu, pozostawiając go jako wiernego opiekuna bagażu". Podczas XIII Bałtyckiej WPR w Sopocie, zorganizowanej 22 sierpnia 1971 roku do klasy zwycięzców zostały zgłoszone 3 suki - SONIA Cocker's Star's, Ch. CACIB Zwyc.Polski 1970, Zwyc.W-wy 1970 (Zwyc.Węgier 1971) CZARNA z Wilczego Lasu, która zajęła pierwsze miejsce, a  czarna SANDRA Cocker's Star's uplasowała się na  3 miejscu.
Rodzeństwo czarny Ch. BOB Rica, czarna CACIB,Ch.,Zw.Polski'67 i 68 BABY RIca (hodowla "Elizabeth's Succes"), czarna BELLA Rica (późniejsza hodowla "z Jurajskiego Szlaku") i złote BLONDA Rica (późniejsza hodowla "z Radziszewskiego Lasu"), oraz BABA Rica (późniejsza hodowla "z Aurory") pojawiło się na świecie 22 maja 1966 roku u Jana Bromilskiego, będac potomstwem Inter.Ch. Lochranza TESSANT TRUMPETER, po którym był też CLAUDIO. Ich matką została czarna podpalana z białym krawatem Zw. ASTA z Filtrów,
 
 
urodzona 12 marca 1963 roku u Henryka Stankiewicza, jako córka BäR v. Rennstieg i TAJGA Podkowa. Siostry biało-brązowa TAJGA Podkowa i TEKLA Podkowa (późniejsza hodowla "Cyranka") pojawiły się na świecie 10 sierpnia 1959 roku i poprzez swoją matkę GRETA, były wnuczkami ALF BAMBO Sarnie Oko. Ich ojcem został trójkolorowy BIGALF GAPA z Rembowoli.
 
Czarna podpalana SONIA Cocker's Star's, będąca w rękach Tadeusza Wasilewskiego i która w 1967 roku na XI WPR w Sopocie zdobyła tytuł Zwycięzcy Wystawy, została podstawą gdyńskiej hodowli "z Zatoki Śpiewających Traw", zarejestrowanej dnia 12 lutego 1970 roku przez pana Tadeusza z numerem Z/184. Pierwsze szczenięta (po czarnym Zw.Ch. Gatehampton PRINCE WILLOW) pojawiły się na świecie 3 lutego 1970 roku. Były to np. czarny Zw. ATOS BLACK z Zatoki Śpiewających Traw
 
 
i jego rodzeństwo - czarny AYAKS z Zatoki Śpiewających Traw, który został zarejestrowany we Francji, złota AGA z Zatoki Śpiewających Traw, czarne AVIA z Zatoki Śpiewających Traw, oraz AMICA z Zatoki Śpiewających Traw i Zw. ARIKA-BESSI  z Zatoki Śpiewających Traw, która pojechała do Poznania. Czarna córka Zw.Polski'67 JOWISZ ze Starego Grodu i Zw. ARIKA-BESSI  z Zatoki Śpiewających Traw o imieniu PINKA Czarna Meduza zamieszkała w Gdyni, a urodziła się dnia 18 grudnia 1972 roku.
ATOS BLACK z Zatoki Śpiewających Traw występując na VIII MWPR w Poznaniu w 1971 roku, w klasie otwartej miał w konkurencji 20 psów i zajął wtedy III lokatę. Ustąpił tylko przed Zw.Ch. Gatehampton PRINCE WILLOW, który zdobył wtedy tytuł Zwyc. i CACIB, oraz psu, który przyjechał z NRF o imieniu LANDO v. Schölerberg, zajmującego wtedy II miejsce w klasie. Na IV lokacie znalazł się także cocker spaniel z naszego Oddziału - biało-czarny ARGOS Osłonino. Wszystkie psy w rasie, oraz springer spaniele oceniał wtedy sędzia francuski - Sevin Guerville. Podczas Pomorskiej WPR z 1972 roku ATOS BLACK z Zatoki Śpiewających Traw występując w klasie zwycięzców uzyskał opis: "Pies o budowie prawidłowej, głowa szlachetna, ucho bardzo nisko osadzone, szata prawidłowa, ogon zbyt krótki, wzrost 43 cm", ocena doskonała, lokata II/2.
 
 
Ta powyższa reklama zaczęła ukazywać się w sopockich katalogach od 1967 roku i w związku z tym nie pokazuje sylwetki Zw. ATOS BLACK z Zatoki Śpiewających Traw w reklamie tego psa.
 
Z drugiego miotu Zw. SONIA Cocker's Star's i MAKARY Donna, dnia 2 lutego 1971 roku urodziły się czarne BLIS z Zatoki Śpiewających Traw, BART z Zatoki Śpiewajacych Traw, BAJ z Zatoki Śpiewających Traw, któremu sędzia Tacjana Wicher dała I lokatę w klasie otwartej psów podczas XIV Bałtyckiej WPR z 1972 roku. Zgłoszono ich wtedy do tej klasy 17 sztuk  Natomiast ich siostra BORA-BORA z Zatoki Śpiewających Traw, na tej samej wystawie, ale u Sędzi Haliny Woner, na 20 zgłoszonych do klasy otwartej, zajęła II miejsce, ustępując miejsce ERA z Mierzei Helskiej, będącej córką także Zw.Ch. Gatehampton PRINCE WILLOW, oraz ERA Kormoran. Czarna ERA z Mierzei Helskiej u Lidii Tysockiej z Gdyni ma szczenięta z przydomkiem "Brzozowy Dwór". A w miocie z którego pochodziła ERA z Mierzei Helskiej, były jeszcze czarna EVA z Mierzei Helskiej i złota EMI z Mierzei Helskiej, która ma szczenięta u Henryka Borskiego z Sopotu z przydomkiem "Czarci Kamień". Najbardziej znanym psem z tej hodowli był złoty SZACH Czarci Kamień, który pozostawił po sobie sporo potomstwa.
Czarny Ch., 6xCAC,2xCWC Gatehampton PRINCE WILLOW, urodzony 8 marca 1968 roku, w angielskiej hodowli Shearwater Al Clocke, był synem Ch. SIXSHOT Quettadene i złotej Gatehampton HONEY BUNNY, a zamieszkał u Heleny Forkasiewicz, która była właścielką warszawskiej hodowli "Grand Ami". W hodowli "Grand Ami" miały szczenięta ZŁOTKA MIKI AMIE Podkowa, oraz czarna Zwyc. DIXI z Antoniki, urodzona 11 kwietnia 1965 roku i będąca córką BäR v. Rennstieg i Ch. KASIA Sarnie Oko. Jej czarne siostry DOXA z Antoniki i DIANA z Antoniki pozostały w hodowli pani Czarnołuskiej. Czarny z białym DAR Grand Ami, który pojawił się na świecie 10 lutego 1964 roku był synem WOJTEK Żabie Oczko i ZŁOTKA MIKI AMIE Podkowa, która rok później, dnia 31 stycznia 1965 roku urodziła brązowo-białą CADETTE Grand Ami i brązową COLETTE będące córkami CZAKI. Urodzony 27 października 1960 roku czekoladowy CZAKI był synem WOJTEK Żabie Oczko i TALA. Natomiast potomstwo Zw. DIXI z Antoniki było zawsze po Ch.,6xCAC,2xCWC Gatehampton PRINCE WILLOW. W hodowli "Grand Ami" zamieszkał złoty PATRICK Lochnell urodzony 24 maja1972 roku, który to jest na zdjęciu (pochodzącym z archiwum Barbary Hanke) razem z Ch.,6xCAC,2xCWC Gatehampton PRINCE WILLOW.
 
 
Ch. PATRICK Lochnell urodzony w angielskiej hodowli M.H. Cameron i który pozostawił po sobie potomków, był synem SHANON of Lochnell i LANA of Lochnell.
 
Natomiast złota BORA-BORA z Zatoki Śpiewających Traw zamieszkała u Haliny Kuczkowskiej z Sopotu, u której miała szczenięta z przydomkiem "Bora". Biało-złota MALAGA Bora, która przyszła na świat 30 października 1972 roku była córką VASKO v. Schölerberg, który to wystąpił dwa miesiące wcześniej na naszej wystawie. Pomarańczowo-biały VASKO v. Schölerberg poprzez swoją matkę Zwyc. BRILLANTE v. Schölerberg był wnukiem biało czarnego z przesianiem Courtdale SUB LIEUTENANT, urodzonego 24 lutego 1965 roku, oraz W'66,CACIB WERRA von Schölerberg.
 

MALAGA Bora u Wandy Krajewskiej ma szczenięta z przydomkiem "z Cienia i Światła", jak np. urodzone 17 lutego 1975 roku po NELSON v. Haus Page. Z tego skojarzenia rodzi się złoty RALF z Cienia i Światła.
 
Na MWPR Brno, zorganizowaną w dniach 27/28 października 1973 roku z Polski zgłosiło się tylko 5 cocker spanieli, wszystkie o umaszczeniu czarnym, urodzone i pochodzące z gdańskiego Oddziału. Były to LIDER Centaurus i KAJA Hatari, będące potomstwem Zw.Polski, Ch.,2xCACIB SHERRY Cocker"s Star"s, UNA-CORA Cocker's Star's, będąca córką AXEL z Wilczego Lasu, CIT z Pisteckeho Lesa, oraz w klasie zwycięzców jako jedyny - Ch. SHERRY Cocker's Star's. Cocker spaniele były oceniane w kolorach (co miało już miejsce na Światowej WPR Brno w 1965 roku). W klasie zwycięzców psów o umaszczeniu czerwonym został zapisany tylko Ch. JARUS z Male Kamenne, urodzony 27 maja 1969 roku w hodowli należącej do Bożeny Antonovicovej i będący synem PORGY v. Pointenbach i XANDRINA Caterra. 
Również potomstwem PORGY v. Pointenbach były czarne GALAN z Male Kamenne i GERDY z Male Kamenne urodzone 12 grudnia 1972 roku. Partnerką PORGY v. Pointenbach została AJUKA z Male Kamenne, która przyszła na świat 5 czerwca 1965 roku. Ona, jak i jej czerwona siostra AJUGA z Male Kamenne, która została w hodowli, były córkami Noslien NUTBROWN (Clp-3749/60), urodzonego w Anglii w 1959 roku, a sprowadzonego do Czechosłowacji w 1960 roku, oraz BYSTRA z Żerotina, która przyszła na świat u Vladimira Juza. Natomiast BELKA z Żerotina Clp 1488 - 48, czyli zarejestrowana w czeskich księgach w 1948 roku została podstawą hodowli "z Dianina Vrchu".
 
 
Reklama hodowli "z Male Kamenne", ze zdjęciami PORGY v. Pointenbach i AJUKA z Male Kamenne ukazała sie w czasopiśmie PIES nr 5/6 z 1967 roku, w którym znalazł się także artykuł Jadwigi Ciecierskiej pt. Wszystko o cockerach". Pani Jadwiga była właścicielką hodowli cocker spanieli z przydomkiem "Donna", bazując na BALBINA.
 
Czarna podpalana GERDY z Male Kamenne u Jadwigi Szulc miała szczenięta z toruńskim przydomkiem "Xandrina". Czarne WADIM Xandrina, WINO Xandrina, WIWA Xandrina, urodzone 28 grudnia 1976 roku były potomstwem Ch. TEXAS del Ghiardo i Ch. GERDY z Male Kamenne. Zw. WIWA Xandrina ma szczenięta u Krystyny i Sławomira Cegielskich z przydomkiem "Bandola", a najbardziej utytułowanym jej synem był złoty Ch. MEKI Bandola, urodzony w 1978 roku.
 
Parę lat później do Polski, do pp. Dąbrowskich, właścicieli łódzkiej hodowli "Czarne Cockery" zostaje sprowadzony czarny KARLO z Male Kamenne, urodzony 25 sierpnia 1973 roku i będący młodszym bratem Ch. JARUS z Male Kamenne. Ich ojciec czarny PORGY v. Pointenbach, który pojawił się na świecie 3 marca 1964 roku w wiedeńskiej hodowli sędzi kynologicznej Barbary Engländer, był synem czarnego Inter.Ch. Lochranza TESSANT TRUMPETER i czerwonej CELANDINE of Lochnel. Pies ten zamieszkał u Zdenka Antonovicova.
Zarówno KARLO z Male Kamenne jak i sprowadzony przez pp. Dąbrowskich SALOMON v. Pointenbach zostali championami Polski i pozostawili po sobie sporo potomstwa. Biało-czarny Ch.PL SALOMON v. Pointenbach, urodzony 19 lipca 1974 roku był synem Ch. MONARUA of Merrybray i Ch. WANETTA of Wardeine. Bracia Ch. MONARUA of Merrybray i biało-czarny przesiany CACIB MATAGOWRIE of Merrybray, zarejestrowani w 1972 roku byli synami Ch. Courtdale FLAG LIEUTENANT, który to pies poprzez swojego syna (Courtdale SUB LIEUTENANT) był dziadkiem NELSON v. Haus Page. Natomiast dla WELLINGTON v. Haus Page biało czarny przesiany Ch.Zw.'66/67 Courtdale SUB LIEUTENANT, urodzony w 1965 roku, a zamieszkały w Niemczech, był pradziadkiem.
 
Wracając jeszcze do hodowli "Wilczy Las", to następny miot urodził się 27 lipca 1967 roku i był po  BOY od Tune i po BRANDY z Wilczego Lasu. W miocie tym były np. czarne AXEL z Wilczego Lasu, brązowy AGAT z Wilczego Lasu, oraz  ATOM z Wilczego Lasu, brązowa ALFA z Wilczego Lasu, która została w hodowli, czarne AMICA z Wilczego Lasu i AVA z Wilczego Lasu, która miała szczenięta w hodowli "Siwa Woda", natomiast AMICA z Wilczego Lasu to późniejsza sopocka hodowla "z Opery Leśnej". Ojciec tych szczeniąt biało czarny BOY od Tune pojawił się na świecie 17 czerwca 1965 roku w czechosłowackiej hodowli, należącej do Brozka Provomil. Jego rodzicami byli biało-czarny przesiany ZORRO v. Schölerberg (SpZB 37/62) i DRAGA z Hlavacova, która to była córką biało złotego KOSAK v. Schölerberg, urodzonego w Niemczech u Ruth Schulz. i o której hodowli  napisałam wyżej. Ale wcześniej do Polski, do Oddziału Poznań zostaje zaimportowany biało czarny URDIK z Hlavacova, urodzony 14 marca 1964 roku w hodowli należącej do Mileny Sterbovej. URDIK z Hlavacova, który nie zaistniał w hodowli, był synem VAL z Kbelnice, w której to hodowli miała potomstwo niemiecka trójkolorowa VRONI v. Sabinenhof i której ojcem był Northington's REGENT.
 
 
Ta powyższa reklama hodowli "z Golęcina" ze Zwyc. Polowym 1969 Tuchola BOY od Tune i jego dziećmi ukazała się m. innymi w poznańskim katalogu MWPR 1967 roku.
BOY od Tune
 
 
miał spory wpływ na rozwój gdańskich kolorowych spanieli, poprzez swoje czarno białe córki ARKA z Golęcina i AWA z Golęcina. Suki te miały dzieci z przydomkiem "Kolonia", należącym do Alicji Żywolewskiej z Gdańska Wrzeszcza. Pierwszą suką rasy cocker spanielki Alicji Żywolewskiej była ALKA z Osłonina, a parę lat wcześniej pani Alicja miała owczarka szkockiego o imieniu ALMA, która przyszła na świat  w 1961 roku i miała u niej szczenięta z przydomkiem "Szarlota".
Przydomek "Kolonia" został zarejestrowany na ARKA z Golęcina i AWA z Golęcina, w dniu 10 lutego 1975 roku z nr K/476 i był używany jak zresztą większość przydomków z przedrostkiem - "z Kolonii" i taki występuje w rodowodach.
Andrzej Banaszkiewicz z Osłonina, który należał do naszego Oddziału, nabył GASTA z Golęcina, urodzoną 14 sierpnia 1968 roku. Jej rodzicami zostali właśnie BOY od Tune i FIGA Ketiv. Biało-czarna GASTA z Golęcina została podstawą hodowli "Osłonino", hodowli zarejestrowanej przez Joannę Banaszkiewicz w dniu 12 lutego 1970 roku z nr O/131.
Do hodowli "z Golęcina" zostaje sprowadzona z Czechosłowacji biało czarny przesiany podpalany HENRY z Vymyslenky, który był wykorzystywany w hodowli "z Kolonii", a urodzony 24 sierpnia 1972 roku u Jozefa Kozisek. Jego rodzicami byli biało czarny IAAN v. Vanguard, będący synem biało czarnego przesianego INDIAN PRINCE of Lochnell, mieszkającego w Austrii. Matką IAAN v. Vanguard  była trójkolorowa BAJKA z Kbelnice (Cslp-4030/63). Natomiast matką HENRY z Vymyslenky została czarno biała z podpalaniem IRIS z Bedachova, będąca córką CINKA z Hlavacova, która to suka była córką dwóch importów - z Niemiec ZORRO vom Schölerberg (Cslp-4127/64) i z Holandii biało czarnej Wagtail's KARINA (Clp-3829/62).
Biało czarna GRAISY z Tantry, późniejsza partnerka HENRY z Vymyslenky urodziła się 5 kwietnia 1965 roku u Oto Petras. Jej rodzicami zostali biało czarny przesiany INDIAN PRINCE Of Lochnell i biało zlota przesiana DOLI z Tantry. 
 
Natomiast w hodowli "Wilczy Las" przychodzi następny miot złożony z co najmniej 8 szczeniąt, urodzony 16 stycznia 1968 roku i będący czwartym DOLLY.  Jej partnerem został Ch. BARRO i w miocie tym były np. czarny podpalany DENAR Wilczy Las, DORRI Wilczy Las (późniejsza hodowla "z Anbaru") i DESSA-PUMA Wilczy Las, które pojechały aż do Rzeszowa, oraz DOXA Wilczy Las, która ma szczenięta z przydomkiem "z Puszczy Bieniszewskiej".
W tym samym roku, dnia 13 września 1968 roku rodzą się czarne EMIR Wilczy Las i EFOR-PIQUE Wilczy Las, oraz czarna podpalana  ESTA Wilczy Las( która pojechała do Łodzi), będące także dziećmi Ch. BARRO, natomiast ich matką została BRANDY Wilczy Las. Dnia 16 lutego 1969 roku rodzą się szczenięta oznaczone literą "F" z  powtórzonego krycia Ch. BARRO i DOLLY. Urodziły się wtedy np. złote FILON Wilczy Las, FRANT Wilczy Las, oraz złota FIGA Wilczy Las, która zamieszkuje w Oddziale bydgoskim.
 
W dniu 20 lipca 1969 roku ALFA Wilczy Las zostaje po raz pierwszy matką, a jej partnerem zostaje złoty DUKAN z Golęcina, będący synem ADAR z Jemcinskych Lesu i Figa KETIF i on, oraz jego złoto czerwony brat CWC,Zwyc.Ch. DINGO z Golęcina urodzili się 2 marca 1965 roku. DUKAN z Golęcina zarejestrowany w naszym Oddziale, był w rękach Macieja Nowickiego z Olsztyna. Rodzą się wtedy np. czarne GROT z Wilczego Lasu, GRAY-AMI z Wilczego Lasu. GRAY-AMI z Wilczego Lasu, który zamieszkał u Ludwika Ziomek mial sukcesy wystawowe, jak np. na XIII Bałtyckiej WPR z 1971 roku w Sopocie na 18 zgłoszonych psów w klasie otwartej zajmuje II lokatę z oceną doskonałą, ustępując ATOS-BLACK z Zatoki Śpiewających Traw. A oceniała je wtedy Janina Hejn. Dwa lata później, w 1973 roku w Sopocie, GRAY-AMI z Wilczego Lasu występując w klasie zwycięzców na 6 zgłoszonych psów także zdobywa II lokatę, za CACIB, Zw.Ch., Ch.CSRS'71 SHERRY Cocker's Star's, który to pies poza osiągnięciami wystawowymi miał także hodowlane. Na ogólnopolskiej Specjalistycznej Wystawie w Bytomiu, zorganizowanej 20 stycznia 1974 roku w konkurencji hodowlanej o Zasłużonego Reproduktora SHERRY Cocker's Star's zajął drugie miejsce po swoim ojcu BOB Rica. W czasopiśmie PIES nr 1-2/1974 ukazała się Lista Najwybitniejszych Reproduktorów Spanieli w Polsce z podziałem na złote i czerwone, czarne i kolorowe, wśród których był ARGOS Osłonino, a w czarnych były m. innymi nasze championy -  SHERRY Cocker's Star's i CIT z Pisteckeho Lesu.
 
Wracając jeszcze do CWC,Zw.,Ch. DINGO z Golęcina to był on ze strony swojego syna (URU z Balic) dziadkiem czekoladowej z podpalaniem ARMA z Wyspy Uznam i jej sióstr czarnej AGA z Wyspy Uznam, oraz czarnej podpalanej ASTRA z Wyspy Uznam, która została w hodowli, a których matką została GRETA z Golęcina.
Czarna podpalana GRETA z Golęcina, urodzona 14 sierpnia 1968 roku i mieszkająca w Świnoujściu u Alberta Kondratowicza (hodowcy wyżłów niemieckich szorstkowłosych), była córką BOJ od Tune i FIGA Ketiv, czyli jej córki (jak np. ARMA z Wyspy Uznam), które przyszły na świat 22 stycznia 1971 roku były wnuczkami i prawnuczkami FIGA Ketiv. ARMA z Wyspy Uznam
 
 
u Grażyny Sych została podstawą hodowli "Warkocz Berenike", w której pierwsze szczenięta przychodzą na świat dnia 10 lutego 1972 roku i były po Ch. WODAN ze Starego Grodu. W miocie tym były np. czekoladowy przesiany AGAMEMNON z Warkocza Berenike, który pozostał w hodowli, AZTEK z Warkocza Berenike, oraz czekoladowe podpalane I'M SORRY z Warkocza Berenike i ANDRUS z Warkocza Berenike,
 
 
który zamieszkał u Urszuli Mendes z Wrocławia. Te fantastyczne zdjęcia ARMY z Wyspy Uznam i ANDRUS z Warkocza Berenike pochodzą z prywatnego archiwum Grażyny Sych. Dzieci Ch. URWIS z Błękitnej Palety i ARMA z Wyspy Uznam, urodzone 11 lutego 1977 roku dostały np. imiona DAKAR  z Warkocza Berenike i czarno-biała podpalana Ch. DAJANA z Warkocza Berenike, która rezydowała u Jerzego Woźniaka, u którego później zamieszkała także czarna podpalana SAFONA z Warkocza Berenike i obie mają własne potomstwo z prefiksem "Gaje Arycji". Np. czarne podpalane rodzeństwo Ch. GRAL Gaje Arycji i GINA Gaje Arycji, która zamieszkała u Janiny Hejn, urodzone 24 września 1980 roku, bylo dziećmi czarnego podpalanego niemieckiego Ch. ORLO v.d. Berkampe i Ch. SAFONA z Warkocza Berenike, która to była młodszą o ponad półtora roku siostrą Ch. DAJANA z Warkocza Berenike i urodzoną 11 grudnia 1978 roku.
 
Wracając do Oddziału Gdańsk, to czarne rodzeństwo HARDY z Wilczego Lasu, HAGA z Wilczego Lasu HERA z Wilczego Lasu i HOLLY z Wilczego Lasu urodzone dnia 30 kwienia 1971 roku, było potomstwem Zw.Ch. Gatehampton PRINCE WILLOW i ALFA Wilczy Las. HAGA z Wilczego Lasu ma dzieci w gdańskiej hodowli "Zakątek Jaśkowej Doliny", natomiast HOLLY z Wilczego Lasu rodzi szczenięta z przydomkiem "Piekło", należącym do Ryszarda Domaradzkiego, właściciela dużej hodowli psów z naszego Oddziału i w której to hodowli po raz pierwszy ma potomstwo BELLA Siwa Woda. Siostry czarna podpalana BETTY Siwa Woda i biało-czarna BELLA Siwa Woda, urodzone 16 lipca 1971 roku u Władysława Kołodziejskiego, były córkami SUPER MAC Cocker's Star's i AWA z Wilczego Lasu. Biało-złota ARETA z Piekła przyszła na świat 29 maja 1973 roku, jako córka ATOL Osłonino i BELLA Siwa Woda.
CORINA z Kolonii, urodzona 24 grudnia 1977 roku, jako córka Ch. NELSON v. Haus Page i AWA z Golęcina również zamieszkała w hodowli "Piekło".
 
Złoty TEDDI Złota Obroża i ALFA Wilczy Las dnia 31 marca 1973 roku zostali rodzicami brązowego IKAR Wilczy Las, oraz brązowo podpalanego IRYD Wilczy Las. Pełno rodowodowy TEDDI Złota Obroża, o nr rej. 4424/X/68, urodzony 10 października 1968 roku w poznańskiej hodowli Henryka Owsian, a zamieszkały w Toruniu, był synem Zw.Polski'67 JOWISZ ze Starego Grodu i AGA z Golęcina. Natomiast  z pierwszego urodzonego dnia 5 sierpnia 1962 roku miotu cocker spanieli w hodowli "z Golęcina" pochodziło rodzeństwo brązowy ABO (BOB) z Golęcina i AGA z Golęcina, wpisana do K.W.-T-I-183/VIII/65, będąc dziećmi brązowego CYRAN Oczerety, mieszkającego u Henryka Owsian i FIGA Ketiv.
 
Pierwsze szczenięta BRANDY Wilczy Las urodziły się 27 maja 1967 roku i były po BOY od Tune. W miocie tym były np. czarny AXEL z Wilczego Lasu, brązowa ALFA z Wilczego Lasu, która została w hodowli, oraz AVA z Wilczego Lasu (hodowla "Siwa Woda").
Rok później pojawia się na świecie czarny EMIR Wilczy Las, urodzony 4 maja 1968 roku i będący synem Ch. BARRO i BRANDY Wilczy Las.
 
W dalszym ciągu funkcjonuje przydomek "z Wilczego Lasu", ale należy on już do innego hodowcy, właściciela hodowli długowłosych owczarków niemieckich.
 
Hodowla "Cocker's Star's" wymagająca dokładniejszego omówienia, była bardzo znana w Polsce i jak już wspominałam, że gdy się pojawiały się z tej hodowli cockery na wystawach, to nie raz konferansjerzy informowali widzów "A oto idą gdańskie cockery". Odnośnie naszych spanieli Halina Woner m. innymi tak napisała w artykule pt.: "Rozwój Hodowli Cocker Spanieli w latach po II Wojnie Światowej" - "Aż dziwne wydaje się, że jeszcze w 1959 roku w sprawozdaniu z wystawy sopockiej nie ma wzmianki o żadnym spanielu, wówczas gdy dziś Oddział ten zalicza się do czołówki nie tylko pod względem ilości, ale i jakości cocker spanieli".
Np. podczas XIII Bałtyckiej WPR w Sopocie w 1971 roku spaniele oceniała Tacjana Wicher z Warszwy. Zgłoszono wtedy 36 egzemplarzy, z czego z hodowli "Wilczy Las" 13 sztuk, z hodowli "Cocker's Star's" - 5 egzemplarzy, z hodowli "Bursztyn" czwórka rodzeństwa, będące dziećmi BILL z Wilczego Lasu, dwójka z hodowli "Radunia" i pojedyńcze z innych hodowli. Na 13 ocen doskonałych wszystkie z przydomkiem "Cocker's Star"s" uzyskały te oceny i lokatowe miejsca. Najlepszym psem został SHERY Cocker's Star's, natomiast z suk okazała się SONIA Cocker's Star's, która dodatkowo zdobyła tytuł Zwyc. Wystawy. A dodatkowo sędzia przyznała np. 9 ocen dobrych, 2 bez oceny, a nawet jedną dostateczną. Pozostałe stanowiły oceny bardzo dobre.
 
Natomiast dnia 23 lutego 1970 roku SANDRA Cocker's Star's po raz pierwszy została matką. Ojcem szczeniąt, urodzonych 23 lutego 1970 roku został Ch. Zw. Polski i Budapesztu CACIB JET JOURNEY of Ware. Z miotu tego pochodziło np. czarne rodzeństwo -  P.T. SETTI Cocker's Star's, SONNY Cocker's Star's i SUZI Cocker's Star's, która później została bazową suką hodowli "Dolina Różana" Kazimiery Łusiewicz z Gdyni. Pochodząca z tego miotu SABINA Cocker's Star's w Bialymstoku miała dzieci z przydomkiem "z Bryzgla nad Wigrami", a ich siostra SASSI Cocker's Star's zamieszkała u Hanny Tarnowskiej z Gdańska, u której pierwszy miot przyszedł na świat 21 marca 1972 roku i był po AXEL z Wilczego Lasu. Ich córkami zostały np. czarne AGA Chryzolit, ARETA Chryzolit, ALFA Chryzolit i ASTA Chryzolit, o nr metryki 5646/X/72, która u Barbary Moszczyńskiej z Gdańska ma szczenięta z przydomkiem "Spaniele Gdańskie". W hodowli " Chryzolit " szczenięta miała również SAMANTA-KAROLINA Cocker's Star's, będąca m.innymi siostrą SORAYA Cocker's Star's, a urodzone dnia 19 sierpnia 1973 roku. SORAYA Cocker's Star's rodziła szczenięta z przydomkiem "Złoty Kurant ", należącym do Tadeusza Sołtysiaka z Gdyni. Czarna SAMANTA-KAROLINA Cocker's Star's występując w klasie młodzieży na Pomorskiej WPR w Bydgoszczy w 1974 roku, od Haliny Woner uzyskała ocenę doskonałą z następującym opisem; "Bardzo ładna suka, o szlachetnej głowie, długiej szyji, uszach nieco obficie owłosionych, korpus o doskonałym kośćcu, odrobinkę za długi w stosunku do wysokości, doskonały w gatunku włos".
Odnośnie jeszcze P.T. SETTI Cocker's Star's (P.T. - Pies Towarzysz) to będąc w rękach Stanisława Świderskiego z Sopotu podczas XIV Bałtyckiej WPR w Sopocie w 1972 roku, brał udział w Pokazie Amatorskiej Tresury. Pokaz ten, w którym uczestniczyło 11 psów, został przygotowany przez ówczesnych tuzów szkolenia - Zbigniewa Bagrowskiego, Hieronima Konopińskiego i Zygmunta Żelaznego. W pokazie tym brał także owczarek szkocki collie, który był w rękach Barbary Tomaszewskiej, znanej wszystkim obecnie właścicielki hodowli "Sagittarius".
 
Rok później, dnia 14 lutego 1971 roku urodziła się czarna TONIA Cocker's Star's, która jako czteromiesięczne szczenię została zarejestrowana przez hodowcę. Jej rodzicami byli EBIS Kormoran i SANDRA Cocker's Star's. Czarne rodzeństwo EBIS Kormoran i Zw. Mł. ERA Kormoran, która zamieszkała u Zbigniewa Webera z powiatu puckiego (i który w oparciu o nią rozpoczął hodowlę "z Mierzei Helskiej") przyszło na świat 18 marca 1969 roku jako potomstwo MARS ze Starego Grodu i AGA Kormoran. Z przydomkiem "z Mierzei Helskiej" w tym samym czasie rodziły się wyżły niemieckie szorstkowłose, bazując na brązowej BAS AGA Lauryn, urodzonej 20 sierpnia 1964 roku i będącej córką ARGO z Łowieckiego Boru.
 
W tym samym roku, dnia 7 sierpnia 1971 roku SANDRA Cocker's Star's ponownie zostaje matką, a jej partnerem został wtedy AXEL z Wilczego Lasu. Pochodzące z tego skojarzenia to czarne UMBO Cocker's Star's, czarna UNA-CORA Cocker's Star's, która będąc w rękach Danuty Jarmołowicz z Gdańska zdobywa tytuły takie jak: Zwyc. Mł., Zwyc.. W 1974 roku UNA-CORA Cocker's Star's uzyskuje championat Polski i zostaje matką dzieci urodzonych z przydomkiem "Aquarius". Czarna Ch.PL SANDRA Aquarius
 
 
urodzona 23 stycznia 1974 roku jako córka Ch. CIT z Pisteckeho Lesu i Zwyc. Mł., Zwyc. CH. UNA-CORA Cocker's Star's zostaje nabyta przez Izabellę Wrzeszcz z Gdyni, która była asystentem kynologicznym na spaniele. Izabella Wrzeszcz i dzięki której mogę zaprezentować zdjęcie Ch.PL SANDRA Aquarius, rozpoczęła w oparciu o nią hodowlę "Amicus Amico", w której urodził się jedyny miot w ilości 4 czarnych szczeniąt, wśród których były np. czarny REMUS Amicus Amico, RITA Amicus Amico, oraz ROLLA Amicus Amico, będące dziećmi złotego XESSO v. Ritterfeld, który zamieszkał u Mariana Szymańskiego. Pies ten pojawił się na świecie 26 marca 1973 roku, jako syn THE MISTER Merryborne i SVEA v. Ritterfeld.
 
A w miocie tym oprócz Zwyc. Mł., Zwyc. CH. UNA-CORA Cocker's Star's, była także czarna UMBRA Cocker's Star's, która zamieszkała u asystenta kynologicznego Włodzimierza Michalskiego z Gdyni i który np. podczas XVI Bałtyckiej WPR Sopot 1974 pełnił funkcję gospodarza wystawy, a rok wcześniej był w komitecie wystawy. UMBRA Cocker's Star's miała szczenięta z przydomkiem "od Dreli". Czarne rodzeństwo MOTYL-MITO od Dreli, MALTA od Dreli, MASZA od Dreli i Zwyc.Mł'73 MIKA od Dreli, urodzone 30 stycznia 1973 roku było dziećmi Ch. CIT z Pisteckeho Lesa i UMBRA Cocker's Star's. Natomiast ULITA Cocker's Star's zamieszkuje w Koszalinie, u Danuty Kopszak u której ma potostwo urodzone 1 marca 1973 roku, po CIT z Pisteckeho Lesu, a ich czarny syn o imieniu CYPIS CENT Sfora Dominiki zamieszkuje w Szczecinie u Krystyny Cegielskiej. Natomiast jego złote rodzeństwo CEKIN Sfora Dominiki i CONTESSA Sfora Dominiki rejestruje na siebie Władysław Kurjata i zgłasza je na bałtycką wystawę w 1973 roku. Ich miotową siostrą była złota CHANELL Sfora Dominiki. Czyli SANDRA Aquarius i CYPIS CENT Sfora Dominiki jak i reszta z tego miotu było ciotecznym rodzeństwem. Pochodząca z tego samego miotu CYTRA Sfora Dominiki zostaje matką w gdyńskiej hodowli "Perseusz", należącą do Marty Litwin. Złote rodzeństwo MIKS Perseusz i MIMI TANIA Perseusz, która docelowo zamieszkała u Barbary Tomaszewskiej, urodziło się 9 maja 1975 roku i było dziećmi BOS Leśne Błota i CYTRA Sfora Dominiki.
 
Piąte szczenięta SANDRA Cocker's Star's, tym razem po Ch. ARGOS Osłonino, należącego do Wiesława Chlebowskiego z Gdyni, pojawiły się na świecie 8 lipca 1972 roku i było to jedyne wykorzystanie w tej hodowli kolorowego reproduktora. Biało-czarny  Ch. ARGOS Osłonino,
 
 
biało-czarne ALF Osłonino, ALKA Osłonino, AZJA Osłonino, oraz biało-złote ATOS Osłonino i PT (Pies Towarzysz) ATOL Osłonino, który zamieszkał u Elżbiety Chlebowskiej z Sopotu, (będącej rodziną pana Wiesława Chlebowskiego) urodziły się dnia 7 maja 1970 roku. Rodzeństwo to było potomstwem biało-czarnych GASTA z Golęcina i FUK z Golęcina, który to był synem ADAR z Jemcinskych Lesu i FIGA Ketiv. Natomiast jego partnerka GASTA z Golęcina byla córką BOY od Tune i również FIGA Ketiv. Biało-czarna AZJA Osłonino i SHERRY cocker's Star's dnia 21 sierpnia 1972 roku u R. Czaplewskiej z Pucka, zostają rodzicami np. czarnych DONALD Cydonia i DORIS Cydonia.
Hodowla "Osłonino", została zarejestrowana przez Joannę Banaszkiewicz, zamieszkałą w miejscowości Osłonino, zarejestrowaną w oparciu o GASTA z Golęcina, dnia 12 lutego 1970 roku z nr O/131/70.
Wiesław Chlebowski parę lat wcześniej był właścicielem suki rasy kerry blue terier o imieniu DAISY, urodzonej w 1963 roku i po której miał szczenięta z przydomkiem "Victoria Regia". Był też właścicielem czarnego BOY, urodzonego 10 lutego 1973 roku, będącego synem ARGOS Osłonino i ARIDA z Bukowa, która to poprzez swoją matkę - rodowodową DORANA Złoty Jantar, była wnuczką KALIF Sarnie Oko i AXEL Sarnie Oko. Czarna podpalana DORANA Złoty Jantar, urodzona 7 lipca 1968 roku, mieszkająca u Marii i Zenona Zawilskich ze Skibna, była córką BILL z Wilczego Lasu i DIANA Legnica, która to właśnie była córką AXEL Sarnie Oko. Do Wiesława Chlebowskiego należał także złoty CETI z Ustronia Patty, urodzony w 1983 roku, ale to już temat na inne opracowanie. Po Ch. ARGOS Osłonino i po ASTA z Leszczyńskiego Grodu dnia 4 czerwca 1973 roku rodzi się biało-złota BIBI z Trzcińca, która zostaje bazową suką hodowli kolorowych spanieli "Słoneczna Laguna", należącą do Krzysztofa Nadulskiego z Gdyni i który został asystentem kynologicznym na spaniele. Natomiast siostra BIBI z Trzcińca o imieniu BETI z Trzcińca zostaje podstawą hodowli "Od Krzysia", a w miocie tym był też biało-czarny BOB z Trzcińca. Rodzeństwo to przyszło na świat 4 czerwca 1973 roku, jako dzieci ARGOS z Osłonina i ASTA z Leszczyńskiego Grodu, która to była dzieckiem Ch. BARRO i RIKA z Golęcina, która to była po BOY od Tune i GRAISY z Tantry. RIKA z Golęcina była siostrą (ale z innego rocznika) biało-czarnego w łaty BAR z Golęcina, który został zarejestrowany w naszym Oddziale przez p. K. Zielińską.
 
Z drugiego miotu urodzonego 20 czerwca 1972 roku po GASTA z Golęcina i po Ch.Zw. SHERRY Cocker's Star's wywodził się czarny Zw. BUKI z Osłonina i jedyne kolorowe szczenię w miocie - BAKSTER z Golęcina, który nie odegrał żadnej roli w hodowli. Następne potomstwo GASTA z Golęcina przychodzą na świat w 1974 roku, po SAHIB Hatari i z tego skojarzenia były CENT z Osłonina, CZIKA z Osłonina, biało-złota CARMEN z Osłonina, która została w hodowli i trójkolorowa CZATA z Osłonina. Rodzeństwo biało-złoty SAHIB Hatari, tricolor SEXTANT Hatari i tricolor SAMANTA Hatari, które pojawiło się na świecie 20 kwietnia 1970 roku u Lecha Krzemińskiego z Gdańska, było potomstwem SUPER MAK Cocker's Star's i ASIA Kormoran. Czarna podpalana ASIA Kormoran, która zamieszkała w naszym Oddziale, urodzona 9 lutego 1969 roku była córką BILL z Wiczego Lasu i BALBINKA Kormoran, która to suka była córką DUKAT i AGA, o której piszę wyżej przy omawianiu jej matki - Northington's DANAE.
 
W miocie tym po SANDRA Cocker's Star's i Ch. ARGOS Osłonino były np. czarny WOWO Cocker's Star's, czarny podpalany WANG Cocker's Star's, czarna WIWA Cocker's Star's, oraz czarna WAJA Cocker's Star's, która zamieszkała u Władysława Walkiewicza z Gdańska, zostając w przyszłości podstawą hodowli "Oliwska Ostoja", która to hodowla jednomaścistych cocker spanieli została zarejestrowana w Związku dnia  8 września 1975 roku z nr O/243.
 
 
Jest to karta oceny WAJA Cocker's Star's podpisana przez Halinę Woner. WAJA Cocker's Star's występowała w klasie zwycięzców, którą to klasę wygrała biało-złota Zw. ANDRA Czarny Opal, będąca córką czarnych Ch. BOB Rica i P.T.,Ch. AGA Złoty Gród, która to była po Zw.Ch. Gatehampton PRINCE WILLOW i LEDA ze Złotego Gniazda. P.T.,Ch. AGA Złoty Gród i jej czarna siostra ARICA Złoty Gród, urodzone 5 kwietnia 1970 roku pozostały u Haliny Klimaszewskiej z Bydgoszczy, która później została sędzią kynologicznym. Siostry LEDA Złote Gniazdo i LEAA Złote Gniazdo, które pojawiły się na świecie 15 kwietnia 1968 roku były córkami  Ch. DUKAT i złotej AWA z Myśliwskiej Przygody, która to hodowla bazowała na CZARA Oczerety.
 
 
Na zdjęciu tym są matka z córką - czarna Ch. AGA Złot Gród i biało złota Ch. ANDRA Czarny Opal, która przyszła na świat 9 lutego 1972 roku i pozostała w hodowli Marty Goncerzewicz, jako córka Ch.Zw. BOB Rica i Ch. AGA Złoty Gród. Rodzeństwem Ch. ANDRA Czarny Opal były czarny podpalany ARAMIS Czarny Opal, czarny AJAKS czarny Opal oraz ASTRA Czarny Opal, która została w hodowli i dnia 22 stycznia 1976 roku po SALOMON v. Pointenbach urodziła biało czarną HAJKA Czarny Opal, która zamieszkała w naszym Oddziale. Czarny podpalany ARAMIS Czarny Opal od Haliny Woner na WPR w Katowicach w 1973 roku uzyskał następujący opis startując w klasie otwartej i uzyskując ocenę doskonałą lokatę IV/11: "Ładny pies, dość rosły (42 cm wzrostu) o szlachetnej, ładnej głowie, doskonałym oku, korpus w proporcjach, dobrym kośćcu, nieco ciężki, o szacie ze śladami falistości na głowie i kończynach".
 
Z miotu urodzonego dnia 20 marca 1975 roku po Ch. NELSON v. Haus Page i po Ch. AGA Złoty Gród pochodziło rodzeństwo biało złoty DUKAT Czarny Opal, trójkolorowy DON Czarny Opal, czarno biały Ch. DIK Czarny Opal, który zamieszkał razem z czarnym Ch. CYPIS CENT Sfora Dominiki u Krystyny Cegielskiej, oraz trójkolorowa DINA Czarny Opal, biało czarna DIANA Czarny Opal i biało czarna przesiana 12xdosk., 2xZwyc.Mł., CWC  DORA Czarny Opal,
 
 
która zapoczątkowała hodowlę cocker spanieli kolorowych "Księżycowa Sylena", czynnej do tej pory, ale już z przydomkiem "Sylena FCI", należącej do Jerzego Olszewskiego.
Urodzona dnia 2 kwietnia 1976 roku złota IGNIS ze Złotego Grodu, będąca córką Kilkieran ARF AMO i ARICA Złoty Gród zamieszkała u Małgorzaty Lorenc. Czerwony Zw. Kilkieran ARF AMO, urodzony 5 sierpnia 1973 roku w angielskiej hodowli także sussex spaniel, irish water spaniel i field spaniel, a należącej do R. Bayliss & D. Cunningham. Zw. Kilkieran ARF AMO był synem Sorbrook SWEET WILLIAM i WOOD NYMPH of Kells. Sorbrook SWEET WILLIAM, który pozostał w hodowli pp. J. Smith, urodził się 11 grudnia 1970 roku, jako syn złotego SUNGLINT of Sorbrook, który to był synem Quettadene BERNADETTE i NIGHT CUP of Sorbrook.
 
 
Na powyższym zdjęciu zrobionym podczas wystawy w Sopocie w 1976 roku i pochodzącym z archiwum Jolanty Kaweckiej widać lokatowe miejsca psów z klasy otwartej i tak: na pierwszym miejscu patrząc od lewej strony stanął Kilkieran ARF A MO (ze swoim właścicielem Władysławem Kuriatą), na drugiej lokacie złoty ORDOS Centaurus, będący synem Ch.Zw. CIT z Pisteckeho Lesa, trzeci był trójkolorowy DON Czarny Opal, a na czwartym miejscu stanął czarny DŻERRY Hatari, który był także synem Ch.Zw. CIT z Pisteckeho Lesa.
 
Natomiast dnia 19 sierpnia 1973 roku Ch. CIT z Pisteckeho Lesa i SANDRA Cocker's Star's zostają rodzicami czarnej SERAFINA Cocker's Star's, która została w hodowli. Występując w klasie otwartej w 1975 roku w Sopocie w konkurencji zgłoszonych 44 suk - SERAFINA Cocker's Star's zajęła I miejsce z oceną doskonałą, CWC i tytułem zwycięzcy, a oceniana była przez Halinę Woner. A w miocie, oprócz SERAFINA Cocker's Star's były czarne SARA Cocker's Star's, SUNNY Cocker' Star's, SAMANTA-KAROLINA Cocker's Star's, o której piszę wyżej, oraz SATA Cocker's Star's i złota SOREL Cocker's Star's, które pozostały w hodowli. Na tej samej wystawie SOREL Cocker's Star's występując w klasie zwycięzców na 7 sztuk zajmuje II lokatę z oceną doskonałą i medalem. Po SOREL Cocker's Star's i Kilkieran ARF AMO dnia 8 grudnia 1975 roku rodzą się np. złote SAFRI Cocker's Star's, SAGO SAGO Cocker's Star's i SENORITA Cocker's Star's. Natomiast Zwyc. SATA Cocker's Star's ma dzieci po Kilkieran ARF AMO, urodzone 18 marca 1976 roku. Z tego miotu wywodził się złoty np. TOPAZ Cocker's Star'
Czerwona SUZAN Cocker's Star's, która pojawiła się na świecie 9 grudnia 1975 roku była córką Kilkieran ARF AMO i SERAFINA Cocker's Star's i miała własne potomstwo z gdańskim przydomkiem "Udany Start", należącym do Eleonory Łopuskiej.
Czarne rodzeństwo SAYMON Cocker's Star's i SARI SARI Cocker's Star's, oraz złoty SNOOPI Cocker's Star's urodzone 27 grudnia 1976 roku były potomstwem Ch.,CACIB-Res.TEXAS del Ghiardo i SERAFINA Cocker's Star's.
 
Natomiast będąca podstawą hodowli "Cocke's Star's" - Ch. CZARNA z Wilczego Lasu była raczej suką wystawową niż hodowlaną i pozostawiła po sobie w związku z tym niewiele miotów. Czarne rodzeństwo WIOLA Cocker's Star's i WEZYR Cocker's Star's pochodził z miotu 8 szczeniąt, urodzonego 4 kwietnia 1971 roku, będącego wynikiem krycia matki synem. Ich ojcem został SHERRY Cocker's Star's, natomiast matką była Ch. CZARNA z Wilczego Lasu.
WIOLA Cocker's Star's która szczeniąt nie miała,
 
 
zamieszkała u Barbary Szyjkowskiej z Torunia, będącej asystentem na spaniele (Barbara Hanke właścicielka hodowli " z Zamku Krzyżackiego ", znanej przede wszystkim z doskonałych chow-chowów) i u których mieszkała już złota cocker spanielka Zw. GABA z Jeleńca, będąca córką złotego Zw. CLAUDIO.
WEZYR Cocker's Star's natomiast zamieszkał u Sławomira Cegielskiego ze Szczecina.
Dnia 5 kwietnia 1972 roku urodziła się czarna ZORA Cocker's Star's, (będąca córką Ch. BOB Rica i Ch. CZARNA z Wilczego Lasu) i która to została skojarzona z Ch. CIT z Pisteckeho Lesu. Dnia 20 czerwca 1974 roku u Macieja Draczyńskiego urodziły się z tego krycia np. złoty CADYK-PASZA Alba i złota CZARINA Alba.
W następnym roku, dnia 21 lutego 1973 roku przyszły na świat czarne SAADI Cocker's Star's, SAMANTHA Cocker's Star's i SORAYA Cocker's Star's które były po Ch. CIT z Pisteckeho Lesa i Ch. CZARNA Cocker's Star's.
Dnia 12 maja 1974 roku przychodzi na świat rodzeństwo czarny SILVER-LORD Cocker's Star's, oraz SARI Cocker's Star's i SEXI-AMBA Cocker's Star's, będące potomstwem Ch. CIT z Pisteckeho Lesu i ośmioletniej wtedy Ch. CZARNA z Wilczego Lasu.
 
W 1972 roku na XIV Bałtycką WPR w Sopocie i na którą zgłoszono 65 cocker spanieli,  a w klasie młodzieży po raz pierwszy jest zapisany czarny CIT z Pisteckeho Lesa, urodzony 17 lipca 1971 roku, u Antonina Kohout z CSRS ( z Czechosłowacji ). Ten nieduży, czarny, heterozygotyczny pies na umaszczenie złote, był synem Vitez Czech 1970 WHISKY MAC, prowadzącego zarówno ze strony ojca, jak i matki angielską hodowlę „Taymyr„. Matką CIT z Pisteckeho Lesa została ROSINE v. Schnepfenstrich (Cslp. 5168/68, SpZb 727/67), urodzona w 1967 roku i której to ojciec - Hazari HARMON mieszkał w DDR, u Elisabeth Gerdes. Jej matką, czy babką CIT z Pisteckeho Lesa była czerwona ROMANZE v. Schnepfenstrich, która pojawiła się na świecie w 1963 roku, jako córka czerwonych Sixshot HENRY THE HERON i CACIB PARTY MANNERS of Pelynt.
Czarny Hazari HARMON (Sp. ZB 2304/64), urodzony 22 kwietnia 1963 roku, w angielskiej hodowli, a rezydujący w hodowli "v. Schnepfenstrich", był synem Ch. Lochranza MERRYLEAF EIGAR i Quattaden’s LAUGHING VIOLA of Sandover. Natomiast hodowla "v. Schnepfenstrich" należała do Elisabeth Gerdes z Niemiec (DDR), która także hodowała cocker spaniele amerykańskie. W tej hodowli miały szczenięta  złote TATJANA von Sonnborn urodzona w 1952 roku, oraz angielska CACIB PARTY MANNERS of Pelynt, zarejestrowana w Niemczech  z nr 4019/59 i urodzona 18 lipca 1959 roku. Rodzicami CACIB PARTY MANNERS of Pelynt zostali czerwony Treetops TRIGGER HAPPY prowadzący w swoim rodowodzie m.innymi linie "Lochranza" i "Sixshot", oraz złota PARTY PIECE of Pelynt, w której rodowodzie występował w 6 pokoleniu czarny Sixshot BLACK SWAN, który pojawił się na świecie w 1937 roku i też był w rodowodzie Treetops TRIGGER HAPPY. Z przydomkiem "v. Schnepfenstrich" miała potomstwo czarno-biała podpalana WIEBKE v. Schölerberg, urodzona w 1970 roku i będąca córką i wnuczką Ch.Zw. Courtdale SUB LIEUTENANT.

Zwyc.Polski 1973 CIT z z Pisteckeho Lesa został w przyszłości utytuowanym reproduktorem i był zarazem pierwszym importem pana Kurjaty. Podczas II Specjalistycznej Wystawy Spanieli, która miała miejsce 20 stycznia 1974 r. w Bytomiu CIT z Pisteckeho Lesa zdobywa tytył Zwycięzcy II Specjalistycznej Wystawy Spanieli, ale niestety ginie w wypadku w wieku okolo 3,5 lat. Jego ostatnie szczenięta w naszym Oddziale urodziły się dnia 28 maja1975 roku.
W czasopiśmie PIES nr 5/6 1973 ukazał się m.innymi artykuł Haliny Woner pt. "Ocena stanu hodowli cocker spanieli w Polsce za okres 1972-73", wraz ze zdjęciami Colinwood GAY SOLDIER, LANDO v. Schölerberg, Ch. Gatehampton PRINCE WILLOW i Ch.Zw. CIT z z Pisteckeho Lesa, którego rok później na wystawie w Bydgoszczy Halina Woner tak opisała: " Ogólny wygląd, proporcje, wzrost typowy dla rasy. wad i usterek nie stwierdzono".
 
W hodowli "Male Kamenne" urodzili się dnia 15 czerwca 1977 roku bracia zaimportowani do Polski - JARYS z Male Kamenne i JAR z Male Kamenne, którzy byli synami czerwonego 4xCACIB,Ch.CSSR 1976, Zw. PL 1976, Zw. Brna, Nitry,Zw. Klubu 1975 USCHO v.d. Birke, (mieszkającego w hodowli "z Male Kamenne") i złotej Zw.Mł. EVIKA z Male Kamenne (Clp - 9377/74), która to była córką 2xCACIB, 2xZwyc.Klubu PORGY v. Pointenbach i czerwonej PALINE v. Schnepfenstrich. 4xCACIB,Ch.CSSR 1976, Zw. PL 1976, Zw. Brna, Nitry,Zw. Klubu 1975 USCHO v.d. Birke pojawił się na świecie 11 czerwca 1974 roku, u Horsta Meyer, będąc synem angielskiego importa Wyntops GOLDEN MARK i VOLANTA v.d. Birke
JARYZ z Male Kamenne zamieszkał u Stanisława Ślosarskiego, natomiast złoty CACIB Brno 1979,Zwyc.PL Mł. Opole'78, 2xCWC, PT JAR z Male Kamenne rezydował w hodowli "Xandrina", będącej w rękach Jadwigi Wardyn (obecnie Jadwigi Szulc), w której to hodowli rodziły się szczenięta m.innymi po Inter.Ch. USCHO v.d. Birke i po Ch. TEXAS del Ghiardo.

Halina Woner tak o reproduktorach pana Kurjaty napisała: "Ch.Zw. TEXAS Del Ghiardo, urodz. w 1974 roku (O. Inter.Ch DAMASCO Del Ghiardo, m. CAROL del Ghiardo), złoty, wł. Wł. Kurjata Gdańsk. Pies narazie zawieszony w hodowli. Rzucił piękne potomstwo o doskonałych głowach i harmonijnych sylwetkach, aktualnie młodzieżowe. Najpiękniejsze po Ch.Zw. GERDY z Male Kamenne.
Kilkieran ARF A Mo, narazie zawieszony w hodowli. Piękne młodzieżowe potomstwo. Uwaga na dobór partnera - grozi ujawnienie się braków uzębienia. Wyklucza się krycia potomstwem po JET JOURNEY of Ware".
Jednak hodowla "Cocker's Star's" po zakończeniu okresu zawieszenia, kończącego się na początku 1979 roku już nigdy nie podjęła działalności, aczkolwiek ośmioletni wówczas Ch.CACIB-Res.TEXAS Del Ghiardo był jeszcze na Liście Reproduktorów Spanieli Oddziału Gdańskiego Zw. Kynologicznego w Polsce na Rok 1981. Rodzicami Ch.CACIB-Res.TEXAS Del Ghiardo, urodzonego 2 października 1974 roku we włoskiej hodowli należącej do Romano Gigioli i Emili Reggio, byli czarny Inter.Ch DAMASCO Del Ghiardo (będący synem Merryborne GOVERNOR) i czarna BETTI Del Texas.
 
W tamtych latach miały szczenięta również takie hodowle jak "Radunia", będąca w rękach Bolesława Matuszaka, bazująca na DIODA Ruczaj, która swoje pierwsze szczenięta miała 15 października 1967 roku po Zwyc. 1964,1965 ADAR z Jemcinskych Lesu. W miocie tym były np, czarne rodzeństwo MARKO Radunia, MORUS Radunia i MOLLY Radunia, która u Leszka Studzińskiego ma mioty z przydomkiem "Gdynika". Czarne rodzeństwo LEADER-JET Gdynika, który pozostał u działacza związkowego - Leszka Studzińskiego z Gdyni, LIBER-KLIWER Gdynika, LUXI Gdynika, LIMBA-LUCY Gdynika, oraz złota LUIZA-LORA Gdynika urodzone 15 lipca 1969 roku było po JET JOURNEY of Ware.
LIMBA-LUCY Gdynika u Janiny Tomasiewicz ma szczenięta z przydomkiem "Vela", urodzone np. 14 maja 1972 roku po Ch. SHERRY Cocker's Star's, a ich potomstwem były np. czarne SETTI Vela i SAHIB Vela, który został w przyszłosci ojcem dzieci.
Była to wtedy tak popularna rasa, że LOT zrobiło swoją reklamę ze spanielem, zamieszczaną również w naszym periodyku PIES, a w tym przypadku na całej drugiej okładce PIES nr 3/1978 roku.
Plakat ten został zaprojektowany przez Janusza Grabiańskiego, o którym piszę na początku, przy okazji omówienia elbląskiego katalogu z 1966 roku.
 
 
Hossa na spaniele zaczęła się kończyć pod koniec lat lat 80-tych, ale nasze gdańskie spaniele przestały się liczyć parę lat wcześniej, mimo, że rodziło się ich w dalszym ciągu jeszcze sporo. Na Krajowej Liście Reproduktorów z 1984 roku znalazło się 68 cocker spanieli,  z czego 19 urodzonych w latach 1980-1983.
W sprawozdaniu hodowlanym dotyczącym ilości szczeniąt urodzonych w Oddziale Gdańsk w 1992 roku, zostały zaznaczone już tylko dwa urodzone mioty tej rasy.
 
 
 
 

DOGI NIEMIECKIE

W 1962 roku Ewa Ochocka, która urodziła się w Berlinie, wystawiała doga, pręgowaną AJSZA, zarejestrowaną w Związku dnia 21 maja 1961 roku z nr 987/X/61 i wpisaną do K.W. T-I-171-X-62.  Suka ta, wzrostu 71 centymetrów była początkowo zapisana na jej córkę Iwona Ochocka. Rodzeństwo - pręgowana AJSZA, oraz jej morengowaty brat CHIEF, o wzroście 54 cm ( zmierzonym w wieku 5 miesięcy życia) i który zamieszkał u Józefa Brudkiewicza z Gdańska Wrzeszcza, przyszli na świat 11 grudnia 1960 roku, u Anny Olejarnik z Gdyni, jako dzieci DOWER i PUMA. W wieku póltora roku życia AJSZA miała 72 cm wzrostu. Ich ojciec - płowy DOWER, który pojawił się na świecie 17 lipca 1957 roku, był synem MARS i PUMA i pozostał u pani Anny. Jak napisano w uwagach: sieść miał gładką, 73 cm wzrostu, ocenę dobrą i bdb., oraz wadę zadu, brak masy i treningu.

Starszym rodzeństwem AJSZA, CHIEF i DOWER, urodzonym 4 stycznia1959 roku był również morengowaty SYGNET, który miał ocenę z przeglądu dostateczną z uwagi na wadę zadu i tylnie nogi i pies ten został skreślony z ewidencji, ponieważ wyjechał do Poznania. Jego rodzona siostra, płowa z czarną maską SUNIA, była wzrostu 68 cm, miała oceny dobrą z warszawskiej wystawy i bdb., oraz, jak zaznaczono półtora roku później - długie uszy. Jej właścicielem był Czesław Adamowicz z Gdyni, który w oparciu o nią zarejestrował swoją hodowlę dogów niemieckich pod nazwą "Orli Gród" w 1964 roku.
Pierwszy miot w tej hodowli urodził się dnia 1 kwietnia 1964 roku, po BACCHUS  v.d. Alten Warth i SUNIA, a pręgowany AMON Orli Gród pozostał w hodowli i był wystawiany przez parę lat na sopockich wystawach. A jego właścicielem był Czesław Adamowicz z Gdyni. Hodowla "Orli Gród" była drugą hodowlą dogów niemieckich w naszym Oddziale już z przydomkiem hodowlanym, ale tylko AMON Orli Gród został zarejestrowany w naszym Oddziale. Natomiast pierwszą hodowlą dogów niemieckich z zarejestrowanym przydomkiem w Oddziale Gdańsk była "z Grodu Subisława", należąca do Ewy Ochockiej. Przydomek "z Grodu Subisława" dnia 28 września 1962 roku został początkowo zarejestrowany w ZKwP, jako "z Grodu Sobiesława"

Ale pierwszy miot, urodzony półtora miesiąca później od czasu zarejestrowania przydomka był już z przydomkiem "z Grodu Subisława". Z miotu tego, urodzonego 15 listopada 1962 roku pochodziło pręgowane i żółte rodzeństwo, wpisane ze względu na ich matkę AJSZA do K.W.. A w miocie tym były pręgowany ADIL-BEK z Grodu Subisława, żółty ABU-BEKIR z Grodu Subisława, (K.W. T-I-27/XVIII), który zamieszkał w Toruniu u Pawła Kozłowskiego i który zgłosił go na toruńską wystawę zorganizowaną w 1966 roku podając jego matkę jako AJSZA z Grodu Sobiesława. Rodzeństwem ABU-BEKIR z Grodu Subisława były pręgowany AHMAD-DŻAN z Grodu Subisława (nr metryki 1315/X), płowy ARLES z Grodu Subisława,

o domowym imieniu BET, który zamieszkał u pani Ewy. Zdjęcie ARLES z Grodu Subisława pochodzi z archiwum Ewy Baran, właścicielki hodowli dogów niemieckich "Jantarowa Saga".

A w miocie były jeszcze pręgowane AXANA-HADŻY z Grodu Subisława, ADMIRA-KASHGARI z Grodu Subisława, która jako 9'cio miesięczna suka była zgłoszona przez swojego hodowcę na wystawę, oraz AHRIA-CONCHA z Grodu Subisława (ARLACONCHA z Grodu Subisława). Ich ojcem został niemiecki Ch. BOBBY v. Wartburgblick (ZB 1897), który przyszedł na świat u Ericha Scholz z Drezna.

Reklama tych szczeniąt ukazała się w katalogu VI Sopockiej WPR, a miały one wtedy już 9 miesięcy.

W hodowli "v. Wartburgblick" miała potomstwo BELLA v. Wippertal (ZB 1495), a pochodzący z jej trzeciego miotu żółty CANT v. Wartburgblick, urodzony 5 czerwca 1960 roku, był synem AJAX v. Helenenhof (ZB 1376). Żółty CANT v. Wartburgblick mial szczenięta w hodowli "v. Gohliser-Eck". Natomiast DONAR v. Wartburgblick, urodzony w 1961 roku, został zaimportowany do Czechosłowacji i zarejestrowany z nr CsPKP 551/61/64. Pierwsze szczenięta AJAX v. Helenenhof i BELLA v. Wippertal przyszły na świat 2 sierpnia 1958 roku, w hodowli Marianne Senf mieszkającej w powiecie Wartburg i stąd powstał ten przydomek, który można dosłownie przetłumaczyć - "Spojrzenie na Wartburg". Z tego pierwszego miotu pochodził
żółty ANETT v. Wartburgblick, który podczas XV Krajowej Jubileuszowej WPR Poznań 1963, wystawiany przez hodowcę zdobył certyfikat na Championa (CWC).

Pręgowana ADMIRA-KASHGARI z Grodu Subisława, początkowo zarejestrowana przez Jadwigę Ochocką, docelowo zamieszkała u Jadwigi Madej z Gdańska Wrzeszcza, u której miała szczenięta, a jej siostra pręgowana AHRIA-CONCHA z Grodu Subisława również została matką szczeniąt urodzonych z przydomkiem "nad Drawą", jak np. pierwsze jej szczenięta przyszły na świat 10 grudnia 1964 roku i w miocie tym był AGAR nad Drawą, który pojechał do Bydgoszczy. Drugi miot AHRIA-CONCHA z Grodu Subisława, który przyszedł na świat 27 lipca1966 roku był po ARKO v.d. Kooser Farm i z tego skojarzenia wywodzili się żółty BARNABA-ABEL nad Drawą i żółty BIZON nad Drawą. Z powtórzonego krycia AHRIA-CONCHA z Grodu Subisława i ARKO v.d. Kooser Farm - 8 miesięcy później, dnia 16 marca 1967 roku pochodziły płowy z czarną maską PT, POI CZUMBO nad Drawą, oraz CHILIE nad Drawą, urodzone u Ireny Czepc (Oddział Koszalin), u której to mieszkał Zw. HERSZT z Sosnowego Lasu, będący także synem ARKO v.d. Kooser Farm.

Przydomek "nad Drawą" był najczęśniej używany i pisany "z nad Drawy", a reklama hodowli ukazała się w katalogu VI MWPR Łódź 1969. W hodowli tej miała szczenięta AHRIA-CONCHA z Grodu Subisława, jak np. urodzone 15 września 1968 roku. Żółty DAR z nad Drawy był synem HERSZT z Sosnowego Lasu. A w powyższej reklamie na pierwszym planie jest HERSZT z Sosnowego Lasu, a siedzi najrawdopodobniej AHRIA-CONCHA z Grodu Subisława.

Żółta CHILIE nad Drawą zamieszkała u Jana Bobka ze Sławna, który został sędzią kynologicznym i u niego miała potomstwo z przydomkiem "z Ziemi Sławneńskiej" i z którym to przydomkiem rodziły się parę lat później także polskie owczarki niemieckie. Pierwsze szczenięta CHILIE nad Drawą urodzone 16 maja 1969 roku były po żółtym ADONIS Trolldegoards i w miocie tym był a np.ALFA-BETA  z Ziemi Sławneńskiej. W hodowli pana Jana miała szczenięta także ALMA z Podgrodzia, urodzone 10 września 1970 roku po Ch. JAGON z Sosnowego Lasu i oznaczone literą "B", jak np. czarne BARY z Ziemi Sławneńskiej i BELLA z Ziemi Slawneńskiej. Ale rok wcześniej przyszedł na świat błękitny AMIGO z Buczkowskiego Gaju, urodzony 6 lipca 1969 roku u K. Cemiekka ze Szczecina i będący synem ATTEUS v. Falkenstein i ALMA z Podgrodzia. Błękitny, mieszkający w Berlinie ATTEUS (ATREUS) v. Falkenstein pojawił się na świecie w dniu 18 kwietnia 1966 roku, w berlińskiej hodowli Knuta Reimann, będąc synem EROS v. Spree-Athen i ADIA v. Bernauer Waldfrieden.

Z drugiego miotu AJSZA, urodzonego 1 lutego 1964 roku i będącego po BACCHUS v.d. Alten Warth, pochodziło pręgowane rodzeństwo nazwane następująco: pręgowany BACHTJAR z Grodu Subisława, pręgowany BAJAN-ABARTH z Grodu Subisława, pręgowany BAKISZ-BEJ z Grodu Subisława i pręgowana BAGHA HALIM z Grodu Subisława, zarejestrowana w K.W. T-III-582/X/65 i która zamieszkała u Heleny Kamińskiej z Gdańska Wrzeszcza. Pani Helena mieszkała parę domów dalej od hodowcy BAGHA HALIM z Grodu Subisława, która miała potomstwo z przydomkiem "Meduza". Z tym samym przydomkiem "Meduza" w hodowli tej urodziły się pod koniec roku 1966 boksery. Natomiast szczenięta dogów niemieckich z tym przydomkiem przyszły na świat 20 kwietnia 1966 rok, a ich rodzicami zostali ARKO v.d. Kooser Farm i BAGHA HALIM z Grodu Subisława. W miocie tym były np. żółte ARTON z Meduzy i ALI SZEJK z Meduzy, który pojechał do Lublina. Ich siostra ARNA z Meduzy, swoje dzieci miała pod przydomkiem "z Gdawaru", po BANDIT v.d. Kooser Farm. Z miotu urodzonego 18 czerwca 1968 roku, w hodowli należącej do p. Z. Czarzbon z Gdańska Chełmn, pochodziły ARON z Gdawaru i ARETTA z Gdawaru, która miała w 1973 roku dzieci, po ELWEROS z Grodu Subisława, w hodowli "Jaspis", należącej do Barbary Auleytner z Warszawy. Żółty BÓR z Gdawaru, urodzony 4 czerwca 1966 roku był potomkiem BANDIT v.d. Kooser Farm i ARNA z Meduzy.

Z drugiego miotu urodzonego 19 maja 1967 roku BAGHA HALIM z Grodu Subisława i BANDIT v.d. Kooser Farm pochodziły BALD z Meduzy i pręgowana BORA REA z Meduzy, która zamieszkała u Hanny Strzelińskiej z Sopotu, która w sopockim katalogu reklamowała jej szczenięta, które miały się urodzić w połowie maja 1970 roku, ale jest brak informacji na temat tego ewentualnie urodzonego miotu.

BAGHA HALIM z Grodu Subisława dnia 23 lutego 1971 roku miała szczenięta w Raciborzu, po ARIF z Gniazda Tygrysów. Ich żółty syn BODA Madras przyszedł na świat w hodowli Jerzego Madzgała.

Natomiast trzecie i zarazem ostatnie szczenięta dogów niemieckich urodzonych u Ewy Ochockiej dostały imiona zaczynające się na literę "C", np. pręgowane CZANDAR z Grodu Subisława (nr rej. 2085/X) i CZENIASZ z Grodu Subisława, zarejestrowany przez Władysława Zajiczek w Oddziale Kraków i po którym urodziły się szczenięta w 1967 roku, w hodowli „z Gniazda Tygrysów”, należącej do Romualda Wiśniewskiego. Pręgowane rodzeństwo ARGOS z Gniazda Tygrysów, ARIF z Gniazda Tygrysów i Zw.CACIB AGENA z Gniazda Tygrysów urodzone 17 listopada 1967 roku były potomstwem CZENIASZ z Grodu Subisława i HERA z Sosnowego Lasu. Zw.CACIB AGENA z Gniazda Tygrysów zamieszkała w Warszawie u Joanny Sońta, natomiast właścicielką jej pręgowanego brata o imieniu ARIF z Gniazda Tygrysów została Halina Zajiczek. U Władysława Zajiczek zamieszkała także błękitna JOGA Bengal,  która to jak i jej rodzeństwo - JUNO Bengal (to późniejsza hodowla „z Dębowego Dworku" i o której piszę dalej), JUTA Bengal ( hodowla "z Głogowa"), oraz czarny JARY JAREMA Bengal i arlekin JURNA Bengal, (która należała do T. Klijanienko), było dziećmi EMIR z Palecniku i Kolosal CARDEA (o domowym imieniu KROPKA). Szczenięta te przyszły na świat dnia 29 maja 1966 roku.

Rodzeństwo CZANDAR z Grodu Subisława, CZENIASZ z Grodu Subisława i prążkowana CASSANDRA  z Grodu Subisława która zamieszkała w Bystrzycy Kłodzkiej u Marii Mularskiej, urodziło się 24 kwietnia 1965 roku, będąc również dziećmi BACCHUS v.d. Alten Warth, oraz AJSZA. Natomiast u Ewy Ochockiej  urodziły się później, w 1972 roku sznaucery miniaturowe czarne ponownie z przydomkiem "z Grodu Subisława".

W Gdańsku w dniu 21 lutego 1965 roku miało miejsce krycie również BACCHUS v.d. Alten Warth i HELLA v. Rügendamm, ale z tego skojarzenia w hodowli "Sosnowy Las" szczeniąt nie było.

W periodyku "PIES" nr 5/1963 ukazał się artykuł Narcyza Żołnierczyka pt. "Popularność doga niemieckiego wzrasta", w którym m.innymi napisał: " .... Dogami również zainteresował się Oddział Gdański, a specjalnie p. Ewa Ochocka. Pani Ochocka mając parę dogów pręgowanych, Ajszę z Grodu Sobisława (AJSZA) i Bacchusa von der Alten Warth z NRD, popularyzuje te piękne psy na Wybrzeżu.....".

Pod koniec tego materiału można jeszcze przeczytać: "Obecnie Sekcja Doga przy Oddziale jeleniogórskim może się poszczycić dogiem błękitnym. jest to suczka z rodowodem, pochodzenia czesko-węgierskiego, od której Sekcja chce w przyszłości rozpocząć hodowlę tak pięknych i rzadkich psów, jakimi niewątpliwie są dogi błękitne". Tą suczką była FARIDA z Paleczniku,

jako pierwszy dog o takim umaszczeniu w Polsce, a należała do Narcyza Żołnierczyka. Suka ta przyszła na świat 16 lutego 1962 roku w Czechosłowacji, u Josefa Jindrak. Jej rodzicami byli ALFA z Węgier i BOLKA z Paleczniku, a jej zdjęcie ukazało się w "PIES" nr 1/1965. W pierwszej połowie 1964 roku pojechała pociągiem do Lipska do błękitnego FAUST v. Dietrichseck, ale nie znalazłam informacji czy z tego skojarzenia urodziły się szczenięta.

Z tej samej hodowli został sprowadzony arlekin HEROS CARLOS z Paleczniku, urodzony 28 września 1964 roku i będący synem BARON ze Specianova Dvora i BARINA z Palecniku. BOLKA z Paleczniku (CsPKP 339/58/52) i BARINA z Palecniku, które pozostały w hodowli, były siostrami pochodzącymi z miotu co najmniej 6 szczeniąt, a zarejestrowanymi w Czechosłowacji w 1958 roku. Natomiast EMIR z Paleczniku miał szczenięta w 1968 roku z EDDA z Sosnowego Lasu u Jerzego Bilskiego, właściciela krakowskiej hodowli "Tytan", który to już w 1948 roku na krakowską Wystawę Drobiu, Gołębi, Kanarków, Królików, Zwierząt Futerkowych i Psów zgłosił czarne podpalane owczarki alzackie, jednego samca i 3 szczenięta 7 tygodniowe. Arlekiny APOLLO Tytan i ARAB Tytan, oraz czarna ALBA Tytan pojawiły się na świecie 14 stycznia 1968 roku i były to pierwsze szczenięta EDDA z Sosnowego Lasu urodzone u Jerzego Bilskiego. Pół roku wcześniej, dnia 10 czerwca 1967 roku EDDA z Sosnowego Lasu urodziła czarnego HAMER Atacama, który pozostał w hodowli Winicjusza Pietruchy. Pies ten był synem FACO z Sosnowego Lasu. Siostry EDDA z Sosnowego Lasu i czarna ESTA z Sosnowego Lasu, która zamieszkała w naszym Oddziale, były córkami Pantergärden Omedgorlige OLAF i które pojawiły się

W katalogu Śląskiej WPR Katowice 1964 był zapisany biało nakrapiany EMIR z Palecniku,

urodzony 22 sierpnia 1962 roku, będący synem BARON ze Specianova Dvora i BARINA z Palecniku, a jego właścicielem był Śląski Ogród Zoologiczny Katowice. Powyższe jego zdjęcie pochodzi z archiwum Gabrysi Łakomik Kaszuba. EMIR z Palecniku miał potomstwo w hodowlach "Bengal", oraz "z Kaczówki", należącej do Jana Dąbek, mieszkającego przy ulicy Kacza w Sosnowcu i który równocześnie hodował owczarki niemieckie. Pełno rodowodowe czarne BOJ z Kaczówki, BOSMAN z Kaczówki, BIRMA z Kaczówki (hodowla "z Mokrego Wzgórza") i BRAŃKA z Kaczówki ( hodowla "Mar-Ad"), urodzeni dnia 14 kwietnia 1966 roku było dziećmi EMIR z Palecniku i ARTEMIDA z Kaczówki. Podczas XVI WPR zorganizowanej w Katowicach w 1973 roku, sędzia Jerzy Kaliński tak opisał BOJ z Kaczówki, który występował w klasie otwartej: "Pies mocnej budowy, o dobrych proporcjach, głębokiej klatce piersiowej, lecz nieco mało szlachetnej głowie o ściętych faflach, stawy skokowe zbyt rozwarte, luźne stawy nadgarstkowe, uzębienie kompletne, zgryz jeszcze poprawny. Ocena bdb. lokata II.

Rok później, dni 11 maja 1967 przyszedł na świat czarny BLACK-CEDRO z Kaczówki, będący synem EMIR z Palecniku i ARTEMIDA z Kaczówki. 

W hodowli tej również miały szczenięta ADA z Kaczówki, jak np. jej czarny syn - BEJ z Kaczówki, urodzony 4 maja 1970 roku i będący synem Zw. HAMAR  Atakama i po którym urodziły się szczenięta w hodowli "Kalamazoo", oraz AIDA z Kaczówki, która potem rodziła w hodowli "z Tarnogóry", należącej do Henryka Hyper. Arlekinka ARA z Kaczówki, urodzona 18 kwietnia 1969 roku i będąca córką  HAMAR Atakama i AGA z Kaczówki, rozpoczęła hodowlę "z Kunerwitzkiej Polany". Natomiast CYNTHIA z Kaczówki miała potomstwo z przydomkiem "Liliowy Wrzos", który to był w rękach Walentego Hornik, natomiast CABA z Kaczówki to późniejsza hodowla "spod Jana", należąca do Tadeusza Majki z Będzina. Arlekin ARAT spod Jana, który pojawił się na świecie 24 marca 1969 roku był synem HAMER Atacama i CABA z Kaczówki. Młodsza od nich DELI z Kaczówki ma swoje dzieci z przydomkiem "Malachit", jak. np. arlekinka BELLA Malachit, która pojawiła się na świecie 16 maja 1971 roku, u Władysława Stokowackiego, będąc córką HAMER Atacama.

Siostry DELI z Kaczówki i czarna DANA z Kaczówki pojawiły się na świecie jako córki EMIR z Palecniku i ARTEMIDA z Kaczówki. ELIZA z Kaczówki to późniejsza hodowla "z Wyspy", a FARMA z Kaczówki zaczęła hodowlę "ze Słupca", w której to hodowli miał potomstwo BACHUS z Piekła, urodzony w gdańskim Oddziale. Arlekinka FARMA z Kaczówki przyszła na świat 18 kwietnia 1969 roku, jako córka HAMAR Atakama i AGA z Kaczówki. Suka ta zamieszkała u S. Maciończyk. Czarny HAMAR Atakama, który pojawił się na świecie 25 grudnia 1966 roku, w hodowli należącej do Janusza Linek, był synem FAKO Sosnowy Las i Bengal GOBI. Pies ten zamieszkał u Jana Sawickiego z Warszawy. Bracia o umaszczeniu czarnym FAKO Sosnowy Las i FACO Sosnowy Las przyszli na świat w 1964 roku, jako potomkowie DRAKON v. Spre -Athen i CYNTHIA Sosnowy Las. A o pochodzeniu DRAKON v. Spre -Athen wspominam przy omawianiu błękitnej EFNA Błękitna Radunia, która to była prawnuczką DEMARK v. Spree-Athen, będącego miotowym bratem DRAKON v. Spre -Athen.

Czarna KRETA z Kaczówki, która była córką  Zw.  HAMAR ATA Cama i AIDA z Kaczówki, rozpoczęła hodowlę dogów niemieckich "z Silesiany", gdzie także miał szczenięta BACHUS z Piekła. Czarny Ch.Zw. PO I ATOS z Mikołowskiego Wzgórza przyszedł na świat 20 stycznia 1972 roku, u Jana Bajer, będąc synem TARPAN Cracoviensis i SAWA z Kaczówki. TREMBITA Cracoviensis, będąca miotową siostrą TARPAN Cracoviensis ma szczenięta z przydomkiem "z Misiej Polany".

Odnośnie jeszcze Oddziału Gdańsk, to pręgowana ADMIRA-KASHGARI z Grodu Subisława zamieszkała jak już wspominałam u Jadwigi Madej, która kontynuowała hodowlę dogów pod przydomkiem "z Grodu Subisława". Pani Jadwiga zaczęła korzystać z przydomka "z Grodu Subisława" od marca 1966 roku, zachowując kolejność alfabetyczną nadawanych imion dla szczeniąt. Z czwartego miotu urodzonego z przydomkiem "z Grodu Subisława" pochodziły np. pręgowane DANDYS z Grodu Subisława ( nr metryki 2447/X) i DELIA z Grodu Subisława (o nr metryki 2449/X), która początkowo zamieszkała u Renaty Paprockiej z Gdańska. Rodzeństwo to pojawiło się na świecie 1 marca 1966 roku, będąc dziećmi ARKO v.d. Kooser Farm i ADMIRA-KASHGARI z Grodu Subisława. Rodzonym bratem DELLA z Grodu Subisława, która docelowo zamieszkała u Jerzego Wąsowicza w Stargardzie Szczecińskim, mając swoje potomstwo z przydomkiem „z Grodu Barnima”, był żółty DINGO z Grodu Subisława, który pozostał w naszym Oddziale.

Ale najbardziej znanym dogiem pochodzącym z hodowli "z Grodu Subisława" został płowy z czarną maską ELVEROS z Grodu Subisława,

który przyszedł na świat 13 kwietnia 1969 roku, jako syn duńskiego ADONIS Trolldegoards i i ADMIRA-KASHGARI z Grodu Subisława. ELVEROS z Grodu Subisława, pochodzący już z ostatniego urodzonego miotu dogów z tym przydomkiem, został zarejestrowany w Oddziale Grudziądz przez Marka Grabkowskiego, który już wcześniej zarejestrował w Oddziale arlekinkę - ASTRIDA z Areny, urodzoną 28 września 1967 roku, u Edmunda Rajewskiego z Bydgoszczy. Jej rodzicami byli BOY z Pałuckiego Zacisza i ALMA-ARINA z Pałuckiego Zacisza

Rodzonymi braci ELVEROS z Grodu Subisława, byli żółty EOS z Grodu Subisława, będący w rękach Katarzyny Banachowskiej z Wadowic, na ringu posłuszeństwa, podczas XIX WPR w Krakowie w 1972 roku, zdał egzamin na 200 pkt, oraz żółty EMIR z Grodu Subisława.

Natomiast synem ELVEROS z Grodu Subisława był bardzo utytuowany Ch., 7xCWC, 2xCACIB, 2xZwyc.Polski  żółty URWIS Sosnowy Las, urodzony 5 marca 1972 roku i którego matką została HERBENA Sosnowy Las. W periodyku "PIES" nr 1-2/1976 zostało dane zdjęcie żółtej ANUSCHKA a.d. Tajga ZB 4780, urodzonej dnia 9 września 1971 roku u Waltera Ebdrikant z Bradenburg, która była córką AJAX v. Silberbach i BOA v. Beetzsee. Suka ta miała conajmniej 16 szczeniąt w jednym miocie,

urodzonych dnia 11 września 1973 roku, u Jerzego Mrugasiewicza z Łodzi z przydomkiem „z Pałacu Dogów”. Ich ojcem został właśnie ELVEROS z Grodu Subisława. W hodowli „z Pałacu Dogów” już wcześniej miała potomstwo AGA Dworek Dębowy, natomiast jej siostra AFRA Dworek Dębowy rodziła w hodowli „Łomżynianka”, która należała do M. Jakubowskiego z Łomży. Rodzeństwo AGAR Dworek Dębowy, arlekin ASTRID Dworek Dębowy, AGA Dworek Dębowy, AFRA Dworek Dębowy, oraz ALBA Dworek Dębowy (późniejsza hodowla "Love Story") przyszły na świat 13 lipca 1969 roku jako córki GRAND z Sosnowego Lasu i JUNO Bengal. Rodzeństwo to było młodsze o rok od arlekinki DIANA Dworek Dębowy, która przyszła na świat 26 maja 1968 roku. Arlekin AGAR Dworek Dębowy na XIX WPR w Krakowie, która miała miejsce w 1972 roku został tak opisany przez Lubomira Smyczyńskiego: "Pies arlekin o bardzo pięknej głowie, kompletnym uzębieniu, bez błędów anatomicznych, poprawny w ruchu, biel dereszowata na całym ciele i czerń plam szarawa - co wpływa ujemnie na ocenę. Dobra lokata III".

AGA Dworek Dębowy u Jerzego Mrugasiewicza była wyszkolona na Pies Towarzysz  (PT), oraz Pies Obrończy I stopnia (PO I) i co za tym idzie występowała na wystawach w klasie użytkowej. Rodzeństwo arlekin GRANT z Sosnowego Lasu, GRACIA z Sosnowego Lasu i arlekin GRETA z Sosnowego Lasu było potomstwem AJAX z Jesenickich Lesu i Ch. CYNTHIA z Sosnowego Lasu, urodzonym 13 maja 1965 roku. GRACIA z Sosnowego Lasu ma szczenięta z przydomkiem "ze Stara", należącym do M. Miernik ze Starachowic, a GRETA z Sosnowego Lasu to hodowla "Romulus", należąca do Romualda Witczaka. Czarne rodzeństwo BOSS Romulus, INGA Romulus i BERTHA Romulus przyszło na świat 16 czerwca 1967 roku u Romualda Witczaka, jako dzieci AXEL v. Santa Monika i GRETA z Sosnowego Lasu. Czarny AXEL v. Santa Monika, urodzony 16 grudnia 1962 roku był potomkiem CLAUS v. Havelberg i ASTRA v. Rostocker Doggenparadies. BERTHA Romulus u Krystyny Mańczak miała potomstwo z przydomkiem "Hippies".

ELVEROS z Grodu Subisława i BAJADERE v. Erperiwer dnia 10 maja 1974 roku w hodowli Alfreda Marciniak ze Sławna, zostali rodzicami rodzeństwa ALAN z Bermud i ALMA SARA z Bermud, która zamieszkała w hodowli "z Ziemi Sławneńskiej". Pręgowana BAJADERE v. Erperiwer pojawiła się na świecie 30 grudnia 1971 roku, u Lieselotte Schindler, będąc córką ATAMAN v. Donargrund i ANWITA z Ziemi Sławneńskiej. i zamieszkała u Alfreda Marciniak ze Sławna. Jej ojciec, także pręgowany ATHAMAN v. Donargrund przyszedł na świat 1 października 1967 roku, jako syn OSIRIS v. Beetzsee i WALTER Dienemann, w hodowli należącej do Irene Eggert. Pochodząca z tej samej hodowli co OSIRIS v. Beetzsee - BOA v. Beetzsee była matką zaimportowanej do Polski - ANUSCHKA a.d. Tajga, urodzonej w 1971 roku. W hodowli "v. Beetzsee", będącej w rękach Marianne Kuhnke miały potomstwo ANKE v. Helderbach, BRITTA v.d. Werra i BURGA v. Beetzsee.

Płowy z czarną maską ADONIS Trolldegoards został zaimportowany z Danii do hodowli "Bengal" Jerzego Kalińskiego z Warszawy. Pies ten przyszedł na świat 16 sierpnia 1966 roku u Helle Brunn, będąc synem Ch.Zw. CYRUS aus der Butz i Ch.Ch.EU Honey Hollow JACQUELINE. Pręgowana Nord.Ch. Honey Hollow JACQUELINE była sprowadzona z Pensylwanii, z hodowli należącej do Liny Basquette. Rodzicami tej importki byli Brydane's CASPAR i Honey Hollow DION'S APRIL. Słynna hodowla dogów niemieckich o umaszczeniach płowych, pręgowanych, czarnych i arlekin "Honey Hollow" została założona w 1949 roku.

W powyższej reklanie, która ukazała się w amerykańskim Dog World Magazine Maj 1966 zostało napisane: " Nr 1 Dog Niemiecki w USA ( 1965 rok) Ch. Honey Hollow BROADWAY JIM,  Pierwsza i jedyna amerykańska rasa, która zdobyła tytuł Bundesieger w Niemczech, CHAMPION EUROPY HONEY HOLLOW JACQUELINE, Wiosną będą szczenięta na sprzedaż".

BANDIT v.d. Kooser Farm, który pojawił się na świecie 29 czerwca 1964 roku i zamieszkał u Jerzego Kalińskiego, pochodzili z niemieckiej hodowli, należącej do Hansa Rohde. Żółty ARKO v.d. Kooser Farm, urodzony 8 grudnia 1962 roku w NRD i mieszkający w Warszawie u E. Łapińskiej, raz BANDIT v.d. Kooser Farm byli synami JASPER v.d. Stumboe i GITTA v. Rügendamm. Z hodowli "v. Rügendamm" pochodziła żółta HELLA v. Rügendamm, urodzona 23 lipca 1963 roku w DDR, u Erwina Harm, a sprowadzona do hodowli "Sosnowy Las". Jej rodzicami zostali DDR Zw.'62, CACIB ERKO v. Edelweisßhof i ERLE v. Rügendamm. Rodzeństwo płowy z maską HETMAN z Sosnowego Lasu, który zamieszkał w hodowli "od Lessi" pana Łyszczarza i żółte HERA z Sosnowego Lasu, oraz HERBENA Sosnowy Las, urodzone 17 września 1965 roku były córkami ARKO v.d. Kooser Farm i HELLA v. Rügendamm, dla której był to jej pierwszy miot, ale drugie krycie, ponieważ z pierwszego nie było szczeniąt.

Powyższe zdjęcie HERBENA z Sosnowego Lasu zostało wykonane przez Ryszarda Rzepeckiego podczas wystawy łódzkiej z 1968 roku.

Dnia 11 sierpnia 1967 roku urodził się płowy VASCO ŁOŚ z Sosnowego Lasu, będący synem DRUSSUS v. Rabenstain i HELLA v. Rügendamm.

W hodowli "Sosnowy las" mieszkała również płowa AMAZONE v.d. Eck, która przyszła na świat 20 sierpnia 1962 roku, w hodowli Herberta Göldnitz, jako córka DDR Zw.'62, CACIB ERKO v. Edelweißhof i EDDA v.Rügendamm, będącą miotową siostrą ERLE v. Rügendamm.

U Romualda Buczkowskiego z Gdańska zamieszkał płowy Ch.PL, Zw.PL’74 ,CACIB URWIS z Sosnowego Lasu, będący jak już wspomniałam synem ELVEROS z Grodu Subisława i Ch. Zw.,CACIB HERBENA z Sosnowego Lasu, a jego siostra Zw. Ch.,CACIB UROCZA ZUZANNA z Sosnowego Lasu, pozostała w hodowli. Rodzeństwo to przyszło na świat 5 marca 1972 roku.

Miotowa siostra Ch. Zw.,CACIB HERBENA z Sosnowego Lasu o imieniu HERA z Sosnowego Lasu rodziła  szczenięta w hodowli „z Gniazda Tygrysów”, należącej do Romualda Wiśniewskiego z Łodzi. W 1967 roku, w hodowli „z Gniazda Tygrysów” przyszły na świat ARIF z Gniazda Tygrysów, który został reproduktorem i pręgowana Zw.CACIB AGENA z Gniazda Tygrysów, a były one potomstwem CZENIASZ z Grodu Subisława i HERA z Sosnowego Lasu. W 1970 roku Zw.CACIB AGENA z Gniazda Tygrysów miała dzieci z przydomkiem "z Afrykańskiego Buszu", będącym w rękach Grażyny Popińskiej, natomiast rok później już z przydomkiem "Santana", należącym do Joanny Sońta z Warszawy, która została poźniej sędzią od dogów i dogowatych. ELVEROS z Grodu Subisława i Zw. AGENA z Gniazda Tygrysów dnia 29 grudnia 1971 roku zostali rodzicami żółtego ALDO Santana, ARETA Santana pojechała do Grudziądza, a pręgowana Zw. ASSUNTA Santana początkowo pozostawiona w hodowli Joanny Sońty, ma potomstwo u Krystyny Sońta z warszawskim przydomkiem "Pat"..

Pręgowany BACCHUS v.d. Alten Warth, urodzony 8 kwietnia 1962 roku, w hodowli H.Blaurock z NRD, a sprowadzony pzez Ewę Ochocką, był synem ARMIN a.d. Werra i BESSY v. Wartburgblick, która to była miotową siostrą Ch. BOBBY v. Wartburgblick.

Natomiast pierwszym dogiem zarejestrowanym w Gdańsku, był czarny z białymi oznakami ARRAS, urodzony w 1956 roku i zarejestrowany 2 sierpnia 1956 roku z n 160/X/56 przez Czesława Kokot z Gdyni. Miał on sierść krótką, wzrostu 71 centymetrów i ocenę ogólną dobrą. Rubryki odnośnie pochodzenia miał wykreślone. Trzy miesiące później dnia 7 października 1956 roku zostaje zarejestrowana 7'mio letnia biało czarna LADY, urodzona u dr. Duszyńskiej z Sopotu w 1953 roku i po rodzicach BIANKA i CZERI. Sieść miała ona krótką, wzrost 70 cm i ocenę z przeglądu dobrą. Suka ta nie zaistniała w hodowli. Prawie 4 lata później, dnia 22  maja 1960 roku ponownie zostaje w naszym Oddziale zarejestrowany dog niemiecki przez Urszulę Rzeszotarską z Sopotu, a jest nim czarny z białą kamizelką ARAK z Sosnowego Lasu, będący synem CZAR z Morskiego Oka i NORA z Wrocławia. Pies ten (i jego czarne siostry AGATA z Sosnowego Lasu i AGA z Sosnowego Lasu) przyszedł na świat 2 lutego 1960 roku, w hodowli Stefana Mioduszewskiego. Na przeglądzie ARAK z Sosnowego Lasu uzyskał ocenę b.dobrą z adnotacją: "Pies zapowiada się bardzo dobrze, jeszcze nie ułożony".

Czarna DIANA KAMA z Sosnowego Lasu była córką CZAR z Morskiego Oka i NORA z Wrocławia, a przyszła ona na świat 9 kwietnia 1962 roku i był to już ostatni miot z przydomkiem "Sosnowy Las", należącym do Stefana Mioduszewskiego.

Rodzeństwo czarny z białym CZAR z Morskiego Oka ((KW T-I-102/58/I), będący w rękach Imeldy Leśniewskiej z Rybienka Leśnego, arlekinka CYTRA z Morskiego Oka, wpisanana do K.W.-T-I-19/I/60 i arlekinka CZIBI z Morskiego Oka (nr rej. 103/VII/58 ), która początkowo pozostała w hodowli Janusza Malinowskiego z Wrocławia, pojawiło się na świecie dnia 12 maja 1957 roku, jako dzieci arlekin FAKIR z Wrocławia i MARKIZA z Morskiego Oka.
Natomiast arlekinka – MARKIZA z Morskiego Oka (283/50/Wroc.), która także miała szczenięta z przydomkiem "z Morskiego Oka", urodziła się 25 maja 1950 roku, będąc córką BEY i HUSARIA.

Rodzeństwo czarny w białe łaty BAL z Morskiego Oka, który zamieszkał w Radomiu i BALLADA z Morskiego Oka, o umaszczeniu arlekin i nr rej. 441/54/Wroc. przyszło na świat 17 maja 1953 roku. Ich rodzicami zostali ZITAN i MARKIZA z Morskiego Oka, a rok wcześniej pojawiła się na świecie dnia 25 maja 1952 roku ich siostra - czarna z białym ARIA z Morskiego Oka. Biało-czarny ZITAN urodzony 29 września 1950 roku został przez swojego hodowcę Kajetana Barańskiego zarejestrowany w ORK z nr 225/50/Wroc, a jego rodzicami zostali ZITAN i GUNDA. Natomiast DON JUAN z Morskiego Oka, urodzony w maju 1957 roku był synem DEMON i arlekinki ARISSA (550/54/Wrocław), urodzonej 3 listopada 1954 roku w łódzkiej hodowli I. Miełżyńskiej. Czarna z małym białym znakiem na piersi GAMA z Morskiego Oka ma dzieci po Pantergärden Omedgorlige OLAF i z tego skojarzenia pochodziły np. AGAT, AGA i arlekin AKTOR, który pozostał w hodowli należącej do Bolesława Kłoskowskiego z Jeleniej Góry. Zdjęcie AKTOR znajduje się w artykule Natalii Żołnierczyk zamieszczonym wyżej. Natomiast  MARKIZA z Morskiego Oka ma szczenieta po HORUS II, urodzone u M. Kamińskiego. Ich córką została czarna z białą piersią CALLIOPE, którą zarejestrowano z nr 196/B-54.

W hodowli "Morskie Oko" miała także szczenięta ELBA (nr rej. 404/51/VII), urodzona w hodowli Jerzego Długosza z Wrocławia. ELBA i jej miotowy brat arlekin EROS ( zarejestrowany z nr 3546/54/W-wa) było dziećmi DRAMAT z Wrocławia i ELBA. Arlekinka DORIA, która przyszła na świat 4 lipca 1954 roku, w hodowli Jerzego Długosza była również córką DRAMAT z Wrocławia i ELBA. Czyli DORIA, która zamieszkała u Jana Rogulskiego z Wrocławia, była młodszą siostrą rodzeństwa EROS i ELBA. W hodowli Janusza Malinowskiego początkowo zamieszkała arlekinka SUITA, która pojawiła się na świecie 30 czerwca 1958 roku, będąc córką ZITAN i ELBA. Docelowo SUITA zamieszkała wtedy jeszcze u płk. Edwina Rozłubirskiego, u którego miała szczenięta z przydomkiem "Kolosal". Rok wcześniej, dnia 15 czerwca 1957 roku urodził się czarny BLACK, który to był młodszym bratem SUITA.

Ich ojciec arlekin DRAMAT z Wrocławia (nr rej. 416/54/Wr.) był synem ZITAN i BAJKA, a przyszedł na świat 5 kwietnia 1953 roku w hodowli Tadeusza Kotuli, który to został później sędzią kynologicznym i który sędziował u nas w 1959 roku i 1964 roku. Rodzona siostra DRAMAT z Wrocławia o imieniu arlekin DAMA z Wrocławia pozostała w hodowli i miała potomstwo z ROLF, urodzone 20 czerwca 1955 roku i ich córką została arlekinka SAMBA z Wrocławia, która zamieszkała w Warszawie. Miotową siostrą DRAMAT z Wrocławia i DAMA z Wrocławia była również arlekin DIANA z Wrocławia.

Na X Krajową WPR zorganizowaną 19 października 1958 we Wrocławiu

roku zgłoszono do katalogu 8 dogów niemieckich: FAKIR z Wrocławia, BALLADA z Morskiego Oka, arlekin SATYR o nr rej. 846/58, CZIBI z Morskiego Oka, wpisana do K.W. która docelowo zamieszkała u Teresy Sokolnickiej z Wrocławia, która została w przyszłości sędzią od spanieli, chartów i wyżłów. Teresa Sokolnicka w długim białym płaszczu stoi w centralnym miejscu poniższego zdjęcia. Była także zgłoszona arlekin DORIA będąca córką DRAMAT z Wrocławia i ELBA i o której piszę wyżej. SATYR, urodzony 5 kwietnia 1957 roku był synem FAKIR z Wrocławia i BALLADA z Morskiego Oka i on, jak i jego rodzice należeli do M. Żukowskiego z Wrocławia. Zarówni FAKIR z Wrocławia, jak i SATYR byli w katalogu zaznaczeni do sprzedaży. Dodatkowo były jeszcze zgłoszone czarny BLACK, arlekin ŻITAN, o nr rej. 225/a/50, urodzony 29 września 1950 roku, u K. Barańskiego z Wrocławia, po ZITAN i GUNDA i jak napisano w katalogu - "wielokrotnie bardzo dobry", czarny REMUS, który przyszedł na świat 5 listopada 1957 roku, jako syn FAKIR z Wrocławia, oraz BAJKA z Wrocławia w hodowli M. Przeradowskiej.

Powyższe zdjęcie zostało zamieszczone w sprawozdaniu z X Jubileuszowej Krajowej WPR we Wrocławiu, które ukazało się w periodyku "PIES" nr 10/1958.

Janusz Malinowski, który został sędzią i np. oceniał dogi w Sopocie  w 1963 roku, napisał artykuł pt. "Dog Apollo Psiego Rodu", który ukazał się w czasopiśmie "PIES"  nr 1 z 1957 roku, w którym omówił następujace zagadnienia; 1. Zarys historyczny 2. Wzorzec dzisiejszego doga 3. Cechy charakteru i użytkowość. Natomiast Barbara Malinowska hodowała dobermany w drugiej połowie lat 60'tych ubiegłego wieku z przydomkiem "Morskie Oko".

Do Oddziału Gdańsk zostaje sprowadzona przez Henryka Balcerek z Sopotu arlekina CEMA Od Lessie, będąca córką CZAR Morskie Oko i LESSIE Perskie Oko. Szara z czarnym LESSIE Perskie Oko zarejestrowana w KW T-I-82/61/I urodziła się w 1958 roku.
Arlekin CENT od Lessie, oraz CEMA Od Lessie zarejestrowana w KW-T-II-282/X/63, przyszły na świat 23 lutego 1962 roku, w warszawskiej hodowli należącej do Zygmunta Łyszczarza, który później, od 1969 roku zaczął hodować z tym przydomkiem charciki włoskie, a także miał sprowadzoną z NRD czarną podpalaną ANJA v. Dahmenstrand, rasy pinczer miniaturowy, urodzoną w 1974 roku. Dnia 20 października 1961 roku rodzą się PT BETTI od Lessie ( K.W.-T-I-202/I/62) i arlekinka BORA od Lessie,

będące młodszymi siostrami CEMA Od Lessie i pełno rodowodowej ARMA od Lessie i arlekinki ARA od Lessie, urodzonych 18 stycznia 1960 roku. Córka o umaszczeniu arlekin ARBA Czarna Strzała, będąca po ARMA od Lessie i Pantergärden Omedgorlige OLAF, urodzona 7 kwietnia 1964 roku, w hodowli Zbigniewa Zakrzewskiego  z Warszawy, zamieszkała u Mieczysława Rajca. BORA od Lessie tak została opisana na I MWR Poznań 1962, przez Lubomira Smyczyńskiego: "Suka arlekinka, o dużych łatach, głowa dobra, prawe oko kawki, lewe bursztynowe, nos pół pigmentowany. Uszy stawia raczej na boki. Korpus poprawny, kończyny przednie dobry, tylnie nieco podstawione, suka spokojna", ocena dobra, lokata IV. Pierwsza w tej otwartej klasie suk była SUITA Edwina Rozłubirskiego z oceną doskonałą i medalem złotym, druga była jej córka Kolosal BAGHERA, do której wrócę, a lokatę III zajęła BETTI od Lessie K.W. T-I-202/I/62), która miała 8 grudnia 1962 roku szczenięta z przydomkiem "Wars" i których ojcem został Pantergärden Omedgorlige OLAF. Z miotu tego, urodzonego u J. Piotrowskiego pochodziły PEGGI Wars i PUMA Wars, która miała szczenięta z przydomkiem "z Soldermann", należącym do Leokadii Skowrońskiej z Warszawy. Czarny MARS z Soldermann, oraz MORA z Soldermann i MELBA z Soldermann (miała ona potomstwo w hodowli "z Podgrodzia"), przyszły na świat 14 grudnia 1964 roku i były po CZIBO z Sosnowego Lasu i PUMA Wars. U Marka Pontus ze Swarzędza zamieszkała MORA z Soldermann, która miała potomstwo z GILK v. Starenschloss, a wtedy urodzony dnia 31 lipca 1967 roku czarny GAY Zimmer, pozostał w hodowli. Jego siostra GERDA Zimmer pojechała do Białegostoku, do J. Rawskiej.

Czarna ENNA od Lessie, czarna ERBA od Lessie (hodowla "Kaczy Dół") i ETNA od Lessie, która została w hodowli ,urodzone 5 stycznia 1965 roku, były córkami CZIBO z Sosnowego Lasu i czarnej DIBA od Lessie, która to przyszła na świat 20 stycznia 1963 roku jako córka Pantergärden Omedgorlige OLAF i LESSI Perskie Oko.

ENNA od Lessie została matką w hodowli należącej do J. Sierzpowskiego z Warszawy. GINA od Lessie to hodowla "Kwiat Wiśni", jej siostra GALIA od Lessie ma szczenięta w hodowli "z Kuźni Napoleońskiej", a następnie w hodowli "z Hetmańskiej Stanicy".

Natomiast FATI od Lessie miała szczenięta w 1970 roku z przydomkiem z Zeriby", oraz "od Paciuchy". FATI od Lessie pojawiła się na świecie będąc córką FACO z Sosnowego Lasu i ETNA od Lessie. U Zygmunta Łyszczarza, który w 1969 roku zaczął hodować charciki włoskie zamieszkał dog niemiecki, import z Niemiec WOTHAN v. Dammestrand, który pojawił się na świecie w 1972 roku, a później FUNDACJA z Sosnowego Lasu, urodzona w 1983 roku, w hodowli działającej ponad 20 lat i będąca córką DEVIL v.d. Erie i CYNTIA z Sosnowego Lasu.

Zygmunt Łyszczarz sprowadził z NRD arlekina ALF von Haus Christel, który pojawił się na świecie w 1970 roku, oraz czarną ZANDRA v.d. Humenburg, urodzoną w 1970 roku, ale to temat na inne opracowanie.

Rodzeństwo - czarna z białą szyją DITTA z Perskiego Oka, oraz jej miotowy brat DŻON Perskie Oko (nr rej. 4218/58/I) przyszło na świat 25 marca 1958 roku, jako potomstwo EROS i ARIA z Morskiego Oka, a ich hodowcą była Zofia Wereszczyńska. CAN Perskie Oko pojawił się w pierwszej połowie 1960 roku i zamieszkał w Odziale Jelenia Góra.

Rodzeństwo arlekin Kolosal BEJ (K.W. T-I-102/VIII/62), czarna Kolosal BAGHERA (o domowym imieniu GAGA), czarna Kolosal BORA ( K.W. T-I-158/62/I), późniejsza hodowla „z Mazowieckiego Grodu”)) i Kolosal BALLADA, (która u Leszka Mika z Lublina miała szczenięta z przydomkiem „z Lublina”), przyszło na świat 20 października 1960 roku, jako potomstwo CZAR z Morskiego Oka i SUITA. Arlekiny CZIKO z Lublina i CYPRYS z Lublina, oraz czarne z białym COROMINA z Lublina (lubelska hodowla "z nad Bystrzycy") i czarna z białym CEDRA z Lublina (późniejsza hodowla „Czarcia Łapa") urodziły się 30 listopada 1964 roku jako dzieci CYPRYS Kolosal i BALLADA Kolosal. Ale początkowo CEDRA z Lublina była zarejestrowana w Oddziale Kraków przez Jerzego Bilskiego. Hodowla „Czarcia Łapa”, należała do Sylwestra Ryń z Lublina i u której miała również szczenięta ADA Tytan. Czarne z białym siostry HERMA Czarcia Łapa i HYBRYDA Czarcia Łapa pojawiły się na świecie 29 grudnia 1966 roku, jako potomstwo Ch. CZIBO z Sosnowego Lasu i CEDRA z Lublina.

Natomiast dnia 22 sierpnia 1963 roku BALLADA Kolosal miała szczenięta po Pantergärden Omedgorlige OLAF i z tego skojarzenia pochodziła czarna z białym REDA z Lublina, która została w hodowli. Dnia 10 maja 1965 roku przyszła na świat NIKE z Lublina, będąca córką Pantergärden Omedgorlige OLAF, (dla której pies ten był jej ojcem) i REDA z Lublina. Zw. BENITA z Lublina, będąca córką IGOR Sobietaka i REDA z Lublina urodziła się 10 lutego 1970 roku. Natomiast BENITA z Lublina  to późniejsza warszawska hodowla "Canis Magna", w której to miały potomstwo reproduktory urodzone w gdańskim Oddziale jak Ch. CAPRICCO Błękitna Radunia i Ch. BACHUS z Piekła.

Kolosal BEJ zamieszkał u Kazimierza Tomlik z Poznania, który został także właścicielem suki o imieniu ASTRA, urodzonej 4 kwietnia 1963 roku, w hodowli A. Chojeckiej. ASTRA była córką Kolosal BEJ i BELLA z Pałuckiego Zacisza. Rodzeństwo. Zdjęcie arlekin BIHOR z Pałuckiego Zacisza,

autorstwa L. Staniszewskiego ukazało się w reportażu z VII Pomorskiej WPR w Bydgoszczy z 1963 roku (PIES nr 6/1963). W tle jest widoczny czarny dog, który to może być miotową czarną siostrą BIHOR z Pałuckiego Zacisza, o imieniu BETTY z Pałuckiego Zacisza. Młodszy brat BIHOR z Pałuckiego Zacisza o pół roku i oznaczony literą "C" - CASTOR z Pałuckiego Zacisza przyszedł na świat 13 października 1962 roku. Siostry urodzone 12 marca 1964  roku to arlekinka DORA z Pałuckiego Zacisza i DAMA z Pałuckiego Zacisza, która ma szczenięta po CZIBO z Sosnowego Lasu, urodzone 30 maja 1966 roku, w hodowli Witolda Fedorskiego. Urodzony wtedy czarny AMON Wi-Fed zamieszkał w rodzinie hodowcy.

A w miocie oznaczonym literą "B" były jeszcze BIKAR z Pałuckiego Zacisza (K.W.-I-166), czarna BETTY z Pałuckiego Zacisza i BELLA z Pałuckiego Zacisza, a przyszedł on na świat 5 kwietnia 1962 roku, jako potomstwo Pantergärden OMEDGORLIGE OLAF i AZA Pałuckie Zacisze. Rodzeństwo AZA Pałuckie Zacisze, arlekin ALF Pałuckie Zacisze i ALMA-ARINA z Pałuckiego Zacisza urodziło się 16 kwietnia 1961 roku jako dzieci DRAMAT (z Wrocławia?) i AZA.

Czarny CASTOR z Pałuckiego Zacisza pojawił się na świecie prawie 7 miesięcy później, dnia13 października 1962 roku i był młodszym bratem BIKAR z Pałuckiego Zacisza, BIHAR z Pałuckiego Zacisza, BELLA z Pałuckiego Zacisza, oraz BETTY z Pałuckiego Zacisza, która została w hodowli i ma potomstwo po CZIBO z Sosnowego Lasu, urodzone 13 października 1964 roku w hodowli Seweryna Janiak. Właścicielem ich dwójki potomstwa o imionach czarny ATU z Pałuckiego Zacisza i o umaszczeniu arlekin ALMA-ARINA z Pałuckiego Zacisza został Edmund Rajewski z Bydgoszczy, u którego zamieszkał pręgowany AGAR z nad Drawy i który rok później był na sprzedaż za 4500 zł, W 1967 roku ALMA-ARINA z Pałuckiego Zacisza miała szczenięta u Edmunda Rajewskiego z przydomkiem "z Areny", u którego zamieszkał też arlekin ARRI ARMANDO z Głębokiej Kniei, urodzony 28 września 1965 roku, u p. Ornath i będący synem LUC i AWERA (?).

Czarna Kolosal BORA ( PIES nr 6/1962, zdjęcie CAF -B.J. Miedza)

i Pantergärden OMEDGORLIGE OLAF zostają rodzicami już pełno rodowodowej arlekin ALBA z Mazowieckiego Grodu, urodzonej 4 października 1962 roku w hodowli Leszka Kozłowskiego z Lublina, a zamieszkałej u Zenona Kaczmarka z Ursusa k/Warszawy. Po AJAX z Jesenickich Lesu i ALBA z Mazowieckiego Grodu 12 maja 1965 roku rodzi się arlekinka ALGA Ursus, która początkowo była wystawiana przez Henryka Malin z Łodzi. Cztery lata później jest już wystawiana przez Ryszarda Domaradzkiego z Kwidzynia.

Kolosal BAGHERA miała dnia 22 czerwca 1963 roku szczenięta po Pantergärden Omedgorlige OLAF z którego skojarzenia pochodziły np. czarne EDDA Sosnowy Las (późniejsza krakowska hodowla "Tytan"), ERLE Sosnowy Las i ERTA Sosnowy Las, a siostry te przyszły na świat 22 czerwca 1963 roku. Ich rodzicami zostali Pantergärden Omedgorlige OLAF i Kolosal BAGHERA, a czarna ERTA Sosnowy Las zamieszkała w naszym Oddziale, u Jadwigi Janczewskiej z Nowego Stawu. U niej też miała szczenięta z przydomkiem "z Żuław". Czarna AGA z Żuław, urodzona 10 listopada 1965 roku, była córką CZIBO z Sosnowego Lasu i ERTA Sosnowy Las i suka ta zamieszkała u Zbigniewa Dery z Gdańska. Z drugiego miotu ERTA Sosnowy Las i tym razem po Zwyc. JAGON z Sosnowego Lasu przyszli na świat np. bracia, o umaszczeniu arlekin i byli to BOSS z Żuław i BARTUS z Żuław. ERLE Sosnowy Las swoje pierwsze dzieci, urodzone 20 listopada 1965 roku miała  po CZIBO Sosnowy Las z przydomkiem "Dębowa Polana", należącym do Wandy Dymitrowskiej. Z miotu tego pochodziło np. czarne rodzeństwo ASTOR z Dębowej Polany, ASTRA z Dębowej Polany i ALFA z Dębowej Polany, która zamieszkała u Piotra Wideckiego z Warszawy i miała szczenięta urodzone np. 15 czerwca 1968 roku po GRAND z Sosnowego Lasu. Z tego skojarzenia wywodziły się czarny NORD Zielone Koło i arlekinka NEL Zielone Koło, która to u Edwarda Orłowskiego z Zalesia Dolnego urodziła szczenięta w hodowli "Czerwony Krąg", a jej partnerem w 1970 roku został ASTOR z Dębowej Polany. Z pierwszego miotu NEL Zielone Koło urodzonego 7 maja 1970 roku pochodziły czarne Zw. AMOR Czerwony Krąg, występujący na ringu posłuszeństwa, oraz AGA Czerwony Krąg, która pozostała w hodowli.

U Edwarda Orłowskiego, mieszkającego w Piasecznie zamieszkał początkowo płowy Ch.PL, Zw.PL’74 ,CACIB URWIS z Sosnowego Lasu, będący synem ELVEROS z Grodu Subisława i Ch. Zw.,CACIB HERBENA z Sosnowego Lasu. Pies ten przyszedł na świat 5 marca 1972 roku, ale następnie rezydował  w hodowli "Błękitna Radunia".

W periodyku PIES nr 5/1962 autor Andrzej Leśniewski, do którego należała już od 1962 roku hodowla "Sosnowy Las", oraz został sędzią od dogowatych i bokserów, napisał artykuł pt. "Warszawskie Dogi" , który tak zaczął: "Sekcja Doga przy Oddziale Warszawskim Zwiazku Kynologicznego powstała 3 lata temu (1959 rok) majac zarejestrowanych 6 suk i 3 psy, z czego po przeglądzie do hodowli zaliczono 5 suk i 1 psa. Poziom materiału był bardzo różny, od doskonałe SUITY do zaledwie dobrych suk NORY (z Wrocławia) i LESSI z Perskiego Oka, które - poza nie najlepszym eksterierem - były nietypowe w umaszczeniu....". Do artykułu zostały dołączone 4 zdjęcia Dariusza Wyszyńskiego, przedstawiające BORA od Lessi w trakcie jej oceny w czasie przeglądu hodowlanego.

W tamtych latach to Wrocław, a później Warszawa były największymi ośrodkami hodowli dogów niemieckich w Polsce. W PKR została zarejestrowana para, szaro-czarny AS von Kommorsk, urodzony 17 stycznia 1944 roku, u E. Derdau ze Szwajcarii i  i będący synem ARISTOKRAT von Stolzenburg i TITA Sarmatia. Rodzicami biało-czarnej SYLVA vom Stolzenburg, urodzonej 17 grudnia 1944 roku byli JUBEL vom Stolzenburg i NERA vom Stolzenburg. Ta para była zarazem pierwszymi pełno rodowodowymi dogami zarejestrowanymi w Polsce po II Wojnie Światowej. Zostały chyba sprowadzone jako dorosłe i zarejestrowane w 1953 roku. W latach 1950 do 1959 oprócz tej pary nie było innego zapisanego w PKR doga niemieckiego. Natomiast przed II Wojną Światową dogi były sprowadzane głównie z Niemiec, a ich najwiekszą była hodowla Stanisława Czesława Stopczyka z Kalinowca, którego nazwa hodowli wywodziła się z miejsca zamieszkania "z Kalinowca" i który już w 1912 roku sprowadził swojego pierwszego doga - pręgowanego DŻONA z Turyngii.

To samo zdjęcie NIKA ORLEANS von Aurbachtal, która miała szczenięta  z przydomkiem "z Kalinowca", ozdobiło okładkę katalogu Dorocznego Pokazu Psów Rasowych w Warszawie zorganizowanego w 1936 roku. Biała czarno nakrapiana NIKA Orleans przyszła na świat 13 kwietnia 1928 roku u M. Trenner z Niemiec, a jej rodzicami byli AGATHA v. Ritten i Ch. DOLF.

Do liczących się tedy zaliczana była hodowla "z Dolska", należąca do hr.J. Rzyszczewskiego, "Sparta", będąca w rękach Włodzimierza Strzyżewskiego w Kraszewicach i hodowla hr. Antoniny Nałęcz Raczyńskiej. Zdjęcie SENTA II zostało dane do książki Maurycego Trybulskiego "Psy, Rasy, Hodowla, Tresura i Leczenie", wydanej w Warszawie w 1928 roku. Złocisto morengowata SENTA II przyszła na świat 18 stycznia 1927 roku po ARTUS von Drachenstein i DINA, w hodowli Marcina Reibe, a w Polskiej Księdze Rodowodowej Psów Rasowych została zapisana z nr B-I-10. Na wystawie w Warszawie w 1927 roku uzyskała medal srebrny.

Na tej samej wystawie hrabina Nałęcz Raczyńska wystawiała starszego o dwa lata brata SENTA II - morengowato złotego LORD, zarejestrowanego z nr Pol. Ks. Rod. P.R. B-I-11, który zdobył medal złoty.

Wracając do Polski to jak już napisałam rodzeństwo ARAK z Sosnowego Lasu, AGATA z Sosnowego Lasu, która została w hodowli i AGA z Sosnowego Lasu przyszło na świat  2 lutego 1960 roku, w hodowli Stefana Mioduszewskiego. AGATA z Sosnowego Lasu, z nr K.W. T-I-84/I/61, wystawiana w Poznaniu w 1961 roku w klasie otwartej, od sędziego Kotuli zdobyła następujący opis: „Suka doskonale zbudowana, lekki przodozgryz. Poza tym bez zarzutu. Pożądana całkowita eliminacja białych plam u czarnych dogów”. Ocena doskonała II medal złoty. Przegrała ona wtedy ze SUITA, opisaną tak: „ Bardzo typowa o bardzo harmonijnej silnej budowie”. A asystentami u pana Kotuli byli pani Leśniewska i Jerzy Kaliński. W drugim miocie dogów, urodzonym dnia 23 września 1961 roku, u Stefana Mioduszewskiego była arlekinka BRITTA z Sosnowego Lasu, która zamieszkała u Jana Gajewskiego z Warszawy, posiadając u niego szczenięta z przydomkiem "Sobietaka" i który 20 lat później stał się właścicielem arlekinki RIGEL-KLARA Rubin-Tor, ale jest to już temat na inne opracowanie. Natomiast BIATA z Sosnowego Lasu miała szczenięta w hodowli "v. Dahmestrand" w niemieckiej hodowli (DDR), należącej do Mia i Fritza Janz. Rodzeństwo - czarny ITTAR Sobietaka, arlekin Zwyc. IGOR Sobietaka, mieszkający u Katarzyny Ludwikowskiej z Warszawy, oraz czarna ISTRA Sobietaka (późniejsza hodowla "z Czereśniowego Sadu") przyszło na świat 9 czerwca 1964 roku będąc potomstwem CZIBO z Sosnowego Lasu i BRITTA z Sosnowego Lasu. Z tego samego skojarzenia dnia 17 grudnia 1965 roku urodzili się bracia jak np. arlekin JAGON Sobietaka, oraz JUPITER Sobietaka (RALF), który zamieszkał na Węgrzech.

Z trzeciego miotu w hodowli "Sosnowy Las" pochodziło rodzeństwo oznaczone literą "C", urodzone 25 stycznia 1962 roku, po zagranicznym Ch. IMMO v. Kunnerstein i po AGA z Sosnowego Lasu, wśród których były: czarne CZART z Sosnowego Lasu, CALIBAN z Sosnowego Lasu, który docelowo zamieszkał u Marii Regulskiej z Warszawy, CZIBO z Sosnowego Lasu, który zamieszkał u Jana Gajewskiego, CZIKITA z Sosnego Lasu, CECORA z Sosnowego Lasu, CHUQUITTA z Sosnowego Lasu zamieszkała u Jerzego Kalińskiego, który w 1962 roku był zgłoszony jako asystent na V WPR w Sopocie, oraz rozpoczął hodowlę dogów niemieckich z przydomkiem „Bengal”. W miocie tym były jeszcze CEKINA z Sosnowego Lasu  i CYNTHIA z Sosnowego Lasu,

która pozostała w hodowli "Sosnowy Las", należącej już wtedy do Andrzeja Leśniewskiego mieszkającego w Ząbkach, który swoją hodowlę prowadził prawie 50 lat. Obecnie przydomek z Sosnowego Lasu" należy do hodowli długowłosych owczarków niemieckich. Natomiast CEKINA z Sosnowego Lasu u  Andrzeja Ustian z Warszawy ma szczenięta, urodzone 12 stycznia 1066 roku, po Pantergärden Omedgorlige OLAF i z tego skojarzenia pochodziła arlekinka KAMA, która zamieszkała w Krakowie u Małgorzaty Sitarz.

CECORA z Sosnowego Lasu miała szczenięta z przydomkiem "Czarny Orfeusz", należącym do Wiesława Ćwiąkała. Czarny ALAN z Czarnego Orfeusza i AIDA Czarny Orfeusz (późniejsza hodowla "z Gocławskiego"), przyszły na świat dnia 14 sierpnia 1964 roku, jako dzieci BIHAR z Pałuckiego Zacisza i CECORA z Sosnowego Lasu. Arlekinka BELLA Czarny Orfeusz (i jej siostra arlekinka BELTA Czarny Orfeusz), pochodząca z drugiego miotu CECORA z Sosnowego Lasu była także córką BIHAR z Pałuckiego Zacisza. Zamieszkała ona u Karoliny Janowskiej z Bydgoszczy, u której rodziła szczenięta z przydomkiem "z Brdyujścia". Natomiast hodowla "Pałuckie Zacisze" należała do Iwony Zdanowicz, a rodzeństwo BIKAR z Pałuckiego Zacisza (K.W.-I-166), arlekin BIHAR z Pałuckiego Zacisza, oraz BELLA z Pałuckiego Zacisza i arlekinka BAJKA z Pałuckiego Zacisza przyszło na świat 5 kwietnia 1962 roku, jako potomstwo Pantergärden OMEDGORLIGE OLAF i AZA, która to była wpisana do K.W. T-I-107/XII/55 z nr rej. 676/XII/55, o całkowicie nieznanym pochodzeniu.

Czarna AURA z Brdyujścia pojawiła się na świecie 24 sierpnia 1967 roku była córką Sobietaka IGOR i BELLA Czarny Orfeusz., a zamieszkała u Jana Frosta z Bydgoszczy. U niego też miała potomstwo z przydomkiem "z Ringu". Tak samo brzmiący przydomek "z Ringu" zaczął funkcjonować w Czechosłowacji także w 1967 roku, a był on zarejestrowany na boksery.

CYGA z Brdyujścia, CZARA z Brdyujścia ("późniejsza bydgoska hodowla "Gedor") i czarny CYGAN z Brdyujścia, (który został ojcem w hodowli „z Ronda Kopernika”) urodziły się 27 czerwca 1969 roku i były po Ch. CZIBO z Sosnowego Lasu i po BELLA Czarny Orfeusz.  BELLA Czarny Orfeusz i arlekin BELTA Czarny Orfeusz, urodziły się 14 listopada 1965 roku jako córki BIKAR z Pałuckiego Zacisza i CECORA z Sosnowego Lasu, w hodowli należącej do Wiesława Ćwiąkała. CYNTIA z Brdyujścia miała szczenięta w hodowli "z Flisaczego Grodu", a DORA z Brdyujścia zamieszkała w hodowli "Błękitna Radunia". Czarna DORA z Brdyujścia pojawiła się na świecie 17 lipca 1970 roku jako córka BOSMAN z Kaczówki i BELLA Czarny Orfeusz, a młodsza od niej ENCZARKA z Brdyujścia, mieszkająca w Bydgoszczy u Krystyny Kojder, występowała na ringu posłuszeństwa. Arlekin ERGO z Brdyujścia i ENCZARKA z Brdyujścia pojawiły się na świecie 24 stycznia 1971 roku i były z tego samego skojarzenia, co poprzednie szczenięta, czyli po BOSMAN z Kaczówki i BELLA Czarny Orfeusz.

Ch. CZIBO z Sosnowego Lasu i SABA dnia 16 maja 1966 roku u p. Borowczak z Wąbrzeźna zostali rodzicami czarnej BELLA Żarnicki Gród, która zamieszkała u Danuty Miechowieckiej z Grudziądza. Na BELLA Żarnicki Gród został zarejestrowany przydomek hodowlany "Partenon". Pochodzące z pierwszego miotu BELLA Żarnicki Gród (i po Pantergärden OMEDGORLIGE OLAF) były arlekinka ALKMENA Partenon i czarna ATENA Partenon.

Natomiast pochodząca z pierwszego miotu ALBA Żarnicki Gród pozostała w hodowli i miała szczenięta po CASTOR z Pałuckiego Zacisza. Czarny CARO Żarnicki Gród zamieszkał w Bydgoszczy.

CYNTHIA z Sosnowego Lasu została w przyszłości matką bardzo utytuowanego JAGON z Sosnowego lasu, który zamieszkał w hodowli "Piekło", należącej do Ryszarda Domaradzkiego z naszego Oddziału. Natomiast  ta powyższa reklama hodowli "Sosnowy Las" ze zdjęciem 3xCACIB,Zw.PL, Ch. CYNTHIA Sosnowy Las ukazała się w warszawskim katalogu z 1967 roku, na okładce którego znalazło się to samo zdjęcie doga, co w poniższej reklamie hodowli "Bengal".

Hodowla reklamy "Bengal", która również hodowała sznaucery miniaturowe o umaszczeniu pieprz i sól, została dana do poznańskiego katalogu z 1966 roku. A na zdjęciu tym jest AJAX z Jesenickich Lesu zarejestrowany z nr CsPKP 383/59/62. Pełno rodowodowe siostry arlekinka Bengal INDRA, Bengal INDIA i Bengal INNA-FREJA urodziły się 21 stycznia 1964 roku jako córki AJAX z Jesenickich Lesu i Kolosal COREDA (KNOPKA). Czarna Bengal INNA-FREJA również została matką w hodowli "Patna", należącą do A. Niteckiej, natomiast Bengal INDIA to późniejsza sosnowiecka hodowla "Sosnowiec". Rodzeństwo czarny Bengal HUZAR i Bengal HECA pojawiło się na świecie 28 czerwca 1965 roku, jako potomstwo AJAX z Jesenickich Lesu i Kolosal COREDA (KNOPKA). Arlekinka Bengal HECA amieszkała u Zbigniewa Okowity ze Szczecina, u którego po raz pierwszy została matką dnia 24 czerwca 1966 roku. W miocie tym były np. arlekiny ADIL ALF, ALT-ARES, AMUR, ATOS i ARNA, a ich ojcem został CZIBO z Sosnowego Lasu. Ponieważ te urodzone szczenięta były pełno rodowodowe, to możliwe, że już wtedy funkcjonował na nie przydomek "z nad Kubusia". Rok później, dnia 1 lutego 1967 roku EMIR z Palecniku i Bengal HECA zostali rodzicami arlekinki BONA, która pozostała w Szczecinie.

Z gdańskim przydomkiem "Czarna Muszla", zarejestrowanym na nowofundlandy u Stanisława Falkowskiego urodziły się szczenięta dogów niemieckich, po arlekince Bagira II IInez, która to przyszła na świat 27 kwietnia 1968 roku, w warszawskiej hodowli należącej do Elżbiety Zawidzkiej, jako córka CZIBO z Sosnowego lasu i Bagira LIND, zarejestrowanej w Oddziale w 1964 roku. Docelowo Bagira INEZ II miała potomstwo u Zbigniewa Machońskiego z Rzucewa (powiat Puck) z przydomkiem "z Zamku Rzucewskiego", zarejstrowanym dnia 3 września 1971 roku z nr Z/231/71. Przydomek "z Zamku Rzucewskiego" został zarejestrowany na Bagira INEZ II i na BONA-AMI Akacjowe Wzgórze, rasy nowofundland. Pierwsze potomstwo Bagira INEZ i CAPRICCO Błękitna Radunia przyszło na świat 5 lipca 1971 roku i w miocie tym była np. czarna AMELA WEGA z Zamku Rzucewskiego. Natomiast DINA z Zamku Rzucewskiego miała potomstwo 24 kwietnia 1978 roku, po SOKÓŁ ALT ze Srebrnej Willi, w hodowli A. Anczarskiego w hodowli „z An-Kaj”.

Arlekinki DARKA z Zamku Rzuczewskiego i DAFNA z Zamku Rzuczewskiego i która zamieszkała w Lublinie, urodzone 23 czerwca 1974 roku były córkami JAGON z Sosnowego lasu i BAGIRA II Inez.

Córka Kolosal CYPRYS-CZIKO i CHUQUITTA z Sosnowego Lasu o imieniu Bengal GAMA zarejestrowana 4 stycznia 1965 roku w naszym Oddziale, rozpoczęła historię słynnej gdańskiej hodowli dogów niemieckich, a później i ratlerów "Błękitna Radunia", należącej do Romualda Buczkowskiego z Gdańska, będącego z zawodu muzykiem, pracującym w Filharmonii Bałtyckiej. Czarna Bengal GAMA, która uzyskała tytuł championa Polski w 1965 roku i Bengal GOBI urodziły się 25 czerwca 1964 roku, a Bengal GOBI ma u J. Linek z Warszawy szczenięta, urodzone 25 grudnia 1966 roku. W katalogu WPR z Lublina i Wrocławia z 1968 roku - Ch.,CACIB, Zwyc.'66 Bengal GAMA była wystawiona na sprzedaż.

Natomiast arlekin Kolosal CYPRYS-CZIKO,

którego zdjecie autorstwa Ryszarda Rzepeckiego ukazało się w "PSIE" nr 5/1964, przyszedł na świat 26 grudnia 1961 roku w hodowli Edwina Rozłubirskiego, który później, w latach 1971 – 1990 został Przewodniczącym Związku Kynologicznego w Polsce. Rodzicami Kolosal CYPRYS-CZIKO i jego rodzeństwa - arlekin Kolosal COLT, arlekinka Kolosal COREDA (KROPKA), która zamieszkała u Jerzego Kalińskiego byli arlekin Pantergärden OMEDGORLIGE OLAF, zaimportowany w 1960 roku ze Szwecji, oraz omawiana już wyżej SUITA.

Zdjęcie SUITA, wykonane przez Marka Czudowskiego na bydgoskiej wystawie, ukazało się w czasopiśmie "PIES" z 1960 roku. Jej partner - arlekin Pantergärden OMEDGORLIGE OLAF, urodzony 15 lutego 1960 roku w szwedzkiej hodowli Stena Mahson został zaimportowany jako szczenię przez Edwina Rozłubirskiego.

Rodzicami Pantergärden OMEDGORLIGE OLAF byli Airways BLACK EAGLE i Pantergärden RITA, a na przeglądzie hodowlanym zorganizowanym w październiku 1960 roku przez Oddział warszawski jak napisał Andrzej Leśniewski "wyróżniał się wspaniałą, szlachetną głową,oraz piękną długą i suchą szyją. jedynym jego mankamentem jest nieefektowna maść i zbyt długi tułów". Uzyskał on ocenę bardzo dobrą. Natomiast podczas poznańskiej wystawy PR, zorganizowanej w 1961 roku sędzia Tadeusz Kotula tak go opisał: "Pies bardzo typowy o potężnej budowie. Głowa b. dobra, uszy fatalnie obcięte, głowa, szyja, przód - bez zarzutu. Korpus za długi w stosunku do wysokości. Kończyny: nogi tylnie zbyt stromo ukątowane. Umaszczenie odbiegające od wymagań typu, niepotrzebne szare plamy". Ocena bardzo dobra, lokata I, medal srebrny.

W czasopiśmie "PIES" nr 4/1960 Edwin Rozłubirski zamieścił swoje wspomnienie z pobytu w szwedzkiej hodowli dogów niemieckich - "Pantergärden".

W czasopiśmie PIES nr 2 z 1963 roku ukazało się zdjęcie dogów pana Rozłubirskiego,

a z lewej strony stoi Pantergärden Omedgorlige OLAF, a obok niego SUITA.

Jak już wspomniałam, rozpoczęła działalność w naszym Oddziale hodowla "Błękitna Radunia", początkowo tylko dogów niemieckich, a później i pinczerów miniaturowych, zwanych ratlerkami. Hodowla "Błękitna Radunia" była drugą po "Sosnowy Las" tak dużą hodowlą dogów w Polsce, ale pierwszą jeżeli chodzi o hodowlę arlekinów. Pierwsze szczenięta czarnej Ch.CACIB Bengal GAMA, (która uzyskała championat Polski w 1965 roku) i zarazem pierwszy miot urodzony z przydomkiem "Błękitna Radunia", przyszedł na świat 8 sierpnia 1966 roku. Ich ojcem był niemiecki HERKO v. Fleischereck (ZB 2084), a w miocie tym były m.innymi - czarny AMI-LECH Błękitna Radunia, arlekin ALLEGRO Błękitna Radunia, ATA-MAJA Błękitna Radunia i arlekinki - ARINA Błękitna Radunia i ARYNA Błękitna Radunia. Czarna ATA-MAJA Błękitna Radunia

pierwsze szczenięta urodziła 29 czerwca 1969 roku, u Włodzimierza Morawskiego z Gdańska Oliwy i były one po Ch. JAGON z Sosnowego Lasu. Z tego miotu pochodziły np. czarny DON AHMUSZ Celeres, arlekinka ASMA MONA Celeres, oraz czarne AJA-CARINA Celeres i AZJA CARINA Celeres. Przydomek hodowlany "Celeres" został zarejestrowany w 1969 roku z nr C/222/69 na ATA-MAJA Błękitna Radunia. HERKO v. Fleischereck (ZB 2084) pojawił się na świecie 26 marca 1961 roku, będąc synem IMMO v. Kunnerstein i BIENE v. Fleischereck.

W hodowli "Sosnowy Las" urodziło się błękitne rodzeństwo nazwane MIDAS Sosnowy Las, MILWA Sosnowy Las, która pojechała do Grudziądza, gdzie miała szczenięta z przydomkiem "ze Wzgórza Światowida", u Romana Zelewskiego, u którego zamieszkał też BOSS z Podgrodzia, będący synem Inter.Ch. Zw.DDR KING v. Dietrichseck i Ch. MELBA z Sodermalm. Czarne BOSS z Podgrodzia, BEST z Podgrodzia i BORA-BALMERA z Podgrodzia przyszły na świat 3 czerwca 1968 roku. A prawie rok wcześniej, dnia 24 kwietnia 1967 roku pojawili się na świecie czarni Zw. ARES z Podgrodzia i ATOS z Podgrodzia, któzry to byli starszymi braćmi miotu oznaczonego literą "B".

Niemiecka hodowla dogów żółtych, pręgowanych i niebieskich „v. Dietrichseck „ należała do Emeline Abesser-Dieterle, która zaczęła hodowlę już na poczatku lat 30'tych ubiegłego wieku. Niebieskie inter.Ch. Zw.DDR KING v. Dietrichseck i KLIO v. Dietrichseck , która została w hodowli, urodziły się 22 lipca 1964 roku, będąc dziećmi FAUST v. Dietrichseck i FRIGGA v. Dietrichseck. Inter.Ch. Zw.DDR KING v. Dietrichseck  zamieszkał u dr E. Hoffmann. Pierwsze szczenięta Ch. MELBA z Sodermalm przyszły na świat 24 kwietnia 1967 roku i czarne ARES z Podgrodzia, ADIL z Podgrodzia i ATOS z Podgrodzia byli starszymi braćmi rodzeństwa oznaczonego literą "B". Natomiast NEGRI Sodermalm została bazową suka hodowli "Czarna Pantera", należącej do K. Zakrzewskiego.

A w miocie oprócz MILWA Sosnowy Las były jeszcze siostry o imionach MUZA Sosnowy Las, MITRA z Sosnowy Las, oraz MINERWA Sosnowy Las, która ma potomstwo z przydomkiem "z Zeriby", należącym do Stanisława Lipińskiego, w której to hodowli ma też dzieci FATI od Lessi. Siostry te przyszły na świat 22 kwietnia 1968 roku, jako dzieci AGAR v. Ordensburg i błękitnej KAPRICE Royal, urodzonej 31 stycznia 1966 roku w NRD, w hodowli pp. H.i W. Nouc. Rodzicami KAPRICE Royal zostali KOBALD v.d. Schwarzward i Inter.Ch. FRAUKE v. Himmelsfürst. Czarna SZYSZKA z Sosnowego Lasu pojawiła się na świecie, jako córka HAMER Atacama i KAPRICE Royal . Suczka ta zamieszkała w Grudziądzu u Romana Żelewskiego, u którego także rezydowała błękitna MILWA z Sosnowego Lasu. MITRA z Sosnowego Lasu zamieszkała docelowo u pani Elżbiety Kilarskiej z gdańskiego Oddziału, a MIDAS z Sosnowego Lasu rezydował u Jana Bobka ze Sławna. Również w naszym Oddziale zamieszkała błękitna MUZA z Sosnowego Lasu u Bronisława Falkowskiego,

i od której rozpoczęła się hodowla "Gedania", zarejestrowana w Zarządzie Głównym dnia 31 maja 1971 roku z nr G/241/71 na dogi niemieckie. Błękitna ARINA Gedania, która przyszła na świat 5 marca 1971 roku, jako córka szczecińskiego, błękitnego CWC Zwyc. ARES z Podgrodzia i MUZA z Sosnowego Lasu, zamieszkała razem ze swoją matką w hodowli Romualda Buczkowskiego, który w tym czasie był już asystentem kynologicznym. Błękitna córka AGAR v. Ordensburg i MUZA z Sosnowego Lasu, urodzona 4 listopada 1972 roku i pozostawiona w hodowli została nazwana GAMA Błękitna Radunia i suka ta zdobyła następujące tytuły wystawowe: Zw.Polski' 74, Zwyc.RAsy'74.CACIB. Sześć lat później, dnia 11 czerwca 1977 roku, urodziła się błękitna EFNA Błękitna Radunia, córka ARCO v.d. Bergstrase i ARINA Gedania, która to zapoczątkowała białostocką hodowlę "Amigo Perro", należącą do Andrzeja Szutkiewicza. Błękitny ARCO v.d. Bergstrase pojawił się na świecie 3 lipca 1971 roku, w hodowli Horsta Stollberg, będąc synem Zw. CLIFF v. Oberhof i Zw. NRD ANTJE v. Partheneck rezydował  u Marietty Płacheckiej-Jindra w Szamotułach.

Występując w klasie młodzieży na bydgoskiej wystawie w 1972 roku ARCO v.d. Bergstrase u sędziego - Andrzeja Leśniewskiego uzyskał ocenę dobrą, lokatę I w konkurencji 1.

"Duży, masywny pies o mocnej grubej kości. Głowa w proporcjach dobra, dobrze wykrojone fafle, czaszka wąska. Zgryz cęgowy, oko otwarte, lekkie podgardle, francuska postawa przednich kończyn".

Natomiast CLIFF v. Oberhof, o umaszczeniu błękitnym był synem DEMARK v. Spree-Athen i CILLA v. Inselsberg. Pies ten urodził się w hodowli Hermanna Roßburg mieszkającego w Oberhof. Hodowla "v. Spree-Athen" już występowała w polskich rodowodach dogów niemieckich pod koniec lat 60'tych ubiegłego wieku, poprzez błękitnego ATREUS v. Falkenstein, urodzonego 18 czerwca 1966 roku i który to był synem EROS v. Spree-Athen i AMJA v. Vernauer Waldfrieden. Natomiast DEMARK v. Spree-Athen, urodzony 11 marca 1962 roku i błękitny EROS v. Spree-Athen, który pojawił się na świecie 7 czerwca 1963 roku byli po FAMA v.d. Hünenburg, której właścicielką była Ina Viete mieszkająca w Cottbus ( Chociebuż).

Błękitne ALF v. Partheneck,

który mieszkając w Polsce zdobył  tytuł interchampiona i Zw. NRD ANTJE v. Partheneck urodzili się 16 czerwca 1968  roku, u Hansa Poppitz z Leipzig, jako potomkowie MAYK v. Gohliser Eck i DINA v.d. Greifenklause. Błękitny MAYK v. Gohliser Eck, urodzony 1 lipca 1964 roku, u Traudel Kiesslich, jako syn BRAX v. Inselsberg i CORDOLA v. Beetzee zamieszkał u Marianne König z Drezna. Przypomnę tylko, że ANUSCHKA a.d. Tajga była córką BOA v. Beetszee. Niemiecka hodowla "Gohliser Eck" była w rękach Traudel Kiesslich z Gohlis koło Drezna.

HORNI von Beetzsee miała u Andrzeja Leśniewskiego szczenieta po Ch. URWIS z Sosnowego Lasu. Ich pręgowana córka o imieniu Zw. DZIEWANNA z Sosnowego Lasu przyszła na świat 11 września 1975 roku.

Błękitne rodzeństwo AGAR v. Ordensburg, ARCHIBALD v. Ordensburg i ANGELIQUE v. Ordensburg urodziło się 30 maja 1966 roku, u Inge i Johannes Weisse, a ich rodzicami zostali ATILLA v.d. Elbmarsch i GEISHA Royal. AGAR v. Ordensburg

docelowo zamieszkał u Joanny Sońty z Warszawy, a zdjęcie to autorstwa Ryszarda Rzepeckiego zostało zrobione na warszawskiej XVIII WPR w 1967 roku. Natomiast Ch. ANGELIQUE v.d. Ordensburg pojechała do Krakowa, do  Włodzimierza Chmylaka, u którego miała szczenięta z przydomkiem „Cracovienis”, z którym to przydomkiem parę lat później rodziły się szkockie teriery. Matką AGAR v. Ordensburg i jego siostry, była GEISHA Royal, wywodząca się z zachodnio niemieckiej hodowli należącej do p. W. Nouc. Z hodowli tej pochodziła czarna Inter.Ch.,Ch.De,Ch.Lux.,Ch.F,Zw.PL,Zw.Brna 1969 JOLIE Royal, urodzona 12 sierpnia 1965 roku i będąca córką ESTOR v.d. Fahrenburg i ARABELLE Royal. Niebieska GEISHA Royal, która przyszła na świat 1 lipca 1964 roku będąc córką Ch.,2xCACIB CYRUS a.d. Schwarzwald i Ch. FRAUKE v. Himmelsfürst, zamieszkała w hodowli "v. Ordensburg". Natomiast w hodowli "Royal", (który to tak samo brzmiący przydomek należał do Zygmunta Biernackiego), miała szczenięta Inter.Ch. FRAUKE v. Himmelsfürst. Z pierwszego jej miotu pochodził APOLL Royal, który pojawił się na świecie 23 listopada 1961 roku, będąc synem Ch.,2xCACIB CYRUS a.d. Schwarzwald, pochodzącego ze szwajcarskiej hodowli Hilde Ringel, oraz urodzona pięć lat później wspomniana już KAPRICE Royal, która miała szczenięta z przydomkiem "Sosnowy Las". Błękitne siostry TREZJA z Sosnowego Lasu, TRĘZLA z Sosnowego Lasu (hodowla"z Gotyckiego Miasta") i Zw.Ch.,CACIB TROSKA z Sosnowego Lasu urodziły się 17 marca 1971 roku jako córki MIDAS z Sosnowego Lasu i CAPRICE Royal, której najbardziej utytułowanym synem był czarny POPRAD z Sosnowego Lasu. To on jako pierwszy dog niemiecki mieszkający w Polsce
zdobywa tytuł międzynarodowego championa. Inter.Ch. POPRAD z Sosnowego Lasu,

będący w rękach Wiktora Węgrzyna z Warszawy, urodził się 7 listopada 1968 roku, jako syn Caliban z Sosnowego Lasu i CAPRICE Royal.

Wracając jednak do naszej gdańskiej hodowli "Błękitna Radunia", to Romuald Buczkowski dokupił czarną LINDA z Sosnowego Lasu, urodzoną 4 sierpnia 1967 roku i będącą córką DDR-Sieger GROLL v. Schlos Naidek i Ch.Zwyc.,CACIB CYNTHIA Sosnowy Las, czyli LINDA z Sosnowego Lasu, była młodszą siostrą Zwyc.Polski 1969,Ch. JAGON z Sosnowego Lasu. Plamisty jak napisano w katalogu Specjalistycznej Wystawy Dogów i Dalmatyńczyków zorganizowanej w NRD w 1967 roku - GROLL v. Schlos Neidek urodził się 19 sierpnia 1962 roku, będąc synem AXEL (GRIEBEL) i BESSY v. Schloss Ehrenstein. ADDA v. Schlos Neidek miała szczenięta właśnie w hodowli „v. Schloss Ehrenstein”, a jej córka arlekinka CERES von der Abendrotgrotte została w przyszłości matką dla CERES v.d. Abendrotgrotte.

Rodzeństwo arlekin CACIB,Ch.,6xZwyc.,Zwyc.Polski 1971 CAPRICCO Błękitna Radunia i jego siostra CARMEN Błękitna Radunia, które pozostało w hodowli, przyszło na świat 16 grudnia 1969 roku, jako dzieci DDR Zwyc.1968-1969 DOLF v.d. Abendrotgrotte i Zwyc.CWC LINDA z Sosnowego Lasu. Ich ojciec - marmurkowy (arlekin) DOLF v.d. Abendrotgrotte przyszedł na świat 3 lutego 1966 roku, będąc synem AXEL von Santa Monika i arlekinki CERES v.d. Abendrotgrotte.

W naszym sopockim katalogu, z 1971 roku, pod hasłem "DOGI", oprócz zdjęcia Ch. CAPRICCO Błękitna Radunia, podano informację na temat rasy: " Pies bardzo duży, (powyżej 76 cm), silny, o szlachetnej budowie. Maść; wszystkie odcienie żółtej pręgowanej, czarna niebieska, plamista (arlekiny -  tło białe z czarnymi, mapiastymi plamami). Włos krótki, lśniący. Uszy wymagają kopiowania. Wymaga doświadczonego i opanowanego przewodnika".

BILLA z Piekła i jej brat arlekin BACHUS z Piekła przyszli na świat 11 grudnia 1969 roku, jako potomstwo Ch. JAGON z Sosnowego Lasu i ALGA Ursus. BILLA z Piekła zamieszkała w Grudziądzu u Edwarda Barczaka, właściciela hodowli "z Rodu Dracena Draco", mając szczenięta np. po gdańskim reproduktorze Ch. CAPRICCO Błękitna Radunia. Ich córka, arlekin Ch.Zw.Polski 1973, 8xZwyc. ADRIA-AIDA z Rodu Dracena Draco zamieszkała w hodowli Romualda Buczkowskiego. I jej zdjęcie wykorzystał pan Lubomir Smyczyński, przy opisywanej rasie "Dogi" w swojej książce "Psy, rasy i wychowanie" z 1981 roku. JENNA błękitna Radunia i BARKO v. muritzstrand urodzona 24 września 1973 roku pozostała w hodowli.
Rodzeństwo AKTOR z Rodu Dracena Draco, ATOR z Rodu Dracena Draco , ARGOS z Rodu Dracena Draco , ANITA z Rodu Dracena Draco, ADRIA-AIDA z Rodu Dracena Draco, urodzone 3 listopada 1971 roku były dziećmi CAPRICCIO Błękitna Radunia i BILA z Piekła, dla której były to pierwsze szczenięta.


 

 

 

 

 

JAMNIKI

jamnik krótkowłosy

Odnośnie jeszcze I Wystawy Psów Rasowych z 1958 roku, to jak już wspomniałam, przewodniczącą Komitetu tej wystawy została Janina Ślączka mieszkająca w Gdyni,

która od początku do około 1962 roku, prowadziła w Oddziale gdańskim sekcję jamników.

Na powyższym zdjęciu tym zrobionym w 1960 roku, podczas III Gdańskiej WPR Janina Ślączka pokazywała swoje jamniki, na ringu, gdzie oceniał Edward Mikulski. W reportażu z tej wystawy napisanym przez Kingę Szuman do periodyku PIES nr 8 z 1960 roku, zostało m.innymi napisane tak: „ ….Gdańska zorganizowana na sopockim stadionie w dniu 4 września 1960 roku nie wypadła interesująco. Zawiniła przede wszystkim brzydka, deszczowa pogoda i uchybienia organizacyjne….Specjalnie ciekawe okazały się polskie owczarki nizinne… (ale o nich napiszę dalej).

..„ Drugą sensacją kynologiczną stanowiły na sopockiej wystawie – jamniki gładkowłose pochodzące z hodowli „ BURSAKI „, należącej do pani Janiny Ślączkowej z Gdyni. Pięć złotych medali! Najlepszym okazał się doskonały SMYK z Bursaków, uczestnik wystawy w Libercu, pierwszy jamnik hodowli polskiej wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej. Cała stawka jamników była wyrównana w typie, oceny tylko doskonałe i bardzo dobre”.

Na międzynarodowej WPR w Libercu, która miała miejsce w dniach 10-11 października 1959 roku, SMYK miał w konkurencji 9 psów i zajął pierwszą lokatę z wielkim medalem z wybitą panoramą miasta Liberec. Jamniki oceniał wtedy Ivan Swedrup, Szwed, który sędziował także w Polsce. Oprócz uznania i medalu organizatorzy wystawy wręczyli pani Janinie piękną chustę na głowę, która tak wspominała jamniki uczestniczące w tej wystawie: "Były na wystawie jamniki białe, łaciate, barwa nie gra u nich dzisiaj roli - chodzi tu głównie o sprawność psa i pewne cechy charakterystyczne jego budowy".

Wyjazd do Liberca (Czechosłowacja) był zarazem pierwszym takim wyjazdem polskich wystawców (w ilości 15 psów + z naszego Oddziału właśnie SMYK) na wystawę zagraniczną, na której ich psy mogły zdobyć CACIB, ponieważ pierwsza zagraniczna wystawa dostępna dla Polaków, zorganizowana rok wcześniej w Budapeszcie nie była pod protektoratem FCI i w związku z tym nie miała rangi wystawy międzynarodowej. Następny zagraniczny wyjazd polskich psów, tym razem na MWPR w Budapeszcie miał miejsce w 1960 roku.

Na III Gdańską Wystawę Psów Rasowych zorganizowaną 9 lipca 1960 roku, zgłoszono 8 sztuk jamników gładkowłosych, z czego 5 było z, lub po psach z przydomkiem „ Bursaki „. Były to SMYK z Bursaków, AGAT z Bursaków, obydwa w rękach pani Janiny, COLA z Bursaków, brązowy AMIGO FAFIK z Bursaków, będący bratem AGAT z Bursaków, oraz jasno brązowa AGA i brązowa JAGA, będące córkami SMYK z Bursaków.

Na wystawę tę Janina Ślączkowa była także w katalogu zapisana jako asystent, razem z mgr Stanisławem Wleklińskim i inż. Edmundem Kamińskim .

Jak widać Janina Ślączka, przez parę lat robiła asystentury, ponieważ w czasopiśmie PIES, czerwiec 1961 tak opisała swój pobyt, jako asystenta na I WPR w Łodzi.

" Będąc asystentem na I Wystawie psów rasowych w Łodzi muszę na pierwszym miejscu podkreślić olbrzymi wkład pracy komitetu wystawowego, kolektywność, co można było na każdym kroku zauważyć: spokój, podział funkcji - jednym słowem - wszystko grało. O przemiłych gospodarzach i Ich serdeczności oraz opiece nad gośćmi nie ma co wspominać - to się czuło. Wystawa odbyła się w parku 3-go maja na przepięknym terenie otoczonym drzewami. Warunki wprost idealne dla wystawców, jak i ich czworonożnych przyjaciół. Materiał hodowlany wyrównany. Bardzxo dobrze przedstawiały się z terenu Łodzi airedale, psy myśliwskie, collie, pudle, szkockie teriery, owczarki niemieckie – o czym świadczą 32 złote medale i 64 srebrnych. Należy również zauważyć, że pracę sędziów i asystentów była bardzo ułatwiona dzięki przygotowaniu kart ewidencji psów raz dzięki sprawnym sekretarkom. Wszystkie dyplomy i złote medale były wydawane na miejscu. Wystawę urozmaicił pokaz tresury amatorskiej psa. Dwa psy złożyły egzamin.

Z innych miłych zdarzeń, to bokser „ BOHUN „ p. Bagińskiego, otrzymał championa ( o którym, przy omawianiu gdańskich bokserów napiszę ), oraz „ALFA” – owczarek niemiecki tytuł zwycięzcy.

Na zakończenie odbył się pokaz tresury psa milicyjnego.
Pogoda była jak na zamówienie, co wpłynęło bardzo dobrze na dobre humory wystawców i zwiedzających. Muszę wieć pogratulować kolegom Związku z Łodzi, że w tak krótkim czasie potrafili swój oddział postawić na takim poziomie, by Ich wystawę móc śmiało zaliczyć do jednej z najlepszych.
  Janina Ślączkowa „

Wracając do SMYK, o umaszczeniu jasno brązowym, jak miał napisane w rodowodzie i który był zarejestrowany w Oddziale Gdańsk z nr 4/53/Gd, urodzony dnia 6 czerwca 1953 roku i posiadający pełen rodowód  PKR M-II-312.

SMYK, który żył 16 lat, był zarazem pierwszym w Polsce jamnikiem zarejestrowanym w PKR (dnia 12 sierpnia 1958 roku), będąc synem jak napisano w jego rodowodzie STEFFI v. Schwarrenberg, urodzonego na Węgrzech, oraz ZAZA AZA z Kordegardy, która to była córką FRED v. Vickrathberg. SMYK był również pierwszym jamnikiem zarejestrowanym u nas, a miało to miejsce w przededniu pierwszego przeglądu zorganizowanego dnia 15 września 1956 roku.

Na przeglądzie hodowlanym – SMYK, który nie miał przydomka hodowlanego, ale ze względu na to, że mieszkał w hodowli „Bursaki„ i był znanym psem w Polsce, często występował jako SMYK Bursaki i został tak opisany: "maść brązowa, sierść gładka, krótka, wzrost normalny, ocena ogólna b. dobra, typ lekki, zarejestrowany w PKR, reproduktor". Ale na późniejszych wystawach SMYK  miał już zaznaczane w katalogach - "zawsze doskonały". Jego matka ZAZA (AZA) z Kordegardy była córką FRED v. Vikrathberg, poniemieckiego psa, będącego w rękach Danuty Hryniewicz, oraz suki o imieniu CRIT v.Rahlstedt".

Ale Zarząd Główny z dnia 20 października 1963 roku na wniosek Oddziału gdańskiego podjął uchwałę następującej treści: "Uznano, że rodowody jamnika SMYK z Bursaków i jego potomstwa są ważne. Z uwagi jednak na rozbieżne dane dotyczące jego pochodzenia, należy przy wydawaniu rodowodów w rubryce dotyczącej jego przodków wpisywać N.N."

W reportażu z III Gdańskiej WPR z 1960 roku, napisanym przez Kingę Szuman do periodyku PIES nr 8 z 1960 roku, zostało m.innymi napisane: „ ......Drugą sensacją kynologiczną stanowiły na sopockiej wystawie – jamniki gładkowłose pochodzące z hodowli „ BURSAKI „, należącej do pani Janiny Ślączkowej z Gdyni. Pięć złotych medali! Najlepszym okazał się doskonały SMYK z Bursaków, uczestnik wystawy w Libercu, pierwszy jamnik hodowli polskiej wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej. Cała stawka jamników była wyrównana w typie, oceny tylko doskonałe i bardzo dobre”.  A było ich wtedy na III Gdańską WPR zgłoszonych 8 sztuk, z czego 5 było z, lub po psach z przydomkiem „ Bursaki „.

Podczas międzynarodowej WPR w Libercu, która miała miejsce w dniach 10-11 października 1959 roku, SMYK miał w konkurencji 9 psów i zajął pierwszą lokatę z oceną dobrą i medalem. Jamniki oceniał wtedy Szwed Ivan Swedrup, który sędziował także w Polsce.

Był to pierwszy taki wyjazd polskich wystawców na wystawę zagraniczną, właśnie do Liberca ( Czechosłowacja ) na której ich psy mogły zdobyć CACIB, ponieważ pierwsza zagraniczna wystawa dostępna dla Polaków, zorganizowana rok wcześniej w Budapeszcie nie była pod protektoratem FCI i nie miała rangi wystawy międzynarodowej.

Pierwszym jamnikiem pani Ślączkowej była MUCHA, która nie była zarejestrowana, ale być może była pokazana na przeglądach. Suka ta miała szczenięta ze SMYK, a urodzona z tego związku żółta FRU FRU została zarejestrowana w Związku dnia 12 sierpnia 1956 roku. Miała ona umaszczenie żółte, sierść gładką, wzrost 22 cm i ocenę z przeglądu - b.dobrą. Jak napisano w uwagach - zdechła.

Jej starszym o pół roku bratem o umaszczeniu brązowym, urodzonym dnia 28 lutego 1956 roku, był TUREK, wzrostu 21 cm, sierści krótkiej, z oceną doskonałą. Został zarejestrowany przez pana Kazimierza Wojdyło z Gdyni w dniu 8 września 1957 roku.

U pani Janiny Ślączki szczenięta miała również TINA, o nie znanym pochodzeniu, urodzona w 1955 roku. W 1956 roku przyszedł na świat HIPOLIT, o umaszczeniu żółtym,  wysokości 25 cm, początkowo pozostający w hodowli, a docelowo zamieszkał w Krośnie nad Wisłokiem i pies ten był starszym o rok bratem ciemno brązowej MAGDA Bursaki, urodzonej 6 lutego 1957 roku i pozostawionej w hodowli. Na I Gdańskiej Wystawie PR w 1958 roku, u Edwarda Mikulskiego MAGDA Bursaki

uzyskała ocenę doskonałą. Suka ta, jaki i jej miotowy ciemno brązowy brat FAFIK,  miały już prawo być wpisane do K.W., ponieważ ich ojcem został pełno rodowodowy SMYK. MAGDA została zarejestrowana w Oddziale dnia 20 kwietnia 1958 roku, ale jeszcze bez przydomka.

MAGDA Bursaki miała w sumie 8 miotów, zawsze po SMYKU, z których urodziło się w sumie 27 szczeniąt. Z jej pierwszego miotu, który przyszedł na świat 15 marca 1958 roku pochodziły np. brązowe psy - AGAT Bursaki, który był zarejestrowany pod nr 456-59-X, K.W. 6/59/X. Pies ten pozostał w hodowli, w której uzyskał oceny doskonałe i kwalifikacje na reproduktora. Jego brat AMIGO FAFIK Bursaki, posiadający oceny doskonałą i b. dobrą na przeglądzie z dnia 7 kwietnia 1960 roku został także zakwalifikowany na reproduktora. Z drugiego miotu SMYK Bursaki i MAGDA Bursaki urodzonego pół roku później, dnia 17 września 1958 roku, wywodziły się BARTEK Bursaki, BAMBO BETTI Bursaki i BIMBA AGATA Bursaki (K.W. T-I-59/X).

BIMBA AGATA Bursaki pozostała w hodowli i miała oceny wystawowe: doskonałą i b. dobrą. Wszystkie mioty w ilości 5 sztuk BIMBA AGATA Bursaki miała szczenięta zawsze po SMYK Bursaki, będącym jej ojcem i dziadkiem. Natomiast rodzeństwo CHEAK z Bursaków, COLA z Bursaków, zamieszkała u Jana Swobody z Sopot i o której piszę niżej przy okazji omawiania jej szczeniąt, CENTA z Kordegardy (hodowla "ze Stobrawy", oraz jasno brązowa COCA z Bursaków urodziły się 12 kwietnia 1959 roku, jako dzieci SMYK z Bursaków i MAGDA z Bursaków, a 20 listopada 1959 roku przyszło na świat ich młodsze rodzeństwo EKLER z Bursaków i brązowa ELKA z Bursaków, o wzroście 20 cm. U Heleny Jurczykowskiej z Sopotu COCA z Bursaków ma jeden raz dzieci jak urodzone 24 czerwca 1962 roku. Jej i CLAUDIUSZ (który został omówiony przy hodowli "Talpa") brązowy syn o imieniu AMI miał wydaną metrykę o nr 1006/62/X, oraz został wpisany do K.W.. Dnia 26 maja 1965 roku po BORK z Zielonego Boru i COCA z Bursaków przyszła na świat ciemno brązowa BABA-ARIA. Helena Jurczykowska razem z COCA z Bursaków (1013/X/59) zarejestrowała dnia 21 maja 1961 roku psa rasy bernard (dzisiaj znanego jako bernardyna) o imieniu BAMSI, urodzonego w 1958 roku zarejestrowanego z nr 1012/X/58.

Natomiast z czwartych urodzonych dnia 2 kwietnia 1959 roku szczeniąt MAGDA Bursaki, wywodziła się jasno brązowa ETNA Bursaki, która to była drugim zarejestrowanym psem przez Janusza Gąsiorowskiego, należącego od 1956 roku do Oddziału Gdańsk, będącego wieloletnim działaczem naszego Oddziału i władz naczelnych Zarządu Głównego. ETNA z Bursaków miała sierść krótką, 20 cm wzrostu  i na przeglądzie w dniu 7 kwietnia 1960 roku, uzyskała ocenę b.dobrąm a jej rodzonym rodzeństwem były EDYP Bursaki, EKLER Bursaki i ELKA Bursaki.

Ciekawostką było to, że SMYK Bursaki miał potomstwo z ostrowłosą PINKA, o pochodzeniu nieznanym, a ich córką została brązowa NALA wzrostu 22 cm i będąca jamniczką szorstkowłosą.

Dnia 18 grudnia 1959 roku urodziło się rude rodzeństwo GOBI Bursaki, GAMA z Kordegardy i GAPA Bursaki jako dzieci SMYK z Bursaków i MAGDA z Bursaków, która to 8 miesięcy później urodziła brązową GINA z Bursaków i będącą córką AGAT Z Bursaków. Brązowa GINA z Bursaków która pojawiła się na świecie w dniu 10 lipca 1960 roku zamieszkała u Witolda Rytwińskiego z Sopotu i ma u niego szczenięta jak np. urodzone 28 lipca 1962 roku po KLAUDIUSZ. Z tego skojarzenia pochodziły jasno brązowy ALIGATOR i ciemno brązowa ALMA.

Natomiast HERA GIPSY z Bursaków u Jadwigi Grotthus z Wrocławia miała szczenięta z przydomkiem „z Orlików”, jak np. jej pierwsze szczenięta HERA GIPSY z Bursaków przyszły na świat dnia 28 października 1963 roku, a urodzona wtedy NORKA z Orlików była córką ARS FILIP.  Dnia 15 maja 1966 roku urodziła się PEGGY z Orlików, która została w hodowli, będąc córką PIMPUŚ z Muranowa. Rodzeństwem PEGGY z Orlików, ale z innego rocznika były brązowe OM z Orlików, ORION z Orlików, oraz OXY z Orlików. Brązowy ROMEO z Orlików z 13 marca 1967 roku był synem CAR z Krasnice i HERA GIPSY z Bursaków. Natomiast rude rodzeństwo HASSAN z Bursaków, HOMAR z Bursaków, HERA GIPSY z Bursakow, HETKA z Bursaków i HARFA z Bursaków pojawiło się na świecie chyba na początku 1961 roku, jako dzieci SMYK i MAGDA Bursaki.

Dla wygody pisało się w katalogach "z Bursaków ", mimo, że hodowla ta została zarejestrowana najprawdopodobniej już w 1958 roku jako "Bursaki". Maniera pisania w tak odmienionej formie przydomków dotyczyła różnych ras.

Janina Ślączka później zrezygnowała zarówno z hodowli, jak i z pracy w Oddziale, a wynikło to z zamieszania jakie powstało wokół pochodzenia SMYK, a konkretnie chodziło o jego ojca, który to miał się okazać suką. W związku z tym Zarząd Główny podjął uchwałę, żeby w rodowodach potomstwa po SMYK Bursaki wpisywać go jako psa o nieznanym pochodzeniu.

Janina Ślączka swoje psy przepisała na Danutę Hryniewicz i zarówno MAGDA Bursaki, jak i BIMBA AGATA Bursaki miały szczenięta już z przydomkiem "z Kordegardy". Dnia 24 czerwca 1962 roku MAGDA Bursaki u rodziła jedno rude szczenię i był nim FARUK z Kordegardy. Siostry GAPA z Kordegardy i GAMA Kordegarda pojawiły się na świecie w 1963 roku będąc córkami SMYK i MADGA  Bursaki. Ruda FATMA-LARYSSA Bursaki przyszła na świat 3 maja 1965 roku, jako córka AGAT z Bursaków i MAGDA z Bursaków, dla której był to już ostatni miot.

Natomiast pierwsze szczenięta BIMBA AGATA Bursaki urodziły się dnia 17 września 1959 roku i były to ciemno-brązowy z białym DAK-PUZON z Bursaków, jasno brązowy DRAK FLOREK Bursaki (PKR M-III-457) zamieszkał u Ireny Sobieszczańskiej z Gdyni, DEAR Bursaki, oraz jasno brązowa DINA Bursaki, która zamieszkała u Kazimiery Teleżyńskiej z Gdyni. W miocie tym była jeszcze DANA Bursaki.

Dnia 30 czerwca 1960 roku pojawiły się na świecie brązowy FAKIR PUK Bursaki, FARYS Bursaki, FAPIK AMIGO Bursaki, FILIP KOK Bursaki, oraz FATMA Bursaki będące po SMYK Bursaki i BIMBA AGATA Bursaki.

IGLO KACPER Bursaki miał dzieci w hodowli "Ze Słońca", należącej do Zofii Kleczyńskiej, a jego siostra IZIS LISIA z Bursaków zamieszkała u Józefa Hołyńskiego z Warszawy, u którego np. dnia 18 czerwca 1965 roku urodziła  brązowo rudego OTAR Podkowa, oraz brązowe OLZA Podkowa i OKA ZUZANNA Podkowa i których ojcem został KRET II Podkowa. A w miocie tym, urodzonym w 1961 roku po SMYK z Bursaków i BIMBA AGATA Bursaki oprócz IGLO KACPER Bursaki i IZIS LISIA z Bursaków było jeszcze IBISZ Bursaki i INKA Bursaki.

Dnia 18 marca 1962 roku, miała miot po SMYK Bursaki, ale już z przydomkiem Danuty Hryniewicz. Ich ruda córka CAC ZAZULA z Kordegardy, zarejestrowana już w PKR M-IV-978, przez Monikę Tempską z Bydgoszczy została zgłoszona na wystawę CACIB Budapeszt w 1966 roku, do klasy zwycięzców, na której to wystawie zdobyła I lokatę z oceną doskonałą, tytuł „Zwycięzcy”, złoty medal, a nadto tytuł „Zwycięzcy Balatonu”. Ch.Zwyc. ZAZULA z Kordegardy miała u pani Moniki szczenięta z przydomkiem "z Kaszubskiego Boru", jak np. urodzone 15 października 1966 roku po FARUK z Kordegardy, a ruda BAJA z Kaszubskiego Boru zamieszkała u Mariana Szymankiewicza z Bydgoszczy.

Rodzeństwo – brązowy ZORRO-FILUT z Kordegardy (o domowym imieniu FILUT) i rude siostry ZAZULA z Kordegardy, ZELWA-ITA z Kordegardy i ZULA z Kordegardy, która została w hodowli, przyszły na świat 18 marca 1962 roku, a ich rodzicami byli SMYK i BIMBA AGATA z Bursaków.
Rok później, dnia 11 marca 1963 roku urodził się rudy LUMP-HAPPY z Kordegardy, który został zarejestrowany w PKR M-VIII-1891, będąc synem SMYK z Bursaków i BIMBA AGATA z Bursaków. Natomiast pierwsze szczenięta w ilości 2 sztuk z przydomkiem "z Przymorza" , należącym do Renaty Filuk przyszły na świat dnia 26 lipca 1964 roku i były także po niemieckim BAUTZ v.d. Sorgenklause (mieszkającym w NRD), a ich córka AJKA z Przymorza pozostała w hodowli. Brązowe siostry BRYZA z Przymorza i Zw. BALBINA z Przymorza pojawiły się na świecie jako córki BORK z Zielonego Boru i ZELWA-ITA z Kordegardy.

A powyższe zdjęcie wykonane przez Zbigniewa Kosycarza na naszej wystawie z 1960 roku pochodzi ze strony Kosycarz Foto Press i przedstawia jak mówi Ewa Kowalewska - Janinę Ślączka i Renatę Filuk

Pełno rodowodowe rude rodzeństwo LUBA z Kordegardy i LUMP z Kordegardy, urodzone dnia 11 marca 1963 roku, były już ostatnimi dziećmi tej pary - prawie dziesięcioletniego Zwyc. SMYK z Kordegardy i BIMBA AGATA z Bursaków. LUBA z Kordegardy pozostała w hodowli i była wystawiana przez panią Danutę np. na III MWPR w Poznaniu w 1965 roku.

Występując w klasie otwartej jako jedyna zgłoszona do tej klasy LUBA z Kordegardy uzyskała ocenę doskonałą z lokatą I.  Podczas sopockiej wystawy w 1964 roku LUBA z Kordegardy uzyskała w klasie otwartej ocenę doskonałą, medal złoty i lokatę III. Najprawdopodobniej zabrakło druków dyplomu i dlatego ten jest chyba z zapasów, a wydrukowany w formacie A-5 , w ilości 2 tysięcy egzemplarzy.

Jamniki oceniała Halina Woner i jej podpis, oraz Przewodniczącej Oddziału Gdańsk - Haliny Koralewskiej jest na dyplomie. A w klasie tej były jeszcze 7 szuk BABETT ( BEATA ) Hobbit, BORÓWKA z Zielonego Boru, BIEDRONKA z Zielonego Boru, brązowa ALMA, czarna podpalana Talpa ATA i jej matka CSIBI, oraz ruda ZAZULA z Kordegardy, będąca córką SMYK z Kordegardy i BIMBA z Bursaków

LUBA z Kordegardy miała szczenięta np. po BANDIT v. Grünen Grund, a ich córka ruda KLUKWA z Kordegardy początkowo zamieszkała u Krystyny Jasielskiej, a później wróciła do "Kordegardy". Brązowy BANDIT v. Grünen Grand przyszedł na świat 24 lipca 1964 roku w Pocztamie, u Elisabeth Ruge, a zamieszkał w Bydgoszczy u Janusza Tempskiego. Jego rodzicami byli BUTZ v. Altem Teich i FANNY v. Brahmenau Kulm.

Powyższy rodowód rudej TAENIA z Kordegardy, urodzonej w 1968 roku, świetnie pokazuje te koligacje rodzinne.

Następnym, drugim jamnikiem krótkowłosym, zarejestrowanym w Oddziale Gdańsk, była czarna podpalana MIŁA, urodzona w 1951 roku, u pana Stefańskiego z Sopotu. Jest brak informacji o jej rodzicach, wzrost 23 cm, i miała ocenę dostateczną z przeglądu. Józefa Szpilowa zapisała ją do Związku dnia 19 lutego 1956 roku, z nr 81/51/Gd, czyli jako pięcioletnią suczkę i prawdopodobnie nie miała ona szczeniąt.

Dnia 8 czerwca 1966 roku, Bolesław Kasprowicz w Związku zapisał ośmioletniego ciemno żółtego jamnika, o imieniu HIPEK. Pies ten przyszedł na świat w Poznaniu, jako syn AJAKS i LEDA. Miał sieść krótką, wzrost 24 cm i ocenę z przeglądu - b.dobrą. Obydwa te jamniki nie pozostawiły po sobie potomków, w przeciwieństwie do czekoladowo podpalanego TOBI, urodzonego w grudniu 1956 roku. Pies ten, o nieznanych przodkach, mieszkający w Sopocie u Zofii Towarnickiej, miał sierść krótką, 22 cm wzrostu, i ocenę z przeglądu dobrą. A w uwagach miał zaznaczone: "Maść za ciemna, małe ucho, budowa drobna, pysk za krótki". Ale był wziętym jak na tamte czasy reproduktorem.

Anna Łubkowska z Gdańska, dnia 10 czerwca 1956 roku zarejestrowała żółtą HEKSA, która przyszła przyszła na świat w 1950 roku, po rodzicach n.n., była krótkowłosa, o wzroście 23 cm, a w uwagach miała zaznaczone: Słaba kondycja, brak masy. Suka ta została skreślona z ewidencji, ze względu na zejście z tego świata.

Drugą jamniczką pani Łubkowskiej była brązowa JAGNA, będąca córką SMYK (z Bursaków) i BETTI. Jasno brązowy AMI, który zamieszkał u Władysławy Ostrowskiej z Gdańska i jego siostra JAGNA przyszły na świat 24 kwietnia 1958 roku w hodowli pana Chmielewskiego z Gdańska. JAGNA miała wzrost 19 cm, grzbiet karpiowaty i słabą kondycję i oceny b.dobrą i dostateczną .

JAGNA była (ze strony swojej matki BETTI) pół siostrą CSIBI, która zapoczątkowała hodowlę jamników krótkowłosych "Talpa" (talpa - zool. kret), zarejestrowaną na Huberta Twardowskiego i który przejął sekcję jamników w naszym Oddziale po Janinie Ślączkowej. Sekcją tą opiekował się w 1963 roku.

Dnia 15 grudnia 1962 roku przyszły na świat dzieci JAGNA i TOBI, a ich syn czarny podpalany MIKRUS, pojechał do Pelplina, natomiast jego rodzeństwo czarny podpalany ALI o nr metryki 1403/63/X i brązowa BERTA (nr metryki 1404/63/X), pozostały w hodowli.

Czekoladowe ZENTA, BETTY i KLAUDIUSZ, (o budowie lekkiej i który padł w lipcu 1962 roku), przyszły na świat w hodowli Teresy Pągowskiej z Sopotu, będąc dziećmi TOBI i JĘDZA MIKA, która to suka, urodzona w 1955 roku w Warszawie, była również o umaszczeniu brązowym. Brązowa JĘDZA MIKA była rodzoną siostrą APEX, który to został w przyszłości ojcem CSIBI.  Dnia 5 sierpnia 1963 roku urodziła się SZURA, będąca córką FILUT (K.W. T-I-II-218/X) i JĘDZA MIKA. Czarna podpalana SZURA u Ewy Jackiewicz ma szczenięta z przydomkiem "ze Świętojańskiej", który to prefix był związany z nazwą ulicy, przy której mieszkała pani Ewa. Czekoladowa AKSA-FUNIA ze Świętojańskiej, która pojawiła się na świecie 10 lipca 1966 roku była córką BORK z Zielonego Boru iSZURA.

ZENTA miała szczenięta po swoim ojcu, po TOBI, u prof. Adama Gerżalaka z Gdańska. Ich córką była ciemno brązowa PERRI BETTI (K.W. T-II-515/X/63), urodzona dnia 15 lipca 1962 roku, która zamieszkała u Marii Gaik, działaczki w naszym Oddziale i która od 1964 roku po Hubercie Twardowskim, przez pięć lat prowadziła sekcję  jamników.

Natomiast pierwszy miot jamników gładkowłosych w hodowli, należącej do dr wet. Huberta Twardowskiego, przyszedł na świat dnia 8 maja 1962 roku, z którego pochodziła czarna podpalana ATA, z orientacyjną oceną dobrą, numerem metryki 1003/62/X i wpisana do K.W. T-II-380/X/64. Szczenięta z pierwszego, jak i drugiego miotu nie miały jeszcze przydomku ponieważ przydomek „Talpa„, został zarejestrowany dnia 8 maja 1964 roku z nr T/42/64 na CSIBI i na BORK z Zielonego Boru.

Rodzicami AZA, jak i następnych miotów zostali CZYBI, oraz CSIBI, o nr K.W. T-I-126/61/X, sierści gładkiej, wzrostu 22 cm, urodzona 10 kwietnia 1960 roku, w gdańskiej hodowli należącej do Tadeusza Chmielewskiego i która to była pierwszą jamniczką pana Huberta.

Czarny podpalany CZYBI, zarejstrowany z nr 1219/X/, oraz w K.W. T-II-219/X, pochodził z opolskiej hodowli, należącej do dr wet. Popiela, a był w rękach Tadeusza Sozańskiego z Sopotu. Urodził się w marcu 1960 roku, miał 24 cm wzrostu i ocenę z wystawy b.dobrą. Dnia 30 października 1964 roku u Edmunda Kierszbauma, myśliwego należącego do Koła Łowieckiego Szarak z Gdańska, po CZYBI i CZARNA KARIOKA (wpisanej do K.W. T-I-127/X i nr rej. 1096/60/X) przyszło na świat czarne podpalane rodzeństwo BZIK z Orląt i BIETKA z Orląt. Czarny podpalany AMOR z Orląt, który pojawił się na świecie 10 maja 1963 roku, również był synem CZYBI i czarnej podpalanej CZARNA KARIOKA, wpisanej do K.W. T-I-127/X i która to przyszła na świat 14 lipca 1960 roku w warszawskiej hodowli pana Krajewskiego. Miała sierść krótką, wzrost 22 centymetry i ocenę bdb. z Sopotu z 1962 roku. Jej rodzicami byli KOMAR i MUCHA, oboje o nieznanym pochodzeniu.

Natomiast rodzicami CSIBI

byli APEX i BETTI, która to była także matką dla JAGNA i AMI. Jak zostało zapisane w księdze rejestracyjnej ciemno czekoladowa (brązowa) BETTI, urodziła się w lipcu 1956 roku, zarejestrowana w dniu 16 lutego 1958 roku, w rubryce  dot. hodowcy napisano tylko „importowana„. BETTI była wzrostu 21 cm, z oceną b.dobrą, oraz nie podano żadnych informacji odnośnie jej rodziców. Czarna podpalana CSIBI na naszej wystawie w 1961 roku od Zygmunta Robla uzyskała ocenę dobrą z lokatą I i medal brązowy, oraz opis: "Suczka ogólnie typowa w dość słabej kondycji. Łeb piękny z ciemnym okiem, dobrze osadzonym i noszonym uchem, dobre uzębienie. Klatka pierwsiowa wystarczająco głęboka, ale krótka, grzbiet mocny z dobrze osadzonym i noszonym ogonem. Łopatka stroma, łokcie odsadzone. Łapki dość lużne - za długie pazury".

APEX o umaszczeniu czarnym jak miał napisane w rubryce odnośnie umaszczenia, wpisany był do K.W. T-II-382/X/64, a przyjechał z Warszawy, gdzie urodził się 16 czerwca 1957 roku, u Andrzeja Fronczaka, a zamieszkał u Olgierda Narkiewicza z Gdańska, który go zarejestrował w Związku dnia 21 czerwca 1958 roku i który w ogóle nie był zainteresowany reprodukcją swojego psa. Dlatego też APEX parę lat później przerejestrowany w papierach na Huberta Twardowskiego, ale fizycznie cały czas mieszkał u pana Narkiewicza.

Rodzicami czarnego podpalanego APEX były CZELOŁAKI, zarejestrowany z nr 2570/53/I i ALMA MALWINA, o nr rej. 3221/55/I, a w uwagach zapisano; "reproduktor dla b. słabych suk". Brązowa ALMA MALWINA (i jej siostra ciemno brązowa ALFA-ŻABCIA przyszły na świat 6 stycznia 1955 roku, w hodowli Anny Sękowskiej, będąc córką ŻAK i MAGDA, a zamieszkała u W. Fronczak. Brązowa MAGDA urodziła się 11 listopada 1953 roku w hodowli p. Czarnkowskiej i została zarejestrowana z nr 1971/53/.

Z drugiego miotu CSIBI, urodzonego dnia 4 sierpnia 1963 roku u pana Twardowskiego i oznaczonego literą "B" pochodziło czarne podpalane rodzeństwo - BAMBI  K.W. T-III-581/X/60), BAZYLI, BALTA, oraz BAJKA KRECIA z Talpy (K.W. T-III-419/X/65), która zamieszkała u Józefa Sobieszczańskiego z miejscowości Wieniec (u niego miała potomstwo pod przydomkiem "z Podlodowa") przyszło na świat 4 sierpnia 1963 roku, jako dzieci CZYBI i CSIBI. A przydomek hodowlany "Talpa" został zarejestrowny dnia 8 maja 1964 roku. Natomiast pierwszy miot BAJKA KRECIA  z Talpy przyszedł na świat 17 października 1965 roku, po BORK z Zielonego Boru, a ich synem był czarny podpalany, gładkowłosy AGAT z Podlodowa. Natomiast pochodzące z drugiego miotu BAJKA KRECIA z Talpy czarne podpalane już pełno rodowodowe rodzeństwo - BEY z Podlodowa, BAKO z Podlodowa, BELPHEGOR-TROP z Podlodowa (który pozostał w hodowli), oraz BALBINA z Podlodowa, urodziło się 26 stycznia 1967 roku, będąc potomstwem FLIK Podkowa. Również czarna podpalana BALTA (K.W. T-I-61/68/IX) u Karoliny Waliszewskiej z Połczyn Zdroju dnia 24 maja 1965 roku została matką. Jej synem (i FAFIK) został czarny podpalany AGAPIT także wpisany do K.W. T-I-62/68/II.

Trzeci miot CZYBI i CSIBI, urodzony 6 kwietnia 1964 roku, został oznaczony literą "C". Był to już miot pod przydomkiem hodowlanym „Talpa„. Ich czarne podpalane córki to: CĘTKA-ASIA z Talpy, która zamieszkała u Marii Gaik, będącej związkową działaczką, CUMA z Talpy, CZARKA z Talpy, CZARNA z Talpy, która została matką w hodowli "z Jelitkowa", oraz także czarny podpalany CIS-TUR z Talpy. Rodzeństwo - czarny podpalany AFI z Jelitkowa, oraz AGA z Jelitkowa i AMI z Jelitkowa (późniejsza hodowla jamników gładkowłosych karłowatych "ze Złotej Plaży") przyszło na świat 27 kwietnia 1967 roku, u Antoniego Witczek, będąc dziećmi BORK z Zielonego Boru i CZARNA z Talpy.

Rok później przyszedł na świat czekoladowy Talpa DUKAT, czarna podpalana Talpa DRAKA , urodzone dnia 9 lipca 1965 roku. Talpa DUKAT miał nr metryki  2244/X. A ich rodzicami zostali, tak jak w poprzednich miotach CZYBI i CSIBI.

Natomiast hodowlę łaciatych jamników Hubert Twardowski rozpoczął od łaciatej (brązowej nakrapianej dużymi i małymi białymi łatami) suki o imieniu FUGA z Bramy Żuławskiej,

urodzonej 17 września 1970 roku u Lecha Boguszewicza i będącej córką BORK z Zielonego Boru i AGATA Hodowla Artemis. Była ona pierwszym łaciatym jamnikiem urodzonym w Oddziale Gdańsk, ale także i w Polsce. Dzięki zaangażowaniu ówczesnego Kierownika Sekcji Hodowlanej Teresy Szydłowskiej - FUGA z Bramy Żuławskiej została zarejestrowana w PKR. Natomiast jej miotowa długowłosa, czarna podpalana siostra  FAMA z Bramy Żuławskiej zamieszkała u Kazimierza Leja z Gdańska, u którego ma szczenięta z przydomkiem "z Lotniska", zarejestrowanym w dniu 15 stycznia 1973 roku z nr L/268/73.

Hodowla "z Bramy Żuławskiej" oprócz jamników krótkowłosych, hodowała także sznaucery średnie pieprz i sól, bazując na Ch. ADA Linia Otwocka. Jej miotowa siostra o imieniu ALFA AGATA Linia Otwocka, zamieszkała u Zbigniewa Bagrowskiego. Hodowla „Linia Otwocka„, należąca do Marcina Woźniak z Michalina hodowała wcześniej foksteriery szorstkowłose, a także owczarki niemieckie.

 Czarne podpalane rodzeństwo - GAPA z Talpy,  GUSTAW PUSZCZAK z Talpy, który był w rękach Grażyny Olszewskiej-Hellman, oraz GRAJ z Talpy i GNOM z Talpy przyszło na świat dnia 11 kwietnia 1976 roku, jako dzieci Ch. ALI v.d. Quelle i FUGA z Bramy Żuławskiej.

Czarny podpalany Ch. ALI v.d. Quelle

był importem z DDR, od Alberta Rehfeu, do hodowli "Kordegarda", zapisanej wtedy w Oddziale Bydgoszcz. Pies ten, zarejestrowany w Polsce dnia 9 lutego 1971 roku, urodził się  10 lipca 1970 roku jako syn czarnych podpalanych rodziców AXEL v. Petersberg i PERLE v. Eichholz. W hodowli "v. Eicholz" w latach 90'tych ubiegłego wieku rodziły sie także jamniki szorstkowłose. Niemiecki Klub Jamnika powstał w 1888 roku, czyli w 2018 roku obchodzi swoje 130 lecie swojego istnienia. Bardzo znanym synem Ch. ALI v.d. Quelle został rudy Ch.Zw. FAGOT z Kordegardy, urodzony 3 października 1971 roku i zamieszkały u Krystyna Jasielskiej, hodowcy i sędzi kynologicznej z Łodzi i właścicielki hodowli "z Łagiewnickiego Boru".

Łaciata HECA z Talpy, która została w hodowli przyszła na świat 2 marca 1978 roku, będąc córką GUSTAW PUSZCZAK z Talpy i FUGA z Bramy Żuławskiej.

Powyższy rodowód pokazuje wsobne krycia na FUGA z Bramy Żuławskiej w celu uzyskania łaciatych szczeniąt, których w hodowli "Talpa" urodziło się w sumie 17 sztuk.

Rude siostry CZATA z Kordegardy i CZUJKA z Kordegardy, które przyszły na świat 21 lipca 1969 roku były córkami KLIPS z Kordegardy i brązowej LUBA z Kordegardy, która to suka, urodzona 11 marca 1963 roku, była córką Zwyc. SMYK z Kordegardy i BIMBA AGATA z Bursaków. Rodzeństwo, które zostało w hodowli, rudy KLIPS z Kordegardy i brązowa KLIPA z Kordegardy pojawiło się na świecie 31 poździernika 1967 roku jako dzieci BANDIT v. Grünen Grund i LUBA z Kordegardy. Ruda CZATA z Kordegardy,

która została w hodowli i była oceniona np. w Sopocie przez Wacława Trawińskiego, swoje pierwsze szczenięta miała dnia 3 października 1971 roku, po ALI v.d. Quelle i ich potomstwem zostały np. rude rodzeństwo FENEK z Kordegardy i FONIA z kordegardy, która została w hodowli. Pochodząca z tego miotu FRETKA z Kordegardy ma swoje dzieci w hodowli "z Psiego Raju".

Działaczka związkowa - Elżbieta Olszewska rozpoczęła hodowlę jamników krótkowłosych, z przydomkiem „Moro„, (zarejestrowanym już wcześniej na boksery) bazując na GAPA z Talpy.

Z tego miotu pochodziła np. ruda ESKA PUNIA Moro, a jej ojciec złocisto rudy 4xdosk.,Zw.CWC KNOT BEJ spod Nordowej Gwiazdy i jego brązowy rodzony brat KACPER spod Nordowej Gwiazdy, którzy pojawili się na świecie 1 listopada 1974 roku w gdańskiej hodowli należącej do Andrzeja Trzaska, byli synami DŻUL spod Bydgoskich Spichrzy i AGA Dewajtis. Rudy DŻUL spod Bydgoskich Spichrzy, urodzony 29 kwietnia 1972 roku był synem FUK-FYRFANT Swantewita i rudej Zwyc.PL'70 AGA spod Bydgoskich Spichrzy, która to pozostała w bydgoskiej hodowli, będącej w rękach Kazimiery Sobota. Rodzicami Zwyc.PL'70 AGA spod Bydgoskich Spichrzy (czyli dziadkami KNOT BEJ spod Nordowej Gwiazdy), urodzonej 21 września 1968 roku zostali Harsaljali APACZ i BIGA spod Zamku Szubińskiego. Hodowla także owczarków szkockich collie "spod Zamku Szubińskiego" należała do Adama Kapsa i bazowała na JOWA z Kordegardy. Czarne podpalane siostry JUGA z Kordegardy, JUNA z Kordegardy, oraz JOWA z Kordegardy były córkami Ch. ALI v.d. Quelle i KLUKWA z Kordegardy, której rodowód jest zamieszczony wyżej.

Rodzeństwo rudy DUKAT Moro i DASZA Moro, która została matką w hodowli "Kern-Swiss", pojawiło się na świecie 24 marca 1978 roku, jako dzieci KNOT BEJ spod Nordowej Gwiazdy i GAPA z Talpy, natomiast FARAH Moro, która była córką FANT Skala i GAPA z Talpy to późniejsza sopocka hodowla "z Majowej Zagrody". Czarne podpalane rodzeństwo FILIP Moro i FARAH Moro pojawiło się na świecie 29 marca 1982 roku.

Rudy IDOL z Kordegardy zamieszkał w Katowicach, gdzie został reproduktorem, oraz brązowa IJA z Kordegardy, która została w przyszłości matką np. TAENIA z Kordegardy, czy HADRA z Kordegardy pojawiło się na świecie 9 lipca 1965 roku jako dzieci BORK z Zielonego Boru i LUBA z Kordegardy.

Brązowa AGATA Hodowla Artemis przyszła na świat 16 lipca 1967 roku, w hodowli Marty Strzałkowskiej, jako córka BAMBI z Talpy i BALBINA z Siódmego Dworu, Rodzeństwo czarny podpalany BORYS z Siódmego Dworu i BALBINA z Siódmego Dworu, urodzone 8 sierpnia 1965 roku, były potomstwem BORK z Zielonego Boru i brązowej BABETTA (BEATA) Hobbit. Długowłosa, brązowa AGATA z Siódmego Dworu urodzona 1 lipca 1964 roku, była córką warszawskiego reproduktora o imieniu PIMPUŚ z Muranowa i BABETTA-BEATA Hobbit. Brązowy PIMPUŚ z Muranowa, wpisany do K.W. T-I-581/I/62, był bardzo wziętym warszawskim reproduktorem,

a przyszedł on na świat 24 czerwca 1960 roku, jako syn FILIPEK i ADA ŻABA z Muranowa. Jego właścicielką została Alina Prószyńska, która założyła hodowlę jamników gładkowłosych "Astarte", bazując na BERRI z Łazienek, urodzonej 6 maja 1962 roku w hodowli H. Młodzianowskiej. Brązowa BERRI z Łazienek, wpisana do K.W. T-I-262/I/63 była córką MACIEK i MIKI. Dzieci PIMPUŚ z Muranowa miały prawo do wpisywania w PKR. Jego zdjęcie autorstwa Bolesława Miedzy, resztą mylnie podpisane jako PUZON pana Waldorffa, ukazało się w magazynie "PIES" nr 5/1964. Ruda PALOMA PERI Astarte,

urodzona 16 sierpnia 1965 roku i będąca córką PIMPUŚ z Muranowa i BERRI z Łazienek zamieszkała u Kazimierza Ściesińskiego. Jej zdjęcie, autorstwa Danuty Błaszczyk pojawiło się na ostatniej stronie "PSA" nr 1/1968. Natomiast rudy PIKWICK Astarte, który przyszedł na świat 15 listopada 1966 roku i zamieszkał u Aleksandry Sękowskiej z Warszawy, był synem CAR z Krasnice i KELLY z Olszyny. Czarny podpalany CAR z Krasnice przyszedł na świat 24 lutego 1965 roku u Karela Zatloukal z Czechosłowacji i był synem norowca Ch.CSSR 1964, CACIB FRETT Sylvetta (Clp-1026/63) i norowca IVA z Cadova (Cslp-2924/63). Właścicielem CAR z Krasnice został Borys Bekarewicz z Warszawy. Ch.CSSR 1964, CACIB FRETT Sylvetta (Clp-1026/63) urodził się dnia 6 września 1961 roku będąc synem BOREK z Vehona i AFRA of Silesian Castle. A tylko przypomnę, że Ch. UNKASO z Bolesin poprzez swojego ojca DINGO Of Silesian Castle, był wnukiem AFRA of Silesian Castle Clp.1998/59 Aleksandra Sękowska (Aleksandra Sękowska-Miros) piętnaście lat później została właścicielką biało-złotej ANGELINA Karpatske Halali, rasy chart rosyjski.

Długowłosa AGATA z Siódmego Dworu, która pozostała w hodowli dr Jadwigi Habela z Gdańska, została już wciągnięta do PKR z nr M-VII-1564 i miała w tej hodowli szczenięta tak jak ona - długowłose. Jej młodsze gładkowłose pół rodzeństwo ze strony matki (BABETTA-BEATA Hobbit), urodzone 8 sierpnia 1965 roku, otrzymały imiona: czarny podpalany BORYS z Siódmego Dworu, BARTEK z Siódmego Dworu, czarna podpalana BIRUTA z Siódmego Dworu, żółta BALBINA z Siódmego Dworu i były one po BORK z Zielonego Boru.

Brązowe gładkowłose rodzeństwo, urodzone 20 lutego 1968 roku o imionach DONALD z Siódmego Dworu, DITTA z Siódmego Dworu, DOROTKA z Siódmego Dworu i czarna podpalana DONNA-DALIA z Siódmego Dworu było dziećmi BIZON z Zielonego Boru i BABATTA-BEATA Hobbit.U Władysława Prądzyńskiego DONNA-DALIA z Siódmego Dworu ma potomstwo po KLIPS z Kordegardy. Ich brązowa córka AMI FAMA nad Oliwskim Potokiem, która pojawiła się na świecie 18 maja 1970 roku zamieszkała i miała szczenięta u Mariana Stojałowskiego z Sopotu, hodowcy boserów z przydomkiem ""z Gniewskiego Grodu".

Brązowa, gładkowłosa BABETTA-BEATA Hobbit, (K.W. T-II-312/X/62), urodzona 11 czerwca 1962 roku, pochodziła z krakowskiej hodowli jamników gładkowłosych, należącej do Marii Komornickiej, a jej ojcem został ALI-BABA z Lisiej Nory, urodzony i pozostawiony w hodowli jamników gładkowłosych należącej właśnie do Marii Krynickiej z Krakowa. Matką BABETTA-BEATA Hobbit została Hobbit BALBINA, zarejestrowana w K.W. T-I-247/II/60 i która miała potomstwo np. cztery lata później po Zw. FATYGANT z Lisiej Nory. Ich potomstwem, urodzonym 18  października 1966 roku zostało brązowe rodzeństwo JOCKER Hobbit i JĘDZA Hobbit, pozostawiona w hodowli. Czarny podpalany ALI-BABA z Lisiej Nory (K.W. T-I-78/II/57) cztery lata wcześniej w hodowli Marii Krynickiej, dnia 12 czerwca 1958 roku został ojcem KRECIA PATACZKÓWNA (nr rej. 155/58/II) i którego partnerką została MISIA, urodzona w 1954 roku. Czarne podpalane rodzeństwo DYZIO (ABAJ) z Lisiej Nory, DULCYNEA z Lisiej Nory i DZIOPA (ERTHA), które pojawiło się na świecie 21 marca 1959 roku było dziećmi miotowego rodzeństwa ALI-BABA z Lisiej Nory i AMATA z Lisiej Nory (K.W. T-I-79/II/57).  Pochodzący z drugiego miotu rodzeństwa ALI-BABA z Lisiej Nory i AMATA z Lisiej Nory ich syn czarny podpalany BEN ALI z Lisiej Nory urodził się 11 grudnia 1955 roku. Maria Krynicka zgłosila na WPR Kraków 1955 roku czarną podpalaną jamniczkę gładkowłosą o imieniu FOKA z Lisiej Nory, zarejestrowaną  z nr 488//51/Kr. Czarna podpalana FOKA z Lisiej Nory przyszła na świat w czerwcu 1951 roku i została wpisana do K.W. T-I-4/II/56.

Brązowe długowłose NATALIA z Siódmego Dworu, NIKIFORA z Siódmego Dworu i NERRI z Siódmego Dworu, przyszły na świat 7 marca 1967 roku, jako córki REM Podkowa (KW T-III-651/I/66) i długowłosej AGATA z Siódmego Dworu. NERRI z Siódmego Dworu u Jerzego Wittman z Gdańska ma potomstwo z przydomkiem "Eden", zarejestrowanym 24 lipca 1969 roku z nr E/49/69, natomiast NATALIA z Siódmego Dworu to późniejsza hodowla "z Chatki Małgorzatki", należąca do Wiktorii Frankiewicz. Brązowy Zw. FIGARO z Chatki Małgorzatki , urodzony 21 stycznia 1969 roku był synem HOPPEL vom Angertal i NATALIA z Siódmego Dworu.

Zw. FIGARO z Chatki Małgorzatki zamieszkał u Teresy Drączkowskiej z Gdyni.

W Polsce już przed wojną była hodowla jamników długowłosych, a należała ona do Aksela Straube z Gdańska. Czarna podpalana MUSZKA, urodzona 28 lipca1929 roku, po zagranicznych psach, zamieszkała w Warszawie u Hanny Nowodworskiej i była zarejestrowana w Pol.Związ. Hod. Psów Rasowych, pod nr A-I-59. Jak zostało napisane w katalogu suka ta miała następujące osiągnięcia; Nagrody: 1930, 31 i 32 w Gdańsku I nagrody w 1930r. I nagr. w Elblągu. Żółty długowłosy TOM, urodzony 15 stycznia 1930 roku i zarejestrowany z nr P.Z.H.P.R A-I-58, również przez Hannę Nowodworską, miał sukcesy wystawowe, takie jak: 1931r. Warszawa medal złoty, a w 1932 roku medal złoty i puhar ( pisownia oryginalna ). W warszawskim katalogu wystawy z 1931 roku występuje 15-sto miesięczny STROPP v. Hirstei, umaszczenia żółto brąz.i którego właścicielem była również Hanna Nowodworska. Rodzicami tego pieska zostali DISTEL v. Ohratale i RAUBSCHüTZ v. Bergwald, a hodowcą, jak podano - Aksel Straube.
STROPP v. Hirstei i TOM byli miotowymi braćmi.

W Oddziale Gdańsk na początku lat 60'tych ubiegłego wieku były hodowle jamników długowłosych, np. "z Rudego Lasu", bazująca na rudej PEGI, będącej jamnikiem długowłosym, pochodzącym z Warszawy. Suczka ta została wpisana do K.W. T-II-224/X, a przyszła na świat 15 maja 1961 roku, zamieszkując u Marty Kopystyńskiej z Gdyni, która zarejestrowała ją jako roczną. W księdze rejestracyjnej jako rodziców ma wpisane n.n., ale będąc sama już na K.W. drugiego stopnia , to nie wykluczone, że była ona córką MRÓWKA Podkowa. Brązowe siostry - ZENOBIA-GULGA z Rudego Lasu i ZŁOTA RUDKA z Rudego Lasu, były córkami AGAPIT i PEGI. Długowłosy, brązowy KOTEK Podkowa zamieszkał w naszym Oddziale, a urodził się 12 lutego 1962 roku, jako syn KUNDZIO-DUDUŚ Podkowa ( nr rej.5449/58/I) i PSZCZÓŁKA Podkowa.

Natomiast czarne podpalane rodzeństwo BORK z Zielonego Boru, BOMI BÓBR z Zielonego Boru, brązowy BIZON z Zielonego Boru, (który zamieszkał w Gdańsku, u Leona Suleckiego), oraz czarne podpalane BIEDRONKA z Zielonego Boru i BORÓWKA z Zielonego Boru, urodziło się dnia 20 grudnia 1962 roku, w grudziądzkiej hodowli Antoniego Młodyszewskiego, jako dzieci Ch.CSSR ROMY Saklikover (Clp 1735/58) i brązowej KRASKA Podkowa. Pełno rodowodowa BORÓWKA z Zielonego Boru miała szczenięta z przydomkiem "z Lisich Kątów", należącym do Hildegardy Chudzińskiej z Grudziądza. Pochodzący z jej pierwszego miotu o umaszczeniu brązowym synowie AGAR z Lisich Katów i AMI z Lisich Kątów, urodzeni 17 grudnia 1964 roku, byli synami PUK wpisanym do K.W. T- I-172, będącym wnukiem SMYK z Bursaków. Właścicielem AMI z Lisich Kątów był dr Jerzy Klepacki z Bydgoszczy, natomiast AGAR z Lisich Kątów pozostał w hodowli.
BORK z Zielonego Boru zamieszkał u Huberta Twardowskiego, późniejszego hodowcę jamników krótkowłosych pod przydomkiem "Talpa", pierwszej polskiej powojennej hodowli jamników łaciatych i który przez parę miesięcy w 1963 roku prowadził sekcję jamników w Oddziale gdańskim.
Brązowa KRASKA Podkowa (Leśna), urodzona 1 lipca 1959 roku, zarejestrowana z nr rej.53/Gr/59, K.W.-I-99-XII-61 przez Antoniego Młodyszewskiego, była córką KRET i KAWKA Podkowa i tak została oceniona przez Edwarda Mikulskiego, podczas I MWPR w Poznaniu w 1962 roku: " Wrażenie ogólne dobre, nieco wysoka. Głowa dobra. Korpus prawidłowy. Kończyny dobre. Ogon mało typowy". Czarny podpalany KRET, urodzony 19 lutego 1951 roku w hodowli p. Tuszyńskiej, zamieszkał u W. Czarnowskiego, a jego rodzicami zostali GAPCIO o rodzicach n.n., zarejestrowany z nr 212/I/47, oraz ŻABA z nr rej. 949/I/49, również o nieznanym pochodzeniu.
Swój pierwszy miot KRASKA Podkowa miała urodzony 12 listopada 1961 roku, po Zw. SMYK z Bursaków.
Ich syn, żółty AMOR RABUŚ z Zielonego Boru zamieszkał w Poznaniu, a ruda ASTRA-LISZKA (KW-T-I-115/XII/62) rezydowała w Grudziądzu.

BORK z Zielonego Boru,

jak już wspomniałam, zamieszkał w hodowli "z Talpy", a pochodził z krycia, które miało miejsce podczas wystawy poznańskiej, na którą czarny podpalany Ch. ROMY Saklikover przyjechał. Ch. ROMY Saklikover przyszedł na świat 29 grudnia 1956 roku, w hodowli pani J. Saklikoverovej i na I MWPR w Poznaniu, w 1962 roku, wystawiany przez Otomara Peck z Czechosłowacji w klasie zwycięzców, zdobył u Edwarda Mikulskiego ocenę doskonałą, medal złoty i wniosek na CWC, oraz następujący opis; " Głowa dobra. Korpus długi, dobrze wyciągnięty, głęboka klatka piersiowa. Kończyny prawidłowe ". Rodzicami Ch. ROMY Saklikover, o umaszczeniu jak napisano w katalogu czarnym, byli CACIB ERIK z Michle i BESSIE za Struhy.

BORK z Zielonego Boru i MIGA zostali rodzicami czarnej podpalanej ARNA PIKI, która to była jamniczką długowłosą. ARNA PIKI przyszła na świat 3 lipca 1965 roku, w hodowli należacej do Michała Weppe z Sopotu. Natomiast rodzicami gładkowłosej, czarno-podpalanej MIGA, wpisanej do K.W. T-II-381/X/, były gładkowłose rodzeństwo FILUT i ciemno brązowa KIKA, urodzona w 1960 roku, bez znanego pochodzenia. Rudy FILUT (K.W. T-I-II-218/X), będący po TUREK i ŻABA i wzrostu 22 cm, z oceną b.dobrą, mieszkał w Sopocie, u Henryka Soyki.

Starszą pół siostrą KRASKA Podkowa Leśna (ze strony ojca), była czekoladowa podpalana REGA Podkowa,

która zamieszkała u Danuty Hryniewicz w Łebie. Przyszła ona na świat 14 sierpnia 1955 roku, będąc córką KRET i ANNA-ABCIA, która to została zarejestrowana z nr 2279/52/W-wa. REGA Podkowa została zapisana w gdańskim Związku dnia 11 sierpnia 1956 roku z nr 170 i tak miała zapisane w uwagach: krótkowłosa, wzrost 22 cm, ocena ogólna bdb., oraz, że wyjechała. Ale przedtem dnia 13 lipca 1957 roku po Smyk miała REGA Podkowa szczenięta, wśród których był URSYN Kordegarda,

który na sopockiej wystawie z 1958 roku uzyskał ocenę "dobrą", będąc w rękach pani Hryniewicz.

Rodzoną siostrą REGA Podkowa była brązowa RIKI Podkowa, która została w hodowli i miała szczenięta.

Synami KRET i DIXI urodzonymi 28 maja 1958 roku w hodowli p. Szermentowskiej zostali brązowy podpalany HANNIBAL i brązowy PUZON, który mieszkał i był wystawiany przez Jerzego Waldorfa. Ich brązowa matka DIXI, będąca córką ZULA przyszła na świat 14 lipca 1956 roku i została zarejestrowana z nr 3463/56/W-wa. Następcą PUZON został także rudy PUZON II Bekade, urodzony 14 marca 1966 roku, będąc synem PIMPUŚ z Muranowa i OSOBA Bekade.

Dnia 24 maja 1971 roku został zarejestrowany przez Ewę Sadowską (później po mężu posiadająca nazwisko - Kowalewska), mieszkającą wtedy w Gdyni, przydomek hodowlany "Unikowo", o nr U/28. Hodowla została zarejestrowana na jamnika krótkowłosego o imieniu DIUNA z Przymorza, urodzoną u Renaty Filuk z Gdyni. W hodowli „Unikowo„, hodującej do chwili obecnej jamniki krótkowłose, miała potomstwo także ARMA ATA z Zabagna. Rude rodzeństwo 2xZw.Polski Ch. ARES z Zabagna i ARMA ATA z Zabagna., urodzone 28 czerwca 1976 roku było po JOMADAR de Thur i po FIGA Zimny Zdrój, będącą wnuczką Ch. ALI v.d. Quelle.

Siostry DIUNA z Przymorza i Zwyc. DRAGA z Przymorza przyszły na świat 24 kwietnia 1969 roku, jako córki BORK z Zielonego Boru i rudej AJKA z Przymorza, która to była córką BAUTZ v.d. Sorgenklause i ZELWA-ITA z Kordegardy, o której jest mowa wcześniej. Czarny podpalany ALAN z Ronda Wajdeloty i brązowe ATOM z Ronda Wajdeloty i AMI z Ronda Wajdeloty, urodzeni 10 marca 1971 roku u Aleksandry Trejnis, byli synami czarnego podpalanego AZ-AMANT Spokojny Akwen i Zwyc. DRAGA z Przymorza. Rude rodzeństwo BEN z Ronda Wajdeloty, BABETTE z Ronda Wajdeloty, BALBINA z Ronda Wajdeloty, oraz BETTINA z Ronda Wajdeloty urodzone 23 sierpnia 1973 roku było dziećmi czarnego podpalanego Zw.CWC AGI Dewajtis

(którego powyższe zdjęcie pochodzi z archiwum Ewy Kowalewskiej) i Zwyc. DRAGA z Przymorza. Przydomek "z Ronda Wajdeloty" został zarejestrowany na Zwyc. DRAGA z Przymorza, o domowym imieniu AGATKA dnia 8 lutego 1971 roku z numerem R/193.

Ewa Sadowska-Kowalewska przystępując do egzaminu na sędziego kynologicznego musiała napisać tzw. pracę sędziowską. Wymóg pisania prac sędziowskich dla wszystkich asystentów przystępujących do egzaminu sędziowskiego zaczął obowiązywać od 1984 roku, aczkolwiek Klub Jamnika wprowadził tę zasadę wcześniej. Tę niezwykle interesującą pracę pt. " Zarys Historii Hodowli Jamników Krótkowłosych w Gdańskim Oddziale Związku Kynologicznego w Polsce " pani Ewa  napisała w 1980 roku, a praca ta obejmowała takie zagadnienia jak: 1. Sekcja jamników w Gdańskim Oddziale Związku Kynologicznego - kierownictwo - kierunki hodowlane, 2. Hodowla " Bursaki " - SMYK -. 3. Hodowla "Talpa" i jamniki łaciate, 4. Hodowla "Przymorze" i "Rondo Wajdeloty" wywodzące się z "Bursaków" - ród żeński. 5. Próby wyprowadzenia linii JOMADAR de Thur. 5. Gdańskie odgałęzienie linii wywodzącej się z UNKASO z Bolesin w połączeniu z linią JOMADAR de Thur - ALMA ATA spod Dziczej Fajki, ALI v.d. Quelle.
Rude siostry Ch. PT ALMA ATA Spod Dziczej Fajki, której zdjęcie jest poniżej,

oraz ATMA Spod Dziczej Fajki, pozostawionej w hodowli przyszły na świat dnia 15 czerwca 1972 rok u Edmunda Jareczek ze Sztumu, będąc córkami Ch. UNKASO z Bolesin i rudej GIERKA GROMIWRZAWA Swantewita. Przydomek "Spod Dziczej Fajki" został zarejestrowany w Związku dnia 24 kwietnia 1972 roku z nr D/2867. Ch.PT ALMA ATA Spod Dziczej Fajki zamieszkała u Marii Bruskiej, która zarejestrowała hodowlę "Mini Myśliwy". Pierwszy miot w hodowli "Mini Myśliwy" przyszedł na świat dnia 23 listopada 1974 roku, po Zw.CWC AGI Dewajtis i w miocie tym były rude LORD LARIS Mini Myśliwy i LADY LERRY Mini Myśliwy. Czarni podpalani bracia AGAT Dewajtis i AGI Dewajtis, oraz ich siostra AGA Dewajtis (późniejsza hodowla "spod Nordowej Gwiazdy" byli dziećmi Ch. JOMADAR de Thur i AGA SAGA Spokojny Akwen. Rudy Ch. JOMADAR de Thur przyszedł na świat 27 kwietnia 1968 roku, w węgierskiej hodowli należącej do Miklosa Kalmar i jego rodzicami byli Ch. DIRI de Thur i Ch. ANTE de Thur. Ch. JOMADAR de Thur należał do Kazimierza Ściesińskiego z Warszawy (hodowla jamników krótkowłosych "Sclavinia"), który to miał już rudą Zw.Mł.,Ch. PALOMA PERI Astarte, urodzoną 16 sierpnia 1965 roku, będącą córką PIMPUŚ z Muranowa i BERRI z Łazienek. Jej rodzona siostra ciemno ruda PARIMA Astarte została w hodowli pani Prószyńskiej.

Ch.PT ALMA ATA Spod Dziczej Fajki i czarny podpalany Ch. GAUNAR v.d. Zackenleiten dnia 20 lutego 1976 roku zostali rodzicami trójki szczeniąt MISTER MARCO POLO Mini Myśliwy, oraz MISS MOZA BUBA Mini Myśliwy i MUFKA Mini Myśliwy, która u pp. Sasimowskich ma szczenięta z przydomkiem "z Doliny Echa". Rodzeństwo - rudy z czarnym nalotem KARIS KORAN Mini Myśliwy, KRALL KISS Mini Myśliwy, oraz KIMA KANCHILLA Mini Myśliwy i KUMA Mini Myśliwy, przyszło na świat 10 maja 1977 roku jako dzieci warszawskiego DEDI SMĘTEK Sclavinia, którego właścicielem był Melchior Wańkowicz i Ch. ALMA ATA Spod Dziczej Fajki. Czarny podpalany DEDI SMĘTEK Sclavinia i jego siostra o takim samym umaszczeniu DOBRAWA Sclavinia pojawiło się na świecie 28 maja 1973 roku, będąc po Ch. JOMADAR de Thur i po Zw.Polski,CACIB XYLLA v.d. Warthebrücke. która urodziła się w RFN, w hodowli także jamników krótkowłosych karłowatych, a należącej do Gertig Reye. Ruda DOLLY DAY Mini Myśliwy, o domowym imieniu OBI, urodzona 8 stycznia 1979 roku i będąca córką DANIEL ze Wzgórza Piastowskiego i Ch. ALMA ATA Spod Dziczej Fajki pozostała w hodowli.

Odnośnie Marii Danieli Gaik, która prowadziła sekcję jamników od 1964 do 1969 roku, to była ona hodowcą jamników krótkowłosych "Spokojny Akwen", zarejestrowanej z nr S/286/68, dnia 28 maja 1968 roku na czarną podpalaną ASIULINA z Żarnowca zapisaną w K.W. T-III-614/X/67. ASIULINA z Żarnowca i jej siostra czarna podpalana ADA z Żarnowca przyszły na świat dnia 3 marca 1966 roku, jako córki BAMBI z Talpy (K.W. T-III-58/60) i ciemno brązowej PERRI BETTI (K.W. T-II-315/X/63) i która to była początkowo zarejestrowana przez pana Pospischil z Sopotu. PERRI BETTI przyszła na świat 15 lipca 1962 roku, a o jej pochodzeniu piszę wyżej. Pierwsze szczenięta z przydomkiem "Spokojny Akwen" przyszły na świat dnia 1 marca 1968 roku po BEKAS. W miocie tym były np.czarne podpalane Ch.Zwyc.CWC ALPIS Spokojny Akwen, który zamieszkał u doc.dr inż. Wiktora Adamkiewicza z Gdyni, oraz czarny podpalany AZ-AMANT Spokojny Akwen i obydwaj zostali później ojcami. NBa przykład Ch.Zwyc.CWC ALPIS Spokojny Akwen został ojcem w hodowli "z Gniewskiego Grodu", a jego partnerką została AMI-FAMA n/Oliwskim Potokiem. Brązowy ANANAS z Gniewskiego Grodu przyszedł na świat 27 marca 1972 roku. Odnośnie jeszcze hododwli "Spokojny Akwen", to w miocie tym były także czekoladowo podpalana AGATA Spokojny Akwen, oraz AGA-SAGA Spokojny Akwen, która została podstawą hodowli "Dewajtis", należącą do Marii Rucińskiej z Gdańska. Drugie i zarazem ostatnie szczenięta ASIULINA z Żarnowca urodziły się 2 maja 1969 roku, tym razem po LUMP-HAPPY z Kordegardy, a w miocie tym były np. brązowe BADO Spokojny Akwen i BARDON Spokojny Akwen, który pojechał do Warszawy. Później Maria Gaik wyjechała do Holandii.

Hodowla "Swantewita" należała do Janusza Sulgostowskiego z Warszawy (którego zdjęcie pochodzi z archiwum Oli Sękowskiej-Miros),

sędziego eksterieru i prób pracy psów myśliwskich, który to został właścicielem rudego Ch. UNKASO z Bolesin, urodzonego 22 lipca 1965 roku, jako syn DINGO Of Silesian Castle i Ch.CACIB KIKI z Bolesin. Hodowla "z Bolesin" należała do Miroslava Silva z miejscowości Bolesiny. Czerwona ALKA z Bolesin o nr rejestracyjnym Clp 681-48, która została w hodowli, przyszła na świat 27 kwietnia 1947 roku, jako córka JAS Malinec i KIKI Strassenhof (Clp 498-45).

Do pana Janusza też należała ruda Ch. DRACHMA v. Elfengrund, urodzona 9 maja 1963 roku, w hodowli Gebharda Seiferta i która tytuł Championa Polski uzyskała w 1965 roku. Zdjęcie tej pary zamieszczono poniżej, a DRACHMA jest z prawej strony.

Ch. DRACHMA v. Elfengrund na XV Wystawie Warszawskiej była jedną z bohaterek, biorących udział w defiladzie,

To samo zdjęcie, autorstwa Ryszarda Rzepeckiego zostało wykorzystane na okładkę warszawskiego katalogu XVII WPR z 1965 roku.

Rude rodzeństwo wśród których były np. ASAN ŁOKTEK Swantewita, oraz AGATA-HARNA Swantewita i ARTA GAVA Swantewita pojawiło się na świecie 22 lutego 1964 roku, będąc dziećmi  PIMPUŚ z Muranowa i jak napisano w katalogu czarnej AKRA-NERWA, która to przyszła na świat 23 sierpnia 1962 roku. Jej rodzicami zostali KAJTUŚ Podkowa i czarna CZA CZA, która to urodziła się 23 lutego 1959 roku i pozostała w hodowli Czesława Witkowskiego. Czarny podpalany KAJTUŚ Podkowa, który urodził się 28 lutego 1960 roku był synem KRET i KAWA Podkowa i bardzo możliwe, że brązowa podpalana KAWKA Podkowa, czarny podpalany KRET II, oraz KAWA Podkowa było miotowym rodzeństwem, które pojawiło się na świecie dnia 6 lutego 1954 roku, będąc dziećmi KRET i ANNA-ABCIA, o nr rej. 2279/I/52. Czyli ich młodszą o półtora roku siostrą, (a przynajmniej KAWKA Podkowa i KRET II Podkowa) była REGA Podkowa, która zamieszkała u Danuty Hryniewicz .

Zdjęcie szczeniąt z tego miotu autorstwa Ryszarda Rzepeckiego ukazało się na ostatniej okładce "PSA" nr 4 z 1964 roku. I były to zarazem pierwsze szczenięta jamników urodzone z przydomkiem "Swantewita". Natomiast dnia 19 marca 1965 roku urodziły się rude BARDA BLEKOTA Swantewita, BIAŁKA BĘDLIWA Swantewita, BEŁTA-BUCZNA Swantewita, BIERCZA BLUDA Swantewita pochodzące z drugiego miotu w hodowli i będące po Ch. Polski i Czechosłowacji, Zwyc. Węgier, 4xCWC DRACHMA v. Elfengrund, a jej partnerem został wtedy BIS Sfinks będący synem Bekade ŁAZIK, oraz COLA z Bursaków. Jasno brązowa COLA z Bursaków wpisana do K.W. T-I-I-109/X i zarejestrowana w naszym Oddziale przez pana Jana miała wpisane do uwag: "sierść krótka, wzrost 20 cm i jako roczna suczka miała jeszcze nie wyrwane kły" (chyba mleczne??).

Rodzeństwo BIS Sfinks, rudy BEY MAX Sfinks, oraz BELLA Sfinks i brązowa BAMBI-KRETA urodziło się 23 maja 1963 roku w warszawskiej hodowli należącej do Jana Swobody i u którego miała szczenięta także AGA z Kornin, oraz UCHA z Bursaków. Ruda BELLA Sfinks została w hodowli i miała np. w dniu 6 grudnia 1965 roku dzieci po PIMPUŚ z Muranowa, jak np. ruda MAJKA Sfinks. Ruda CYNIA CZIBI Sfinks, która pojawiła się na świecie 1 października 1964 roku była córką CWC ABEL i UCHA z Bursaków, takze ruda ETA Sfinx, urodzona 30 maja 1964 roku i będąca córką ABEL i AGA z Kornik zamieszkała w naszym Oddziale. Jej rodzice byli wpisani do K.W..

Rodowodowy, ciemno rudy CWC ABEL, urodzony 3 sierpnia 1965 roku u M. Zelent, był synem PIMPUŚ z Muranowa i ARA OFELIA, a pies ten był w rękach Z. Wierzbickiej. Rude siostry ARA OFELIA i AZA przyszły na świat 1 września 1962 roku w warszawskiej hodowli Z. Kleczyńskiej jako córki IGLO z Bursaków i EVA LOLA.

Rudy z ciemnym nalotem Bekade ŁAZIK, który pozostał w hodowli, przyszedł na świat 28 czerwca 1958 roku i był synem KRET i LISZKA.

Powyższy rodowód FUK-FYRFANT Swantewita, będącego pół bratem (ze strony ich matki ) rodzeństwa GABACZ-GMYŚLNY Swantewita, oraz GIERKA - GROMIWRZAWA Swantewita, przedstawia ich pochodzenie aż do 5 pokolenia. Miotowym rodzeństwem FUK-FYRFANT Swantewita były np. rude FUM-FALECZNIK Swantewita, FILON FORDYGAŁ Swantewitw i FILAT-FRASOWNIK Swantewita, który miał potomstwo w krakowskich hodowlach "Hobbit", "od Rudej Pameli" i "z Kolorowej Palety", oraz FILA-FUNDA Swantewita (hodowla "Artemida").. Rok wcześniej niż szczenięta oznaczone literą "F", dnia 22 marca 1967 roku przyszło na świat rude rodzeństwo DYBIK- DŁUGOLĄG, który zamieszkał u Marii Hiolskiej, DŁUZA DAWCZYNA Swantewita (hodowla "Korontina"), a DACHA-DARMICA Swantewita została w hodowli i miała szczenięta np. urodzone 12 kwietnia 1972 roku po Ch.Zw. UNKASO z Bolesin, czyli po swoim ojcu i z tego skojarzenia pochodził rudy HALAK HAŁABURDA Swantewita, który zamieszkał u Krystyny Gec. Natomiast w miocie oznaczonym literą "D"  były jeszcze DAWA-DAMĘŻNA Swantewita, czy DANA-DCA Swantewita (późniejsza hodowla "Sylwan"). Warszawska sędzina Maria Hiolska byla zarazem opiekunem naszej sekcji jamników. Tak wspomina Ewa Sadowska "W czerwcu 1972 roku z inicjatywy Haliny Solskiej zorganizowano przegląd jamników, który miał miejsce na terenie lotniska. Do przeglądu zgłosiło się około 100 jamników, który przeprowadziła Anna Sękowska z Warszawy. Na przegląd ten przyjechała także starszy asystent wystawowy – Maria Hiolska". Natomiast: "Dnia 8 kwietnia 1978 roku, w sobotę, o godzinie 19, odbyła się prelekcja sędziego kynologicznego mgr.inż. Marii Hiolskiej, o historii rasy i wzorcu jamnika. Prelekcję tę zorganizowała sekcja jamników gdańskiego Oddziału Związku Kynologicznego, prowadzona przez Ewę Sadowską".

Powyższy poradnik o tytule "Podstawowe Wiadomości i Wskazówki dla Hodowców Jamników" opracowany został przez Annę Sękowską, Dorotę Stradowską i Aleksandrę Sękowską-Miros, która udostępniła do monografii zdjęcie Janusza Sulgostowskiego i niektóre dokumenty związane z jamnikami. Poradnik z rysunkiem jamnika na okładce autorstwa Zygmunta Lubowidzkiego został wydany w Warszawie w 1979 roku.

Wracając jeszcze do hodowli "Bekade", to rude rodzeństwo Bekade ORSO ŻUCZEK i Bekade OSOBA, która pozostała w hodowli, urodzone 31 maja 1961 roku były dziećmi Bekade ŁAZIK i czarnej podpalanej Bekade LAWA, która pojawiła się na świecie dnia 8 kwietnia 1957 roku, jako córka LOPEK i LISZKA. Czarny podpalany LOPEK,

będący w rękach Heleny Kurnatowskiej z Warszawy urodził się 5 kwietnia 1951 roku, jako syn GAPCIO i ŻABA. Bohdan Korybut Daszkiewicz bazował na rudej LISZKA,

urodzonej 1 stycznia 1951 roku w hodowli niemieckiej, a powyższy dyplom jak i K.W. wystawiona dla LOPEK pochodzą z archiwum Aleksandry Sękowskiej-Miros. Rodzicami LISZKA byli WLADMAN I HEKSA. Natomiast OSOBA Bekade miała pół roku później ponownie szczenięta po PIMPUŚ z Muranowa, urodzone dnia 22 września 1964 roku. Ich potomswem były np. rude siostry Bekade SARNA AGATA (późniejsza hodowla "Ma-Wi", Bekade SALWA (hodowla "z Katowickiej")) i Bekade STARKA, która u A. Morelowskiego miała dzieci z przydomkiem "z Ksawerowa". Suczki te, oznaczone literą "S" były młodszymi o pół roku siostrami PUZON II Bekade.

Ruda ZUZA Bekade,

która pojawiła się na świecie 29 kwietnia 1968 roku (i której zdjęcie pochodzi z archiwum Ewy Kowalewskiej) jako córka UNKASO z Bolesin i ULA Bekade zamieszkała u Elżbiety Chełkowskiej z Gdyni, u której ma potomstwo z przydomkiem "z Wygody" i który to przydomek został zarejestrowany 3 listopada 1970 roku z nr W/245/70. Pierwsze dzieci ZUZA Bekade urodziły się dnia 21 sierpnia 1970 roku i z miotu tego pochodziło rodzeństwo: brązowy FERDYNAND z Wygody i dzicze FUFU z Wygody, oraz FARAH z Wygody. Ich ojcem został  czarny podpalany BELPHEGOR-TROP z Podlodowa.

Właśnie z pracy sędziowskiej Ewy Kowalewskiej pochodzą unikalne zdjęcia gdańskich jamników krótkowłosych, która od 1973 roku zaczęła szefować sekcji jamników Oddziału Gdańskiego, prowadząc ją przez wiele lat, jak również była przez parę kadencji Przewodniczącą Oddziału Gdańsk.

Przez prawie 10 lat, kiedy to asystenci kynologiczni, przystępujący do egzaminu sędziowskiego pisali prace, powstało dużo bardzo wartościowych opracowań, które nigdy nie zostały opublikowane. Przyszli sędziowie wkładali dużo trudu w ich napisanie, a było to zadanie niełatwe, tym bardziej, że nie było jeszcze w Polsce dostępnego internetu. Zdobywanie informacji, czy zdjęć potrzebnych do pisanej pracy wymagało sporego zaangażowania ze strony przyszłego sędziego.

Na koniec tylko wspomnę, że dnia 10 maja 1987 roku została zorganizowana IV Klubowa Wystawa Jamników, która miała miejsce na molo w Sopocie. Pierwsza Klubowa Wystawa Jamników została zorganizowana w Krakowie w 1973 roku, na którą zgłoszono 125 sztuk, natomiast na naszą klubówkę zostało zapisanych aż 564 jamników.

Najstarszym okazał  się być krótkowłosy standard - rudy FINGO Pergola, urodzony 25 stycznia 1972 roku, w hodowli Eryki Skrzat z Gdańska. Jego rodzicami zostali rudy KLIPS  z Kordegardy i brązowa KAJA Hodowla Artemis. Brązowy KEJ Hodowla Artemis i jego siostra KAJA Hodowla Artemis, przyszło na świat 17 kwietnia 1969 roku, w hodowli Marty Strzałkowskiej z Sopotu, będąc dziećmi czarnego podpalanego BAMBI z Talpy i BALBINA z Siódmego Dworu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

SETERY

W Łowcu Polskim nr 7 z 1 kwietnia 1960 roku ukazał się artkuł Edwarda Frankiewicza pt. "Kierunek Rozwoju Naszej Kynologii Myśliwskiej", w którym m.innymi tak pisał; ".......Z inicjatywy grupy kynologów, popartej przez NRŁ, już w pierwszym roku po wojnie sprowadzono ze Szwecji kilka sztuk pointerów. W parę lat później kilka suk i psów tej rasy przysłał z Anglii razem z psami innych ras (obok pointerów, setery angielskie i irlandzkie i kokerspaniele) płk Nowicki, jako dar dla Związku Kynologicznego. Psy te - łącznie z nielicznymi ocalałymi z zawieruchy wojennej krajowymi pointerami i seterami, oraz kilku seterami przywiezionymi z Niemiec przez polskich jeńców, powracających  z obozów - dały początek naszej powojennej hodowli ras angielskich.........". Np. brązowo nakrapiana Pollink SECESION LADY, rasy seter angielski przyszła na świat 17 czerwca 1948 roku w Londynie. Jej rodzicami zostali Ripleygae MALLORY i SATTA of Swo. Suka ta miała z warszawskiej wystawy z 1950 roku ocenę dobrą, a z 1954 roku - bardzo dobrą i jej szczenięta rodziły się z przydomkiem "Mazovia", należącym do PZŁ Warszawa. Np. czarno-biała Mazovia GLORY, urodzona 7 listopada 1952 roku była córką Splendor KARO-DUKAT i Pollink SECESION LADY.

 

Seter angielski

Pierwszymi seterami angielskimi sprowadzonymi do Polski po I Wojnie Światowej były dwie suki sprowadzone do Warszawy z Rosji przez Andrieja Szyriński-Szichmatow, o którym piszę w monografii "Łajka". Były to Ch.Field DIVA i GISELLE.

Przed II Wojną Światową setery angielskie były najliczniejszą rasą ze zgłaszanych seterów na warszawskie wystawy psów rasowych. W latach 1924 do 1934 ich ilość wzrastała i wynosiła: 1925 – 2, 1925- 7, 1927 - 5 i w dalszych latach odpowiednio, 1930 - 9, 1931 - 11, 1932 - 20, 1933 - 11, 1934 – 16, a w 1937 roku - 21 sztuk. W czasopiśmie „Pies Rasowy i Jego Hodowla w Polsce”, Warszawa 1935 Tom I, wydawnictwo Polskiego Związku Hodowców Psów Rasowych, zostały omówione różne rasy psów w tym setery. Pierwszymi zarejestrowanymi angielskimi seterami w Polskiej Księdze Rodowodowej Psów Rasowych były: blue belton ACTÄON Of Athenian, urodzony 3 marca 1922 roku, hodowli Milon Andreewitch w Berlinie, importowany przez Dr Stanisława Koźmian-Rejchera i zapisany w Pol. Ks. Rod. Ps. Ras. A-I-1. Jego rodzicami byli Athenian LORD RAINSTONE, oraz Athenian NIKE. Drugim seterem zapisanym w Pol. Ks. Rod. Ps. Ras. A-I-2 była biało-czarna Maesycummer MYRA, która przyszła na świat 8 września 1924 roku w angielskiej hodowli A. Thomas i również importowana przez Dr Stanisława Koźmian-Rejchera z Targowisk. Para ta miała ze sobą szczenięta, a wykorzystywanym w tamtych latach reproduktorem był ich syn biało-czarny CHOCK, urodzony 15 czerwca 1928 roku i będący zdobywcą złotych medali.

Z przedwojennych hodowli seterów angielskich należy wymienić "z Ząbek", należącą do Kazimierza Radowieckiego z Ząbek p/Warszawą, hodowla p. Wojnarowskiego z Warszawy, A. Leżańskiego z Warszawy, W. Ocetkiewicza z miejscowości Wilków n/Wisłą. Ale najbardziej znane przedwojenne hodowle seterów angielskich była "Surprise", należąca do adwokata Bazylego Przychodźko z Warszawy, w której rezydowała biało czarno nakrapiana Surprise ROUGE, urodzona na początku 1930 roku, importowana z Moskwy, oraz "Bronir" Również setery angielskie miał Stefan Piłsudski, jak np. parę będącą importami z Francji -  biało-czarnego FRANC de Guerveur, urodzonego i importowanego w 1931 roku i białą czarno nakrapianą MUSSE (de Sologne), urodzoną na początku 1931 roku w hodowli O. Saengera. Stefan Piłsudski był hodowcą tej rasy z przydomkiem "z Romowe", właśnie bazując na MUSSE (de Sologne), oraz w jego rękach znajdowały się kasztanowo-czerwone jamniki - NORA, urodzona w 1928 roku i pochodząca z niemieckiej hodowli, oraz  PSIAPSIUŚ.

Powyższe zdjęcie seterki MUSSE (de Sologne) ukazało się w miesieczniku "Mój Pies" nr 3/1933 roku, a piątka jej szczeniąt, urodzonych 30 stycznia 1933 roku była po FRANC de Guerveur i została nazwana następująco:  EOL, EOLE, ERA, ETNA i EXTRA z Romowe.

Inne hodowle sterów angielskich to hodowla "Bronir", będąca w rękach mr Bronisława Staszewskiego, czy słynna hodowla psów myśliwskich, takich jak setery angielskie i irlandzkie, pointery, wyżły niemieckie szorstkowłose i cocker spaniele była "Splendor", należąca do Antoniego Brudnickiego z Warszawy. Hodowla "Splendor" po wojnie również hodowała setery angielskie, bazując na swoich ocalałych liniach hodowlanych. A przed wojną Antoni Brudnicki wystawiał m.innymi biało-czarnego REK z Nad Prosny, urodzonego 19 lutego 1936 roku w hodowli ks.dr Antoniego Kiszkurno, mieszkajacego w Szymanowicach n/Prosną.

Członkami Klubu Settera Angielskiego w Polsce w 1933 roku byli - Bolesław Bartkiewicz, hr. Antoni Branicki, Antoni Brudnicki, Walenty Garczyński, Henryk Grodzki, Jan Kozaniecki, dr Maksymiljan Łabędź, Wacław Leśniewski, Antoni Leżański, Kazimierz Piłsudski, Stefan Piłsudski, hr. Maurycy Potocki, Bazyli Przychodźko, Feliks Radzio hodowca gordonów "Radwar", Józef Skrzypek, Edward Steliński, Zygmunt Tarnowski i Aleksander Walendziak. Klub Settera Angielskiego w 1932 roku założył Księgę Rejestracyjną, a I Tom zawierał satery wpisane w latach 1932-1938. W związku z nowelizacją statutu Klub Settera Angielskiego przekształcił się w Setter Klub w Polsce, zrzeszający wszystkie 3 odmiany seterów.

Odnośnie powojennych początków seterów angielskich w Oddziale gdańskim, to na pierwszą gdańską wystawę z 1958 roku zgłoszono do klasy otwartej 4 psy, w tym białego w czarne centki RALF, urodzonego w Anglii, w 1952 roku i zarejestrowanego w Związku przez Juliana Maciejowskiego z Sopotu z nr 14/52/Gd i który to był pierwszym po wojnie zarejestrowanym u nas seterem angielskim. RALF miał sierść długą i ocenę z przeglądu - dobrą. RALF był zapisany już wcześniej na wystawę jak np. na VIII Ogólnokrajową WPR w Warszawie, zorganizowaną 2 października 1955 roku. Niewykluczone, ze RALF był ojcem szczeniąt urodzonych w Sopocie, które były sprzedawane przez dany anons do Dziennika Bałtyckiego z dnia 6 października 1952 roku. Ogłoszenie to brzmiało : "Szczeniaki settery angielskie sprzedam. Sopot. Rokossowskiego 46 parter".

Następnym zgłoszonym seterem na naszą wystawę był biało czarno nakrapiany BAKAS, urodzony 30 maja 1951 roku, a zarejestrowany z nr 20/51/Kosz, przez Napoleona Zielińskiego, zamieszkałego w Bobolicach. Zapisany na wystawę był RALF o umaszczeniu tricolor, urodzony 15 czerwca 1953 roku i zarejestrowany także w Koszalinie pod nr 40/58/Kosz, (czyli pies ten został zarejestrowany jako pięciolatek). Czwartym psem był tricolor RALF, urodzony w 1951 roku i pies ten posiadał rejestrację 77/51/Gd i był po REX i SALLY. Jego właścicielką była Weronika Kowalewska z Gdańska Oliwy. RALF miał 62 cm wzrostu i ocenę bardzo dobrą z przeglądu.

W dniu 19 lutego 1956 roku, w niedzielę, podczas przeglądu hodowlanego został przez Andrzeja Czarneckiego z Gdańska zapisany żółto nakrapiany BYSTRY, który urodził się w 1954 roku w hodowli dr Danilewicza z Kartuz. Miał sierść długą, wzrost 62 cm i ocenę z przeglądu dobrą.
Dnia 5 maja 1956 roku został w Oddziale zarejestrowany biały, żółto nakrapiany DŻOK o n.n. rodzicach, urodzony w 1955 roku, sierści długie, 59 cm wzrostu i ocenie dostatecznej. Jego właścicielem został Stanisław Knoff z Gdańska Wrzeszcza.
Biała w czarne cętki CHERRY urodziła się 28 marca 1956 roku u p. Stelnickiej jako córka RALF, natomiast imienia matki nie podano. CHERRY, która została zarejestrowana z nr 178 jako szczenię, dnia 9 września 1956 roku. Zamieszkała u Zdzisława Łysokowskiego z Sopotu miała sierść długą i ocenę ogólną bardzo dobrą.

W sobotę, dnia 5 maja 1956 roku został w Oddziale zarejestrowany biały, żółto nakrapiany DŻOK o n.n. rodzicach, urodzony w 1955 roku, sierści długiej, 59 cm wzrostu i ocenie dostatecznej. Jego właścicielem został Stanisław Knoff z Gdańska Wrzeszcza.

W dniu 8 listopada 1957 roku, w piątek, przez Marię Juszczak z Sopotu została  zapisana  w Związku, prawie 10-cio letnia czarno-biała Splendor MEWA, urodzona 23 czerwca 1947 roku u p. Brudnickiego, rasy seter angielski. Nie zostało zaznaczone jej pochodzenie, a z przeglądu miała ocenę bdb, sierść długą i wzrost 59 cm. W uwagach zaznaczono; "nie żyje". Ale była to Splendor MEWA, początkowo zarejestrowana z nr 345/47/War, przez swojego hodowcę Antoniego Brudnickiego i posiadająca z wystawy warszawskiej z 1951 roku - ocenę b.dobrą. Splendor MEWA była córką Splendor PUK i Splendor NORA i swoje szczenięta miała z przydomkiem "Splendor ", jak np. urodzone 20 marca 1951 roku, po FLUKE of Fermanar (nr rej. 612/48/War.). A i ich potomstwem zostały blue-belton Splendor KARO i Splendor DASY, zarejestrowana z nr 3511/56/W-wa.Trójkolorowy FLUKE of Fermanar o domowym imieniu Buss urodzony w Anglii dnia 31 października 1948 roku był synem FUCLLEN of Fermanar i FAIR LADY of Fermanar, a jego właścicielem był Związek Kynologiczny w Warszawie.

Dropiata Splendor MEWA II, która pojawiła się w 1957 roku, jako córka Splendor SUŁTAN i Splendor MEWA zamieszkała w katowickiej hodowli cocker spanieli "Pogoń", należącej do Marii Korsakowej, w której została matką, jak np. po SABA i  dnia 1 stycznia 1964 roku urodziła się biało-czarna RITA SPLENDOR MEWA II.

Jerzy Gerleć z Gdyni w dniu 16 lutego 1958 roku zgłosił do Związku biało-brązowego SANDOR, jak napisano - własnego chowu, urodzonego w 1947 roku. Został on zarejestrowany z nr 304, miał sierść długą, kędzierzawą, 60 cm wzrostu, ocenę dobrą i był zapasiony. Jego ojcem, jak zaznaczono, był pies ze Słupska.

Natomiast pierwszą z przydomkiem hodowlą seterów angielskich w Oddziale Gdańsk była „Concordia", a przydomek ten został przez Janinę Podwalską z Gdyni zarejestrowany dnia 14 grudnia 1959 roku z nr 37.

W szczecińskim Oddziale Zwiazku został ponownie wykorzystany przydomek "z Concordii", w której to hodowli owczarków niemieckich, pierwsze szczenięta urodziły się w 1969 roku.

W gdańskiej hodowli seterów miała szczenięta DIANA, rasy jak zaznaczono Setter angielski Laveraque, urodzona u p. Stelniskiej dnia 20 marca 1956 roku i będąca córką RALF i KORA. Miała umaszczenie białe-brązowo nakrapiane, sierść długą, 61 cm wzrostu, ocenę b.dobrą z przeglądu hodowlanego, przeprowadzonego w niedzielę, dnia 6 marca 1960 roku, wraz z adnotacją "bardzo typowa". Na wystawie sopockiej z 1959 roku od sędziego inź. Jaremy Wodzińskiego uzyskała również ocenę b.dobrą.

Na zdjęciu tym jest pani Podwalska z DIANA i jej szczeniętami, oraz pekińczykami, które również hodowała, ale z przydomkiem "Mongolia". Pani Janina była także członkiem Komitetu wystawowego w 1959 roku.

Powyższe zdjęcie przedstawia także DIANA ze szczeniętami, a z lewej strony to CORA-DORIS Concordia, urodzona 16 lipca 1960 roku i która żyła 12 lat. Ich ojcem został biało czarno nakrapiany ROLL, który pojawił się na świecie 15 kwietnia 1949 roku, a był w rękach Ireny Szymborskiej z Sopotu. Jego rodzicami zostali ROLF i CHERRY, a hodowcą p. Zielińska z Sopotu, czyli pies ten miał 11 lat, gdy został ojcem. A nie były to jego pierwsze szczenięta. Dnia 4 października 1958 roku przyszedł na świat RIKI, będący synem białej z czarnym BABY i ROLL. W uwagach RIKI miał zapisane "ocena b.dobra z Warszawy, zakwalifikowany został na reproduktora", mimo ciężkiej głowy. Jego matka biała z czarnym BABY urodzona w 1952 roku rezydowała u Zofii Talarek, mieszkającej w PGR Kokoszki i miała sierść typową, a w uwagach zostało zaznaczone "więcej masy" i dodano później "uśpiona".

Siedem miesięcy później, także po ROLL i BABY pojawiła się na świecie biała dropiata DROPA, która była w rękach Jana Ziemkiewicza z Gdańska Wrzeszcza. DROPA i wspomniany wyżej RIKI  zostali 29 kwietnia 1961 roku rodzicami sióstr - AZA DIANA, ARA-DIANA ( K.W. T-III-603-X-67 ), AGA-DIANA, oraz dropiatej ALA-SABA, która to zamieszkała u Marii Wołoszyn z Gdańska, która zaczęła hodowlę seterów angielskich z przydomkiem "z Błękitnego Pola", zarejestrowanym w ZKwP w dniu 12 kwietnia 1968 roku z nr B/170/68.

ALA-SABA swoje ostatnie szczenięta urodziła po TRAMP-TOBI, dnia 28 lipca 1969 roku. Z miotu tego pochodził np. dropiaty DŻERRY KAMIL z Błękitnego Pola, który został reproduktorem. Jego ojciec - dropiaty TRAMP-TOBI, rezydujący u Tomasza Kamińskiego z Gdyni, przyszedł na świat 2 kwietnia 1965 roku, u pani Eugenii Górskiej z Ciechocinka, będąc synem ZORRO i BAJKA. Został on wpisany do K.W. T-III-623/X/67.

Natomiast dropiaty RIKI, o nr rej. 490/59/X, urodzony 4 października 1958 roku, zarejestrowany w K.W. T-I-84/X/60, był synem dziewięcioletniego ROLL i BABY, a jego właścicielką została Irena Szymborska z Sopotu. RIKI miał 66 cm wzrostu, sierść długą, oraz wpisane w uwagach "głowa ciężka". Jego ojciec biało czarno nakrapiany ROLL, urodzony 15 kwietnia 1949 roku u pani Zielińskiej z Sopotu, został został zarejestrowany dopiero dnia 10 grudnia 1961 roku przez panią Głubińską w Gdyni. Jego rodzicami byli RET i CHERRY, miał sieść typową, ocenę z przeglądu b.dobrą. Także matka RIKI, biała z czarnym BABY została zarejestrowana zdecydowanie później, dnia13 lipca 1961 roku. BABY przyszła na świat w 1952 roku, miała sierść typową, a w uwagach zostało zaznaczone "więcej masy" i dodano później "uśpiona". Niewykluczone, że RIKI i DROPA było rodzeństwem z różnych roczników.

Teresa Szydłowska w 1961 roku rozpoczęła kontakty z gdańskim Oddziałem, ale początkowo to jej ojciec Roman Szydłowski został właścicielem hodowli seterów angielskich "Z Wodaczy", zarejestrowanej z nr 146/Z Wodaczy i w której to pierwszy miot seterów, przyszedł na świat po biało czarnej nakrapianej CORA-DORIS Concordia. Przydomek "z Wodaczy" wiązał się z miejscowością rodzinną pani Teresy, położoną w województwie świętokrzyskim.

CORA-DORIS Concordia zarejestrowana w Związku dnia 12 marca 1961 roku, została wpisana do K.W. T-I-162/X/60. Jej pierwsze i zarazem ostatnie szczenięta (w ilości 2 piesków i 4 suczek), urodziły się 2 maja 1965 roku. Ich ojcem został ZORRO, a w miocie były tricolory: JOGI-TROP z Wodaczy i JANTAR-TROP z Wodaczy, biało-czarna dropiata JUNA DINA z Wodaczy, JASKRA BAJKA z Wodaczy, która miała szczenięta u Janusza Konstantynowicza z Miłomłyna (hodowla "z Rudej Wody"), oraz brązowo-dropiata JURATA PUMA z Wodaczy, która pozostała u Teresy Szydłowskiej i która zgłosiła ją m.innymi na sopocką wystawę jako 10-cio letnią weterankę.  Ojciec tego rodzeństwa - dropiaty ZORRO zarejestrowany w K.W. T-II-384/X/64, przyszedł na świat 1 czerwca 1962 roku, a w Związku został zarejestrowany w środę, dnia 2 stycznia 1963 roku, przez Pawła Cierecha z Sopotu. Rodzicami ZORRO był warszawski CABAN, zarejestrowany z nr 6255/58/I, oraz dropiata BAJKA, urodzona w marcu 1960 roku, o nieznanych rodzicach. BAJKA, wzrostu 59 cm i ocenie b.dobrej, jako roczna suka została zarejestrowana przez Alinę Rucka z Gdyni.

Na powyższym zdjęciu, zrobionym podczas sopockiej wystawy w 1965 roku, z prawej strony widać udekorowanego medalami ZORRO, w środku siedzi BAJA, o nieznanych rodzicach, urodzona w 1962 roku, natomiast z lewej strony siedzi CORA DORIS Concordia.

Powyższe zdjęcie CORA-DORIS Concordia ( z lewej strony) i JURATA PUMA z Wodaczy zostało wykonane podczas IX WPR Sopot 1966 rok, gdzie były prezentowane zgromadzonej publiczności przez właścicielkę - Teresę Szydłowską na nieistniejącej już obecnie trybunie. Suki te, oraz  DINA JUNA z Wodaczy były wtedy oceniane przez Edwarda Frankiewicza.

JUNA DINA z Wodaczy, zarejestrowana w K.W. T-III-618/X/67 przez Małgorzatę Miładowską z Gdyni miała szczenięta z przydomkiem "Corab", które to miały już prawo do wpisu do Polskiej Księgi Rodowodowej. Przydomek "Corab" został zarejestrowany w Związku z nr C/189/68, w dniu 12 kwietnia 1968 roku.
Białe w czarne centki ABANDON-ARKUS Corab, ADMIRAŁ Corab, ANDROMEDA-ALFA Corab, oraz trójbarwne AKWEN-DŻEK Corab, AZDYK Corab przyszły na świat 27 lipca 1968 roku, jako dzieci ASTOR z Topolowej Alei i JUNA DINA z Wodaczy, na którą to zastał właśnie zarejestrowany przydomek "Corab".
Biały czarno nakrapiany ASTOR z Topolowej Alei,

będący w rękach Stanisława Sankowskiego z Warszawy, urodził się 14 stycznia 1964 roku, u p. W. Wojcieszek z Warszawy i był synem Österlens MASTER i BETTY. Ze względu na swoją matkę - BETTY wpisaną do K.W. - ASTOR z Topolowej Alei został również zarejestrowany na K.W. T-III-664-I-66.
Österlens MASTER, o umaszczeniu biało-czarnym przyszedł na świat 5 stycznia 1958 roku, w szwedzkiej hodowli Boije Tulltjalestemon, a zamieszkał u Jana Kruka z Warszawy.

ASTOR z Topolowej został również ojcem w hodowli "z Krystyn Grodu", należącej do Tadeusza Gawryś, który to był też hodowcą ogarów polskich, bazując na FETA z Kresów, urodzonej u Piotra Kartawika. Partnerką ASTOR z Topolowej została biało-czarna BABETTE, zarejestrowana w K.W. T-III-537/II, urodzona 15 lutego 1965 roku, u Z. Stryjeckiego, jako córka APIS-TOMMY i ROXY-BELLS. Biało-czarni bracia CALVADOS z Krystyn Grodu, CEZAR z Krystyn Grodu, CANDIDA z Krystyn Grodu i biało-czarne dropiate CARMEN z Krystyn Grodu, COLUMBINA z Krystyn Grodu, oraz CZIKA z Krystyn Grodu pojawiły się na świecie 10 listopada 1967 roku. CZIKA z Krystyn Grodu i OLLAF Sekundant w 1971 roku zostają rodzicami  biało-czarnego HELIOS z Zielonej Hellady, którego tak opisał Czesław Kurowski na wystawie w Krakowie w 1972 roku. HELIOS z Zielonej Hellady występując w klasie młodzieży uzyskał następujący opis: "Pies o lekkiej, szlachetnej budowie, dobrej linii grzbietu, ciemnym oku, równiej linii grzbietu, właściwie ukątowany, nieco miękka przednia lapa, uzębienie kompletne, ogon osadzony i noszony właściwie, o typowej szacie". EGIDA z Krystyn Grodu to późniejsza hodowla "z Księżycowej Baśni", należąca do U. Twardowskiej, w której to miał szczenięta VERS Wielokropek. Z tego skojarzenia pochodził trójkolorowy TAROK z Księżycowej Baśni, urodzony 28 lutego 1973 roku. Natomiast trójkolorowa CANDIDA z Krystyn Grodu (K.W.T-IV-679/II/67) ma rodowodowe szczenięta po OLAF (K.W. T-IV-865/I/69), który to był synem APIS TOMMY i AWA (K.W. T-II-501/I). Ich córką została pełno rodowodowa DIANA, która rozpoczęła warszawską hodowlę "z nad Hopfera".

Natomiast ANDROMEDA-ALFA Corab po ALLI-ALADYN Duch Pola dnia 19 września 1972 roku urodziła swoje pierwsze szczenięta, w hodowli "Wasilówkowski Step", należącej do Ireny Malewskiej z Sopotu. Z miotu tego pochodziły np. biały z czarnym GROT Wasilówkowski Step, oraz białe czarno cętkowane GOLF-GAWEŁ Wasilówkowski Step, GABI Wasilówkowski Step, która pojechała do Lublina, GIGA Wasilówkowski Step, GAFA Wasilówkowski Step i biało-brązowa GAMMA Wasilówkowski Step pozostawiona w hodowli.
GAFA Wasilówkowski Step została podstawą hodowli "Chi-Ro", należącej do Hanny Skopek z Gdańska. Rodzeństwo białe w czarne cętki ALDO Chi-Ro i ALMA Chi-Ro przyszły na świat 13 sierpnia 1976 roku jako potomstwo Fidelius CUNO i GAFA Wasilówkowski Step. ALMA Chi-Ro również została matką w hodowli należącej do Joanny Plar z Gdańska. Dziećmi jej i ARES Łabędzi Krąg zostało biało czarne ze znaczeniami rodzeństwo - SABIR Sambia, SPOT Sambia, tricolor SANCHEZ Sambia, który został w hodowli, oraz SUZI Sambia, urodzone 18 kwietnia 1980 roku.

GIGA Wasilówkowski Step zamieszkała u Grażyny Banach w Gdyni, (późniejszego hodowcy seterów irlandzkich) z przydomkiem "z Wybrzeża Kości Słoniowej". Obydwie te suki swoje pierwsze dzieci miały po imporcie z Węgier od Niclosa Simonti - trójkolorowym Fidelius CUNO, urodzonym 17 lipca 1974 roku. Właścicielem Fidelius CUNO był pan Bohdan Bartkowiak z Gdańska.

Miotowy brat Fidelius CUNO o imieniu Ch. Fidelius CLIFF, (a których rodzicami byli Zw.Świata 1971 GAJUS v. Spittelgrund i Egerszaloki TECA ELZA), zamieszkał w Szczecinie, natomiast biało czarna nakrapiana Fidelius CLAIRE była w rękach Janusza Konstantynowicza, w hodowli „z Rudej Wody”. Rodzony ich brat o imieniu Fidelius CAESAR, rezydował w Czechosłowacji, gdzie występował na ringach wystawowych w klasie użytkowej.


 

              

W 1970 roku Teresa Szydłowska była jeszcze asystentem kynologicznym, ale w 1973 roku sędziowała już psy myśliwskie, w grupie wśród których były m.innymi: basset hound, chart afgański, fiński pies niedźwiedzi, mały münsterlender, pointer, setter angielski, irlandzki i szkocki, wyżeł niemiecki krótkowłosy i wyżeł niemiecki szorstkowłosy, płochacz niemiecki i wyżeł węgierski. Mgr Teresa Szydłowska, będąca sędzią eksterieru, oraz  prób pracy wyżłów angielskich i niemieckich, została przez przewodniczącego Klubu Sędziów Wyżłów, Wacława Trawińskiego, powołana na sędziego wiodącego w rasie setery angielskie, oraz na rejonowego referenta Klubu dla Oddziałów - Gdańsk, Koszalin i Szczecin. Przez wiele lat prowadziła także z ogromną wiedzą i z dużym poczuciem humoru konferansjerkę na naszych wystawach. Z zamiłowania kynolog, w życiu osobistym Teresa była mgr plastykiem, kończąc Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku, z siedzibą w Sopocie, ze specjalizacją gobeliny ręcznie tkane. Z jej artystycznych talentów Związek Kynologiczny korzystał nie raz , jako projektanta katalogów wystawowych, dyplomów, plakatów i to nie tylko w gdańskim Oddziale.
Była również pomysłodawcą naszych trzech pocztowych datowników okolicznościowych wydanych z okazji gdańskich wystaw. Pierwszy był z okazji X Jubileuszowej WPR w 1967 roku z sylwetką setera, (angielskiego), drugi w 1969 roku z głowami owczarka niemieckiego, boksera i cocker spaniela, a trzeci z 1971 roku, z sylwetkami dwóch jamników.Z zamiłowania kynolog, w życiu osobistym Teresa była mgr plastykiem, kończąc Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych ( obecnie Akademia Sztuk Pięknych ) w Gdańsku, z siedzibą w Sopocie, ze specjalizacją gobeliny ręcznie tkane.
Z jej artystycznych talentów Związek Kynologiczny korzystał nie raz , jako projektanta katalogów wystawowych, dyplomów, plakatów i to nie tylko w gdańskim Oddziale.
Była również pomysłodawcą naszych trzech pocztowych datowników okolicznościowych wydanych z okazji gdańskich wystaw. Pierwszy był z okazji X Jubileuszowej WPR w 1967 roku z sylwetką setera, ( angielskiego ), drugi w 1970 roku z głowami owczarka niemieckiego i  boksera,

a trzeci z 1971 roku, z sylwetkami dwóch jamników. W 1973 roku dostała zaszczytną Odznakę Honorową,

podpisaną przez gen. Edwina Rozłubirskiego, który od 1971 roku był Prezesem Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.

Wracając do hodowli Teresy Szydłowskiej, to jej sześcioletnia JURATA PUMA z Wodaczy miała również jedyny raz w życiu, szczenięta, urodzone 27 czerwca 1971 roku, po BEJ. Z miotu tego pochodziły trójbarwne szczenięta takie jak: PANDA z Wodaczy, która zamieszkała docelowo u  Marii Szydłowskiej z Gdyni, będącej siostrą pani Teresy. Ale początkowo została kupiona przez Mariana Chałańskiego, który w Zarządzie Oddziału gdańskiego wybranym dnia 25 lutego 1973 roku pełnił funkcję skarbnika, a wcześniej, w 1970 roku rozpoczął hodowlę seterów angielskich „Duch Pola", bazując na DINA BELLA Bellaport. Ich ojciec - trójbarwny BEJ, który zamieszkał u Ireny Salmonowicz z Gdańska Oliwy, (oraz jego siostra tójikolorowa BELLA), przyszedł na świat 10 grudnia 1965 roku, w warszawskiej hodowli należącej do Aliny Kołakowskiej, będąc synem APIS TOMMY i AGA, zarejestrowanej z nr 7269/62/I i wpisanej do K.W. T-IV-760/I/67, oraz będącej córką ANDA Nelly i trójkolorowego AZOR PAY (urodzonego 14 lutego 1956 roku i będącego synem PINCK i NELLY),
APIS TOMMY zarejestrowany w K.W. T-III-572/X/65, będący synem ANDA PANDA i importa angielskiego - FLUKE Of Fermanar (BASS), zamieszkał docelowo, już jako dorosły, u Ireny Salmonowicz z Gdańska. BUSZ BERRY z Rudej Wody, o umaszczeniu tricolor urodził się dnia 14 kwietnia 1974 roku, jako syn BEJ i JASKRA BAJKA z Wodaczy i w ramach rozliczeń został wzięty do Gdańska przez Irenę Salmonowicz. Natomiast ostatnim seterem Ireny Salmonowicz, która zginęła tragicznie w 1987 roku w katastrofie lotniczej w Lesie Kabackim, był biało-czarny TORYS Tomaratus urodzony 26 lipca 1979 roku, będący synem właśnie BUSZ BERRY z Rudej Wody, natomiast jego matką została Ch. BETTA DINA Z Rudej Wody.

Hodowcą trójkolorowego rodzeństwa - BUSZ BERRY z Rudej Wody, BRENDA - SANDRA z Rudej Wody, która pojechała do Poznania, BLANKA BERTA z Rudej Wody, oraz Ch.PT.II BETTA DINA z Rudej Wody, która zamieszkała w Krakowie, był Janusz Konstantynowicz z Miłomłyna, który nabył z Węgier biało czarno nakrapianą Fidelius CLAIRE, urodzoną 17 lipca 1974 roku i która to była rodzoną siostrą braci - Fidelius CUNO, Fidelius CLIFF i Fidelius CAESAR.

PANDA z Wodaczy wraz ze swoją właścicielką została przyjęta na kurs szkolenia  myśliwych w Rembowoli w czasie od dnia 8 maja do 20 maja 1967 roku,

Na powyższym zdjęciu, wśród 14 uczestników panią Teresę widać, siedzącą na pierwszym stopniu od góry, po prawej stronie.

a jej miotowym rodzeństwem były PYZA z Wodaczy, która pojechała do Oddziału wrocławskiego, razem z bratem żółto-cętkowanym PRZECINEK z Wodaczy. Trójkolorowe PIKADOR z Wodaczy zamieszkał w Oddziale katowickim,
a POLO z Wodaczy pojechał do Francji, do Juliusza Zielińskiego. Natomias trójkolorowy PARYS z Wodaczy pozostał w naszym Oddziale.

W książce "Psy, rasy i wychowanie" Lubomira Smyczyńskiego, wznowionej w 1981 roku, pod hasłem seter angielski, zostało umieszczone zdjęcie właśnie PANDA z Wodaczy,

która miała jako siedmiolatka po raz pierwszy szczenięta po Fidelius CUNO, urodzone 23 stycznia 1982 roku i oznaczone literą "V". Pochodząca z tego miotu VIGA GAJA z Wodaczy zamieszkała u Wojciecha Leszczyńskiego z Gdyni, który rozpoczął hodowlę seterów angielskich pod przydomkiem "ze Szkunera". Pochodzące z tej hodowli  to były biało w brązowe cętki rodzeństwo MURAT ze Szkunera i MIDA KAJA ze Szkunera, oraz MORO ze Szkunera, MATEUSZ ze Szkunera, MARLO ze Szkunera, MAMBO ze Szkunera, MIKA ze Szkunera i MAJA ze Szkunera i będące potomstwem PONTO Alwo, przyszło na świat 5 września 1982 roku. MIDA KAJA ze Szkunera to późniejsza hodowla "z Siedmiu Wysp", należąca do Ewy Burzyńskiej z Gdańska.
Miotowa siostra VIGA GAJA z Wodaczy, o imieniu VIVA z Wodaczy, u pana Jaskólskiego z Rabki miała potomstwo w hodowli "z Bani" i pochodząca z tej hodowli - PERŁA z Bani, urodzona 7 czerwca 1863 roku zamieszkała w Gdyni, u Zygfryda Potockiego, a jej rodzicami zostali PASSAT z Rysiego Wykrotu i VIVA z Wodaczy.
Natomiast z miotu oznaczego literą "V", w którym były także białe w czarne cętki VASCO z Wodaczy , VIGOR z Wodaczy, VISUS z Wodaczy, oraz VADIM z Wodaczy, który pojechał do Warszawy, był zarazem ostatnim miotem seterów angielskich, urodzonym z przydomkiem "z Wodaczy".

Parę lat wcześniej Teresa Szydłowska, w czasopiśmie PIES nr 5 z 1969 roku tak napisała: " Na uwagę zasługuje szczególnie seter angielski - spotykany jedynie na wystawach w pojedyńczych egzemplarzach. Nasz Oddział (podczas XI WPR w Sopocie zorganizowanej 8 czerwca 1969 roku) zaprezentował 17 okazów tej rasy o dobrym poziomie eksterierowym, w tym większość psów rodowodowych i sprawdzonych pod względem walorów użytkowych. Z zainteresowania jakim się cieszy seter angielski przypuszczać należy, że Oddział nasz niebawem stanie się pierwszym ośrodkiem hodowlanym tej rasy w Polsce".

Zainteresowanie seterami angielskimi w naszym Oddziale wzrastało, żeby w 1977 roku osiągnąć apogeum i w tamtych latach byliśmy wiodącym Oddziałem w Polsce, nie tylko w ilości, ale również w ich jakości.
Hodowlami, które budowały naszą renomę były - wspomniana już "z Wodaczy ", "z Błękitnego Pola", oraz inne gdańskie hodowle jak np.
hodowla "Bellaport", należąca do Tadeusza Romańczuka z Sopotu, która była siostrzaną hodowlą  "z Błękitnego Pola", bazującą na biało-czarno cętkowanej ARA-DIANIA, a która to była miotową siostrą ALA-SABA.

Rodzeństwo biało czarno cętkowany DON-ROLL Bellaport, centkowana DINA BELLA Bellaport, zarejestrowana w K.W. T-IV-654/X/69, DIANA Bellaport, DALBA-BETA Bellaport, DALBA-ADA Bellaport i DAMA-LEDA Bellaport, urodzone 27 lipca 1967 roku, były potomstwem TELL i ARA-DIANA.
Dropiaty TELL, który przyszedł na świat 16 kwietnia 1961 roku w szczecińskiej hodowli, należącej do H. Wichlińskiej, będąc synem RIKI i TERRI, zamieszkał w Gdańsku, u Krystyny Kobylańskiej.
Biała czarno cętkowana DIANA Bellaport swoją karierę hodowlaną rozpoczęła u Kazimierza Kazimierczaka z Gdańska Wrzeszcza, z przydomkiem "z Zielonego Trójkąta", w hodowli zarejestrowanej 11 grudnia 1969 roku w Związku z nr Z/177/69. Czarno cętkowani bracia KIER z Zielonego Trójkąta i KARO z Zielonego Trójkąta urodzili się 28 stycznia 1970 roku, będąc synami BEJ.

Natomiast siostra DIANA Bellaport , również biała czarno centkowana DAMA LEDA Bellaport (K.W. T-IV-652/X/69) swoje potomstwo miała w hodowli "Wielokropek ", należącej do Małgorzaty Przerwa z Sopotu, która ten przydomek zarejestrowała w ZG ZKwP dnia 12 lutego1970 roku z numerem W/223.
Pierwsze pełno rodowodowe już szczenięta DAMA LEDA Bellaport przyszły na świat 22 marca 1970 roku, a ich ojcem został BEJ. W miocie tym był np. biało-czarny Ch.Zw. VERS Wielokropek,  który zamieszkał w Warszawie i miał m.innymi potomstwo w gdańskiej hodowli "Łabędzi Krąg", urodzone 26 lutego 1975 roku, o czym piszę trochę dalej.
Oprócz Zw. VERS Wielokropek,

(którego powyższe zdjęcie wykonał Zbigniew Rokossowski), w miocie tym były - cętkowany VISUS Wielokropek, który pojechał do Szczecina, VIS-ARES Wielokropek, cętkowany VOBO-PASS Wielokropek, VENA KAMA Wielokropek, która zamieszkała w województwie katowickim, oraz czarna cętkowana VIVA SANDRA Wielokropek, która pozostała w Sopocie.

Pochodząca z wcześniejszego miotu KAMA Wielokropek zapoczątkowała hodowlę z przydomkiem „Zielona Knieja”, należącym do Tadeusza Mazur z Lublińca. Trójkolorowy Ch.Zw. ARO-ASTOR Zielona Knieja i biało-czarna AGA Zielona Knieja urodzone 1 czerwca 1972 roku, były potomstwem Zw. ATOS (z Torunia) i KAMA Wielokropek. Ich ojciec, trójkolorowy Zw. ATOS (z Torunia), który dolecowo zamieszkał  w Torunie u Waldemara Chmielarza, przyszedł na świat 9 września 1969 roku w warszawskiej hodowli należącej do Barbary Krakowskiej i był synem ALBI i trójkolorowej BELLA urodzonej w 1965 roku. Natomiast biało czarny nakrapiany ALBI był miotowym bratem trójkolorowego Ch. ASTOR. Bracia ALBI, jak napisano w katalogu czarny i Ch. ASTOR, urodzeni 9 grudnia 1963 roku, w hodowli Aliny Kołakowskiej, byli synami Österlens MASTER i AGA (K.W. T-IV-760/I/67). Czyli ALBI i Ch. ASTOR, oraz BEJ byli pól braćmi ze strony swojej matki (AGA K.W. T-IV-760/I/67). Österlens MASTER o umaszczeniu biało-czarnym przyszedł na świat 5 stycznia 1958 roku, w szwedzkiej hodowli Boije Tulltjalestemon, a zamieszkał u Jana Kruka z Warszawy.

Para Ch.Zw. ARO-ASTOR Zielona Knieja i HARA Zielona Hellada zostali rodzicami w 1976 roku, w hodowli "od Pasterza". Ch.Zw. ARO-ASTOR Zielona Knieja tak został opisany przez Czesława Kurowskiego podczas XVI WPR w Katowicach w 1973 roku: "Zgryz kompletny, prawidłowy, oko ciemne, głowa i kufa typowa, linia grzbietu równa, ogon osadzony właściwie, noszony równo, bardzo płytka klatka piersiowa i słabo wysklepiona, w ruchu wystające łokcie, umięśnienie grzbietu właściwe, ukątowanie tylnich kończyn w normie". Ocena bardzo dobra lokata I/1.

W hodowli Aliny Kołakowskiej przyszedł na świat 9 grudnia 1963 roku miot, po Österlens MASTER i po AGA i dla której były to pierwsze szczenięta. Z tego skojarzenia pochodził biały czarno nakrapiany ALBI i trójkolorowy Ch. ASTOR,

który zamieszkał u Z. Briesemeistera z Piaseczna. Ch. ASTOR na Pierwszej Wystawie Psów Użytkowych Ras Myśliwskich, zorganizowanej 30 czewca 1968 w Warszawie uzyskał ocenę doskonałą i cerfyfikat na championa. A jego zdjęcie ukazało się w Łowcu Polskim nr 13 (1-15 lipca) 1968 roku w sprawozdaniu z tej wystawy.
Braci ci przyszli na świat 9 grudnia 1963 roku, jako synowie Österlens MASTER, czyli poprzez swojego ojca, Ch. ASTOR był spokrewniony z ASTOR z Topolowej. Natomiast DINA BELLA Bellaport została podstawą hodowli "Duch Pola", zarejestrowanej z nr D//221/70, w ZKwP w lutym 1970 roku, Mariana Chałańskiego z Gdańska, który to był działaczem związkowym. W pierwszym miocie DINA BELLA Bellaport, urodzonym 28 marca 1970 roku, po BEJ, były np. centkowane ALLI-ALADYN Duch Pola, który był w rękach Grażyny Samborskiej z gdańskiej sekcji młodzieżowej kynologów i AMANDA BLANCA Duch Pola, która miała taki opis od Teresy Szydłowskiej: "Suczka typowa o prawidłowej budowie. Wzrost w normie. Glowa prawidłowa. Kufa ostra. Ucho noszone zbyt wysoko. Głęboka klatka pierwsiowa. Uzębienie prawidłowe. Ocena przeglądowa - b.dobra".

Z drugiego miotu DINA BELLA Bellaport pochodziły np. biało czarne cętkowane BARON Duch Pola, o nr metryki 5902/X/72 i będacy w rękach Wandy Kokot z Sopotu, BELLA-PEGGY Duch Pola ( to późniejsza hodowla "Duch Kniei", zarejestrowana z nr D/545 w dniu 9 lipca 1979 roku), oraz czarno cętkowana BEZA Duch Pola, która pozostała w hodowli, mając tam potomstwo. Rodzeństwo to przyszło na świat dnia 5 sierpnia 1972 roku, jako dzieci trójkolorowego Zwyc. ATOS (z Torunia). BEZA Duch Pola i czarno cętkowany ARGOS Kaper Królewski, (będący synem BEJ), dnia 27 marca 1975 roku, zostali rodzicami biało-czarno cętkowanych CARINO Duch Pola, CURUSO Duch Pola, CARA Duch Pola, CORA Duch Pola i trójbarwnej CARMEN Duch Pola, która została w hodowli.

Rodzeństwo tricolor DUNAJ Duch Pola, DAMA Duch Pola, która miała potomstwo w warszawskiej hodowli „Alwo”, należącej do A. Wojcieszak, oraz biała w czarne centki DELFINA Duch Pola, czarno-biała DRZAZGA Duch Pola urodziły się dnia 30 maja 1976 roku, a ich rodzicami zostali Fidelius CUNO i BEZA Duch Pola. Katarzyna Makowska z Gdańska Wrzeszcza zarejestrowała w dniu 12 października 1979 roku, hodowlę seterów angielskich "Modra Łapa", z nr M/648, bazując właśnie na DRZAZGA Duch Pola. Dnia 26 czerwca 1979 roku ARDEN Łabędzi Krąg i DRZAZGA Duch Pola zostali rodzicami biało-czarnych znaczonych szczeniąt jak np. TROP Modra Łapa, biała czarno znaczona TOLA Modra Łapa, TULA Modra Łapa, TCUBA Modra Łapa, TEJA Modra Łapa i TOSCA Modra Łapa.

W piątym i zarazem ostatnim miocie, który wyszedł z hodowli  "Duch Pola", a którego rodzicami ponownie zostali Fidelius CUNO i BEZA Duch Pola, urodził się dnia 15.06.1977 roku, a piesek z tego skojarzenia o imieniu ERGO Duch Pola zamieszkał w Skierniewicach.

Hodowla "Kaper Królewski", o nr K/369/72, należąca do Teresy Jarosz z Gdyni bazowała na BONA AGA z Błękitnego Pola, natomiast BASTA-BETTI z Błękitnego Pola rozpoczęła hodowlę "Sekundant", która to była w rękach Anny Niemkiewicz z Gdańska.
Miotowe rodzeństwo jak np. biały czarno nakrapiany BANCO-AMI z Błękitnego Pola, BOK AMI z Błękitnego Pola, BONA AGA z Błękitnego Pola, BONA-GOGA z Błękitnego Pola, oraz biała czarno cętkowana BASTA-BETTI z Błękitnego Pola, (na którą została w 1972 roku zarejestrowana hodowla "Sekundant" o nr S/511/72) i biało-czarna nakrapiana BOGA-AGA z Błękitnego Pola, (która miała szczenięta po BEJ, przyszły na świat 8 sierpnia 1967 roku, jako dzieci JOGI-TROP z Wodaczy i ALA-SABA.
BANCO-AMI z Błękitnego Pola w wieku 5 lat zaginął, a jego właściciel - Bronisław Polaszewski z Gdyni dał ogłoszenie do czasopisma " PIES ", nr 5-6, z 1977 roku.

BONA-AGA z Błękitnego Pola swoje potomstwo miała w hodowli „Kaper Królewski„, a trójbarwne ATAMAN Kaper Królewski i ATENA Kaper Królewski, która pozostała w hodowli, oraz biały czarno cętkowany ARGOS Kaper Królewski i czarna cętkowana ARISA Kaper Królewski (późniejsza hodowla "Dziki Bluszcz"), urodzone dnia 18 marca 1972 roku, były dziećmi BEJ i BONA-AGA z Błękitnego Pola.

Natomiast trójbarwny OLLAF Sekundant, urodzony 16 czerwca 1972 roku był synem APOLLON v. Trojan i BASTA-BETTI z Błękitnego Pola. Pies ten zamieszkał u Aliny Jermakowicz z Ustki. Jego brat, czarny nakrapiany OGGI Sekundant rezydował u Waldemara Blinkiewicza z Gdańska, OKAY Sekundant pojechał do Wrocławia, natomiast biało czarna cętkowana Zw.Polski, CACIB, Ch. OLIVIA ARA Sekundant, to późniejsza hodowla "Łabędzi Krąg", należąca do Ryszarda Guz z Gdańska Oliwy, zarejestrowana 10 marca 1975 roku z nr Ł/84.
Rodzeństwo biało-czarny cętkowany Zw. ARDEN-ARTEK  Łabędzi Krąg, tricolor ARES Łabędzi Krąg, oraz biało-czarna cętkowana ALFA HERA Łabędzi Krąg, która rozpoczęła hodowlę "z Samborowej Łąki", należącej do Wojciecha Bejm z Gdańska, przyszły na świat 26 lutego 1975 roku, jako dzieci VERS Wielokropek i Ch. OLIVIA ARA Sekundant. Siostry biało-czarna ALMA z Samborowej Łąki, ARIA-PIRA z Samborowej Łąki i AFRA z Samborowej Łąki (późniejsza hodowla "z Meszny"), które pojawiły się na świecie w lipcu 1978 roku, były córkami Fidelius CUNO i ALFA HERA Łabędzi Krąg.

Siostry o umaszczeniu biało brązowo cętkowanym BASTIA Łabędzi Krąg i BANGI Łabędzi Krąg, oraz biało czarno cętkowan BERYL Łabędzi Krąg i  BETI Łabędzi Krąg, urodzone 6 maja 1976 roku,  były córkami DŻERRY KAMIL z Błękitnego Pola i Zw.Polski, CACIB, Ch. OLIVIA ARA Sekundant. Pochodzące szczenieta z trzeciego miotu Zw.Polski, CACIB, Ch. OLIVIA ARA Sekundant urodzone 13 sierpnia  1978 roku  były po Fidelius CUNO i zostały nazwane następująco: COLET Łabędzi Krąg, biało-czarny CHAN Łabędzi Krąg, CARLOS Łabędzi Krąg, CYD Łabędzi Krąg, oraz CHIQUITA Łabędzi Krąg i CELIA Łabędzi Krąg,

Ale dnia 5 stycznia 1972 roku przyszła na świat pełno rodowodowa GOSTA Famiczki, będąca córką OLLAF Sekundant i AMA, w warszawskiej hodowli, należącej do Zdzisława Grosickiego. Natomiast biało-czarna AMA, urodzona 12 czerwca 1968 roku u M. Ruszkowskiej z Warszawy, była córką ASTOR z Topolowej i trójkolorowej AGATA, która to będąc córką APIS TOMMY i AWA Nelly pojawiła się na świecie 15 czerwca 1965 roku w warszawskiej hodowli należącej do D. Landau. Kontynuując analizę tego rodowodu, to trójkolorowa AWA Nelly (i jej siostry AGA Nelly), urodzona dnia 26 marca 1962 roku u Stanisława Łabędzkiego, była córką ANDA Nelly i trójkolorowego AZOR PAY, który to pojawił się na świecie 14 lutego 1956 roku u T. Sielużyckiego, będąc synem PINCK i NELLY. Biało-czarna cętkowana GOSTA Famiczki,

będąca championką Polski oraz CSRR, zaczęła nową erę w hodowli seterów angielskich w Polsce z przydomkiem "Rysi Wykrot ", należącym do Haliny Zwierełło ze Stargardu Szczecińskiego, która rozpoczęła następnie hodowlę seterów irlandzkich. Zdjęcie matki z córki, czyli 40xdosk., 4xCacib, 6xCWC, 7xZw.,Ch.GOSTA Famiczki i jej córki 10xdosk.,Cacib,Res.Cacib, 3xZw.,Ch. Polski, Jugosławii NRD GEJSZA z Rysiego Wykrotu ukazało się na stronie tytułowej Pies nr 4/1978. Natomiast Ch. GEJSZA z Rysiego Wykrotu, która na zdjęciu stoi z prawej strony, urodziła się 25 października 1974 roku, będąc córką Ch. BATOR Fidelius i Ch. GOSTA Famiczki. Jednym z jej synów był Ch. SONET z Rysiego Wykrotu,

który to był synem i zarazem wnukiem OLLAF Sekundant, a jego matką została Ch. GEJSZA Rysi Wykrot, której synem był także OPRYCH z Rysiego Wykrotu, posiadający potomstwo z białą w cętki FAMA z Wybrzeża, w sopockiej hodowli 'Klifowy Stok", należącej do Adolfa Grolle i ich synem został biało czarny ORKAN Klifowy Stok, urodzony 11 grudnia 1980 roku. Rodzeństwo OPRYCH z Rysiego Wykrotu i ODA z Rysiego Wykrotu przyszło na świat 25 lipca 1976 jako jako potomstwo VERS Wielokropek.

Rodzeństwo tricolor FAKIR z Wybrzeża Kości Słoniowej, dwubarwny FARAO z Wybrzeża Kości Słoniowej, trójbarwny FIN z Wybrzeża Kości Słoniowej, oraz FAMA z Wybrzeża Kości Słoniowej i FREJA z Wybrzeża Kości Słoniowej pojawiło się na świecie 1 maja 1974 roku, jako dzieci Fidelius CUNO i GIGA Wasilówkowski Step.

Hodowla seterów angielskich "Rex Ventura", zarejestrowana w Oddziale Gdańsk, przez M.S. Kaczmarczyka z Gdyni, bazowała na FREJA z Wybrzeża Kości Słoniowej i to jej potomstwo, oraz po ROLL Dziki Bluszcz przyszło na świat 1 lipca 1978 roku. W miocie tym były biało czarno cętkowany SAMBOR Rex Ventura, SOLON Rex Ventura, SUŁTAN Rex Ventura, oraz tricolor SARA Rex Ventura i SABA Rex Ventura. Rodzeństwo biało-czarno cętkowane ROLL Dziki Bluszcz, który zamieszkał u Sławy Szklanej z Gdańska Oliwy, ROD-ROY Dziki Bluszcz, oraz biało pomarańczowe RUBIN Dziki Bluszcz i RANDIA Dziki Bluszcz przyszło na świat 25 marca 1975 roku, w hodowli ącej do Heeleny Radzim z Gdyni. Ich rodzicami byli DŻERRY KAMIL z Błękitnego Pola i ARISA Kaper Królewski.

Natomiast trójkolorowa FAMA z Wybrzeża Kości Słoniowej miała potomstwo z OPRYCH Rysi Wykrot z przydomkiem "Klifowy Stok", należącym do Adolfa Grolle z Sopotu. W miocie tym, urodzonym 11 grudnia 1980 roku było np. rodzeństwo biało czarny ORKAN Klifowy Stok i biało czarna znaczona OSA Klifowy Stok, która u Nadzieji Jedlińskiej z Sopotu miała szczenięta z przydomkiem "z Samotnej Willi", po biało-pomarańczowym PONTO Alwo, który to był synem Ch. DAMA Duch Pola, a urodził się w hodowli Aliny Wojcieszak.

Młodszą o trzy lata siostrą ARGOS z Samotnej Willi i jego siostry AURA z Samotnej Willi była biało-pomarańczowa PALMA z Samotnej Willi, która miała szczenięta u Tomasza Wysockiego z Gdańska z przydomkiem " Luśniowisko".

PONTO Alwo został reproduktorem, a jego siostry to np. PROZA Alwo, która miała szczenięta z przydomkiem "Abisal" i PANDA Alwo to późniejsza hodowla "Bikila". Natomiast Ch. PAROL Alwo zamieszkał u Janusza Sulgostowskiego z Warszawy. Rodzeństwo to przyszło na świat 11 kwietnia 1979 roku jako dzieci orange belton Ch. DICK Cane de Ferma, który to był włoskim importem na Słowację  i DAMA Duch Pola.

A ostatnią wystawą , na którą zgłoszono prawie wszystkie "nasze" setery angielskie, była XIX Bałtycka WPR w Sopocie zorganizowana 21 sierpnia 1977 roku. Wśród 22 zapisanych egzemplarzy były "obce" -  2 importy - CLIFF Fidelius i CUNO Fidelius. 

A u Stanisława Czapla zamieszkała trójkolorowa Zw. Mł. DAMA Fidelius, urodzona 11 lipca 1975 roku, będąc córką KARL v. Mantabur i BESSY Fidelius.

Ponieważ dotyczy to już późniejszego okresu, to tylko zaanonsuje, że sprowadzona DAMA Fidelius ma szczenięta z przydomkiem "Panwia", ale to temat na inne opracowanie.

 

Seter szkocki Gordon

 

Już przed pierwszą Wojną Światową na terenie Galicji w Borysławie znajdowała się spora hodowla gordon seterów z przydomkiem "My Darling", należąca do Alfreda R. v. Towarnickiego. Borysław był wcielony do Monarchii Habsburgów (Austro-Węgry), a po upadku Austro-Węgier w 1918 roku Borysław był w granicach Polski, a obecnie jest w granicach Ukrainy.

Aby uzyskać wpis naszych psów na podstawie klasyfikacji i kwalifikacji znawców do księgi rodowodowej nie tylko naszego Klubu, lecz także do dotyczącej księgi scentra­lizowanych klubów europejskich w Austr. Tow. Hodowli Psów w Wiedniu, uchwalono w 1906 roku przystąpić do tej instytucji w charakterze członka wspierającego. A powyższy skan pochodzi właśnie z Księgi Hodowlanej, wydanej we Wiedniu w 1907 roku. W sprawozdaniu z pierwszych krajowych popisów psów legawych w Przeworsku", zamieszczonym w numerze 19-tym „Łowca" z 1906 r., można przeczytać, że z" pierwszego zgłoszenia 7-miu psów do współza­wodnictwa w polu największą ilość punktów stopnia ukwalifikowania zdobywają Gordon-Settery, tresowane i prowadzone przez hodowcę - Alfreda Towarnickiego, z Borysławia, mianowicie: 146 p. „Blue Bell"(My Darling) i 131 p. „Miss Mackbeht"(My Darling)." Alfred Towarnicki był także sędzią pointerów i seterów. Możliwe, ze w rodowodzie DARLING z Maelnovic o nr rej. Clp.719/42 płynęła krew hodowli "My Darling", ponieważ takie imię i to jeszcze dla chłopaka nie było wtedy popularne wśród hodowców. W Borysławie w okresie międzywojennym mieszkał też hodowca chartów rosyjskich "Kazbek", należącej do inżyniera Jana Triczler.

Natomiast pierwszym zarejestrowanym u nas seterem szkockim była czarna podpalana DONA GAJA z Rembowoli, zapisana przez Kazimierza Olszewskiego z Gdańska dnia 14 lipca 1957 roku z numerem rej. 240/57/X. DONA GAJA z Rembowoli miała oceny z przeglądów bardzo dobre, wzrost 57,5 cm, długą sierść. Rodzeństwo DONA GAJA z Rembowoli i DALTOS z Rembowoli, urodzone 16 maja 1956 roku i zapisane w PKR, było dziećmi BOHUN z Rembowoli i Splendor EDA, a urodziło się u Marii Czwaszczewskiej z Warszawy, która fizycznie opiekowała się Splendor EDA, która to (i jej rodzona siostra Splendor SUKULA EDITH,pozostawiona w hodowli) przyszła na świat dnia 5 maja 1949 roku, u Antoniego Brudnickiego, właściciela hodowli działającej już przed II Wojną Światową. Splendor EDA była córką Splendor SUKULA NEGR i Splendor  SUKULA zarejestrowana z nr 133/47/W-wa.

Rodzeństwo BOHUN z Rembowoli, BLACK-JAP z Rembowoli, BORGIA DIANA z Rembowoli o nr rej.4505/54/I,

oraz BESSIE z Rembowoli, (która została zarejestrowana z nr rej. 3/54/IX w Oddziale Koszalin), urodzone 10 sierpnia 1954 roku, było potomstwem TUMRY i AFRA v. Estenhof. Młodsza pół siostra tego rodzeństwa ze strony matki (AFRA v. Estenhof), o imieniu EIFA NORMA z Rembowoli, urodzona 13 października 1957 roku i będąca córka CYT PIRAT z Rembowoli zamieszkała u Edwarda Frankiewicza. Braćmi EIFA NORMA z Rembowoli byl EMOL z Rembowoli, oraz EMIR z Rembowoli, który miał szczenięta z ZENTA, urodzone 8 maja 1961 roku, w hodowli Jarosława Lauer. Ich córka ARTA Lauryn, urodzona 8 maja 1961 roku i zarejestrowana w Poznaniu z nr 793/VIII/61 zamieszkała u Tadeusza Waligóry.

W periodyku kynologicznym PIES nr 3/1959 ukazała się następująca informacja: "Dnia 18 lutego br. o godz. 18 minut 30 zgubiła się w Łodzi, ul. 1 maja nr 43 przywieziona z Tomaszowa Mazowieckiego suka rasy seter GORDON, maść czarna podpalana, wiek około 2 lat. Osoba, która zaopiekowała się tym psem wałęsającym się w Łodzi, lub poza miastem, albo osoby, które widziały wyżej wymienionego psa, lub znają jego miejsce pobytu, proszone są łaskawe zgłoszenie wiadomości do Związku Kynologicznego w Polsce, lub Związku Łowieckiego W-wa, ul. Nowy Świat 35, tel.... w godz. 12-16 oprócz sobót. Wiadomość prosimy kierować również do Wojewódzkiej Rady Łowieckiej Łódź, ul. Zachodnia 53, tel....". Mogła to być EIFA NORMA z Rembowoli, ponieważ nie ma wzmianki żadnej odnośnie jej szczeniąt, oraz adresaci do których miał dzwonić ewentualny jej znalazca.

Rodzeństwo CYT PIRAT z Rembowoli, który zamieszkał w Poznaniu u Tadeusza Sułkowskiego, oraz jego siostry CZITA CZARA z Rembowoli i CEZIA GAJA z Rembowoli, pojawiło się na świecie 15 marca 1955 roku jako  dziećmi Splendor BEJ DŻOK i Splendor CYTRA. Splendor BETA (CYTRA) należała do J. Pawłusiewicza z Sułkowic i ona, oraz jej rodzeństwo - Splendor BEJ DŻOK, Splendor BEJ, Splendor BOJAR, o domowym imieniu CYGAN i który był w rękach kpt. Gieżyńskiego, przyszły na świat w 1949 roku.

Hodowla "Splendor" specjalizowała się w hodowli wyżłów angielskich, przede wszystkich w hodowli pointerów, ale miała również setery irlandzkie i szkockie, oraz cocker spaniele. W artykule  prof.dr Teodora Marchlewskiego zamieszczonego w czasopiśmie PIES nr 9(23) listopad 1958 można przeczytać: " W Polsce obecnie mamy pewną stawkę gordonów pochodzenia bądż z hodowli "Bekade" p. Korybut-Daszkiewicza, bądź z hodowli "z Rembowoli". Pierwsza hodowla wydała niewątpliwie bardzo dobrą sukę Bekade KAMA p. Tobiasza z Krakowa. Ciekawym jest, że wszystkie obecne nasze gordony są bardzo blisko spokrewnione ze Splendor "Sukulą" chowu p. Brudnickiego, urodz. w 1947 roku. Była to suczka mała, ze spiczastym pyskiem, "ostro-szczypiata", jak dawniej mawiano w Warszawie i nie prowadzona w polu. Załączam dwa rodowody naszych gordonów, aby wykazać ich bardzo bliskie pokrewieństwo ze wspomnianą suką i psem Splendor NEGR. Był on zresztą synem babki "SUKULI" - Splendor "ZOLA II". Sama zaś SUKULA  nie była produktem chowu krewniaczego, a pochodziła od naszych przeciętnych przedwojennych gordonów, które były niewątpliwie polowe, choć nie selekcjonowane na próbach....Trzeba tylko powiedzeć, że ów ścisły chów krewniaczy nie mógł gwarantować utrwalenia żadnych specjalnych walorów polowych, nie było ich bowiem w wyjściowym materiale, cała zaś sprawa grozi niewątpliwie ujawnieniem cech degeneracyjnych......."

W 1953 roku wydano dla gordon seterów 2 rodowody, trzy lata później 7 sztuk, a w 1958 roku wydano ich 13. Halina Woner w czasopiśmie PIES nr 4-5/1961, w swoim artykule dotyczącym seterów tak napisała: "W Polsce powojennej powstało kilka hodowli  seterów szkockich polowych, a mianowicie: "Rembowola", "Radwar", należąca do Feliksa Radzio z Warszawy i w której to hodowli miała np. w 1936 roku szczenięta ARZA, "Bekade". Hodowla "Splendor" została niedawno zlikwidowana. Na podstawie eksponatów wystawowych gordon-seterów w Polsce można zauważyć, że przeważa u nas typ o budowie dość lekkiej, niewysoki, o uszach za krótkich i za wysoko osadzonych".

Natomiast Małgorzata Korzeniewska w czasopiśmie PIES nr 1/2 1991 roku, w artykule "Długowłose wyżły angielskie" nt. seterów szkockich tak m.innymi napisała: ".....a w hodowli seterów szkockich materiał wyjściowy stanowiły dwie suki (jedna zakupiona od Antoniego Brudnickiego), a druga przywieziona z terenu byłej Rzeszy Niemieckiej), oraz dwa psy, jeden z przedwojennej hodowli polskiej, drugi pochodzący ze Śląska, pokazany na Wystawie we Wrocławiu w 1974 roku (?).....". Zresztą przed Wojną hodowców seterów szkockich było b. mało, np. na warszawską wystawę w 1933 roku był zgłoszony tylko jeden przedstawiciel jak "Settery innych odmian", a wszystkie setery sędziował Waldemar Maar z Berlina, właściciel hodowli psów myśliwskich "Blackfield". Był to czarny ROBAK, urodzony w czerwcu 1935 roku, u Hrabiny Tarnowskiej, bez rodowodu, a jego właścicielka Zofja Zamoyska wystawiła go na sprzedaż za 150 zł.

Wspomniana wyżej Bekade KAMA, oraz  Bekade KARTA były pełno rodowodowymi gordonami, a Bekade KARTA u Al. Semińskiego miała szczenięta po ARES z Dworu Małgorzaty. Ich potomstwem zostało rodzeństwo o imionach ALERT, ARGOS, ARI, oraz ARNA-FORTA, które pojawiło się na świecie 8 lutego 1960 roku. Występując na VIII WPR w Krakowie w 1961 roku w klasie młodzieży bracia ALERT, ARGOS i ARI

od Teodora Marchlewskiego uzyskali oceny bardzo dobre. Zdjęcie ARI, która uzyskała wtedy I lokatę, a była w rękach Zbigniewa Pary z Krakowa ukazało się w PSIE nr 4/1963.

Natomiast ARNA-FORTA zamieszkała u Ewy Łepkowskiej z Krakowa i u niej miała szczenięta, które pojawiły się na świecie 14 maja 1963 roku, będąc potomstwem ASTOR-ALERT. W miocie tym było rodzeństwo BRAS-MIKI, BALAST-BEJ i BRYZA-AFRA.

Dnia 8 lipca 1959 roku DONA GAJA z Rembowoli miała po raz pierwszy szczenięta, po CYT PIRAT z Rembowoli, (o nr PKR M-II-264), a ich synowie to m.innymi AMON, (ADI) BEJ, oraz AMI (, który miał ocenę b. dobrą z przeglądu i został ojcem dzieci w hodowli "Piekło", a pozostał u pana Olszewskiego.

Oczywiście hodowca miał na myśli, to że te szczenięta miały metryki. (ADI) BEJ zamieszkał u Lucjana Kocha z Kościerzyny, który dnia w maju 1961 roku zarejestrował go w Związku, razem z brązowym PIK , rasy jamnik szorstkowłosy, urodzonym w sierpniu 1960 roku, oraz jego jasno-brązową siostrę o imieniu GINKA, wyhodowanych w Ośrodku Hodowlanym Złotów. Jamniki te były bez udokumentowanego pochodzenia.

Natomiast DONA GAJA z Rembowoli, dnia 16 lutego 1965 roku, po swoim synie – AMI, urodziła u pana Olszewskiego np. WEGA- BELLA oraz BONA GOGA, która zamieszkała u Tomasza Dobrzynieckiego z Gdańska już jako dorosła, trzyletnia letnia suczka i która nie pozostawiła po sobie szczeniąt. Tomasz Dobrzyniecki w 1972 roku był członkiem Wojewódzkiego Sądu PZŁ.

Dnia 4 sierpnia 1957 roku Modesta Banachowa z Gdyni zarejestrowała w naszym Związku dorosłego LORD, urodzonego 5 marca 1953 roku u nadleśniczego Kukułki. Pies ten o nieznanych rodzicach był czarny, podpalany na pysku, wzrostu 70 cm, miał białą strzałkę na piersi i ocenę z przeglądu - bardzo dobrą.
Cztery lata później 20 lipca 1961 roku Melania Nowak z Sopotu zarejestrowała AZOR o rodzicach nieznanych, urodzonego w marcu 1958 roku, o sierści długiej i 79 cm wzrostu. Pies ten miał ocenę z przeglądu dostateczną. W uwagach tak napisano: "Uszy za wysoko osadzone, zad przebudowany, ogon nietypowy".

Ryszard Domaradzki mieszkający w Kwidzynie rozpoczął hodowlę psów rasowych, zaczynając od rasy seter szkocki, aczkolwiek jego pierwszym psem rodowodowym była foksterierka szorstkowłosa o imieniu - Bridge DORA, urodzona 31 stycznia 1960 roku, w poznańskiej hodowli, należącej do Krystyny Trawińskiej i w której to hodowli rodziły się szczenięta już na początku lat pięćdziesiątych.
Tym seterem byla czarna podpalana DIANA z Mojego Raju urodzona 26 maja 1963 roku i posiadająca pełen rodowód. Została ona w Oddziale gdańskim zapisana z nr 1650/63/X, a szczenięta miała z przydomkiem "Piekło", zarejestrowanym w Związku przez pana Ryszarda z nr  P/161/66. Pan Ryszard na przełomie lat 1969/1970 rozpoczął asystenturę kynologiczną na owczarki niemieckie, którą rasę również hodował, bazując na HOSSA z Casablanki, urodzoną w 1967 roku.

Rodzeństwo DIANA z Mojego Raju i DUKAT z Mojego Raju pochodziło z hodowli Władysława Majchrzaka z Krotoszyna, a ich rodzicami zostali HILOS TELL z Rembowoli i ODRA Bekade, urodzona w hodowli Bohdana Korybut Daszkiewicza, mieszkającego w miejscowości Owczarnia i który również hodował jamniki. Młodszym bratem DIANA z Mojego Raju i DUKAT z Mojego Raju był urodzony 5 czerwca 1964 roku Zw. EGON z Mojego Raju, który zamieszkał u dr Leonidasa Cytowicz z Gorzowa Wlkp,

który dał powyższą reklamę do lubuskiego katalogu wystawy psów z 1969 roku i który pełnił funkcję lekarza medycyny na tej wystawie. Przy zgłoszonych psach zostało dodane zdjęcie, które najprawdopodobniej przedstawia właśnie Zw. EGON z Mojego Raju.

Poza Zw. EGON z Mojego Raju, w miocie tym były ERGO z Mojego Raju, EMIR z Mojego Raju, ETAN z Mojego Raju i ERA z Mojego Raju. Zarówno Zw. EGON z Mojego Raju jak i ERGO z Mojego Raju zostali reproduktorami.

Ich ojciec - HILOS TELL z Rembowoli pojawił się na świecie 15 czerwca 1960 roku i został zarejestrowany w Oddziale Poznań z nr 722/VIII/60 przez Wacława Lesińskiego.

Powyższe zdjęcie HILOS TELL z Rembowoli z córką właściciela zostało zamieszczone w periodyku PIES nr 3/1964 rok, a pies ten był synem TROP EKSAR z Rembowoli i FILA z Rembowoli, która przyszła na świat 25 czerwca 1958 roku, a zamieszkała u Witolda Przeworskiego, mieszkającego w Świeciu nad Wisłą. Rok później, dnia 17 lipca 1961 roku u pana Przeworskiego urodziły się Hilos BLACK o nr rej. 828/VIII/6, Hilos BELLA DONNA, oraz Hilos BREDA, która zamieszkała w naszym Oddziale, u Mieczysława Michaleckiego. Rodzeństwo to było potomstwem AMI i FILA z Rembowli.  Pełno rodowodowy AMI o nr rej.873/X/61 należał do naszego Oddziału, będąc w rękch pana Olszewskiego i o którym wspominam na początku. HILOS TELL z Rembowoli jako dwulatek, dnia 23 czerwca 1962 roku został ojcem drugich urodzonych szczeniąt w hodowli "Lauryn", należącej do Jarosława Lauer z powiatu szamotulskiego, która to hodowała także wyżły niemieckie krótkowłose. Urodzone wtedy BETY Lauryn i BESY Lauryn pozostały w hodowli.

TROP EKSAR z Rembowoli (nr rej. 4118/57/I)

którego zdjęcie autorstwa Danuty Forelle ukazało się w periodyku Łowiec Polski nr 19 z października 1959 roku i którego właścicielem była Katedra Ewolucjonizmu i Genetyki UJ w Krakowie (Teodor Marchlewski), oraz jego rodzeństwo ELFIN z Rembowoli, EMIR z Rembowoli, oraz EIFA NORMA z Rembowoli przyszły na świat 13 października 1957 roku jako potomstwo CYT PIRAT z Rembowoli i niemieckiej AFRA v. Estenhof, urodzonej w lipcu 1950 roku, natomiast FILA z Rembowli była po BOHUN z Rembowoli i Splendor CYTRA. EMIR z Rembowoli i ZENTA zostali rodzicami czarnej podpalanej ARTA Lauryn, urodzonej 8 maja 1961 roku w hodowli Jarosława Lauer. ARTA Lauryn była w rękach Tadeusza Waligóry z Oddziału Poznań.
Rodzona siostra FILA z Rembowoli, o imieniu FIKA z Rembowoli miała dzieci po ELBO v. Igelhof, u J. Krupka z Lublina urodzone 15 maja 1962 roku i z tego skojarzenia pochodziły BOY, BELLA i BOBA. Import z NRD ELBO v. Igelhof pojawił się na świecie 28 listopada 1957 roku, jako syn RITTER Eppelstein Rapp i KORA v. Igelhof, (której matką była BIENNE v.d. Herrenleithe) i był na współwłasność mjr I. Piaseckiego i Józefa Lange. Niemiecka hodowla "v. Igelhof", w której miała szczenięta BIENNE v.d. Herrenleithe, należała do Ingeborg Boehme, a suka ta przyszła na świat 18 kwietnia 1949 roku. Jej rodzicami zostali TASSO GRUBER i Tannenwälders GEISHA. W hodowli "z Jeleniho Luhu", o której piszę niżej, miała szczenięta DIVA v. Igelhof zarejestrowana w czeskiej księdze z nr Clp-2384/58.

ODRA Bekade, wystawiana w klasach otwartej i użytkowej w 1962 roku na I MWPR w Poznaniu, u sędziego Jerzego Dylewskiego z Gliwic, uzyskała następujący opis:
"Głowa dobra. Korpus b. dobry. Kończyny bardzo dobre. Pióro słabe, skąpo podpalane ", ocena b. dobra, lokata I/1, medal srebrny. Natomiast jej brat Bekade ORION wystawiany na tej samej wystawie przez Antoniego Szych z Krotoszyna również w klasie otwartej i użytkowej uzyskał opis: "Głowa typowa, korpus nieco drobny. Kończyny słabo umięśnione, maść typowa, szata nieco skąpa. Ogon nosi zbyt wysoko." Ocena dobra, lokata I/1, medal brązowy.

Na wystawę poznańską zorganizowaną w dniu 9 października 1966 roku było zgłoszonych 10 gordon seterów, z czego 5 w klasie zwycięzców, 5 w klasie użytkowej, 2 w klasie młodzieży, a były to ALI z Łowiska Gostyńskiego i MYLORD von der Birkenklause, a w klasie otwartej  ODRA Bekade i AGA WOLTA z Błękitnych Źródeł, która została zgłoszona przez Stanisława Gotnera. Z hodowli "v.d. Birkenklause", należącej do Annemarie Müller z RFN zostało wtedy zgłoszonych 4 gordony w tym CACIB,CAC,Zwyc. JAROS v.d. Birkenklause, urodzony 19 stycznia 1964 roku i będący synem JENNY de la Gordanniere i Ch.Zw. HESTER v.d. Birkenklause. Francuska hodowla "de la Gordanniere" już na początku lat 30'tych ubiegłego wieku miała szczenięta. A na wystawę poznańską była jeszcze przez panią Annemarie przywieziona CACIB, CAC,Zwyc. JETTA  von der Birkenklause, będąca rodzoną siostrą JAROS von der Birkenklause.

Powyższe zdjęcie autorstwa Ryszarda Rzepeckiego ukazało się w perioduku PIES nr 6/1966 roku, a pochodzące ze wschodnich Niemiec były natomiast MYLORD von der Birkenklause i Zwyc. LORD von der Birkenklause, jako synowie Ch.Zw. HESTER von der Birkenklause (DPSZ 350/60), która to była córka zarejestrowanej w 1955 roku ASTELLA von der Birkenklause. Natomiast ONDRA von der Birkenklause miała szczenięta z niemieckim z przydomkiem "v. Helory", a córką SARI von der Birkenklause została Barbara's APHRODITE, która to została w przyszłości (poprzez Barbara's EBONY)  babką dla Black Devil's ANTIGONE (DPSZ 400/77). Niemiecka hodowla "Black Devil's" została założona w 1977 roku i w niej mieszkały Barbara's EBONY i CAROL von Helory, po których z pierwszego miotu z tym przydomkiem urodzona w 1977 roku pochodziła właśnie ANTIGONE Black Devil. Ta bardzo utytułowana suczka pozostała w hodowli. ONDRA von der Birkenklause, zarejestrowana z nr DPSZ 193/66  poprzez swojego ojca (JAROS von der Birkenklause DPSZ 46/64)) była wnuczką francuskiego psa JENNE De La Gordonniere, który to był synem Ch. DARIUS De La Gordonniere, urodzonego w 1954 roku. U Lorenza Riedl zamieszkałego w Monachium - ONDRA von der Birkenklause miała szczenieta z przydomkiem "v. Halory".

Bohdan Korybut Daszkiewicz pozostawił początkowo w hodowli PASJA Bekade. Jej rodzony brat o imieniu Bekade PARYS zamieszkał w Lublinie, u Mariana Gałeckiego,a w miocie tym były jeszcze Bekade PERŁA i PARWA Bekade, która zamieszkała początkowo u A. Staweckiej ze Szczecinka. Rodzeństwo to, urodzone 25 kwietnia 1962 roku, było dziećmi ELBO v. Igelhof i ŁUNA Bekade, która to poprzez swoją córkę (ODRA Bekade) była babką dla DIANA z Mojego Raju, posiadającą szczenięta u Ryszarda Domaradzkiego.

Powyższe ogłoszenie o sprzedaży szczeniąt oznaczonych na literę "P" ukazało się w Łowcu Polskim z dnia 1 maja 1962 roku.

VERMOUTH DOKS z Rembowoli i PASJA Bekade u Mieczysława Rożniak zostali rodzicami ARA-ERNIKZ, urodzonej 27 marca 1964 roku. Będący także synem PASJA Bekade o imieniu BILL-DEAN Daniel pojawił się na świecie 5 czerwca 1967 roku, w hodowli należącej do Józefa Górczyńskiego, a jego ojcem został ELFIN z Rembowoli.

Rodzeństwo UŁAN Bekade, ULTRA Bekade i UMBRA Bekade,która zamieszkała u W. Stefańskiego, urodzone 1 marca 1966 roku, było potomstwem CZARDASZ z Dworu Małgorzaty i ŁUNA Bekade. ULTRA Bekade ma szczenięta urodzone 30 grudnia 1969 roku u Stanislawa Ciszewskiego i były one po ATAMAN ARAS z Błękitnych Źródeł. Ich synami zostali OPTY Bastazo i  OBÓJ Bastazo. NEWA Bastazo i NARTA Bastazo, urodzone 12 października 1968 roku,w były córkami ELFIN z Rembowli i ULTRA Bekade. Dnia 10 maja 1966 roku również CZARDASZ z Dworu Małgorzaty, ale tym razem jego partnerką jest Bekade PERŁA, zostają u Feliksa Tobiasza rodzicami AMOR Daniel, natomiast BILL DEAN Daniel, który pojawił się na świecie 5 czerwca 1967 roku, tym razem u J. Górczyńskiego z Płocka był synem Bekade PERŁA i ELFIN z Rembowoli.

Rodzeństwo ALF Zalesie, który pozostał w hodowli Janusza Hartwig z Olsztyna, AMA Zalesie i ARMA Zalesie, urodzone 7 maja 1968 roku było potomstwem AMI i DAMA z Dworu Małgorzaty.

Natomiast rodzeństwo ORDA Bekade, ODRA Bekade, Bekade OD, OCHA Bekade (hodowla „ z Mojego Raju”), oraz Bekade ORION, OMAR Bekade, ODA Bekade, Bekade OLZA pojawiło się na świecie dnia 7 lutego 1961 roku, jako dzieci ELBO v. Igelhof, urodzonego w Niemczech, oraz ŁUNA Bekade. Zarówno ORDA Bekade (późniejsza hodowla "z Błękitnych Źródeł") jak i Bekade OLZA miały szczenięta w 1963 roku po VERMOUTH DOX z Rembowoli. Po nim i po Bekade OLZA rodzą się dnia 28 stycznia 1963 roku u Bogdana Gieracz, zamieszkałego w Lubartowie rodzeństwo AMON i AVIA. Dnia 22 lipca 1965 roku po BOJ i Bekade OLZA przychodzi na świat KORA, która pozostaje w Lublinie, a urodzona dnia 15 marca 1969 roku ELZA , która została w hodowli, była córką RIO (będącego synem ODA Bekade), oraz Bekade OLZA.

ODA Bekade dnia 27 lutego 1965 roku u Józefa Jóźwiaka z Myśliborza rodzi szczenięta po BOY, a ich synami byli RIO i RALL, który to zostaje ojcem, w hodowli „z Dworu Neptuna”, a dwa lata wcześniej ODA Bekade ma swój pierwszy miot, urodzony 14 lutego 1963 roku, który był po VERMOUTH DOKS z Rembowoli. Ich córką była BIZA, która zamieszkała w Białymstoku u S. Jurkowskiego. Sześcioletnia ODA Bekade w 1967 roku była już wystawiana przez Wiesława Fajer z Parczewa.

Ich matka - ŁUNA Bekade, urodzona 27 marca 1958 roku, zarejestrowana w PKR M-II-392 i pozostawiona w hodowli, była córką CYT PIRAT z Rembowoli, po którym urodził się w Gdańsku pierwszy rodowodowy miot seterów szkockich. Matką ŁUNA Bekade i  Bekade ŁOBUZ była GIGA-DOLA Splendor zarejestrowana w PKR M-I-105 i poprzez nią i jej rodzonego brata GRYF DAR Splendor dochodzimy do początków hodowli "Bekade". GIGA-DOLA Splendor zarejestrowana w PKR M-I-105 i będąca córką Splendor BEJ DŻOK i Splendor SUKULA pierwsze szczenięta miała w pierwszej połowie 1955 roku. Potomstwoi GRYF DAR Splendor i GIGA-DOLA Splendor o imieniu ALF JANTAR Bekade (który pozostał w hodowli), oraz Bekade KAMA, która zamieszkała u Feliksa Tobiasza (późniejsza hodowla gordonów "Daniel"), urodziło się 22 marca 1955 roku. Natomiast pozostawiona w hodowli Splendor SUKULA  i zarejestrowana w Warszawie z nr 708/49/W-wa urodziła się 3 maja 1949 roku, będąc córką RAJD II i Splendor KULA.

Do Sopotu, do Izabelli Mordalskiej zostaje sprowadzony FAGOT z Błękitnych Źródeł, urodzony 7 sierpnia 1967 roku w hodowli Józefa Kosztyła z Tomaszowa Mazowieckiego. Rodzeństwo FAGOT z Błękitnych Źródeł, FART z Błękitnych Źródeł, FERRY CZEMP z Błękitnych Źródeł, oraz FRAIDA z Błękitnych Źródeł, FIGA z Błękitnych Źródeł i FUGA z Błękitnych Źródeł, było potomstwem ERGO z Mojego Raju i ORDA Bekade.

Pierwsze swoje szczenięta ORDA Bekade ma 21 stycznia 1965 roku, a rodzeństwo ATAMAN ARAS z Błękitnych Źródeł, (który ma w 1968 roku potomstwo z JAGA w hodowli "z Sadyby") i AGA WOLTA z Błękitnych Źródeł , która początkowo została w hodowli, były dziećmi WERMONTER DOKS z Rembowoli. ATAMAN ARAS z Błękitnych Źródeł i JAGA mają szczenięta, urodzone 22 marca 1968 roku, w hodowli A. Heyne. Z tego skojarzenia pochodziły BACAN ASCAN z Sadyby, BESSIE z Sadyby i CORA z Sadyby, która zamieszkuje u p. E. Paczkowskiego i ma u niego własne dzieci. ADRO, urodzony 1 lipca 1970 roku był synem CZARDASZ z Dworu Małgorzaty i CORA z Sadyby. Natomiast FILUT z Głębokiego Fiordu i jego rodzony brat FRAM z Głębokiego Fiordu byli młodszymi braćmi CORA z Głębokiego Fiordu, urodzonymi dnia 17 lutego 1971 roku u Kazimierza Morskiego z Warszawy i u którego zamieszkał Stugudalen’s FRIKK (TAJFUN). AGA WOLTA z Błękitnych Źródeł i Ch.Zw. CEL z Dworu Małgorzaty zostają rodzicami m.innymi braci BANGO z Nad Pilicy i BUNT z nad Pilicy, urodzonych dnia 25 stycznia 1968 roku w hodowli należącej do Stanisława Gonter.

Trzy lata później, dnia 14 listopada 1970 roku, u W. Rzewuskiego, po EGON z Mojego Raju i po AGA WOLTA z Błękitnych Źródeł przychodzi na świat LOTTI, która zamieszkała u Kazimierza Stępnia z Warszawy.

Pochodząca z drugiego miotu ORDA Bekade suczka o imieniu BETTY z Błękitnych Źródeł ma także szczenięta urodzone u Jana Michna z Rzeszowa. Urodzona wtedy, dnia 3 marca 1967 roku AZA ARIA była córką ARGOS, który to przyszedł na świat w krakowskiej hodowli, będąc synem Bekade KARTA.

Rodzeństwo CYKLON z Błękitnych Źródeł i CEDRA z Błękitnych Źródeł przyszło na świat 13 lipca 1966 roku, będąc dziećmi Ch.Zw. CEL z Dworu Małgorzaty i ODRA Bekade.

Miotowy brat ERGO z Mojego Raju, (który był w rękach Feliksa Walczaka), o imieniu Zw. EGON z Mojego Raju także został ojcem, jak np. w hodowli „z Łowiska Gostyńskiego”, hodowli również jagdterierów, oraz foksterierów szorstkowłosych, a należącej do Feliksa Binek i o której piszę dalej.

Zw. EGON z Mojego Raju i AGA z Czarnkowa dnia 1 grudnia 1966 roku u Władysława Józefiaka zostali rodzicami czarnej podpalanej AURA z Czarnkowa. Natomiast BONGO NEGRO z Czarnkowa w 1972 roku w hodowli Władysława Rzewuskiego ma szczenięta z AGA VOLTA z Błękitnych Źródeł. DINGO z Czarnkowa był młodszym bratem AURA z Czarnkowa i rodzeństwa BONGO NERO z Czarnkowa, oraz  BORA z Czarnkowa, BELLA z Czarnkowa i BAJKA z Czarnkowa, które pojawiło się na świecie 16 maja 1968 roku.

Wracając do naszego Oddziału, to DIANA z Mojego Raju

ma pierwsze szczenięta po AMI, urodzone 23 kwietnia 1966 roku i z miotu tego pochodziło np. rodzeństwo AGO z Piekła, Zwyc.CWC AVA-HERA z Piekła i AMIKA z Piekła, która zamieszkała u Anny Jakrzewskiej Sochaj z Gdańska. Pani Anna rejestruje dnia 2 września 1969 roku z numerem S/349/69 na nią przydomek hodowlany "z Sudomia" . AMIKA z Piekła dnia 25 lipca 1969 roku, urodziła szczenięta nazwane m.innymi - AMOR LORD z Sudomia i AWA z Sudomia. Ich ojcem został AMI, który to był zarazem ich dziadkiem ( ze strony matki rodzeństwa).

Dnia 22 listopada Ryszard Domaradzki pisze podanie do Związku, o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu krycia DIANA z Mojego Raju. Pismo to zarejestrowała Ewa Ochocka, a zgodę na krycie wydała Zofia Piotrowska.

W efekcie czego, dnia 27 stycznia 1967 roku rodzą się BOB z Piekła, pozostawiony w hodowli, BOGOR z Piekła, oraz BOY z Piekła i BUDRYS z Piekła, które trafiają do Władysława Łuckiewicza z Sopotu i które są młodszym rodzeństwem miotu oznaczonego literą A". Natomiast COR z Piekła, który pojawił się 20 marca 1968 roku także był synem AMI i DIANA z Mojego Raju. BOB z Piekła ma 18 marca 1969 roku szczenięta ze swoją matką - DIANA z Mojego Raju. Ich córka -  DORA z Piekła początkowo pozostała w hodowli, a docelowo zamieszkała u Leszka Stółkowskiego z Torunia, natomiast DUNAJ z Piekła u Bogdana Marciniaka, który wcześniej nabył jagdteriera o imieniu ERTA z Łąkorza urodzoną w 1968 roku.

W tym samym roku, dnia 12 lipca 1969 roku pojawia się na świecie Hemaro's FERRO. Ryszard Domaradzki zaimportował go z hodowli Heleny Czedekowskiej Westerlund z Wiednia, jako czteromiesięczne szczenię, dzięki pomocy Teresy Szydłowskiej. Rozliczeniem za  tego pieska było 6 skór rudych lisów.
Jak wspomina pan Ryszard - import tego psa miał na celu poprawienie u polskich gordonów zbyt ciemnego podpalania, słabej rzeźby głowy, oraz braku świeżej, nowej krwii. Hemaro's FERRO, (którego rodzicami byli Hemaro's CYRIL i Hemaro's DIANE), jednak nie pozostawił po sobie zbyt dużo potomstwa i w wieku powyżej 3 lat zmienia właściciela i zamieszkuje u Ireneusza Kilka. Hemaro's FERRO i FABLE z Dworu Małgorzaty zostali rodzicami szczeniąt urodzonych w hodowli „z Małego Gaju”, należącej do Jerzego Magnuskiego z Koszalina. GRAND z Małego Gaju, który zostaje reproduktorem i GAJA z Małego Gaju przyszły na świat 15 pździernika 1975 roku. KAREL z Olszowego Gaju i GAJA z Małego Gaju zostają rodzicami GWAREK Fantomas.

W rodowodzie Hemaro's FERRO czterokrotnie występowała jako prababka - Red Wood's ELS, zarejestrowana jako szczenię w Austrii w 1957 roku, a wyhodowana u p. E.G.Duurtsema w Holandii.
Red Wood's ELS i jej brat Red Wood's EDWIN przyszli na świat 1 lipca 1954 roku, jako dzieci Ch. PETER Of The Spey Grounds i Red Wood's ALMIRA.

Hemaro's CYRIL i jego miotowe siostry - Hemaro's CINDERELLA i CAC,CACIB Hemaro's CILLYANDER, urodzone 8 kwietnia 1964 roku, były potomstwem Hemaro's BYRON (ÖHZB 319) i Hemaro's BYTTERFLAY (ÖHZB 320), będącego pełnym rodzeństwem. Natomiast Hemaro's DIANE była córką Inter.Ch. CACIB Hemaro's BELLA DONNA, która to była np. zgłoszona na poznańską wystawę w 1964 roku. Rodzeństwo Inter.Ch. CACIB Hemaro's BELLA DONNA, Hemaro's BYRON, Inter.Champ. 12xCACIB Hemaro's BERNADOTTE i Hemaro's BELLA DONNA pojawiło się na świecie dnia 8 lipca 1961 roku, jako dzieci CACIT DON van der Helpersdorfer Heide, zarejestrowanego w niemieckim Klubie z nr DPSZ-572/54 i Red Wood’s ELS (NHSB 3268/57), urodzonej i zapisanej w holenderskim Klubie w 1957 roku.
Rodzeństwo Hemaro’s DJINGIS KHEN, Hemaro’s DJINN, Hemaro's DIANE i ich czarno-brązowa siostra Hemaro's DESIREE przyszły na świat 17 maja 1965 roku i pozostało w hodowli, należącej do Heleny Czedakowskiej Westerlund z Wiednia, która nieraz w połowie lat 60-tych pokazywała się na naszych wystawach ze swoimi seterami, jak również sędziowała setery i wyżły, np. na poznańskiej wystawie w 1971 roku, a także oceniała wyżły na naszej XIV Bałtyckiej WPR Sopot 1972.Hemaro's FERRO, który później zmienił właściciela, nie pozostawił po sobie dużo potomków. Do Warszawy, do Stanisława Ciszewskiego, właściciela hodowli gordonów "Bastazo" został zaimportowany Hemaro’s GRIZZLY, który to pojawił się na świecie 1 sierpnia 1971 roku. Jego rodzicami zostali Hemaro’s DJINGIS KHEN i Hemaro’s DESIREE. Hemaro’s GRIZZLY i AVRA zostali rodzicami w warszawskiej hodowli J. Łączyńskiej i urodziły się wtedy MAKS z Blizny, MROK z Blizny, MAKA z Blizny i MIKA z Blizny.

Dnia 15 maja 1970 roku przychodzi na świat  EROS z Piekła, który jest synem BOB z Piekła i DIANA z Mojego Raju i był to zarazem ostatni miot seterów szkockich urodzonych z przydomkiem "Piekło", zarejestrowanym w Związku w 1966 roku z nr P/161/66.

W Sopocie, u Bogumiły Kopczyńskiej zamieszkał Zw. BIG-BEN Czarna Kotlina, który został ojcem dzieci w sopockiej hodowli "Rob-Roy", należącej do Anieli Grzegorzewskiej i bazującej na REDA Alstem. Przydomek "Rob-Roy" został zarejestrowany w Związku dnia 28 września 1978 roku z nr R/522, a dnia 12 października 1978 roku Zw. BIG BEN Czarna Kotlina i REDA Alstem zostali rodzicami szczeniąt o imionach: ARSEN Rob-Roy, ALFI Rob-Roy, ARAB Rob-Roy, ATOS Rob-Roy, oraz ARCHIE-CANDY Rob-Roy i ALFA Rob-Roy.

Ich ojciec Zw. BIG BEN Czarna Kotlina, BEKAS Czarna Kotlina rezydujący w Sopocie, oraz BEST Czarna Kotlina i BATIS Czarna Kotlina, obydwa z Gdyni pojawili się na świecie 16 stycznia 1973 roku, u Jana Grzeszczuka, będąc synami ARGO BOSS z Dworu Neptuna i CENIA Korde Jar. Ich starszym rodzeństwem i zarazem pierwszym miotem seterów szkockich, który pojawił się w hodowli "Czarna Kotlina" były urodzone 31 grudnia 1970 roku - AN Czarna Kotlina, ATOS Czarna Kotlina i ALFA DIANA Czarna Kotlina. Ojciec tych dwóch miotów - ARGO BOSS z Dworu Neptuna, który zamieszkał w Szczecinie u Izabeli i Waleriana Pawłowskich, oraz jego rodzeństwo ARRIS z Dworu Neptuna, który został w hodowli, ATOL z Dworu Neptuna i ALFA DIUNA z Dworu Neptuna było potomstwem RALL i BURTA z Łowiska Gostyńskiego, a przyszło na świat 9 sierpnia 1968 roku u Zbigniewa Marcinkowskiego. Dziadkami ze strony ojca (RALL urodzonego 27 lutego 1965 roku) tych braci zostali BOY i ODA Bekade, która to była w rękach Józefa Jóźwiaka. Rodzeństwo BARI z Łowiska Gostyńskiego, BRYZA z Łowiska Gostyńskiego, BURTA z Łowiska Gostyńskiego, BETA z Łowiska Gostyńskiego i BELLA z Łowiska Gostyńskiego, będące dziećmi Zwyc. EGON z Mojego Raju i ROMA z Łowiska Gostyńskiego, przyszły na świat 9 sierpnia 1966 roku u Feliksa Binek z Gostynia. Urodzona 18 stycznia 1964 roku i pozostawiona w hodowli ROMA z Łowiska Gostyńskiego była córką Bekade ORION i BIRKA, która to uzyskała zaświadczenie polowe podczas Field-Trialsów im. dr Teodora Marchlewskiego, zorganizowanych 5 maja 1963 roku. ROMA z Łowiska Gostyńskiego występowała w klasie użytkowej, a jej bratem był GROM z Łowiska Gostyńskiego. Rodzeństwo to urodziło się 18 stycznia 1964 roku u Olgierda Braun. Poniższy anons o sprzedaży szczeniąt pojawił się w Łowcu Polskim dnia 15 czerwca 1964 roku.

Rodzone siostry CITA z Łowiska Gostyńskiego, która zamieszkała u Tadeusza Kasperkowiak, oraz CARMEN z Łowiska Gostyńskiego i CEDA z Łowiska Gostyńskiego przyszły na świat 17 listopada 1967 roku, jako dzieci ROMA z Łowiska Gostyńskiego. Natomiast DINA z Łowiska Gostyńskiego, która przyszła na świat 24 marca 1973 roku była córką BARI z Łowiska Gostyńskiego i ROA z Łowiska Gostyńskiego.

ALFA DIANA Czarna Kotlina dnia 26 kwietnia 1974 roku u Waleriana Strzelczyka z Kołobrzegu została matką dla ARES znad Ujścia Parsęty, który to pies zamieszkał w Sopocie. Był on synem norweskiego Stugudalen's FRIKK (TAJFUN), zaimportowanego do Warszawy, do Kazimierza Morskiego, właściciela hodowli "z Głębokiego Fiordu". Stugudalen's FRIKK (TAJFUN) przyszedł na świat 2 lutego 1971 roku, w norweskiej hodowli należącej do R. Struge. Jego rodzicami byli Krokskogen's PAN i Strugudalen's MOY, która to była córką Skarvetes FREDERIC (nr 59/3650) i DARLEY ALA II (nr 56/2875).

Natomiast matką Zw. BIG BEN Czarna Kotlina i zarazem babką ARES znad Ujścia Parsęty została CENIA Korde Jar, (która razem z siostrami o imionach SENTA Korde Jar, która pojechała do Koła Łowieckiego „Szarek” z Człuchowa, oraz CZUJKA Korde Jar) pojawiła się na świecie dnia 18 marca 1969 roku, będąc córką ELBO v. Igelfoh i PARWA Bekade i poprzez które dochodzimy do początków hodowli gordonów w powojennej Polsce. Rodzeństwo BOKS Korde Jar, BESSIE Korde Jar, BEZA Korde Jar (właściciel Jerzy Sobczyk), oraz BAJKA Korde Jar, która zamieszkała w hodowli "z Dworu Małgorzaty" urodziło się 23 sierpnia 1965 roku będąc potomstwem CZARDASZ z Dworu Małgorzaty i PARWA Bekade. Ch. CEL z Dworu Małgorzaty i BESSIE Korde Jar w dniu 20 maja 1968 roku, w hodowli należącej do Stanisława Olcha z Niemodlina, zostali rodzicami Ch. ASTOR Olszowy Gaj, który pozostał w hodowli i ASTRA Olszowy Gaj, która została podstawą hodowli "Bóbr". Miała ona szczenięta po Inter.Ch.Zwyc.Świata LARGO z Jeleniho Luhu (nr rej. Cslp 2710/69) w hodowli „ Bóbr”, należącej do Józefa Radomskiego z Lwówka Śl. Rodzeństwo FAKIR Bóbr, FREJA Bóbr (późniejsza hodowla „Radpal”) i Zw. FISZKA Bóbr, która została w hodowli, pojawiło się na świecie 12 marca 1972 roku.

W czechosłowackiej hodowli, także seterów angielskich - „ z Jeleniho Luhu” Vaclava Hamouz z Teplice miała szczenięta Zw. Klubu DIVA v. Igelhof zarejestrowana już jako dorosła z nr Clp-2384/58. Jej syn - SAMBO z Jeleniho Luhu (Clp-2386/57), urodzony 22 marca 1957 roku był synem Zw. Świata DUKE DAVID AQURIUS v. Duynenburgh, urodzonego w Holandii i będącym synem EBBA of the Spey Grounds. A tylko przypomnę, że rodzeństwo Red Wood's ELS i Red Wood's EDWIN z rocznika 1954 było dziećmi Ch. PETER Of The Spey Grounds.Natomiast Inter.Ch.Zwyc.Świata LARGO z Jeleniho Luhu, który był wziętym reproduktorem,

pojawił się na świecie 14 kwietnia 1967 roku w hodowli V. Hamouz, jako syn CACIB,Ch.1965 GALAN z Jeleniho Luhu (o nr rej. Cslp-2570/66 i urodzonego 22 stycznia 1964 roku, oraz będącego synem SAMBO z Jeleniho Luhu  i DARKIE von der Birkenkause). Matką Inter.Ch. LARGO z Jeleniho Luhu została BORA z Chodnova nad Lipnem. Zdjęcie Inter.Ch. LARGO z Jeleniho Luhu wraz z opisem " Międzynarodowy champion, zwycięzca świata 1971, Largo z Jeleniho Luhu gordon-seter, właściciel Petocz Karel Praha", ukazało się w węgierskim artykule Gordon-Seter, autorstwa Karoly Petheo, wydanym w "a Kutya" ("Pies"), sierpień 1972. Z hodowli „z Jeleniho Luhu” pochodziła HARRY z Jeleniho Luhu o nr rej. 8/53 D GL, urodzona 15 sierpnia 1949 roku i wystawiana w klasie użytkowej. Jej rodzicami zostali DAR z Srlina zarejestrowany z Clp 999-43 i JOLA z Dagora. BORA z Jeleniho Luhu to późniejsza hodowla " ze Sobiesina", DANA z Jeleniho Luhu (Clp- 2481/62) miała szczenięta z przydomkiem "z Jestrebich Hor", RONY z Jeleniho Luhu (Cslp 2491/63) - to hodowla "z Mistku", a CILKA z Jeleniho Luhu (Clp-24429/63) ma potomstwo z przydomkiem "z Kożovskeho Lesa". Urodzona w 1967 roku LAKY z Jeleniho Luhu została matką w hodowli "Jarant".

BYSTRA Olszowy Gaj, będąca młodszą siostrą miotu oznaczonego literą "A" pojawiła się na świecie 7 lutego 1970 roku i miała szczenięta u Edwarda Frączkiewicza z przydomkiem "Ostaniec". AXEL Ostaniec, urodzony 3 lipca 1975 roku był synem Hemaro's FERRO i BYSTRA Olszowy Gaj. Jego młodsze o rok rodzeństwo, które pojawiło się na świecie dnia 18 sierpnia 1976 roku i uzyskało imiona BARTEK Ostaniec, BEREK Ostaniec, BERA Ostaniec i BIRA Ostaniec było oczywiście dziećmi Hemaro's FERRO i BYSTRA Olszowy Gaj. Natomiast BIRA Ostaniec ma potomstwo z przydomkiem "z Modrzejowch Łowisk", a syn KAREL z Olszowego Gaju i BIRA Ostaniec, urodzony w 1982 roku o imieniu BAXI z Modrzejowch Łowisk zdobył tytuły wystawowe, takie jak Zwyc. CWC, a myśliwskie - Próby polowe dyplom II stopnia, oraz Field Trialsy III stopnia.

Natomiast CZAJKA Olszowy Gaj to późniejsza białostocka hodowla "Raj Daszeńki", należąca do Witolda Daszyńskiego. Ch. ASTOR Olszowy Gaj i ARGA Raj Daszeńki dnia 21 stycznia 1976 roku zostają rodzicami sióstr JUNO Olszowy Gaj, która zamieszkała w mieście Ojców, a JAGA z Olszowego Gaju ma potomstwo u Wojciecha Burskiego z przydomkiem "z Czarnego Dworu", jak np. DOLAR z Czarnego Dworu, który pojawił się na świecie 8 lipca 1980 roku, będąc synem CZAR Kazabor. Pierwsze szczenięta w hodowli "z Czarnego Dworu", będącej w rękach Wojciecha Burskiego pojawiły się 31 października 1977 roku i np. urodzone wtedy siostry ALGA z Czarnego Dworu i AGA z Czarnego Dworu były także po CZAR Kazabor i JAGA z Olszowego Gaju. Hodowla psów myśliwskich "Kazabor" należała do ojca pana Wojciecha - Tadeusza Burskiego. Rodzeństwo CYT Kazabor, CZAR Kazabor i CYTRA Kazabor przyszło na świat dnia 1 października 1974 roku, jako potomstwo Stugudalen’s FRIKK (TAJFUN) i BORA . Natomiast DOLAR z Czarnego Dworu zostaje w 1985 roku ojcem w hodowli "di Monte Lebre".

Pochodzące z drugiego miotu CZAJKA Olszowy Gaj siostry o imionach BAJKA Raj Daszeńki i BESSI Raj Daszeńki były córkami Ch.Zw AN z Czarnej Kotliny, a urodziły się 30 listopada 1972 roku. Natomiast DIK-AJAKS Raj Daszeńki, który urodził się 27 sierpnia 1978 roku pozostał w hodowli Witolda Daszyńskiego.

Parę lat później w hodowli „Olszowy Gaj” zamieszkała ARGA z Raju Daszeńki, która to pojawiła się na świecie 21 sierpnia 1973 roku u W. Daszyńskiego, jako córka FRAM z Głębokiego Fiordu i CZAJKA Olszowy Gaj. Dnia 11 stycznia 1978 roku Stugudalen’s FRIKK (TAJFUN) i siedmioletnia CZAJKA Olszowy Gaj zostają rodzicami CZARTA z Raju Daszeński.

PARWA Bekade swoje pierwsze mioty, urodzone w latach 1964 do 1969 włącznie, miała u Zygmunta Mincewicza ze Szczecinka właśnie z przydomkiem "Korde Jar", a ojcem jej wszystkich szczeniąt był zawsze CZARDASZ z Dworu Małgorzaty, który został w hodowli, zostając złotym medalistą. Rodzeństwo CZARDASZ z Dworu Małgorzaty, CZAR z Dworu Małgorzaty, zamieszkały w naszym Oddziale, CURUS z Dworu Małgorzaty, ZU Zwyc. CEL z Dworu Małgorzaty, który zamieszkał u Stanisława Olcha (właścicela hodowli „„Olszowy Gaj”),

oraz CZAJKA z Dworu Małgorzaty (późniejsza hodowla "z Gordonii"), przyszły na świat 22 września 1961 roku, w koszalińskiej hodowli należącej do Juliana Jarosza, będąc potomstwem pełno rodowodowego ALF JANTAR Bekade (53/56/IX) i BESSIE z Rembowoli. Zdjęcie CEL z Dworu Małgorzaty zostało dane do Łowca Polskiego nr 21 z 1965 roku, do artykułu pt' "Seter szkocki, gordon", napisanego przez Erwina Dembinioka. CEL z Dworu Małgorzaty występował wtedy na III MWPR w Poznaniu w 1965 roku w klasie użytkowej i otwartej.

Julian Jarosz, mieszkaniec Koszalina od 1950 roku,

w 1965 roku został zastępcą członka Zarządu Głównego Związku, a swoją hodowlę seterów szkockich zarejestrował z przydomkiem „Dwór Małgorzaty”. Powyższe zdjęcie, autorstwa Andrzeja Radzika ukazało się w Łowcu Polskim nr 4 z 1972 roku, w artykule "Łowczy Wojewódzki", dotyczącym właśnie pana Juluisza z okazji jego przejścia na emeryturę, a odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Odznaką za Zasługi Rozwoju Województwa Koszalińskiego, oraz Złomem.

Ich miotowy brat - CZAR z Dworu Małgorzaty zamieszkał u Franciszka Kurszewskiego z Pruszcza Gdańskiego. CZAJKA z Dworu Małgorzaty i ALF JANTAR dnia 10 sierpnia 1966 roku zostali rodzicami ZEFIR z Gordonii i ZORKA z Gordonii, która początkowo pozostała w hodowli należącej do Kazimierza Szwajger z Brześcia, a 8 miesięcy później, w dniu 24 marca 1967 roku przyszło na świat młodsze rodzeństwo ŻORKA z Gordonii takie jak np. WICHAR z Gordonii i WARTA z Gordonii i które również pozostało w hodowli. W koszalińskim katalogu WPR z 1969 roku ZORKA z Gordoni została wystawiona na sprzedaż za 3.500 złotych, natomiast WARTA z Gordonii za 3.000 złotych.

W hodowli „Dwór Małgorzaty” pierwsze szczenięta gordon seterów przyszły na świat 7 listopada 1956 roku, oznaczone literą „A”. Z pełnym rodowodem ARES Dwór Małgorzaty (PKR M-II-303), zamieszkały w Krakowie u Józefa Mokrzyckiego, był synem ALF JANTAR Bekade i BESSIE z Rembowoli, natomiast jego rodzony brat ALF z Dworu Małgorzaty na I WPR zorganizowanej w Koszalinie w dniu 28 września 1958 roku uzyskał ocenę bardzo dobrą, jako najlepszy przedstawiciel rasy. Pozostała 3 wystawianych seterów szkockich zdobyła oceny dobre. ARES z Dworu Małgorzaty został partnerem ERNA (z Rembowoli), która to była córką CYT PIRAT z Rembowoli i AFRA v. Estenhof. Dnia 11 grudnia 1959 roku u Józefa Hlawiczka z Pszczyny ARES z Dworu Małgorzaty i ERNA z Rembowoli zostali rodzicami ASTOR z Pszczyny, a ro później (5 października 1962 roku) przyszedł na świat LORD CAPRI z Pszczyny, który pozostał w hodowli i był synem ARES z Dworu Małgorzaty i ERNA z Rembowoli. Dnia 14 maja 1963 roku przyszły na świat  BRAS-MIKI z Pszczyny, BALAST-BEJ z Pszczyny i BRYZA-AFRA z Pszczyny, będące potomstwem ASTOR z Psz